Metody wzmocnienia mediacji na konferencji Centrum Mediacji Lewiatan
16 maja 2024

Metody wzmocnienia mediacji na konferencji Centrum Mediacji Lewiatan

Propozycje zmian, które mają na celu szersze wykorzystywanie mediacji i alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów zostały zaprezentowane podczas konferencji "Mediacja – eksperci o zmianach legislacyjnych w mediacji”.

W dniu 16 maja 2024 r odbyła się konferencja mediacyjna pt. „Mediacja – eksperci o zmianach legislacyjnych w mediacji”, która zorganizowana została przez Centrum Mediacji Lewiatan. Uroczystego otwarcia dokonała dr Henryka Bochniarz wraz z mec. Romanem Rewaldem Prezesem Centrum Mediacji Lewiatan.

Centrum Mediacji Lewiatan istnieje od 2006 r.

Na liście mediatorów Centrum znajdują się eksperci mediatorzy z wieloletnią praktyką. Centrum Mediacji Lewiatan poprosiło ich o przedstawienie najbardziej efektywnych rozwiązań, które mogą zmienić tę sytuację. Najlepsze rozwiązania zostały wyłonione w drodze konkursu.

Mediatorom z Centrum Mediacji Lewiatan zależy przede wszystkim na wysokiej jakości usług mediacyjnych. Ich zdaniem te pomysły wzmocniłyby zarówno mediację, jak również wzmacniałyby dialog pomiędzy przedsiębiorcami oraz zawierając aspekt edukacyjny stałyby się drogą odejścia od prowadzenia wojny w sądzie. Wojny, która kosztuje nerwy, czas i pieniądze.

Z tego względu eksperci z Listy Centrum Mediacji Lewiatan proponują ulepszenia, na których skorzysta zarówno Skarb Państwa poprze mniej obciążające koszty prowadzenia sporów sądowych jak i strony pozbawione długoletniego stresu i obciążenia.

Propozycje wzmacniające mediację

Oto pomysły, które uznane zostały przez ekspertów za te, które doprowadzą do zwiększenia się liczby mediacji i profesjonalizacji rynku mediacji:

  • Propozycja obligatoryjnego dla sędziów kierowania spraw sądowych do mediacji, co do zasady we wszystkich sprawach cywilnych, w których ugoda może zostać zawarta (z wąskimi wyłączeniami, np. spraw o ubezwłasnowolnienie), chyba że strony na dowolnym etapie wnoszą o nieprzeprowadzenie mediacji lub sąd postanowieniem uzna, iż nie jest ona celowa.
  • Odejście od stawki stałej określonej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 921). (zwane dalej „Rozporządzeniem”) poprzez  jego zmianę poprzez nadanie mu nazwy „ROZPORZĄDZENIE o WYNAGRODZENIU (…) mediatorów W SPRAWACH CYWILNYCH, PONOSZONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA/bądź alternatywnie poprzez zmianę § 2 tego Rozporządzenia poprzez dodanie do niego pkt. 1 „chyba, że strony z mediatorem umówią się inaczej” i w konsekwencji nadanie mu ostatecznego brzmienia:„W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego. chyba, że strony z mediatorem umówią się inaczej”.
  • Uproszczenie sposobu kierowania spraw sądowych do mediacji. Należałoby wprowadzić, elektroniczny (drogą emailową) sposób kierowania przez sąd spraw do mediacji. Sąd wysyłałby zwykły email do stron oraz mediatora, w którym stwierdza, że kieruje sprawę do mediacji, wymieniając mediatora lub ośrodek mediacyjny. Strony dalej miałyby ustawowy okres na odmowę poddania się mediacji, którą przekazywałyby zwrotnym emailem do sądu i do pozostałych wymienionych adresatów. Ułatwienie dokonywania skierowań uczyniłoby je bardziej akceptowalnymi dla sędziów. Dodatkowo podkreślano, że mediatorzy powinni mieć dostęp do Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych.

Liczymy na poparcie w tych obszarach przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które były reprezentowane podczas Konferencji.

Prawo.pl był patronem medialnym wydarzenia.

Prawnicy z Ukrainy szkolą się z arbitrażu i mediacji
29 stycznia 2024

Prawnicy z Ukrainy szkolą się z arbitrażu i mediacji

Dzisiaj rozpoczęło się, w ramach projektu SUKRAM, seminarium-szkolenie na temat arbitrażu i mediacji dla grupy prawników z Ukrainy, które trwać będzie do 2 lutego. Jest ono efektem współpracy Konfederacji Lewiatan i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Projekt SUKRAM (Solidarity Ukrainian Arbitration and Mediation) dotyczy mediacji i arbitrażu jako sposobów alternatywnego rozwiązywania sporów (w obrocie gospodarczym). Realizowany jest przez Centrum Mediacji Lewiatan, Sąd Arbitrażowy Lewiatan i Fundację Liderzy Przemian we współpracy z Sądem Arbitrażowym Krajowej Izby Gospodarczej. Wszystkie koszty szkolenia, pobytu i podróży w Polsce (poza kosztami podróży do i z Polski) są pokrywane przez organizatorów.

Arbitraż i mediacja to istotne elementy praworządności, które są kluczem do integracji europejskiej i odbudowy Ukrainy. Zarówno arbitraż, jak i mediacja – jako alternatywne formy rozwiązywania sporów – mogą być wykorzystane do rozwiązywania sporów w sposób efektywny czasowo i ekonomicznie, zapewniając jednocześnie lepsze relacje między przedsiębiorcami szczególnie z zagranicy i ograniczą obciążenia sądów krajowych.

Szkolenie jest adresowane do prawników z Ukrainy – w pierwszej edycji projektu jest ponad 20 przedstawicieli z jej Ministerstwa Obrony, Ministerstwa Sprawiedliwości, kilku weteranów wojennych i akademików. Program seminarium składa się z 15 godzin szkolenia na temat mediacji oraz 15 godzin szkolenia w zakresie arbitrażu, uzupełnionych o wizyty w wybranych centrach mediacji i sądach arbitrażowych, jak również spotkaniami z polskimi mediatorami i ekspertami z dziedziny arbitrażu, z których niektórzy poprowadzą szkolenia. Na zakończenie uczestnicy programu uzyskają certyfikaty jego ukończenia.

Program SUKRAM jest praktycznym wyrazem naszego szerokiego wsparcia dla Ukrainy i współpracy z jej instytucjami na rzecz reformowania m.in. ukraińskiego systemu wymiaru sprawiedliwości oraz naszej współpracy z ukraińskimi organizacjami przedsiębiorców.

 Konfederacja Lewiatan

Jak prawnicy informują klientów o możliwości mediacji?
10 marca 2022

Jak prawnicy informują klientów o możliwości mediacji?

Gdyby kodeksy etyki zawodowej nakładały na prawników określone obowiązki, być może informowaliby swoich klientów, jeszcze przed złożeniem sprawy w sądzie, o możliwości mediacji. Mediacja skraca czas trwania sporu oraz ogranicza koszty. Pozwala oddzielić interesy od emocji, co ma duże znaczenie w szybkim rozwiązaniu konfliktu.

– Wydaje się, że postępowanie prawników polegające na nieprzekazywaniu klientom informacji o możliwości szybszego zakończenia sporu, np. w wyniku mediacji, jest zachowaniem nieetycznym. Wcześniejsze zakończenie konfliktu w mniejszym stopniu obciążałoby klienta niż sprawa sądowa, ale pozbawiłoby większych dochodów prawników. Mediacja skraca zarówno czas trwania sporu jak i ogranicza koszty – mówi Małgorzata Miszkin–Wojciechowska, dyrektorka Centrum Mediacji Lewiatan.

Prawnicy w czasie edukacji prawniczej nie uzyskują wiedzy na temat takich dyscyplin jak „Conflict management”, ADR, psychologia konfliktu etc. Gdyby taką wiedzę pozyskali, to z pewnością częściej by z niej korzystali i rzadziej ich klienci kończyliby sprawy w sądzie.

 

To od prawnika powinno wymagać się, aby miał wiedzę o różnych metodach rozwiązania sporu, aby móc je zarekomendować swoim klientom. Dlaczego tego nie robi? Być może gdyby kodeksy etyki zawodowej nakładały na prawników określone obowiązki, to pełnomocnicy by je realizowali. Dla przykładu w Irlandii prawnik ma obowiązek, przed złożeniem sprawy w sądzie,  poinformować klienta o mediacji i innych ADR-ach. Z takiej porady powstaje dokument, w którym klient poprzez złożenie podpisu oświadcza, iż został poinformowany przez prawnika o mediacji . Brak tego dokumentu wstrzymuje postępowanie sądowe. Czy takie lub inne podobne rozwiązanie mogłoby zostać zaadoptowane w Polsce?

Obecnie coraz częściej przedsiębiorcy i obywatele oczekują szybkich i skutecznych rozwiązań. Oczekują od prawnika  zrozumienia jego dobrze zdefiniowanego interesu. Aby dobrze zdefiniować ten interes konieczne jest, aby prawnik przeanalizował sprawę pod kątem ryzyka, przedstawiając najlepsze i najgorsze scenariusze, na podstawie których klient może ocenić dostępne opcje procesowe.

O tym czy zmiany w kodeksach etycznych samorządów prawniczych są konieczne rozmawiano dzisiaj w czasie seminarium  „Etyka radcowska i adwokacka w kontekście mediacji i ADR”, które zorganizowało Centrum Mediacji Lewiatan.

Seminarium odbyło się w ramach projektu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”.

„Poradnik o mediacji dla prawników” przygotowano w ramach prac CCBE i CEPEJ  europejskiej komisji na rzecz skutecznego wymiaru sprawiedliwości.

https://kirp.pl/wp-content/uploads/2018/10/2018-06-27.-poradnik-o-mediacji-dla-prawnikow.-pl-en.pdf

Konfederacja Lewiatan