Postulaty Lewiatana. Tania i czysta energia priorytetem
05 lipca 2023

Postulaty Lewiatana. Tania i czysta energia priorytetem

Powrót do mechanizmów rynkowych, ewaluacja i łagodzenie negatywnych skutków interwencji cenowych dla firm wytwarzających energię z OZE oraz sprzedawców energii, przywrócenie obliga giełdowego, ponowną nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej w celu umożliwienia budowy wiatraków w odległości 500 metrów od zabudowań, czy wsparcie budowy i modernizacji sieci dystrybucji energii elektrycznej - proponują w nowej kadencji parlamentu eksperci Konfederacji Lewiatan.

– W obecnych realiach jak najszybsze zwiększanie udziału zielonych mocy w systemie powinno być oczywistym elementem strategii rozwoju polskiej energetyki – mówi Jakub Safjański, dyrektor departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Obecnie w Polsce i w Europie dyskutujemy o potrzebie dywersyfikacji, budowy niezależności od dostawców paliw, utrzymania i rozwijania lokalnej produkcji przemysłowej, zwłaszcza w branżach strategicznych, a wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, i to z niskim śladem węglowym, jest do tego niezbędny.

Należy dokonać pilnej transformacji energetycznej i dostosować regulacje prawne tak, aby ułatwiały budowę nowych instalacji OZE. Wdrażane obecnie do porządku prawnego regulacje unijne z 2019 roku stworzą narzędzia, by stymulować lepsze dopasowanie popytu i podaży na energię i przyczynią się do zmniejszenia wyzwań związanych z bilansowaniem systemu elektroenergetycznego.

Polskiej gospodarce w najbliższej przyszłości najbardziej potrzebne jest uporządkowanie i ustabilizowanie przede wszystkim środowiska prawnego, a także rozładowanie niepewności inwestycyjnej tak, aby częste zmiany regulacyjne oraz doraźne cele polityczne nie przesłaniały nam szans rozwojowych.

Powinno także nastąpić zracjonalizowanie podejścia do zamrożenia mechanizmów rynkowych, ponieważ ich utrzymywanie poza okresem kryzysu wywołuje szereg niepożądanych skutków, które ostatecznie mogą doprowadzić do wzrostu cen energii w przyszłości na skutek znacznego ograniczenia dochodów wytwórców energii z OZE, jak i sprzedawców energii. Tylko konkurencyjny rynek energii zapewni w dłuższym terminie niższe ceny energii dla przedsiębiorców oraz umożliwi firmom kontynuację inwestycji w zielone źródła energii. Ponadto, mechanizmy interwencyjne, jeżeli są konieczne, powinny obejmować wszystkie podmioty gospodarcze, bez dyskryminacyjnego zróżnicowania.

Postulaty Lewiatan dotyczące energetyki

– powrót do mechanizmów rynkowych i wyhamowanie interwencji cenowych.

– przywrócenie obliga giełdowego.

– ponowna nowelizacja tzw. ustawy wiatrakowej i umożliwienie budowy wiatraków w odległości 500 metrów od zabudowań.

 – ograniczenie barier regulacyjnych umożliwiających budowę linii bezpośrednich.

– rozwiązanie problemu związanego z odmowami przyłączenia nowych instalacji OZE do sieci.

– wsparcie budowy i modernizacji sieci dystrybucji energii elektrycznej.

– objęcie dużych przedsiębiorstw czasowym mechanizmem ceny maksymalnej energii elektrycznej w okresach znacznych wzrostów cen.

– objęcie wsparciem finansowym wszystkich sektorów gospodarki o wysokiej wrażliwości na ceny energii elektrycznej oraz gazu.

– zmiana zasad finansowania mechanizmu zamrożonych cen.

 Zapraszamy na debatę online „Kryzys energetyczny – wyzwania i potrzeby mikro oraz małych i średnich firm”

Pobierz postulaty – wersja skrócona

Pobierz postulaty – wersja rozszerzona

Konfederacja Lewiatan