Stabilne 6 miesięcy w branży leasingowej
27 lipca 2022

Stabilne 6 miesięcy w branży leasingowej

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2022 r. firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania o wartości 42 mld zł. Jest to wynik niższy o 2,8 proc. niż przed rokiem.

Całkowita wartość aktywnego portfela branży leasingowej na koniec czerwca 2022 r., była na poziomie 172,7 mld zł, co oznacza 7,1 proc. wzrost r/r. Przedsiębiorcy, finansując swoje inwestycje w aktywa ruchome, częściej korzystają z leasingu niż z kredytu.

Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy, członek Konfederacji Lewiatan podał, że w I połowie 2022 r. firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania na poziomie 42 mld zł. Jest to wynik niższy o 2,8 proc. niż przed rokiem. Wśród pozytywnych informacji, warto podkreślić dodatni wynik całego aktywnego portfela branży leasingowej na koniec czerwca 2022. (+7,1 % r/r). W przypadku portfela ograniczonego do finansowania aktywów ruchomych, dynamika wzrostu wyniosła+7,5 % r/r.

Leasing w większym stopniu niż kredyt jest wykorzystywany przez firmy do finansowania inwestycji w aktywa ruchome. Dowodzi tego najnowszy raport Związku Polskiego Leasingu. Portfel aktywnych umów leasingowych w obszarze finansowana ruchomości na koniec czerwca 2022r., był wyższy od salda kredytów udzielonych firmom przez banki (167,6 mld zł to portfel branży leasingowej w obszarze finansowania ruchomości, a 166 mld zł wyniosła wartość aktywnych kredytów).

Foto. Paweł Pach, przewodniczący Rady ZPL.

Jak zauważa Paweł Pach, przewodniczący Rady Związku Polskiego Leasingu: „Leasing jest produktem komplementarnym dla kredytu, jeśli chodzi o finansowanie inwestycji polskich firm w dobra ruchome. W ostatnich miesiącach portfel aktywnych umów leasingowych przewyższał portfel umów kredytowych udzielanych firmom przez banki. Dla branży leasingowej to pozytywna informacja płynąca z rynku w tych trudnych czasach. Na wyniki branży leasingowej w pierwszej połowie roku oddziaływały problemy podażowe w zakresie nowych pojazdów osobowych oraz problemy popytowe. Przedsiębiorcy obserwują rosnące ceny aktywów i przybierają postawę wyczekującą. Dlatego jako branża, przyjmujemy ostrożny scenariusz rozwoju na kolejne miesiące roku. Wyniki sektora leasingowego będą zależne od dostępności aktywów, które leasingodawcy finansują”.

 Struktura rynku leasingu, odbiorcy usług leasingowych

Firmy zrzeszone w ZPL koncentrują się na obsłudze transakcji leasingowych, których wartość wyniosła 36,3 mld zł. Rzadziej zawierane są umowy pożyczki (5,4 mld zł w 2022r.).

Odbiorcami usług leasingowych pozostają głównie mikro i małe firmy, czyli klienci o obrotach do 20 ml zł, którzy mają obecnie 70,7 % udział w strukturze klientów firm leasingowych. Największą (50,6%) grupą klientów są mikro firmy (klienci o obrotach do 5 mln zł). Klienci o obrotach od 5 do 20 mln zł stanowią 20,1 proc., 28,3 proc. wynosi udział firm o obrotach powyżej 20 mln zł, podczas gdy transakcje zawierane z klientami indywidualnymi stanowią 0,7 proc. W ostatnim czasie wzrosła wartość umów zawieranych przez leasingodawców z firmami o najwyższych obrotach.

W pierwszej połowie tego roku, przy pomocy leasingu i pożyczki inwestycyjnej, przedsiębiorcy najczęściej finansowali pojazdy lekkie (mające 42,6 %, w strukturze rynku leasingu) oraz maszyny i inne urządzenia (odpowiadające za 29,4%). W ciągu ostatniego roku zmieniła się struktura rynku. Zyskało finansowanie maszyn i innych urządzeń, kosztem pojazdów lekkich (dla przypomnienia pojazdy lekkie w I połowie 2021 miały 43,6% udział). Inne aktywa takie jak: sprzęt IT, samoloty, statki, tabor kolejowy i pozostałe pojazdy mają 4,3 proc. udział w rynku, podczas gdy nieruchomości – 0,6%.

Trendy w grupach

Pojazdy lekkie (samochody osobowe i dostawcze do 3,5 tony)

Pierwsza połowa 2022 roku upłynęła pod znakiem ograniczonej podaży na rynku nowych samochodów. Była ona spowodowana utrzymującą się niską dostępnością ważnych komponentów (w tym półprzewodników). Dodatkowo wybuch wojny w Ukrainie przerwał dostawy wiązek elektronicznych do europejskich producentów aut.

Kolejnym elementem wpływającym negatywnie na liczbę rejestrowanych pojazdów są czynniki popytowe, w tym niepewna sytuacja ekonomiczna. Wielu przedsiębiorców wstrzymuje inwestycje, a ich decyzje są podyktowane rosnącymi cenami pojazdów i stóp procentowanych oraz brakiem gwarancji terminu dostawy, a nawet ceny pojazdu.

W tych niesprzyjających warunkach branża leasingowa sfinansowała pojazdy lekkie (tj. pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 t.) o łącznej wartości 17,7 mld zł, co oznacza wynik o 11,4 % niższy niż przed rokiem. W drugiej połowie 2022 dalej będziemy zmagać się z niską dostępnością samochodów, jednak problemy te będą stopniowo ograniczane.

Maszyny i inne urządzenia

W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2022r. segment maszyn i innych urządzeń charakteryzował się dynamicznym rozwojem, a zainteresowanie klientów pozwoliło na sfinansowanie aktywów o łącznej wartości 12,2 mld zł przy +10,1% dynamice r/r.

Najwyższe wzrosty branża leasingowa osiągnęła w finansowaniu sprzętu medycznego (+24,5% r/r), maszyn do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metali (+7,7% r/r) oraz maszyn poligraficznych (+3,7% r/r). Ujemne dynamiki były obserwowane w segmentach maszyn rolniczych (-0,7% r/r) oraz sprzętu budowlanego (-4,3%).

Pojazdy ciężarowe

Po rekordowym dla leasingodawców 2021r., wyniki osiągnięte przez branżę w segmencie finansowania pojazdów ciężarowych w pierwszej połowie 2022r. można określić jako stabilne. Skumulowane dane ZPL za H1 2022r. pokazują, że branża leasingowa podpisała nowe kontrakty o łącznej wartości 9,6 mld zł, przy dynamice segmentu pojazdów ciężarowych na poziomie +2,4% r/r. Najwyższe wzrosty branża leasingowa osiągnęła w finansowaniu pojazdów ciężarowych pow. 3,5t. (+13,1% r/r) oraz autobusów (+137,6 % r/r) W strefie spadków pozostawało finasowanie ciągników siodłowych (-3,4% r/r) oraz naczep i przyczep (-4,8% r/r).

Wyniki branży leasingowej w tym obszarze rynku są zgodne z poziomem rejestracji (dane CEPiK). W pierwszej połowie 2022r. najczęściej finansowane przez branżę kategorie przedmiotów tj. ciągniki siodłowe oraz naczepy, stopniowo, pomimo wzrostu cen transakcyjnych r/r o blisko 20%, notowały spadki wartości. W przypadku nowych pojazdów jeszcze nie widać dzisiejszych nastrojów, wywołanych zmianami w otoczeniu makroekonomicznym. Pojazdy zamówione w ubiegłym roku są odbierane przez klientów. Niemniej w segmencie pojazdów używanych widać już efekt zawieszania decyzji i wyczekiwania na dalszy rozwój sytuacji.

Na pozytywny, 2,4 proc. wynik tego segmentu rynku leasingu miały wpływ transakcje w obszarze finansowania samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony oraz autobusów. Rynek rejestrowanych nowych podwozi urósł o przeszło 10% r/r, co przełożyło się na 13,1proc. wzrost w zakresie leasingu pojazdów ciężarowych. Bardzo dobre wyniki finansowania autobusów są zasługą umów na finansowanie autobusów miejskich. W segmencie autobusów turystycznych, klienci od czasu pandemii i ograniczonego ruchu turystycznego, przyjęli postawę wyczekującą. Transakcje zawierane przez nich na nowe autobusy należą do rzadkości, a jeśli się pojawiają, są realizowane najczęściej na potrzeby przewozów pracowników.

Na rynek leasingu w dalszym ciągu będą wpływały problemy z dostępnością niektórych podzespołów. Obecna sytuacja makroekonomiczna będzie miała większe oddziaływanie na zamówienia nowych pojazdów na przyszły rok. Wg. dostawców obecne zamówienia będą realizowane bez większych różnic w stosunku do pierwszego półrocza.  Natomiast segment pojazdów używanych będzie dalej hamował w wyczekiwaniu na dalszy rozwój sytuacji.

Otoczenie makroekonomiczne

„Najbliższy rok będzie trudny dla leasingu, jeżeli chodzi o otoczenie makroekonomiczne. Stopy procentowe, które stanowią o koszcie leasingu, pozostaną wysokie, a zainteresowanie aktywnością inwestycyjną firm w warunkach pełnych stanów magazynowych firm i silnego hamowania strony popytowej gospodarki – niskie. Szukając dobrych wiadomości należy zwrócić uwagę na coraz więcej sygnałów pozwalających na prognozowanie spadku inflacji – spadek cen surowców, spadek realnych płac oraz zaostrzanie polityki pieniężnej przez główne banki centralne – Fed i, co najważniejsze dla Polski, w końcu również EBC, i to w skali większej niż oczekiwano. Dzięki temu cykl podwyżek stóp NBP będzie powoli dobiegał końca, a w przyszłym roku prawdopodobne jest luzowanie polityki monetarnej. W takim scenariuszu na wyraźną poprawę wyników branży leasingowej trzeba będzie poczekać do 2024” – powiedział Wojciech Matysiak z Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO Banku Polskiego.

Co firmy leasingowe mówią o kolejnych miesiącach roku?

Ankietowane firmy oczekują wzrostu zatrudnienia w III kwartale 2022 roku, podobnie jak miało to miejsce w poprzednim kwartale. Prognozują również pogorszenie jakości portfela, jednak w mniejszej skali niż w II kwartale bieżącego roku.

Jednocześnie firmy spodziewają się przyspieszenia aktywności sprzedażowej w drugiej połowie 2022 roku, chociaż nie będzie ono tak wyraźne jak obserwowane w II kwartale 2022. Oczekiwane zwiększenie nowej produkcji będzie bazowało na zwiększeniu średniej wartości transakcji, gdyż oczekiwana ilość wpływających wniosków nadal będzie się zmniejszała. Badane firmy spodziewają się wyższego poziomu finansowania dla głównych badanych grup środków trwałych. Wyraźne wzrosty finansowania oczekiwane są dla pojazdów lekkich oraz dla sektora maszyn, urządzeń oraz IT. Neutralne perspektywy rysują się dla finansowania nieruchomości. Natomiast negatywne perspektywy dla dalszego rozwoju, utrzymują się dla finansowania transportu ciężkiego.

Jak wygląda prognoza ZPL na koniec 2022r.?

Prognozowana dynamika branży leasingowej na poziomie -4,5%, na koniec 2022r., odzwierciedla obawy firm leasingowych o dostępność środków trwałych i negatywny wpływ trudnego otoczenia ekonomicznego na aktywność inwestycyjną polskich firm.

Każdorazowo przywołując dane lub analizy Związku Polskiego Leasingu, prosimy o podanie źródła cytowanych danych.

Dodatkowe informacje dla mediów:

 • Anna Polak, Związek Polskiego Leasingu,
  e-mail: anna.polak@leasing.org.pl, tel.: (22) 542 41 39 lub 505 83 18 18

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca 90 proc. rynku leasingu w Polsce, która skupia 32 podmioty. Związek zrzesza głównie firmy leasingowe, ale także firmy i organizacje związane z rynkiem wynajmu (Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów). ZPL uczestniczy w pracach grup i zespołów roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej. Przedstawiciele ZPL utrzymują bieżące kontakty z przedstawicielami administracji publicznej i parlamentarzystami. ZPL monitoruje, opiniuje, przygotowuje lub zleca przygotowanie ekspertyz w zakresie regulacji dotyczących leasingu. Organizacja prowadzi także działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz propagowania leasingu jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości. Na gruncie europejskim Związek jest aktywnym członkiem Leaseurope, organizacji w skład, której wchodzi 45 związków z 32 krajów Europy. Polska organizacja leasingowa ma swojego reprezentanta w Radzie Dyrektorów Leaseurope, uczestniczy w pracach powołanych przez Leaseurope Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, Grupy ds. Prawnych, a także współpracuje z innymi komitetami i grupami roboczymi w Leaseurope. Więcej na temat ZPL na http://leasing.org.pl/ oraz na profilu organizacji na LinkedIn https://pl.linkedin.com/company/zwiazek-polskiego-leasingu-zpl

Konfederacja Lewiatan

Nowe władze Związku Polskiego Leasingu
08 czerwca 2022

Nowe władze Związku Polskiego Leasingu

Pod koniec maja br. odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Polskiego Leasingu. Wybory do organów statutowych organizacji, sprawozdania z działalności, dyskusje dotyczące aktualnej sytuacji rynkowej i kierunków strategicznych zmian ZPL - to najważniejsze punkty agendy zebrania polskiej branży leasingowej.

Podczas Walnego Zebrania Związku Polskiego Leasingu odbyły się wybory do organów statutowych organizacji (Rady ZPL, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego). Kilka dni później Rada Związku Polskiego Leasingu wybrała Pawła Pacha, Prezesa Zarządu PKO Leasing, na stanowisko Przewodniczącego Rady ZPL.

Bardzo dziękuję wszystkim delegatom obecnym na Walnym Zebraniu ZPL za zaufanie, jakim nas, jako Radę Związku Polskiego Leasingu obdarzyliście. W tym miejscu chciałbym przywitać nowych członków Rady ZPL, organu, który liczy obecnie dziewięciu ekspertów, na co dzień pracujących w zarządach konkurujących ze sobą firm leasingowych. Tak liczna reprezentacja przedstawicieli spółek w Radzie ZPL, jest gwarantem pluralizmu i szerokiej reprezentacji, a także daje nam silny mandat do wyznaczania kierunków rozwoju rynku leasingu w Polsce. Związek Polskiego Leasingu, podobnie jak cała polska branża leasingowa, jest obecnie w fazie dynamicznej transformacji. Jako przewodniczący Rady ZPL, przez najbliższy rok, będę z dużą satysfakcją angażował się w rozwój sektora leasingowego w Polsce. Po roku – zgodnie ze zmienionym statutem ZPL – przekażę zaszczytną funkcję Przewodniczącego Rady ZPL kolejnemu jej członkowi– powiedział Paweł Pach, Przewodniczący Rady Związku Polskiego Leasingu.

Wiceprzewodniczącymi Rady ZPL, na mocy ostatnich wyborów, zostali:

 • Robert Antczak – Prezes Zarządu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów i Dyrektor Generalny Arval Polska,
 • Marcin Balicki – Prezes Zarządu Millennium Leasing,
 • Maciej Kijo – Członek Zarządu PEKAO Leasing,
 • Krzysztof Kowalewski – Wiceprezes Zarządu Santander Leasing Polska,
 • Rafał Piskorski – Dyrektor Generalny BNP Paribas Leasing Solutions w Polsce, Prezes Zarządu BNP Paribas Lease Group,
 • Cezary Raczyński – Prezes Zarządu mLeasing,
 • Adam Sar – Prezes Zarządu ING Lease (Polska),
 • Radosław Woźniak – Prezes Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego.

Obecna Rada ZPL liczy dziewięciu członków i została wybrana na wspólną, trzy- letnią kadencję, która zakończy się w 2025r. Stanowisko Przewodniczącego Rady jest rotacyjne i przekazywane co roku. Dla przypomnienia, obok Rady organami statutowymi Związku Polskiego Leasingu są: Walne Zebranie, Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński.

Prezesem Zarządu ZPL – pod koniec ubiegłego roku – został Tomasz Sudaj, ekspert związany z branżą finansową od blisko 20 lat. Prezes ZPL kieruje pracami związku i reprezentuje go na zewnątrz, natomiast Rada Związku sprawuje stały nadzór nad działalnością zarządu. Biogramy wszystkich członków Rady i Prezesa ZPL są dostępne na stronie internetowej polskiej organizacji leasingowej: http://leasing.org.pl/o_zwiazku/wladze

Uroczystym punktem programu Walnego Zebrania ZPL, było przyznanie Andrzejowi Sugajskiemu, Dyrektorowi Generalnemu, honorowego członkostwa ZPL, w dowód uznania za 16 lat pracy dla Związku Polskiego Leasingu. Tytuł przyznaje Rada Związku za szczególne zasługi na rzecz rozwoju leasingu w Polsce.

Podczas Walnego Zebrania ZPL  zostały przeprowadzone także wybory do Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego ZPL. Wspólna kadencja członków Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Rady ZPL trwa trzy lata. Eksperci wybrani do ww. organów statutowych ZPL pracują społecznie na rzecz rozwoju polskiej branży leasingowej.

Skład Komisji Rewizyjnej ZPL na lata 2022-2025:

 • Maciej Cymmerman (Acting Head of Legal, BNP Paribas Lease Group),
 • Mirosław Grzelak (Wiceprezes Zarządu PKO Leasing),
 • Jacek Rakowski (Dyrektor Departamentu Prawnego mLeasing),
 • Krzysztof Zgorzelski (Prezes Zarządu PEKAO Leasing),
 • Hubert Wojciechowski (Manager Zespołu Rachunkowości, Podatków i Skarbu w ING Lease Polska).

Skład Sądu Koleżeńskiego ZPL na lata 2022-2025:

 • Ewa Krystel (Manager Zespołu Prawnego w ING Lease Polska),
 • Tomasz Salamon (radca prawny, Dyrektor Departamentu Prawnego w PKO Leasing),
 • Jerzy Strasz (radca prawny, Kierujący Wydziałem Obsługi Prawnej Millennium Leasing),
 • Paweł Szeipuk (Członek Zarządu, Dyrektor Działu Prawnego De Lage Landen Leasing Polska),
 • Mariusz Włodarczyk (dyrektor zarządzający Santander Leasing Polska).

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca 90 proc. rynku leasingu w Polsce, która skupia 31 podmiotów. Związek zrzesza głównie firmy leasingowe, ale także firmy i organizacje związane z rynkiem wynajmu (Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów). ZPL uczestniczy w pracach grup i zespołów roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej. Przedstawiciele ZPL utrzymują bieżące kontakty z przedstawicielami administracji publicznej i parlamentarzystami. ZPL monitoruje, opiniuje, przygotowuje lub zleca przygotowanie ekspertyz w zakresie regulacji dotyczących leasingu. Organizacja prowadzi także działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz propagowania leasingu jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości. Na gruncie europejskim Związek jest aktywnym członkiem Leaseurope, organizacji w skład, której wchodzi 45 związków z 32 krajów Europy. Polska organizacja leasingowa ma swojego reprezentanta w Radzie Dyrektorów Leaseurope, a także uczestniczy w pracach powołanych przez Leaseurope Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, Grupy ds. Prawnych, a także współpracuje z innymi komitetami i grupami roboczymi w Leaseurope. Więcej na temat ZPL na  oraz na profilu organizacji na LinkedIn link

Dodatkowe informacje dla mediów:
Anna Polak, Związek Polskiego Leasingu,
e-mail: anna.polak@leasing.org.pl,
Tel.:  505 83 18 18

Związek Polskiego Leasingu o ryzykach z wykorzystywaniem aut w transporcie międzynarodowym
30 marca 2022

Związek Polskiego Leasingu o ryzykach z wykorzystywaniem aut w transporcie międzynarodowym

Związek Polskiego Leasingu, członek Konfederacji Lewiatan, niezależnie od indywidualnych decyzji i komunikatów poszczególnych firm leasingowych, zwraca uwagę na ryzyka, związane z wykorzystywaniem środków transportu w ruchu międzynarodowym, w aktualnej sytuacji za wschodnią granicą Polski.

Mając na uwadze sytuację międzynarodową, związaną z agresją Rosji w Ukrainie, ZPL przypomina i zwraca uwagę klientów firm leasingowych na wybrane aspekty prowadzonej działalności. Dotyczą one warunków ubezpieczenia, ryzyka utraty przedmiotu leasingu i ich finansowych konsekwencji.

Ochrona ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie środków transportu zawiera standardowe ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w przypadku szkód wywołanych działaniami wojennymi. Eksperci branży leasingowej spodziewają się, że każda szkoda w majątku (w praktyce – głównie dotyczy to środków transportu), do której dojdzie na terenie Ukrainy, Białorusi lub Rosji będzie analizowana pod tym kątem i w przypadku wykazania związku między szkodą, a działaniami wojennymi, należy liczyć się z odmową wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Ryzyko utraty przedmiotów

Niezależnie od kwestii szkód komunikacyjnych i związanych z tym ubezpieczeń, obecna sytuacja wywołuje poważne ryzyka utraty środków transportu, znajdujących się na terenie Ukrainy. Jest to związane z prowadzonymi działaniami wojennymi, blokadami dróg tranzytowych czy ruchem pojazdów wojskowych.

W odniesieniu do terenów Rosji i Białorusi nie można także wykluczyć, że do takiej utraty może dojść między innymi w wyniku:

 1. sankcji, wprowadzanych sukcesywnie przez społeczność międzynarodową, w tym takich, które mogą dotyczyć dopuszczalności przekraczania granic, prowadzenia obrotu gospodarczego czy też wykonywania przewozów,
 2. sankcji, podejmowanych przez władze Rosji i Białorusi w odpowiedzi na działania społeczności międzynarodowej,
 3. innych działań administracyjnych i faktycznych, zmierzających do przejęcia przez tamtejsze władze posiadania aktywów, należących do podmiotów z państw uznawanych za nieprzyjazne, w tym również w celu wykorzystania ich w prowadzonych działaniach wojennych.

 Finansowa odpowiedzialność korzystającego

Związek Polskiego Leasingu zwraca uwagę na powyższe ryzyka z uwagi na fakt, że z istoty stosunku prawnego między firmą leasingową a leasingobiorcą wynika, że w każdym przypadku utraty przedmiotu lub braku prawa do odszkodowania, korzystający pozostaje w dalszym ciągu odpowiedzialny finansowo za całkowite rozliczenie umowy leasingu.

W obecnej sytuacji – w opinii Związku Polskiego Leasingu – jedynym sposobem uniknięcia ryzyka poważnych strat finansowych dla przedsiębiorców (głównie przewoźników) wydaje się być zaprzestanie świadczenia usług przewozowych na terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy.

Związek Polskiego Leasingu

Dodatkowe informacje dla mediów:

 • Anna Polak, Związek Polskiego Leasingu,
  e-mail: anna.polak@leasing.org.pl, tel.: (22) 542 41 39

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca 90 proc. rynku leasingu w Polsce, która skupia 29 podmiotów. Związek zrzesza głównie firmy leasingowe, ale także firmy i organizacje związane z rynkiem wynajmu (Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów). ZPL uczestniczy w pracach grup i zespołów roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej. Przedstawiciele ZPL utrzymują bieżące kontakty z przedstawicielami administracji publicznej i parlamentarzystami. ZPL monitoruje, opiniuje, przygotowuje lub zleca przygotowanie ekspertyz w zakresie regulacji dotyczących leasingu. Organizacja prowadzi także działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz propagowania leasingu jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości. Na gruncie europejskim Związek jest aktywnym członkiem Leaseurope, organizacji w skład, której wchodzi 45 związków z 32 krajów Europy. Polska organizacja leasingowa ma swojego reprezentanta w Radzie Dyrektorów Leaseurope, a także uczestniczy w pracach powołanych przez Leaseurope Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, Grupy ds. Prawnych, a także współpracuje z innymi komitetami i grupami roboczymi w Leaseurope. Więcej na temat ZPL na http://leasing.org.pl/ oraz na profilu organizacji na LinkedIn https://pl.linkedin.com/company/zwiazek-polskiego-leasingu-zpl

Firmy leasingowe ostrzegają przed nowym sposobem działania przestępców
25 marca 2022

Firmy leasingowe ostrzegają przed nowym sposobem działania przestępców

Klienci firm leasingowych bywają namawiani przez pośredników, zajmujących się wywożeniem pojazdów z Polski do Francji, do zawierania umów leasingowych, a następnie podnajęcia aut. Z takiej inwestycji obiecywane są ogromne zyski, reklamowane jako dochód pasywny. Często jednak klient firmy leasingowej nie ma świadomości ryzyka, jakie za tym idzie oraz kontroli nad tym, co się dzieje z pojazdem. Nie wie, gdzie się znajduje, ani kto go użytkuje.

Na naszym rynku pojawili się pośrednicy, którzy wyszukują klientów firm leasingowych (często są to lekarze, pracownicy branży IT czy inni dobrze opłacani specjaliści) z pozytywną historią kredytową i proponują im wejście w zyskowny biznes – ostrzega Związek Polskiego Leasingu. Polega on na wzięciu w leasing samochodu i podnajęciu go pośrednikowi z przeznaczeniem na zagraniczne rynki (głównie francuski). Początkowo, przez kilka miesięcy, biznes działa poprawnie, aż do momentu w którym okazuje się, że aktywo zostało całkowicie zniszczone np. podczas nielegalnych wyścigów samochodowych lub jest wykorzystywane do przemytu narkotyków czy wyłudzania ubezpieczenia. Łamane są przepisy drogowe i kodeks karny.

Przestępcy koncentrują się na drogich, sportowych samochodach, najczęściej takich marek jak: Audi,  BMW, Mercedes, Porsche, Volkswagen, które następnie są wywożone poza granice Polski i wynajmowane w tamtejszych wypożyczalniach. Samochody są kierowane głównie do Francji, choć mogą trafić także do innych krajów np. do Hiszpanii czy Holandii.

Auta są wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem i ulegają zniszczeniu, a w takich przypadkach zakłady ubezpieczeń odmawiają wypłaty odszkodowania z tytułu AC. Auta uczestniczące w przestępstwach są zatrzymywane przez organy ścigania i mogą być skonfiskowane. Konsekwencją takiej sytuacji jest konieczność zapłaty całego zobowiązania w stosunku do firmy leasingowej przez klienta, który zdecydował się użyczyć auto innemu podmiotowi bez uprzedniej zgody leasingodawcy, nie spełniając tym samym innych warunków kontraktu leasingowego.

Przykłady:

 1. Sportowy samochód został wzięty w leasing przez klienta, który od razu przekazał go na potrzeby wynajmu we Francji. Po dwóch miesiącach okazało się, że samochód został wywieziony do Burkina Faso, a tam rozbity. Wysokie koszty sprowadzenia takiego pojazdu obciążają klienta.
 2. Klient wziął w leasing sportowy samochód, który po kilku miesiącach został odnaleziony całkowicie spalony na terenie Francji. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania.
 3. Na początku września 2021r., we francuskiej Marsylii, policja zatrzymała osiem pojazdów. Samochody były użytkowane przez handlarza narkotyków na podstawie kontraktów „ręcznie” spisywanych na krawędzi maski. Samochody były zarejestrowane w Polsce, ale nie posiadały drogowego ubezpieczenia wymaganego przez francuski kodeks drogowy i ubezpieczeniowy. Policja skonfiskowała osiem pojazdów, w tym Audi Q8, a następnie zostały one wystawione na licytację. Odzyskanie samochodów nie jest możliwe.

Na tym etapie nie można wskazać jednego schematu postępowania. W proceder zamieszani bywają zarówno klienci firm leasingowych, jak i dostawcy czy pracownicy dostawców. Eksperci Związku Polskiego Leasingu zwracają uwagę, że sprawa może dotyczyć również klientów, którzy mają pozytywną historię kredytową w danej firmie leasingowej.

Co powinno wzbudzić czujność klientów?

 1. Propozycja zyskownego biznesu, związanego z podnajęciem leasingowanego samochodu z przeznaczeniem na zagraniczny rynek (opłata za podnajęcie znacznie przewyższa ratę leasingu).
 2. Propozycja wydania samochodu osobie / podmiotowi trzeciemu.
 1. Propozycja uregulowania opłaty za najem za dłuższy okres, np. za rok z góry.
 1. Oferowanie na start do kilkunastu tysięcy zł zwrotu kosztów z tytułu rabatu uzyskanego przy zakupie samochodu. W praktyce klienci i tak zapłacą za ten rabat, który zostanie wkalkulowany w raty leasingowe.
 2. Przedmiotem umowy ma być sportowa wersja popularnej marki samochodów (np. Mercedes AMG, Audi RS i S, BMW M).
 3. Auto powinno zostać skonfigurowane w najbogatszej wersji wyposażenia.
 4. Auto nie ma rozszerzonej polisy ubezpieczeniowej o ryzyko podnajmu, jazd wyścigowych itp.
 5. Brak informacji dotyczącej tego, co się będzie działo z autem, kto je będzie użytkował.

Każdorazowo przywołując dane lub analizy Związku Polskiego Leasingu, prosimy o podanie źródła cytowanych danych.

Dodatkowe informacje dla mediów:

 • Anna Polak, Związek Polskiego Leasingu,
  e-mail: anna.polak@leasing.org.pl, tel.: (22) 542 41 39

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca 90 proc. rynku leasingu w Polsce, która skupia 29 podmiotów. Związek zrzesza głównie firmy leasingowe, ale także firmy i organizacje związane z rynkiem wynajmu (Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów). ZPL uczestniczy w pracach grup i zespołów roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej. Przedstawiciele ZPL utrzymują bieżące kontakty z przedstawicielami administracji publicznej i parlamentarzystami. ZPL monitoruje, opiniuje, przygotowuje lub zleca przygotowanie ekspertyz w zakresie regulacji dotyczących leasingu. Organizacja prowadzi także działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz propagowania leasingu jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości. Na gruncie europejskim Związek jest aktywnym członkiem Leaseurope, organizacji w skład, której wchodzi 45 związków z 32 krajów Europy. Polska organizacja leasingowa ma swojego reprezentanta w Radzie Dyrektorów Leaseurope, a także uczestniczy w pracach powołanych przez Leaseurope Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, Grupy ds. Prawnych, a także współpracuje z innymi komitetami i grupami roboczymi w Leaseurope. Więcej na temat ZPL na http://leasing.org.pl/ oraz na profilu organizacji na LinkedIn https://pl.linkedin.com/company/zwiazek-polskiego-leasingu-zpl