Pracodawcy apelują o zmiany w ustawie antylichwiarskiej
23 lutego 2022

Pracodawcy apelują o zmiany w ustawie antylichwiarskiej

Rządowy projekt ustawy antylichwiarskiej powinien zostać poddany ponownej, gruntownej analizie, a wszelkie niejasności lub rozwiązania pomijające realia gospodarcze powinny zostać wyjaśnione i zmienione w toku konsultacji społecznych i otwartej debaty – apelują BCC, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego.

W przypadku proponowania restrykcji dotyczących działalności gospodarczej to na projektodawcy spoczywa obowiązek wykazania istnienia skali problemu gospodarczego oraz uzasadnienia dla powziętych środków tak, aby były one adekwatne. Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (druk nr. 1911) proponuje daleko idące zaostrzenie limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu. Tak projektowana zmiana może mieć wpływ na różne sektory gospodarki, jak również na np.: miejsca pracy w sektorze pożyczkowym, czy ryzyko powiększenia się pożyczkowej szarej strefy – czytamy w apelu.

Tymczasem ani uzasadnienie, ani ocena skutków regulacji nie przeprowadzają dokładnego szacunku, jaki wpływ może mieć projekt ustawy na objęte nią sektory. Problematyka miejsc pracy została pominięta, a szarej strefy zbagatelizowana. Projektodawca nie przeprowadza także wystarczającej analizy która odpowiedziałaby na pytanie czemu akurat takie, a nie inne środki uważa za adekwatne. Ocena skutków regulacji powinna zostać dokonana w oparciu o obiektywne informacje i analizy osadzone w kontekście ekonomicznym. Przy analizie uwzględniony powinien zostać wpływ zwiększenia kosztów udzielania kredytów na rentowność produktów kredytowych i związane z tym zwiększanie szarej strefy. Debata nad projektem ustawy w ramach Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego wykazała, iż strona pracodawców powinna zwrócić uwagę, że polityki gospodarczej nie można tworzyć w oderwaniu od rzeczywistości ekonomicznej i poprzez pomijanie analizy możliwych skutków.

Ponadto projekt ustawy w wielu miejscach pozostaje niejasny co do jego stosowania bądź też abstrahuje od realiów gospodarczych, np.: gromadzone dane przez BIK i BIG-i nie pozwalają na weryfikację oświadczenia o dochodach i wydatkach konsumenta zgodnie z wymogami stawianymi przez projekt ustawy.

Wskazania wymaga również, że w projekcie nie zapewniono dostatecznego vacatio legis na dostosowanie podmiotów rynku finansowego do proponowanych w nim zmian. Termin 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy przewidziany na zapewnienie zgodności z częścią z jej przepisów pomija fakt, że zmiany wpłyną na przygotowywane ze znaczącym wyprzedzeniem plany finansowe podmiotów objętych zmianami.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Niedopracowana ustawa antylichwiarska
02 lutego 2022

Niedopracowana ustawa antylichwiarska

Projekt tzw. ustawy antylichwiarskiej jest niedopracowany i nie wiadomo jak wpłynie na sektory nim objęte, w tym na miejsca pracy w branży pożyczkowej, czy na sektor bankowy. Nie był też konsultowany – uważa Konfederacja Lewiatan.

Rządowy projekt ustawy w celu przeciwdziałania lichwie trafił do sejmowych komisji Finansów Publicznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

– Projekt pozbawiony jest dokładnej analizy czemu przyjęto dokładnie takie, a nie inne zaostrzenie limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu na gruncie ustawy o kredycie konsumenckim. Część zawartych w uzasadnieniu danych jest nieaktualna lub nieadekwatna, część z kolei jest zwykłymi ocenami bez uzasadnienia. Niedostatecznie więc wykazano uzasadnienie dla proponowanych środków i ich adekwatność, co być może częściowo powodowane jest tym, że projektodawca pominął, wbrew regulacji ustawowej i regulaminowi pracy rady ministrów konsultacje społeczne – mówi Adrian Zwoliński, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Ponadto w projekcie występują niejasności, które znacznie utrudniałyby stosowanie regulacji, a mowa o przepisach za które grożą sankcje np.: w definicji kosztów pozaodsetkowych pojawia się enigmatyczne sformułowanie ,,koszty o podobnym charakterze” albo ,,nieterminowa spłata” które normalnie odnosi się do odsetek za opóźnienie już uregulowanych w kodeksie cywilnym.

– Projekt też miejscami pomija realia gospodarcze. Przykładowo, wymaga weryfikacji oświadczenia o dochodach i wydatkach konsumenta i wskazuje, że może ona nastąpić w oparciu o dane BIG-ów lub BIK, chociaż gromadzone przez nie dane nie pozwalają na weryfikację oświadczenia. Innym przykładem jest wprowadzenie znacznego, ale też niejasnego ograniczenia możliwości finansowania działalności instytucji pożyczkowych. Nie budzi kontrowersji, że środki przeznaczane na udzielanie kredytów konsumenckich przez instytucje pożyczkowe nie mogą pochodzić z prowadzenia depozytów, ale ciężko powiedzieć czemu zdecydowano się na zakaz w przedmiocie obligacji. Co ciekawe, takiego uzasadnienia nie wskazał nawet sam projektodawca – dodaje Adrian Zwoliński.

Konfederacja Lewiatan