Pośpiech w cyfryzacji edukacji nie służy nauczycielom i uczniom [+MP3]
02 czerwca 2023

Pośpiech w cyfryzacji edukacji nie służy nauczycielom i uczniom [+MP3]

Wsparciem powinni być objęci także nauczyciele szkół niepublicznych, doprecyzowania wymagają kwestie związane z własnością i dysponowaniem sprzętem przekazywanym uczniom, laptopy dla uczniów należy wyposażyć w oprogramowanie edukacyjne – to tylko niektóre uwagi, które zgłosiła Konfederacja Lewiatan do ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Wysłuchaj komentarza ekspertki:

Ta ustawa jest podstawą prawną dla inwestycji realizowanej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i dotyczy de facto zakupu laptopów dla nauczycieli i uczniów.

Projekt ustawy został złożony do Sejmu jako poselski, co pozbawiło partnerów społecznych standardowej ścieżki i terminów konsultacji. Etap prac sejmowych zakończył się błyskawicznie i zamknął się w czasie jednego posiedzenia. Pierwotnie dla tej inwestycji przewidziano w Krajowym Planie Odbudowy konsultacje społeczne jako kamień milowy. Jak wynika z rewizji KPO, która jest obecnie przygotowywana, ministerstwo planuje rezygnację z tego kamienia.

– Inwestycje w cyfryzację edukacji mają ogromne znaczenie. Wszystkie działania podejmowane w tym obszarze powinny być bezwzględnie wypracowywane w szerokim dialogu – zarówno z organami prowadzącymi, szkołami, nauczycielami, rodzicami, partnerami społecznymi, ale także sektorem reprezentującym dostawców nowoczesnych rozwiązań do szkół. Działania resortu cyfryzacji w tym zakresie są dla nas niezrozumiałe, a ich dynamika każe sądzić, że nie bez znaczenia w tym przypadku jest kalendarz wyborczy. Ten pośpiech jednak w naszej ocenie nie służy systemowi edukacji, samym uczniom i nauczycielom – mówi Małgorzata Lelińska, dyrektorka departamentu funduszy unijnych i edukacji cyfrowej Konfederacji Lewiatan.

Lewiatan zgłosił szereg wątpliwości do projektu ustawy. Od początku nie jest  jasne jak ten sprzęt ma zostać wykorzystany w procesie edukacji. Laptopy miały wspierać zasoby szkół. Obecnie mają być przekazane uczniom, a właściwie stanowić własność ich rodziców. W przypadku nauczycieli mowa jest o bonach na zakup sprzętu w wysokości 2500 zł.

Propozycje Lewiatana do ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli:

  • konieczność objęcia wsparciem także nauczycieli szkół niepublicznych – to powinno zostać przesądzone w zapisach. Nie widzimy uzasadnienia dla braku wsparcia tej grupy nauczycieli, zwłaszcza, że w przypadku uczniów laptopy mają być przekazane zarówno do uczniów szkół publicznych, jak i niepublicznych.
  • doprecyzowanie kwestii związanych z własnością i dysponowaniem sprzętem przekazywanym uczniom – w ustawie jest mowa o rodzicach, co może rodzić wątpliwości i konsekwencje prawne w przypadku, gdy opiekę nad dzieckiem nie sprawują oboje rodzice. Co więcej nie ma informacji, kto będzie odpowiedzialny za eksploatację, zabezpieczenie sprzętu (odpowiedzialność gwarancyjna i serwisowa), ale także prawidłowe wykorzystanie go w edukacji. Ustawa z jednej strony wprowadza w tej kwestii ograniczenia, np. w zakresie zbywania sprzętu, ale z drugiej nie przesądza o sankcjach i podmiocie, który będzie odpowiedzialny za ich egzekwowanie.
  • wartość bonu przeznaczonego na zakup sprzętu przez nauczycieli powinna odzwierciedlać koszty rynkowe zakupu laptopa bez konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków przez nauczyciela w przypadku decyzji o zakupie podstawowej wersji sprzętu, spełniającej minimalne wymagania.
  • system do rejestracji podmiotów, które będą mogły realizować bony oraz obowiązki dla sprzedawców są obudowane nadmiernymi wymaganiami. Co więcej nie ma informacji wprost, że możliwy będzie zakup także z wykorzystaniem kanałów zdalnych. Takie rozwiązanie nie tylko ułatwiłoby dostępność sprzętu komputerowego, ale pozwoliłoby także nauczycielom na zakup wysokiej jakości sprzętu komputerowego, w wielu przypadkach taniej aniżeli w sklepach stacjonarnych. Co więcej, zwiększeniu ulegnie zasięg sprzedaży umożliwiający łatwą realizację bonu przez nauczycieli zamieszkujących w mniejszych miejscowościach, czy na wsiach.
  • laptopy przekazywane uczniom powinny być wyposażone w oprogramowanie edukacyjne – jako integralne oraz uniwersalne dla każdego użytkownika sprzętu edukacyjnego będącego częścią oprogramowania służącego pracy i nauce. Definicja oprogramowania wykorzystywanego w edukacji powinna zostać rozszerzona na oprogramowanie edukacyjne służące uczniom i  nauczycielom oraz  traktowane na równi z oprogramowaniem operacyjnym sprzętu, czyli powinno stanowić bazowe wyposażenie laptopów.

           Konfederacja Lewiatan

 

Notebooki dla uczniów i nauczycieli powinno dostarczyć wiele firm
28 listopada 2022

Notebooki dla uczniów i nauczycieli powinno dostarczyć wiele firm

W przetargu na dostawę 750 tys. notebooków dla uczniów oraz 450 tys. dla nauczycieli powinna zostać wyłoniona nie jedna firma a kilka - uważa Rada ds. EdTech Konfederacji Lewiatan.

Wybór tylko jednego dostawcy wykluczy z procedury przetargowej wiele mniejszych firm, a tym samym ograniczy konkurencję. Ze względu na koncentrację zamówienia u jednej firmy może pojawić się również problem z terminowością dostaw.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy planowana jest inwestycja „Wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne”. W ramach tego zadania ma nastąpić dostawa dla polskich szkół  notebooków dla uczniów i nauczycieli.

– Centralizacja zamówienia spowoduje także znaczne ograniczenie możliwości wyboru przez szkoły sprzętu i oprogramowania, które najbardziej odpowiadałoby ich potrzebom. Inne preferencje mają uczniowie i nauczyciele szkoły podstawowej, inne ci z technikum o profilu informatycznym, a jeszcze inne ci z liceum ekonomicznego. Na szczeblu lokalnym można określić, jakie zakupy będą dla danej społeczności najlepsze i zapewnić, że pieniądze zostaną efektywnie wykorzystane. Nie da się tego zrealizować jednolitym zakupem centralnym. Skuteczniejszy, bezpieczniejszy i przynoszący większe korzyści społeczne będzie sposób zastosowany w wypadku projektu Laboratoria Przyszłości. Chodzi o taki model realizacji inwestycji, w którym zakupy są rozproszone, może być wielu wykonawców, w którym to na szczeblu lokalnym ustalane są potrzeby społeczności i podejmowana jest decyzja o udzieleniu zlecenia – mówi Małgorzata Lelińska, dyrektorka departamentu funduszy unijnych i edukacji cyfrowej Konfederacji Lewiatan.

Rada ds. EdTech Konfederacji Lewiatan proponuje również rozszerzenie definicji  sprzętu i oprogramowania także o oprogramowanie edukacyjne służące uczniom i nauczycielom. Powinno ono stanowić bazowe wyposażenie laptopów.

– Sprzęt i jego oprogramowanie powinny odpowiadać także na potrzebę skutecznego rozwijania szczególnych uzdolnień dzieci i młodzieży. W takim wypadku należałoby, więc także przemyśleć, jakie parametry techniczne powinien taki laptop spełniać, aby po analizie potencjału, mocnych stron i uzdolnień uczniów można było na tym sprzęcie zainstalować konkretne rodzaje oprogramowania, które będą mogły wspomóc ucznia w rozwoju tych uzdolnień – dodaje Małgorzata Lelińska.

     Konfederacja Lewiatan