Publikujemy wyroki Sądu Arbitrażowego – zobacz, jak można rozstrzygnąć spór poza sądem powszechnym
18 lipca 2023

Publikujemy wyroki Sądu Arbitrażowego – zobacz, jak można rozstrzygnąć spór poza sądem powszechnym

Ze strony Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan można pobrać treść orzeczeń w 14 wybranych sprawach. Przykłady pokazują, że spory można rozstrzygać z pominięciem postępowania przed sądem powszechnym.

Wszelkie dane w wyrokach, które udostępniliśmy, są anonimowe. 

Arbitraż jest jedną z metod ADR (Alternative Dispute Resolution – Alternatywne Rozwiązywanie Sporów), która pozwala przedsiębiorcom rozstrzygać spory bez poddawania ich pod ocenę sądu powszechnego. Zawarcie odpowiedniego zapisu na sąd polubowny (klauzuli arbitrażowej) w umowie pomiędzy przedsiębiorcami powoduje – w przypadku powstania sporu na tle realizacji tej umowy – rozpatrzenie sprawy przez sąd arbitrażowy (sąd polubowny) z pominięciem postępowania przed sądem powszechnym. Wyrok wydany w postępowaniu arbitrażowym ma taką samą wagę jak wyrok sądu powszechnego.

Przykładowe wyroki Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan

Przykłady spraw w udostępnionych orzeczeniach:

    • Jak rozstrzygnięto spór pomiędzy firmami związanymi umową o współpracy w zakresie usług multimedialnych, w którym jedna strona twierdziła, że za dane okresy rozliczeniowe należało się jej wynagrodzenie, a druga, że nie.
    • Jak zakończył się spór na tle umowy pośrednictwa w zakupie pojazdu, w której przedmiotem umowy pomiędzy stronami było odpłatne prowadzenie czynności pośrednictwa przez powoda na rzecz pozwanej przy zakupie nowego fabrycznie pojazdu według specyfikacji określonej w treści umowy, i w której to sprawie pozwana dokonała zapłaty jedynie części kwoty prowizji.
    • Jak rozwiązano spór pomiędzy spółkami z branży kosmetycznej, które łączyła umowa franczyzy, kiedy prowadzący salon kosmetyczny w ramach tej umowy opóźniał się z płatnościami, przez co rozwiązano umowę i powód wystąpił z roszczeniem o zapłatę niezapłaconych faktur oraz o zapłatę kary umownej.

Wyroki sądów polubownych można udostępniać pod warunkami

Regulamin Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan/Lewiatan Court of Arbitration dopuszcza publikację treści wyroku przy zachowaniu jego pełnej anonimowości i pod warunkiem, że strony postępowania w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku nie sprzeciwią się jego publikacji.

Wyroki publikujemy, bo wielokrotnie docierały do nas sygnały o zainteresowaniu orzeczeniami sądów arbitrażowych, które w przeciwieństwie do orzeczeń sądów powszechnych nie są publikowane. Orzeczenia SAKL są dowodem na to, że spory można skutecznie rozstrzygać w inny sposób, niż poprzez długotrwały proces przed sądem powszechnym. 

Liczymy na to, że publikacja wyroków zapoczątkowana przez nasz Sąd „odczaruje” arbitraż i przyczyni się do zwiększenia liczby spraw wpływających do sądów polubownych w Polsce – mówi Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz, dyrektorka Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.

Z wyrokami można zapoznać się tutaj.