Zbyt mało czasu, aby przygotować się do raportowania JPK_CIT  [+MP3]
17 kwietnia 2024

Zbyt mało czasu, aby przygotować się do raportowania JPK_CIT [+MP3]

Zastrzeżenie budzi krótki termin na przygotowanie się do nowych wymogów raportowania CIT w formie pliku JPK oraz nieścisłości co do danych, które należy przekazać w ramach struktury. Termin wejścia w życie nowych obowiązków powinien zostać przesunięty na 1 stycznia 2026 roku – uważa Konfederacja Lewiatan.

Zakończył się kolejny etap konsultacji publicznych nowych wzorów struktury logicznej JPK_KR_PD oraz  wyodrębnionej struktury JPK_ST oraz nowej wersji projektu rozporządzenia ministra finansów w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Lewiatan i tym razem przekazał uwagi do zaproponowanych w rozporządzeniu rozwiązań oraz wynikających z nich struktur logicznych JPK, które pomimo pewnych modyfikacji dalej okazują się być dla podatników sporym wyzwaniem.

Odroczenie terminu wejścia w życie JPK_CIT

Pierwsze raportowanie  dla dużych podatników CIT  oraz podatkowych grup kapitałowych ma odbyć się za 2025 rok, co oznacza konieczność dostosowania systemów już od momentu rozpoczęcia księgowań za ten rok. W takim przypadku na przygotowanie się pozostaje czas do końca 2024 roku.

– Uważamy, że termin wejścia w życie przepisów rozporządzenia powinien zostać odroczony przynajmniej o rok tj. powinny zacząć obwiązywać nie wcześniej niż od 1 stycznia 2026 r. Z uwagi na to, iż w obecnym kształcie obowiązki i procesy związane z technicznym wdrożeniem przepisów rozporządzenia pokryją się czasowo z obowiązkami związanymi z wdrażaniem w przedsiębiorstwach Krajowego Systemu e-Faktur. Wdrażanie tych dwóch rozwiązań nie powinno następować w tym samym momencie ponieważ istnieje duże ryzyko braku odpowiednich zasobów i środków finansowych po stronie przedsiębiorców a także ryzyko, że niewykluczone nieprawidłowości i błędy początkowego okresu funkcjonowania KSeF i JPK_CIT będą się na siebie nakładały i zwiększały ryzyko kar i sankcji – mówi Anna Słomińska – Wernik, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Do prawidłowego wdrożenia JPK_CIT konieczne jest odpowiednio wczesne opublikowanie ostatecznej wersji schemy służącej raportowaniu przynajmniej na 18-24 miesiące przed wejściem w życie obowiązku posiadania systemów generujących pliki JPK. Okres ten jest wymagany, aby w pierwszej kolejności dostawcy systemów księgowych mieli czas na opracowanie rozwiązań zgodnych z finalną schemą, a następnie, aby podatnicy mieli czas na wprowadzenie tych rozwiązań w ramach swoich systemów księgowych i ich przetestowanie.

Wciąż wiele niejasności

Pomimo, iż Ministerstwo Finansów uwzględniło część uwag zgłoszonych podczas pierwszego etapu konsultacji projektu rozporządzenia to dalej wśród przedsiębiorców pozostaje wiele wątpliwości co do możliwości technicznych i istotności przekazywanych danych. Jedna z najważniejszych zmian polega na fakultatywnym podawaniu części danych w pierwszym roku podatkowym obowiązywania rozporządzenia tj:

– numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta podatnika, o ile został nadany,
– numeru identyfikującego fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, o ile został nadany do dnia przekazania księgi,

– danych potwierdzających nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

– wysokości różnicy pomiędzy wynikiem bilansowym i podatkowym,
– znaczników identyfikujących konta ksiąg wykazywane według słownika znaczników identyfikujących konta ksiąg – w przypadku podatników stosujących Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

Zdaniem Lewiatana wdrażanie obowiązków stopniowo w dwóch fazach jest nieefektywne i stanowi znaczne utrudnienie operacyjne, szczególnie dla dużych podmiotów, które wprowadzają szereg tego rodzaju wymogów w skali międzynarodowej. Wynika to z faktu, że zasoby ludzkie i techniczne są angażowane w kolejne projekty, przez co powrót do wcześniejszego, częściowo nieukończonego procesu wiąże się ze znacznym skomplikowaniem organizacyjnym i nieefektywnością. W rezultacie takie firmy mogą stanąć przed koniecznością wdrożenia całości regulacji (także elementów fakultatywnych) do daty wejścia w życie przepisów rozporządzenia czyli przy zbyt krótkim dostępnym czasie na przygotowanie się do tak rewolucyjnych zmian.

Uproszczenia wymogów w praktyce

W projekcie rozporządzenia  przewidziano również pewne uproszczenia dla wybranych sektorów tj. banków, zakładów ubezpieczeń, przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Dla tych konkretnych dostawców oraz
w przypadku ściśle wskazanych  transakcji nie będzie wymogu wskazywania NIP nabywcy. Uważamy że takie, uproszczenie ma sens o ile zostanie rozszerzone na innych dostawców usług masowych – np. energetykę. Ponadto, należy zauważyć, że wyłączenie dotyczy tylko bardzo wąskiej części działalności wskazanych przedsiębiorców poprzez odwołanie się do konkretnych definicji w ustawach szczególnych a pomija inne bardzo istotne obszary tej działalności tj. bankowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej np. udzielania kredytów i pożyczek, usługi geolokalizacji, usługi elektroniczne, usługi telewizji itp. Sytuacja taka spowoduje, że w praktyce zastosowanie tego wyłączenia będzie w większości przypadków niemożliwe albo nieznaczne.

Techniczne możliwości przesyłania danych

– Pragniemy również zwrócić uwagę ma możliwości techniczne przesłanie plików JPK_KR_PD, JPK_ST o dużej pojemności na wskazany przez Ministerstwo Finansów zasób. Obecnie, dla porównania przy raportowaniu JPK_VAT obowiązuje limit przesyłu plików 100 MB, co skutkuje koniecznością podziału pliku JPK_VAT za jeden miesiąc np. na klika części.  Wskazane zatem byłoby potwierdzenie technicznej możliwości przesyłania plików JPK_KR_PD, JPK_ST o wielkości np. do 10- 20 GB, bez konieczności ich podziału. Z uwagi również na ilość danych przesyłanych przez dużych podatników wskazane jest wprowadzenie możliwość przekazywania dzienników za okresy krótsze niż rok np. dzienne, miesięczne – dodaje Anna Słomińska – Wernik.

Lewiatan apeluje do resortu finansów, aby przeanalizował możliwość odroczenia wejścia w życie JPK_CIT, bowiem przy wciąż trwających pracach przy KSeF oraz braku ostatecznej wersji schemy JPK_KR_PD oraz JPK_ST podatnicy mogą nie udźwignąć kolejnego ciężaru zmian w tak krótkim czasie.

Konfederacja Lewiatan

Przedsiębiorców czeka kolejna rewolucja w podatkach [+MP3]
23 stycznia 2024

Przedsiębiorców czeka kolejna rewolucja w podatkach [+MP3]

Zastrzeżenie budzi krótki termin na przygotowanie się do nowych wymogów raportowania CIT w formie pliku JPK oraz zbyt duża liczba danych i informacji, które należy przekazać w ramach struktury – uważa Konfederacja Lewiatan.

Wysłuchaj komentarza ekspertki:

Właśnie zakończyły się konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Lewiatan przekazał uwagi do zaproponowanych w rozporządzeniu rozwiązań oraz wynikających z nich struktur logicznych JPK_KR, które okazują się być dla podatników sporym wyzwaniem.

Czego dotyczą nowe wymogi?

Nowe obowiązki sprawozdawcze dotyczą obligatoryjnego prowadzenia ksiąg rachunkowych w formie elektronicznej i ich regularnego przesyłania w ramach struktury JPK dla ksiąg rachunkowych przez podatników CIT. Księgi rachunkowe będą zatem przesyłane przez podatników do urzędu skarbowego w formie ustrukturyzowanej xml, bez wezwania tak jak miało to miejsce dotychczas.  Ponadto, zaproponowana przez MF nowa struktura logiczna przedstawiająca dane do raportowania będzie zawierać znacznie więcej elementów obligatoryjnych niż obecnie funkcjonująca struktura JPK_KR.

Kiedy pierwsze raportowanie?

Pierwsze raportowanie  dla dużych podatników CIT  oraz podatkowych grup kapitałowych ma odbyć się za 2025 rok, co oznacza konieczność dostosowania systemów już od momentu rozpoczęcia księgowań za ten rok. W takim przypadku na przygotowanie się pozostaje czas do końca 2024 roku.

– Uważamy, że termin wejścia w życie przepisów rozporządzenia powinien zostać odroczony przynajmniej o rok tj. przepisy powinny zacząć obwiązywać nie wcześniej niż od 1 stycznia 2026 r. Z uwagi na to, iż w obecnym kształcie obowiązki i procesy związane z technicznym wdrożeniem przepisów rozporządzenia pokryją się czasowo z obowiązkami związanymi z wdrażaniem w przedsiębiorstwach Krajowego Systemu e-Faktur. Zwłaszcza teraz kiedy wiemy, że  KSeF został przesunięty w czasie. Co prawda Minister Finansów nie podał konkretnej daty wejścia obowiązkowego KSeF ale zapowiedział, że na pewno nie zdarzy się to w 2024 roku. Zatem należy spodziewać się, że nastąpi to z początkiem 2025 r. Wdrażanie tych dwóch rozwiązań nie powinno następować w tym samym momencie ponieważ istnieje duże ryzyko braku odpowiednich zasobów i środków finansowych po stronie przedsiębiorców a także ryzyko, że niewykluczone nieprawidłowości i błędy początkowego okresu funkcjonowania KSeF i JPK_KR  będą się na siebie nakładały i zwiększały ryzyko kar i sankcji. Po drugie do prawidłowego wdrożenia raportowania o księgach rachunkowych konieczne jest opublikowanie ostatecznej wersji schemy służącej raportowaniu danych przynajmniej na 18-24 miesiące przed wejściem w życie obowiązku posiadania systemów generujących pliki JPK_KR – mówi Anna Słomińska – Wernik, ekspertka Lewiatana.

Będą dodatkowe wymogi

Rozporządzenie przewiduje dodatkowe wymogi, które wymuszają liczne zmiany systemowe, procesowe i techniczne, bowiem księgi trzeba będzie uzupełnić o:

  1. dane identyfikacyjne kontrahenta podatnika (np. NIP jeśli został nadany)
  2. w przypadku faktur stanowiących dowód księgowy – numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, o ile został nadany
  3. znaczniki identyfikujące konta rachunkowe wykazywane według słownika znaczników
  4. dane potwierdzające nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej:
  5. wysokość, rodzaj i typ różnicy pomiędzy wynikiem bilansowym i podatkowym (wskazanie różnic trwałych, przejściowych).

Nowe znaczniki kont rachunkowych oznaczają przebudowę całego procesu i zmiany w systemach i aplikacjach przedsiębiorstw.  Dodatkowo przedsiębiorcy sygnalizują, iż pomimo wykorzystania systemu finansowego wraz z odpowiednim modułem środków trwałych brak jest często bezpośredniego, systemowego powiązania środka trwałego z fakturą oraz wskazują na inne szczególne przypadki,  które uniemożliwią prawidłowe raportowanie jak np. tworzenie wielu środków trwałych z wielu faktur od różnych dostawców lub wielu środków trwałych z jednej faktury, wytworzenia środka trwałego, który obejmuje zakup materiałów od jednego lub wielu dostawców oraz pracę pracowników.

Bez znaczników kont

– Apelujemy zatem o rezygnację ze znaczników kont w zakresie kwalifikacji księgowanych zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych oraz danych potwierdzających nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Ponadto, uważamy, że tego typu rewolucja w rachunkowości podatkowej podatników wymaga w pierwszej kolejności licznych zmian legislacyjnych zbliżających wynik podatkowy do rachunkowego, tak aby rzeczywiście podatnicy mogli „oderwać” się od licznych pozasystemowych kalkulacji i prowadzić kalkulacje podatku dochodowego i odroczonego wyłącznie o salda kont księgowych. Postulujemy zatem od odejścia zaproponowanego  mapowania do JPK_KR uzgodnienia między wynikiem bilansowym a podatkowym – dodaje Anna Słomińska – Wernik.

Zasadne zatem wydaje się, aby Ministerstwo Finansów przeanalizowało ponownie zaproponowane przepisy tak, aby nie było konieczności gruntownych zmian i idących za tym ogromnych kosztów dostosowania systemów finansowych w przedsiębiorstwach, bowiem po rewolucji w fakturowaniu podatnicy mogą nie udźwignąć kolejnego ciężaru zmian w tak krótkim odstępie.

Konfederacja Lewiatan