Konferencja „Kosmetyczna Polska. Sukcesy, zadania i wyzwania” [relacja]
14 czerwca 2024

Konferencja „Kosmetyczna Polska. Sukcesy, zadania i wyzwania” [relacja]

W środę 12 czerwca odbyła się sektorowa konferencja „Kosmetyczna Polska. Sukcesy, zadania i wyzwania”, w której na zaproszenie Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego wzięły udział Przedstawicielki zespołu europejskiego Konfederacji Lewiatan. W panelu pt. „Zrównoważony rozwój a ekonomia w branży kosmetycznej. Wyzwania i cele" uczestniczyła Kinga Grafa, Zastępczyni Dyrektora Generalnego ds. europejskich.

Tematyka konferencji obejmowała wyzwania stojące przed przemysłem kosmetycznym z perspektywy polskiej i europejskiej. Perspektywę europejską zaprezentował John Chave, dyrektor generalny Cosmetics Europe, który nakreślił konsekwencje tegorocznych wyborów do instytucji UE dla procesu legislacyjnego i branży kosmetycznej. Z kolei prezentacje na temat stanu polskiej branży przedstawili Justyna Żerańska, dyrektor generalna Kosmetycznych oraz Maciej Bukowski, prezes zarządu i kierownik Programu Ekonomia i Polityka Gospodarcza, WiseEuropa. Debata, z udziałem Kingi Grafy, Dyrektorki Biura Lewiatana w  Brukseli i Stałej Przedstawicielki przy BusinessEurope, była zwieńczeniem wydarzenia łączącym wielowątkowe aspekty krajowe z europejskimi.

Cele wytyczone przez Zielony Ład są wyzwaniem dla wszystkich przedsiębiorców. Dlatego Konfederacja Lewiatan i inne federacje BusinessEurope od lat apelują o działania, które będą wspierać konkurencyjność firm europejskich w ramach zielonej transformacji. W UE widać coraz większą otwartość na dialog z przemysłem. Mam nadzieję, że raport Mario Draghiego, który ma się pojawić w połowie lipca, zaproponuje konkretne działania dla wsparcia firm. Przed nami wejście w nowy cykl instytucjonalny UE oraz prezydencja Polski w Radzie UE. Ten czas trzeba dobrze wykorzystać i promować postulaty biznesu, w tym sektora kosmetycznego. Liczę na aktywność polskich przedsiębiorców – powiedziała Kinga Grafa. 

Uczestnicy konferencji mogli przekonać się jak wiele czynników będzie wpływać na branżę w kontekście bieżącej legislacji Unii Europejskiej oraz przyszłych działań Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w związku ze zmianą cyklu instytucjonalnego w instytucjach europejskich. Prezydencja Polski w Radzie UE będzie wyjątkowym czasem, który pozwoli polskiemu biznesowi na promocję branży, do czego serdecznie zachęcamy Członków Lewiatana.

W wydarzeniu wzięły udział także Luana Żak, Zastępczyni Dyrektorki Biura Lewiatana w Brukseli oraz Ewelina Augustyniak, Ekspertka ds. UE.

Zielony Ład ma służyć społeczeństwu i gospodarce
06 czerwca 2024

Zielony Ład ma służyć społeczeństwu i gospodarce

Zielona transformacja nie może prowadzić do zubożenia społeczeństwa i przebiegać w sposób rewolucyjny, powinniśmy przygotować strategię przemysłową, która wesprze realizację Zielonego Ładu. Konieczna jest też pomoc dla firm, aby udźwignęły koszty zmian oraz stabilne prawo – podkreślali uczestnicy debaty „Przyszłość Zielonego Ładu”, którą zorganizowała Konfederacja Lewiatan.

Przedstawiciele biznesu i partnerzy społeczni zaprezentowali stanowiska dotyczące Zielonego Ładu i zastanawiali się jaki będzie miał wpływ na firmy, prowadzenie biznesu, a także funkcjonowanie społeczeństwa.

Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan otwierając dyskusję przekonywał, że już czas, żeby Zielony Ład został Green Dealem. Angielskie wyrażenie wskazuje bardziej na umowę, porozumienie. A to właśnie w drodze porozumienia między Komisją Europejską, Parlamentem UE a przedstawicielami rządów państw wykuwają się zielone regulacje. – Nie możemy zabijać biznesu ratując klimat. Transformacja musi być oparta na faktach, a nie emocjach – dodał.

– Miasta postawiły sobie ambitne cele, aby szybciej dojść do neutralności klimatycznej. Chociaż wiedzą, że zielone inwestycje będą trudniejsze, są jednak w stanie sprostać wyzwaniom. Już dzisiaj odnotowują sukcesy, np. w ograniczaniu smogu (Warszawa, Kraków). Przed nimi kolejne wyzwania związane z dekarbonizacją ciepłownictwa czy kolejną rewolucją odpadową – mówił Tymoteusz Marzec,  koordynator komisji Unii Metropolii Polskich.

Z kolei Artur Wilk, przewodniczący zespołu OPZZ ds. sprawiedliwej transformacji ostrzegał, że zielona transformacja powinna przebiegać w sposób ewolucyjny. – Nie potrzebujemy rewolucji, która nie liczy się ze skutkami społecznymi zmian. Zielony Ład ma być szansą dla społeczeństwa, a nie prowadzić do wykluczenia różnych grup. Ważne jest też, aby zmiany dostosować do specyfiki  państw – stwierdził.

Zdaniem Zofii Wetmańskiej, wiceprezeski Instytutu Reform decyzje w sprawie transformacji klimatycznej na poziomie unijnym już zapadły. Nie będzie innego Zielonego Ładu. Dyskusje mogą dotyczyć tylko implementacji przepisów w poszczególnych krajach. – Teraz dużo zależy od rządu, jak będzie realizował zieloną politykę, czy przyniesie ona korzyści gospodarce i ludziom. Na pewno sporo dyskusji wzbudzą jeszcze cele dotyczące zielonego wodoru czy ETS2 – powiedziała.

Szymon Firląg, prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa wskazywał na konieczność stworzenia strategii transformacji przemysłu wyrobów w budowlanych, efektywne wykorzystanie wsparcia oraz stabilne prawo jako warunek sukcesu transformacji. – Trzeba zmieniać przemysł, aby stał się mniej emisyjny, ale jednocześnie nie ograniczał produkcji, czy zamykał fabryk. Moją branżę też czeka transformacja chociażby w kontekście tzw. dyrektywy budynkowej – powiedział.

Magdalena Bezulska, prezeska Veolia term SA poinformowała, że wszystkie firmy z branży ciepłowniczej planują odejście od węgla do 2030 roku, a osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. – W naszej branży konieczne jest utrzymanie wsparcia dla przedsiębiorstw, bo inaczej mogą nie udźwignąć kosztów transformacji. Tym bardziej, że gospodarstwa domowe nie będą w stanie płacić wysokich cen za ciepło – podkreśliła. Prezeska Veolii term zwróciła też uwagę na przyspieszenie zmian w prawie, a także na nowe regulacje, które pojawią się na rynku mocy, w systemie taryf.

Paweł Wideł, prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych w Konfederacji Lewiatan mówił, że Polska bez radykalnej zmiany koloru produkowanego prądu (na zielony) może utracić konkurencyjność, a przemysł motoryzacyjny przestanie być kołem zamachowym naszej gospodarki. Inwestorzy będą wybierali inne kraje.

– Polska dalej na węglu stoi, nie jesteśmy już rezerwuarem taniej siły roboczej. Firmom motoryzacyjnym znacznie bardziej opłaca się teraz inwestować w innych regionach, np. na Węgrzech. Trzeba szybko wdrożyć program dekarbonizacji zakładów przemysłowych.

Konfederacja Lewiatan

 

Metody wzmocnienia mediacji na konferencji Centrum Mediacji Lewiatan
16 maja 2024

Metody wzmocnienia mediacji na konferencji Centrum Mediacji Lewiatan

Propozycje zmian, które mają na celu szersze wykorzystywanie mediacji i alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów zostały zaprezentowane podczas konferencji "Mediacja – eksperci o zmianach legislacyjnych w mediacji”.

W dniu 16 maja 2024 r odbyła się konferencja mediacyjna pt. „Mediacja – eksperci o zmianach legislacyjnych w mediacji”, która zorganizowana została przez Centrum Mediacji Lewiatan. Uroczystego otwarcia dokonała dr Henryka Bochniarz wraz z mec. Romanem Rewaldem Prezesem Centrum Mediacji Lewiatan.

Centrum Mediacji Lewiatan istnieje od 2006 r.

Na liście mediatorów Centrum znajdują się eksperci mediatorzy z wieloletnią praktyką. Centrum Mediacji Lewiatan poprosiło ich o przedstawienie najbardziej efektywnych rozwiązań, które mogą zmienić tę sytuację. Najlepsze rozwiązania zostały wyłonione w drodze konkursu.

Mediatorom z Centrum Mediacji Lewiatan zależy przede wszystkim na wysokiej jakości usług mediacyjnych. Ich zdaniem te pomysły wzmocniłyby zarówno mediację, jak również wzmacniałyby dialog pomiędzy przedsiębiorcami oraz zawierając aspekt edukacyjny stałyby się drogą odejścia od prowadzenia wojny w sądzie. Wojny, która kosztuje nerwy, czas i pieniądze.

Z tego względu eksperci z Listy Centrum Mediacji Lewiatan proponują ulepszenia, na których skorzysta zarówno Skarb Państwa poprze mniej obciążające koszty prowadzenia sporów sądowych jak i strony pozbawione długoletniego stresu i obciążenia.

Propozycje wzmacniające mediację

Oto pomysły, które uznane zostały przez ekspertów za te, które doprowadzą do zwiększenia się liczby mediacji i profesjonalizacji rynku mediacji:

  • Propozycja obligatoryjnego dla sędziów kierowania spraw sądowych do mediacji, co do zasady we wszystkich sprawach cywilnych, w których ugoda może zostać zawarta (z wąskimi wyłączeniami, np. spraw o ubezwłasnowolnienie), chyba że strony na dowolnym etapie wnoszą o nieprzeprowadzenie mediacji lub sąd postanowieniem uzna, iż nie jest ona celowa.
  • Odejście od stawki stałej określonej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 921). (zwane dalej „Rozporządzeniem”) poprzez  jego zmianę poprzez nadanie mu nazwy „ROZPORZĄDZENIE o WYNAGRODZENIU (…) mediatorów W SPRAWACH CYWILNYCH, PONOSZONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA/bądź alternatywnie poprzez zmianę § 2 tego Rozporządzenia poprzez dodanie do niego pkt. 1 „chyba, że strony z mediatorem umówią się inaczej” i w konsekwencji nadanie mu ostatecznego brzmienia:„W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego. chyba, że strony z mediatorem umówią się inaczej”.
  • Uproszczenie sposobu kierowania spraw sądowych do mediacji. Należałoby wprowadzić, elektroniczny (drogą emailową) sposób kierowania przez sąd spraw do mediacji. Sąd wysyłałby zwykły email do stron oraz mediatora, w którym stwierdza, że kieruje sprawę do mediacji, wymieniając mediatora lub ośrodek mediacyjny. Strony dalej miałyby ustawowy okres na odmowę poddania się mediacji, którą przekazywałyby zwrotnym emailem do sądu i do pozostałych wymienionych adresatów. Ułatwienie dokonywania skierowań uczyniłoby je bardziej akceptowalnymi dla sędziów. Dodatkowo podkreślano, że mediatorzy powinni mieć dostęp do Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych.

Liczymy na poparcie w tych obszarach przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które były reprezentowane podczas Konferencji.

Prawo.pl był patronem medialnym wydarzenia.

Własność intelektualna. Rośnie liczba zgłoszeń patentowych
26 marca 2024

Własność intelektualna. Rośnie liczba zgłoszeń patentowych

Polska znajduje się na 27 miejscu na świecie i 15 w Europie jeśli chodzi o liczbę zgłoszonych wniosków patentowych. W ubiegłym roku o ponad 10 proc. wzrosła liczba wniosków naszych firm do Europejskiego Urzędu Patentowego – poinformowano na konferencji „Własność intelektualna w dobie zmian. Innowacje, kreatywność, ochrona”, zorganizowanej przez Konfederację Lewiatan.

– Własność intelektualna staje się gospodarczą bronią XI wieku. Z tego powodu ważne jest, żeby jak najwięcej własności intelektualnej pozostawało w naszym kraju. W interesie polskich przedsiębiorców jest tworzenie wartości dodanej, intelektualnej. We współczesnym świecie bowiem coraz większe znaczenie ma konkurowanie mózgami, a nie tanią siłą roboczą – powiedział Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Edyta Demby-Siwek, prezeska Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej również podkreślała, że naszą bronią nie powinna być tania siła robocza, czy montowanie z części różnych produktów, ale właśnie własność intelektualna, która przekłada się na wartość PKB, czy zarobki pracowników. Dlatego warto o nią dbać. – W 2023 roku zgłoszono do Urzędu Patentowego o 10,5 proc. więcej wynalazków niż w roku poprzednim – powiedziała.

– Kładziemy duży nacisk na własność intelektualną i ochronę marki. Chcemy, żeby nasi klienci dostawali produkty bezpieczne i autentyczne. W ubiegłym roku ponad 4 tysiące firm z Polski eksportowało za pośrednictwem  Amazona. Mocno inwestujemy w ochronę własności intelektualnej i przemysłowej. Ciągle mamy duże problemy ze ściganiem podróbek, nieco lepiej idzie wyłapywanie podrobionych produktów – powiedział Mariusz Mielczarek, dyrektor ds. Regulacji i Sektora Publicznego w Europie Środkowo-Wschodniej, Amazon.

Patrycja Czubkowska, zastępczyni prezesa Urzędu Patentowego biorąca udział  w panelu „Innowacje i wyzwania ery cyfrowej, a ochrona własności intelektualnej – o czym powinien pamiętać przedsiębiorca w zmieniającej się rzeczywistości”, poinformowała, że Polska znajduje się na 27 miejscu na świecie i 15 w Europie jeśli chodzi o liczbę zgłoszonych wniosków patentowych.

W 2023 r. liczba europejskich zgłoszeń patentowych z Polski do Europejskiego Urzędu Patentowego wyniosła 671, co oznacza wzrost o 10,5% w stosunku do 2022 r. To plasuje nas wśród krajów notujących największą dynamikę wzrostu zgłoszeń. Najwięcej polskich zgłoszeń dokonano w obszarze technologii medycznych, farmaceutyków i inżynierii lądowej. Największą dynamikę wzrostu notuje technologia żywności.

– Nie odnotowaliśmy wzrostu liczby postępowań spornych. Rocznie mamy ok. 250 takich spraw, z czego większość dotyczy znaków towarowych, część wynalazków. Podobna liczba spraw toczy się przed sądami własności intelektualnej. Przedsiębiorcy skupiają się na bieżącej działalności i nie są skłonni do wszczynania postępowań o naruszenie praw – powiedziała Patrycja Czubkowska.

Zdaniem Urzędu Patentowego coraz większego znaczenia nabiera ochrona praw w świecie wirtualnym. Wdrożone zostały specjalne wytyczne dotyczące ochrony tzw. wynalazków komputerowych. Kwestii praw związanych ze sztuczną inteligencją nie uregulował jednak jeszcze żaden kraj na świecie.

– Rzecznik patentowy jest pierwszym doradcą w biznesie – stwierdziła Dorota Rzążewska, prezeska Polskiej Izby Rzeczników. Jej zdaniem rozwiązania innowacyjne odgrywają ważną rolę. Dlatego powinniśmy być zainteresowani zwiększeniem liczby zgłoszeń patentowych. To element budowania przewagi rynkowej. Rzecznicy patentowi  mogą najlepiej doradzić firmom jaki użytek biznesowy może być ze zgłoszenia wniosku patentowego.

Dorota Rzążewska przekonywała, że jako naród jesteśmy bardzo kreatywni. Dlatego warto zadbać, aby nasze pomysły, wynalazki nie były bezprawnie wykorzystywane przez innych.

W czasie konferencji dyskutowano o wyzwaniach związanych z nowym prawem własności intelektualnej, kondycją startupów w Polsce i Europie w kontekście zabezpieczania praw do wypracowywanych innowacji. Wśród innych tematów poruszana też była problematyka związana z obrotem w handlu online podróbkami produktów, a także kwestia kooperacji biznesu z ośrodkami naukowymi, której efektem mają być innowacyjne wdrożenia

 Konfederacja Lewiatan

 

W pakiecie farmaceutycznym za dużo niepewności
25 września 2023

W pakiecie farmaceutycznym za dużo niepewności

Unijny pakiet farmaceutyczny budzi wiele emocji i kontrowersji. Przepisy w nim zawarte nie do końca są jasne i doprecyzowane, w wielu miejscach stwarzają interpretacyjną niepewność. Ale jest szansa, aby pogodzić dostępność leków z ich innowacyjnością – podkreślali uczestnicy konferencji „Pakiet Farmaceutyczny – czy w Polsce da się pogodzić innowacyjność i dostępność leków?”, która odbyła się w siedzibie Lewiatana.

W kwietniu br. Komisja Europejska przedstawiła, największą od 20 lat,  propozycję rewizji unijnego prawa farmaceutycznego. Celem tych zmian jest stworzenie jednolitego rynku leków, zmniejszenie obciążeń administracyjnych, tak aby leki mogły szybciej dotrzeć do pacjentów, zapewnienie lepszego dostępu leków po przystępnej cenie, rozwiązanie problemu ich niedoborów i zagwarantowanie bezpieczeństwa lekowego czy wspieranie innowacji i konkurencyjności.

Pakiet farmaceutyczny jest potrzebny

Marlena Tryka, dyrektor departamentu innowacji i polityki przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju i Innowacji przekonywała, że zmiany w unijnym prawie farmaceutycznym są słuszne i oczekiwane. – Tylko w ten sposób możemy się obronić przed konkurencją ze strony USA i Chin. Mamy problemy z dostępnością leków. Widzimy wiele dobrych rozwiązań, jak dążenie do stworzenia jednolitego rynku leków. Ale diabeł tkwi w szczegółach. Pakiet wprowadza nowe reguły gry, które wpływają na niepewność prawną, która może być zagrożeniem dla innowacyjności – powiedziała.

Wojciech Nowak, global senior director w Novartis także podkreślił, że pakiet jest bardzo potrzebny, ale zaproponowane przepisy stwarzają niepewność dla przemysłu innowacyjnego, generycznego, ale i dla samych pacjentów.

– Nie ma w pakiecie systemu wparcia dla europejskiej produkcji leków. Bez niego Europa nie będzie miała mocnej pozycji na rynku globalnym. Warto też pamiętać, że zielona transformacja nie może zagrozić konkurencyjności firm. Wiele przepisów wymaga doprecyzowania– stwierdził Grzegorz Rychwalski, wiceprezes, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków.

Europa musi się obronić

Utrzymanie przewagi Europy w zakresie powstających technologii jest koniecznością gospodarczą i kwestią bezpieczeństwa narodowego. Dotyczy to także przemysłu farmaceutycznego, który zapewnia dostęp do nowoczesnych i szeroko stosowanych leków w UE – podkreślali uczestnicy konferencji.

Potrzebne jest stworzenie warunków, żeby firmy unijne były innowacyjne, ale także, żeby produkcja leków odbywała się na terenie UE. W ten sposób zapewniamy sobie bezpieczeństwo w przypadku zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw. Taka europejska polityka przemysłowa wymaga również wspólnego europejskiego finansowania, ponieważ jest to wielki wysiłek wykraczający ponad jedną firmę, nawet największą.

– Unijny pakiet farmaceutyczny budzi wiele kontrowersji, ale wierzę, że uda się pogodzić dostępność leków z ich innowacyjnością. Potrzebujemy zarówno leków innowacyjnych, które pozwalają nam adresować obszary medyczne, w których do tej pory brakowało terapii, jak i tańszych leków generycznych, które zapewniają szeroki dostęp do leczenia dla pacjentów w UE (stanowią prawie 70% leków w UE) – mówi Kacper Olejniczak, ekspert ds. branży Life Sciences  Lewiatana.

Przepisy wymagają doprecyzowania

Niezwykle istotne jest aby uchwalone prawo było przewidywalne i jasne w interpretacji, dlatego przepisy pakietu farmaceutycznego muszą być dopracowane. W przeciwnym razie możemy spodziewać się licznych sporów sądowych między firmami, które produkują leki chronione patentem i tymi, które produkują leki niechronione patentem. Taka sytuacja nie będzie sprzyjać dostępowi do leków dla pacjentów, jednocześnie utrudni wzmocnienie przemysłu w UE i przywrócenie łańcuchów dostaw do Europy – przekonywali eksperci.

Prace nad pakietem farmaceutycznym zaczynają się, teraz państwa członkowskie pracują nad swoimi stanowiskami. Obrady w Parlamencie Europejskim zaplanowane są na kwiecień 2024. Prawdopodobnie prace nad pakietem będą finalizowane podczas polskiej prezydencji w UE. Czas pokaże, czy zaproponowane przez Unię Europejską rozwiązania mają szansę odpowiedzieć na potrzeby sektora farmaceutycznego, a przede wszystkim pacjentów w UE.

Konfederacja Lewiatan

Praktyczne aspekty branży e-commerce podczas warsztatów online
22 czerwca 2023

Praktyczne aspekty branży e-commerce podczas warsztatów online

Aktualne trendy oraz wyzwania sektora e-commerce, które zostały poruszone podczas pierwszego dnia konferencji „E-commerce 2023 – szanse, trendy i wyzwania”, organizowanej przez Konfederację Lewiatan, były również kontynuowane podczas drugiego, warsztatowego dnia konferencji.

W trakcie warsztatów prowadzący skupili się na praktycznych aspektach branży: e-commerce w czasach inflacji oraz kluczowe wyzwania w związku z opodatkowaniem VAT gospodarki cyfrowej.

Jak wpływ ma inflacja na zakupy w sieci?

Podczas warsztatu prowadzący Marcin Jank, Business Development Manager z Blue Media przedstawił dane dotyczące zachowań konsumenckich w związku z utrzymującą się wysoką inflacją. Wyjaśnił również, od czego zależne są procesy decyzyjne klientów, korelacje kryteriów wyboru sklepu i wyboru metody płatności oraz czym charakteryzują się poszczególne formy szybkich płatności. Prowadzący podkreślił również, że w związku z zakupami on-line klienci oczekują: wygody, szybkości, łatwości oraz bezpieczeństwa.

Opodatkowanie VAT gospodarki cyfrowej

W drugiej części dnia odbyły się warsztaty MDDP nt. opodatkowania VAT gospodarki cyfrowej, prowadzone przez Janinę Fornalik, partnera i doradcę podatkowego MDDP oraz Klaudynę Matusiak-Frey, starszego konsultanta i doradcę podatkowego MDDP.

Prowadzące skoncentrowały się na scharakteryzowaniu obecnych i planowanych przepisów unijnych regulujących opodatkowanie platform internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem prac nad rozporządzeniem VIDA (Vat in the Digital Age). Omówiony został ciekawy przykład sprawy wszczętej na poziomie krajowym przez organy podatkowe we Włoszech, a zmierzającej do ustalenia czy płacenie przez użytkowników danymi osobowymi za usługę świadczoną przed media społecznościowe należy uznać za odpłatną usługę opodatkowana na gruncie VAT.

Sporym wyzwaniem podatkowym w niedalekiej przyszłości, na które zwróciły uwagę ekspertki MDDP, pozostaje regulacja NFT (non-fungible token), w tym ustalenie podstawy i miejsca opodatkowania czy sama klasyfikacja NFT (czy jest to towar czy usługa) oraz określenie czy transakcje w metawersum powinny być opodatkowane podatkiem VAT.

Relacja z pierwszego dnia konferencji tutaj. Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerami głównymi byli Blue Media i MDDP.

Nowe technologie zmieniają e-commerce
21 czerwca 2023

Nowe technologie zmieniają e-commerce

Nowe technologie, w tym wykorzystanie sztucznej inteligencji, wysoka inflacja, marketplace i zmiany pokoleniowe mają obecnie największy wpływ na rozwój rynku e-commerce - podkreślali uczestnicy konferencji „E-commerce 2023 – szanse, trendy i wyzwania”, którą zorganizowała Konfederacja Lewiatan.

– Po pandemii Covid-19 rynek e-commerce trochę przysiadł, ale przed nim rysuje się dobra przyszłość. Dzisiaj szuka swojej drogi, zaczyna wykorzystywać sztuczną inteligencję – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Prof. Joanna Żukowska, z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej mówiła o najnowszych trendach na rynku e-commerce.

– Jeszcze w 2018 roku wartość sprzedaży e-commerce wynosiła 48 mld zł, a  prognozuje się, że w 2027 roku wzrośnie do 187 mld zł.  Obserwujemy wzrost popularności stron internetowych, na których swoje produkty może oferować wielu sprzedawców jednocześnie (marketplace). Tutaj prym wiodą Allegro, OLX, EmpikPlace. Dzisiaj klienci najchętniej korzystają z platform internetowych (32%) sklepów internetowych (22%) i zakupów przez telefon (18%) – dodała.

W ostatnich latach bodźcem, który napędza e-commerce stała się wysoka inflacja. Ludzie poszukują tańszych produktów w internecie. W 2021 roku w kanale online udział sprzedaży detalicznej dóbr wyniósł 13%.

Ogromny wpływ na rynek e-commerce mają nowe technologie, w tym sztuczna inteligencja. Pojawiają się innowacje w obsłudze klienta, następuje automatyzacja procesów logistycznych, zagęszczanie sieci automatów paczkowych, czy krótkoterminowe finansowanie zakupów.

Na rozwój rynku e-commerce mają też wpływ zmiany pokoleniowe. Do głosu dochodzi pokolenie, dla którego internet, zakupy w sieci czy urządzenia mobilne stanowią ważne elementy życia codziennego. Z badań wynika, że 55% pokolenia Z korzysta 5 godzin dziennie ze smartfonu.

Zbigniew Nowicki, Co-Managing Director w Bluerank wymienił kilka zjawisk, z którymi mamy do czynienia na rynku e-commerce. Chcemy kupować lokalnie, rośnie znaczenie prywatności (wykorzystywanie danych osobowych), wraca nostalgia za tradycyjnymi zakupami, priorytetem staje się zrównoważona ekonomia, dbamy o ekologię, coraz częściej online kupują seniorzy (osoby w wieku 55-70), wzrasta liczba zakupów przez smartfony.

Uczestnicy konferencji dyskutowali również o możliwościach i korzyściach jakie daje współpraca z platformami handlu elektronicznego. Zastanawiano się, czy  marketplace jest jedynym właściwym rozwiązaniem dla sprzedawców? Eksperci wskazywali, że niekoniecznie. Prowadzenie sprzedaży tylko przez marketplace może uzależnić bowiem sprzedawcę od danej platformy internetowej.

Uczestnicy konferencji próbowali też odpowiedzieć na pytania, czy sztuczna inteligencja wesprze handel w sieci?, jak nowe technologie zmienią e-commerce i jakie znaczenie dla handlu w sieci mają mikropłatności.

Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Zobacz też relację z drugiego dnia konferencji

Praktyczne aspekty branży e-commerce podczas warsztatów online

Konfederacja Lewiatan

 

Równość płci na rynku pracy – konferencja w Parlamencie Europejskim
13 czerwca 2023

Równość płci na rynku pracy – konferencja w Parlamencie Europejskim

7 czerwca Konfederacja Lewiatan wraz z federacjami pracodawców z Danii, Niemiec oraz Szwecji zorganizowała w Parlamencie Europejskim konferencję na temat przyczyn nierówności płci na rynku pracy oraz szkodliwych stereotypów zawodowych. Jakie działania podejmują pracodawcy na rzecz zapewnienia różnorodności w miejscach pracy?

Konferencja pt. „Closing the gender gap in the labour market – root causes and the way forward” odbyła się 7 czerwca w Parlamencie Europejskim we współpracy z organizacjami pracodawców z Danii (DA), Niemiec (BDA) oraz Szwecji (SN). Gospodyniami wydarzenia były europosłanki Elżbieta Łukacijewska oraz Marianne Vind.

Podczas wydarzenia uczestnicy zapoznali się wynikami badań dotyczącymi obecnej sytuacji na rynku pracy oraz luki płacowej w UE, które zaprezentował szwedzki badacz John Ekberg, a następnie poznali strategie i działania pracodawców w zakresie zapewnienia różnorodności w wybranych sektorach. Swoją perspektywę przedstawiły reprezentantki firm BASF (Iga Wasilewicz), Volvo (Birgitta Söderberg), Deutsche Bahn (Chiara Rossa, Isabelle Ramroth), a także pielęgniarz Patrick Namisi ze szpitala Rigshospitalet.

Jak wskazali uczestnicy dyskusji, przeszkody na drodze do równych szans zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn są wielowymiarowe i złożone – począwszy od tego, jaką rolę w decyzji o edukacji i wyborze zawodu odgrywa otoczenie społeczne, w którym pewne zawody są akceptowane, a inne naznaczone przymiotnikami „żeński” i „męski”, a skończywszy na założeniach zakorzenionych w praktykach i normach społeczno-kulturowych, które są nam przekazywane od najmłodszych lat. Musimy umożliwić kobietom i mężczyznom równe uczestnictwo w rynku pracy oraz przełamywać stereotypy zawodowe.

Zapewnienie równej reprezentacji płci ma kluczowe znaczenie dla firm, które nieustannie starają się przyciągać wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Podczas wydarzenia uczestnicy poznali konkretne działania firm na rzecz rozwiązania problemu nierówności, w tym przyciągania i zatrzymywania pracowników w sektorach nadreprezentowanych przez jedną płeć.

Jednym z takich sektorów jest branża chemiczna – Iga Wasilewicz z BASF przedstawiła założenia zainicjowanej przez firmę kampanii „Chemia jest kobietą”, której celem jest wsparcie walki ze stereotypami związanymi z postrzeganiem branży chemicznej jako mało „kobiecej”, wskazując że inicjatywy promujące różnorodność w zatrudnieniu i techniczne kompetencje kobiet są niezwykle istotne. Uczelnie techniczne wybiera zaledwie 36 proc. studentek, co stanowi wyzwanie przy próbie rekrutacji kobiet.

Oprócz strategicznych inicjatyw i konkretnych działań wśród firm, wskazano znaczenie dostępu do usług, takich jak żłobki, przedszkola oraz zapewnienie równego podziału w opiece nad dziećmi między rodzicami, jako kluczowych czynników umożliwiających kobietom i mężczyznom godzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych.

Rewolucja na rynku e-commerce
14 czerwca 2022

Rewolucja na rynku e-commerce

Nasz rynek e-commerce należy do najszybciej rozwijających się w Europie. Jego wartość wynosi 20-25 mld euro, ale w Niemczech ponad 100 mld euro, a we Francji 120 mld euro. Potencjał polskiego rynku jest więc ogromny – powiedziała dr Anna Kania – Okieńczyc, Vice President, Marketing and Custromer Experience Director DHL Parcel Polska na konferencji online „E-commerce 2022. Szanse, trendy, wyzwania”, organizowanej przez Konfederację Lewiatan wspólnie z partnerem strategicznym firmą DHL Parcel.

Sprzedaż produktów i usług przez Internet prowadzi około 150 tys. firm korzystając zarówno z własnych sklepów internetowych, jak i platform typu marketplace.

Mamy do czynienia z prawdziwą rewolucją na rynku e-commerce. Paczki z tej kategorii stanowią już ponad 60 proc. wszystkich obsługiwanych przez nas przesyłek. Prognozy wskazują, że przesyłki zagraniczne będą rosły dwa razy szybciej niż w Polsce. Wprowadzanie rozwiązań cyfrowych pomaga nam być wiarygodnym partnerem dla wszystkich zagranicznych klientów – dodała dr Anna Kania – Okieńczyc.

Gościem specjalnym pierwszego dnia konferencji była prof. Aleksandra Przegalińska, futurolożka, filozofka, prorektor ds. współpracy z zagranicą w Akademii Leona Koźmińskiego, która mówiła o znaczeniu sztucznej inteligencji w biznesie, nowych rozwiązaniach w handlu elektronicznym, które automatyzują procesy, ułatwiają wybór konsumentom (wyświetlanie podobnych produktów, chatboty, wyszukiwanie głosowe).

– Często pada pytanie, czy sztuczna inteligencja jest przeszacowana? W przeszłości byłe takie okresy „zimy”, kiedy ludzie się od niej odwracali. Obecnie raczej nam to nie grozi. Nie jesteśmy przed kolejną bańką, która wkrótce pęknie. Przede wszystkim dlatego, że sztuczna inteligencja obiecuje, to co realne. W ostatnich latach w takich dziedzinach jak e-commerce, logistyka, medycyna, stała się bardzo praktyczna. Mniej obiecuje, a więcej proponuje konkretnych rozwiązań. Oczywiście jest możliwe spowolnienie rozwoju sztucznej inteligencji, np. przez wprowadzenie nowych unijnych regulacji, ale będzie to raczej chwilowe hamowanie niż zatrzymanie. Sztuczna inteligencja najbardziej sprawdza się w procesach gdzie jest dużo danych jakościowych (logistyka, bankowość) – powiedziała prof. Aleksandra Przegalińska.

W czasie drugiej już edycji konferencji poruszane były również takie tematy jak: opodatkowanie sprzedaży e-commerce, płatności odroczone, green czy greenwashing w e-biznesie, czy  ekspansja na nowe rynki w obszarze e-commerce.

Konfederacja Lewiatan

e-Leasing Day – najważniejsze wydarzenie branży leasingowej
09 maja 2022

e-Leasing Day – najważniejsze wydarzenie branży leasingowej

Jutro odbędzie się już czwarta edycja „e-Leasing Day”. Udział w tym wydarzeniu wezmą przede wszystkim firmy z sektora branży leasingowej oraz IT. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji będzie cyfrowe wsparcie dla procesów w leasingu.

Program konferencji zakłada przeprowadzenie prezentacji i paneli dyskusyjnych, w trakcie których prelegenci porozmawiają o budowaniu nowych narzędzi wsparcia oraz automatyzacji obsługi transakcji leasingowej. Wśród zagadnień szczegółowych znajdą się między innymi: digitalizacja procesu zawierania umowy leasingowej, cyberbezpieczeństwo, elektroniczna identyfikacja klientów, możliwości, jakie daje finansowanie w kanałach cyfrowych, cyfryzacja procesów back office.

Czwarta edycja „e-Leasing Day” to coraz dojrzalszy merytorycznie projekt – mówi Marcin Balicki, członek Rady Związku Polskiego Leasingu i prezes Zarządu Millennium Leasing. Zaczynaliśmy od ogólnej wizji, czym może być digitalizacja w branży leasingowej, która wcześniej nie kojarzyła się z nowoczesnością. Druga edycja skoncentrowana była na poszukiwaniu wspólnych dla branży projektów. Jeden z nich, System Dokumentów Strukturyzowanych, jest w tej w chwili w ostatniej fazie realizacji, pozostałe – czekają na swój czas. Trzecia edycja ogniskowała tematykę wystąpień wokół skutecznego wdrażania projektów. W tym roku – wspólnym mianownikiem będzie efektywność procesów, wspierana przez cyfrowe narzędzia. Chcemy, aby było pragmatycznie w każdym wymiarze. Dla firm leasingowych, żeby znajdować sposoby na tańsze dostarczanie rozwiązań naszym klientom. I dla naszych partnerów, którzy podobnie jak w poprzednich edycjach, będą mieli okazję mówić do kluczowych profesjonalistów z branży leasingowej, odpowiedzialnych za procesy i cyfryzację.

Konferencję poprowadzi Jakub Sito, dziennikarz i gospodarz programu w ChilliZET. Wydarzenie jest skierowane do menedżerów z firm leasingowych i wynajmu, firm, zajmujących się procesami, produktami i rozwojem narzędzi informatycznych, ekspertów rynku oraz partnerów, dostarczających innowacyjne rozwiązania.

Po ostatniej edycji zrealizowanej online’owo, tegoroczne wydarzenie przybierze formę stacjonarną. Odbędzie się w Warszawie, w Warsaw Plaza Hotel. Dla uczestników będzie to doskonała okazja do rozmów, wymiany wiedzy, dyskusji, nawiązania nowych kontaktów i networkingu.

Agenda konferencji i rejestracja są dostępne na stronie: www.eleasingday.pl

Tematami przewodnimi poprzednich trzech edycji konferencji były: przyszłość branży leasingowej w cyfryzującym się otoczeniu gospodarczym, idea współpracy na konkurencyjnym obszarze oraz zarządzanie projektami. W dotychczasowych edycjach e-Leasing Day wzięło udział łącznie ponad 1000 uczestników.

Konferencja e-Leasing Day jest wspierana przez ekspertów Grupy ds. Digitalizacji i Grupy ds. PR, działających przy Związku Polskiego Leasingu, członka Konfederacji Lewiatan. Organizatorem konferencji jest Związek Polskiego Leasingu. Partnerzy strategiczni: Ailleron, TUATARA. Partnerzy: BIK, Esecure, Gardocki Digital  360, 4semantics, InfoSeb, Intrador, ITDS, KIR, Santander Leasing, S.E.R. Solutions, Solera/Audatex Polska, Webcon. Partnerzy medialni: Fintek.pl, My Company Polska.

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca 90 proc. rynku leasingu w Polsce, która skupia 29 podmiotów. Związek zrzesza głównie firmy leasingowe, ale także firmy i organizacje związane z rynkiem wynajmu (Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów). Na gruncie europejskim Związek jest aktywnym członkiem Leaseurope, organizacji w skład, której wchodzi 43 związków z 31 krajów Europy. Polska organizacja leasingowa ma swojego reprezentanta w Radzie Dyrektorów Leaseurope, a także uczestniczy w pracach powołanych przez Leaseurope Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, Grupy ds. Prawnych, a także współpracuje z innymi komitetami i grupami roboczymi w Leaseurope. Więcej na temat ZPL na  oraz na profilu organizacji na LinkedIn link

Dodatkowe informacje dla mediów:

Anna Polak

Związek Polskiego Leasingu

tel. 505 83 18 18

anna.polak@leasing.org.pl