Zmiany w podatku od nieruchomości mogą zahamować transformację energetyczną
12 lipca 2024

Zmiany w podatku od nieruchomości mogą zahamować transformację energetyczną

Zmiany definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości zagrażają transformacji energetycznej, mogą ograniczyć inwestycje w rozwój zielonej energii i zwiększyć koszty funkcjonowania firm – ostrzega Konfederacja Lewiatan.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Głównym ich celem jest zapewnienie odpowiedniej przejrzystości oraz jasności definicji budynku i budowli na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Zaproponowana zmiana według deklaracji Ministerstwa Finansów ma być neutralna podatkowo dla biznesu. Niestety, analiza przepisów wskazuje, że nowe definicje zdecydowanie rozszerzą zakres przedmiotowy opodatkowania.

Operatorzy systemów dystrybucyjnych

Nowa definicja budynku i budowli znacznie zwiększy koszty funkcjonowania operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych. Wysokość płaconego przez nich podatku może być wyższa nawet o ponad 400 mln zł, dla pięciu największych operatorów (wzrost o prawie 25%).  Ten dodatkowy koszt zostanie przeniesiony na odbiorców (w tym również na gospodarstwa domowe) przez podwyżkę taryfy.

Branża fotowoltaiczna

– Zmiany zaproponowane przez resort finansów zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele). W przypadku urządzeń energetycznych do podstawy opodatkowania będzie się wliczało nie tylko samą sieć, ale także urządzenia. Obłożenie ich 2% podatkiem od budowli doprowadzi do zahamowania transformacji energetycznej. Spowoduje nieopłacalność tego typu przedsięwzięć,  ograniczenie nowych inwestycji, a wiele z już zrealizowanych zostanie zlikwidowana – mówi Jakub Safjański, dyrektor departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

W przypadku elektrowni wiatrowych i jądrowych jasno doprecyzowano, że pojęciem budowli zostaną objęte części budowlane obiektów. Nie stało się tak w odniesieniu do fotowoltaiki. Tymczasem nie istnieje żadne racjonalne uzasadnienie różnicowania zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych i słonecznych, skoro cel istnienia obydwu typów obiektów (produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych) jest tożsamy, a ponadto ich funkcjonowanie w jednakowy sposób służy realizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.

Magazyny energii

Konieczne jest również doprecyzowanie, że podstawa opodatkowania dotyczy części budowlanych magazynów energii. Większość aktualnie rozwijanych magazynów energii to konstrukcje kontenerowe zawierające baterie umożliwiające magazynowanie energii na wielką skalę. Nowe przepisy nie gwarantują inwestorom pewności w zakresie opodatkowania podatkiem lokalnym, co więcej mogą otworzyć spory co do tego, czy kosztowne urządzenia bateryjne powinny być wliczane do podstawy opodatkowania. W konsekwencji brak jednoznacznego wskazania zakresu opodatkowania może spowodować katastrofalne skutki dla rozwoju tej kluczowej dla transformacji energetycznej technologii.

Urządzenia do przesyłania energii

Istnieje też niebezpieczeństwo, że efekcie rozszerzonej interpretacji, podatkiem mogą zostać objęte instalacje służące do przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, czyli np. transformatory (jako element sieci lub linii elektroenergetycznej rozumianej jako całość), które do tej pory nie podlegały opodatkowaniu.

Elektrownie wodne

W przypadku branży hydroenergetycznej wątpliwości dotyczą klasyfikacji takich elementów elektrowni wodnych jak turbiny, zasilacze, generatory, szafy sterownicze, sieci elektroenergetyczne, rurociągi, kanały, transformatory, itp. Potraktowanie ich jako całości techniczno-użytkowej wraz z częściami budowlanymi elektrowni wodnych i objęcie w całości 2% podatkiem od wartości grozi  likwidacją wielu elektrowni wodnych oraz utrzymywanych przez ich  właścicieli obiektów związanych z gospodarką wodną (służących wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł, ale również m.in. retencji wody i innym celom środowiskowym).

Konfederacja Lewiatan przekazała uwagi do projektu ustawy do Ministerstwa Finansów. Mamy nadzieję, że resort dokona w nim stosownych zmian, żeby pozostał neutralny dla proklimatycznej polityki rządu.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Zmiany w podatku od nieruchomości bardzo niekorzystne dla firm
09 lipca 2024

Zmiany w podatku od nieruchomości bardzo niekorzystne dla firm

Zmiany definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości spowodują drastyczny wzrost opodatkowania majątku przedsiębiorców. Doprowadzą do wstrzymania transformacji energetycznej i teleinformatycznej kraju. Są sprzeczne z deklarowanym przez resort finansów status quo w zakresie opodatkowania budowli. Konfederacja Lewiatan wyraża zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Głównym ich celem jest zapewnienie odpowiedniej przejrzystości i jasności definicji budynku i budowli na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Obecnie ustawa o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie definicji budynku i budowli odsyła podatników do prawa budowlanego. Definicje zawarte w prawie budowlanym nie spełniają warunku dookreśloności przedmiotu opodatkowania i generują ogromną liczbę sporów przedsiębiorców z organami podatkowymi.

Zaproponowana zmiana według deklaracji Ministerstwa Finansów ma być neutralna podatkowo dla biznesu. Niestety, analiza przepisów wskazuje, że nowe definicje zdecydowanie rozszerzą zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

– Poza budowlami, opodatkowana zostanie też ogromna liczba urządzeń technicznych o wielomiliardowej wartości. Kwota dodatkowych dochodów jednostek samorządu terytorialnego (nieco ponad 8 mln zł) wskazana w Ocenie Skutków Regulacji do projektu ustawy całkowicie odbiega od szacunków naszych firm wskazujących, że nowe obciążenia z tytułu tego podatku mogą wynieść nawet kilkaset milionów złotych – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Lewiatana całkowicie nieakceptowalne jest bardzo szerokie opodatkowanie urządzeń technicznych, całości sieci telekomunikacyjnych wraz z urządzeniami peryferyjnymi, urządzeń energetycznych służących produkcji ekologicznej energii elektrycznej (instalacje OZE).

– W naszej ocenie przyjęcie, że wskazane urządzenia stanowią przedmiot opodatkowania 2% podatkiem od budowli doprowadzi do wstrzymania transformacji energetycznej i teleinformatycznej. Spowoduje nieopłacalność tego typu przedsięwzięć,  ograniczenie nowych inwestycji, a wiele z już zrealizowanych zostanie zlikwidowana. Usunięcie zwolnienia z opodatkowania kolejowych terminali towarowych także jest sprzeczne z krajową oraz unijną polityką klimatyczną i transportową. Będzie miało negatywny wpływ na rentowność inwestycji w bardziej ekologiczny transport intermodalny, multimodalny i kombinowany – dodaje Przemysław Pruszyński.

Zmiany w podatku od nieruchomości zaproponowane przez rząd stoją w sprzeczności z deklaracjami dotyczącymi wspierania rozwoju gospodarczego kraju, oczekiwaniami społeczeństwa i zobowiązaniami Polski na arenie międzynarodowej, w szczególności w zakresie dążenia do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Całkowicie pomijają fakt, że opodatkowanie budowli od ich wartości początkowej (2% rocznie), jest daniną antyrozwojową i antyinwestycyjną. Wymiana starej infrastruktury na nową wiąże się z poważnym wzrostem obciążenia z tytułu podatku od nieruchomości. Natomiast decydując się na wielomilionowe nakłady firmy muszą skalkulować, że w ciągu 50 lat drugie tyle, ile wynosi inwestycja, zobowiązane będą odprowadzić z tytułu podatku. Stąd całkowicie nieakceptowalne jest rozszerzenie zakresu przedmiotowego definicji budowli w stosunku do już istniejących inwestycji i wprowadzenie tak istotnych zmian z minimalnym vacatio legis.

Efektem uchwalenia proponowanej nowelizacji, nie będzie ani doprecyzowanie przepisów podatkowych, ani zachowanie fiskalnego status quo, lecz znacząca podwyżka podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców.

Zobacz stanowisko

Konfederacja Lewiatan