Metody wzmocnienia mediacji na konferencji Centrum Mediacji Lewiatan
16 maja 2024

Metody wzmocnienia mediacji na konferencji Centrum Mediacji Lewiatan

Propozycje zmian, które mają na celu szersze wykorzystywanie mediacji i alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów zostały zaprezentowane podczas konferencji "Mediacja – eksperci o zmianach legislacyjnych w mediacji”.

W dniu 16 maja 2024 r odbyła się konferencja mediacyjna pt. „Mediacja – eksperci o zmianach legislacyjnych w mediacji”, która zorganizowana została przez Centrum Mediacji Lewiatan. Uroczystego otwarcia dokonała dr Henryka Bochniarz wraz z mec. Romanem Rewaldem Prezesem Centrum Mediacji Lewiatan.

Centrum Mediacji Lewiatan istnieje od 2006 r.

Na liście mediatorów Centrum znajdują się eksperci mediatorzy z wieloletnią praktyką. Centrum Mediacji Lewiatan poprosiło ich o przedstawienie najbardziej efektywnych rozwiązań, które mogą zmienić tę sytuację. Najlepsze rozwiązania zostały wyłonione w drodze konkursu.

Mediatorom z Centrum Mediacji Lewiatan zależy przede wszystkim na wysokiej jakości usług mediacyjnych. Ich zdaniem te pomysły wzmocniłyby zarówno mediację, jak również wzmacniałyby dialog pomiędzy przedsiębiorcami oraz zawierając aspekt edukacyjny stałyby się drogą odejścia od prowadzenia wojny w sądzie. Wojny, która kosztuje nerwy, czas i pieniądze.

Z tego względu eksperci z Listy Centrum Mediacji Lewiatan proponują ulepszenia, na których skorzysta zarówno Skarb Państwa poprze mniej obciążające koszty prowadzenia sporów sądowych jak i strony pozbawione długoletniego stresu i obciążenia.

Propozycje wzmacniające mediację

Oto pomysły, które uznane zostały przez ekspertów za te, które doprowadzą do zwiększenia się liczby mediacji i profesjonalizacji rynku mediacji:

  • Propozycja obligatoryjnego dla sędziów kierowania spraw sądowych do mediacji, co do zasady we wszystkich sprawach cywilnych, w których ugoda może zostać zawarta (z wąskimi wyłączeniami, np. spraw o ubezwłasnowolnienie), chyba że strony na dowolnym etapie wnoszą o nieprzeprowadzenie mediacji lub sąd postanowieniem uzna, iż nie jest ona celowa.
  • Odejście od stawki stałej określonej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 921). (zwane dalej „Rozporządzeniem”) poprzez  jego zmianę poprzez nadanie mu nazwy „ROZPORZĄDZENIE o WYNAGRODZENIU (…) mediatorów W SPRAWACH CYWILNYCH, PONOSZONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA/bądź alternatywnie poprzez zmianę § 2 tego Rozporządzenia poprzez dodanie do niego pkt. 1 „chyba, że strony z mediatorem umówią się inaczej” i w konsekwencji nadanie mu ostatecznego brzmienia:„W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego. chyba, że strony z mediatorem umówią się inaczej”.
  • Uproszczenie sposobu kierowania spraw sądowych do mediacji. Należałoby wprowadzić, elektroniczny (drogą emailową) sposób kierowania przez sąd spraw do mediacji. Sąd wysyłałby zwykły email do stron oraz mediatora, w którym stwierdza, że kieruje sprawę do mediacji, wymieniając mediatora lub ośrodek mediacyjny. Strony dalej miałyby ustawowy okres na odmowę poddania się mediacji, którą przekazywałyby zwrotnym emailem do sądu i do pozostałych wymienionych adresatów. Ułatwienie dokonywania skierowań uczyniłoby je bardziej akceptowalnymi dla sędziów. Dodatkowo podkreślano, że mediatorzy powinni mieć dostęp do Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych.

Liczymy na poparcie w tych obszarach przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które były reprezentowane podczas Konferencji.

Prawo.pl był patronem medialnym wydarzenia.

Zmiany w portalu informacyjnym sądów wymagają doprecyzowania [+MP3]
27 listopada 2023

Zmiany w portalu informacyjnym sądów wymagają doprecyzowania [+MP3]

Przepisy zawarte w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości dotyczące warunków technicznych korzystania z portalu informacyjnego sądów powszechnych są niespójne z obowiązującym regulaminem i wymagają doprecyzowania – uważa Lewiatan.

Wysłuchaj komentarza ekspertki:

Ten brak precyzji utrudnia zrozumienie proponowanych zmian. W uzasadnieniu projektu nie ma również uwag odnoszących się do dotychczasowych regulacji portalu informacyjnego, co sprawia trudność w ocenie faktycznych zmian.

– W ramach uwag szczegółowych, zwracamy również uwagę na definicję „użytkownika konta”, która nie uwzględnia osób fizycznych nie będących prawnikami, a jednocześnie będących użytkownikami portalu. Podkreślamy  konieczność precyzyjnego określenia uprawnień różnych rodzajów kont oraz proponujemy wprowadzenie nowych definicji, takich jak „konta zależnego” i „uprawnionego użytkownika” – mówi Patrycja Hanasiuk, ekspertka Lewiatana.

– W kontekście przepisów, które zakładają możliwość wyznaczania więcej niż jednego administratora na koncie, postulujemy uwzględnienie liczby „uprawnionych użytkowników” oraz precyzyjne określenie dopuszczalności ustanawiania więcej niż jednego użytkownika – dodaje Patrycja Hanasiuk.

Portal informacyjny sądów pozwala osobom posiadającym status strony w postępowaniu lub pełnomocnika uzyskać bezpośredni dostęp online do informacji zawartych w aktach sądowych w postaci elektronicznej.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie respektowania wyroków sądów
05 października 2023

Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie respektowania wyroków sądów

Kwestionowanie orzeczeń sądowych to łamanie karku zarówno demokratycznemu państwu prawnemu, jak i nowoczesnej gospodarce – napisała Rada Przedsiębiorczości w stanowisku.

Prawo to konsekwencja umowy społecznej. Umowy, która między innymi daje obywatelom gwarancję poszanowania orzeczeń sądowych. Gdy podważamy tę umowę to łamiemy kark zarówno demokratycznemu państwu prawnemu, jak i nowoczesnej gospodarce.

Rada Przedsiębiorczości stanowczo protestuje przeciwko brakowi poszanowania orzeczeń sądowych przez najwyższych urzędników państwowych. Gdy na konferencji prasowej w Zakliczynie 26 września 2023 r. sam minister sprawiedliwości otwarcie zapowiada ignorowanie sądowego zabezpieczenia roszczenia o ochronę dóbr osobistych artystki filmowej Agnieszki Holland, to jak możemy oczekiwać, że decyzje sądów będą respektowane przez obywateli? Sprawa jest naprawdę poważna, bo mamy tu do czynienia z podważaniem istoty wymiaru sprawiedliwości przez osobę mającą stać na jej straży. Stąd już prosta droga do obalenia jednego z filarów zarówno demokratycznego państwa prawnego, jak i nowoczesnej gospodarki.

Po raz kolejny zmuszeni jesteśmy przypomnieć, że jednym z najważniejszych warunków rozwoju gospodarczego jest stabilne otoczenie prawne. Środowisko przedsiębiorców od lat zwraca uwagę, że niestabilność prawa ma fatalny wpływ na prowadzenie przedsiębiorstw i utrzymywanie stabilnego zatrudnienia. Nie mniej istotny jest wymiar sprawiedliwości. Chodzi przy tym nie tylko o jego sprawność, która niestety uległa w ostatnich latach wyraźnej degradacji, ale także poszanowanie orzeczeń sądowych. Podważenie wiary w skuteczność orzeczeń sądowych doprowadzi do utraty ostatniego elementu otoczenia prawnego, który jest niezbędny do zapewnienia cywilizowanych warunków prowadzenie działalności gospodarczej i długofalowych inwestycji.

Stanowczo sprzeciwiamy się nieodpowiedzialnym wypowiedziom przedstawicieli władz, które w lekceważący sposób odnoszą się do porządku prawnego w Polsce. Takie wypowiedzi kwestionują, z trudem osiągniętą, przynależność Polski do grona praworządnych krajów demokratycznych i źle wróżą na przyszłość polskiej gospodarki

Radę Przedsiębiorczości tworzą: ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Pobierz apel Rady Przedsiębiorczości
Publikujemy wyroki Sądu Arbitrażowego – zobacz, jak można rozstrzygnąć spór poza sądem powszechnym
18 lipca 2023

Publikujemy wyroki Sądu Arbitrażowego – zobacz, jak można rozstrzygnąć spór poza sądem powszechnym

Ze strony Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan można pobrać treść orzeczeń w 14 wybranych sprawach. Przykłady pokazują, że spory można rozstrzygać z pominięciem postępowania przed sądem powszechnym.

Wszelkie dane w wyrokach, które udostępniliśmy, są anonimowe. 

Arbitraż jest jedną z metod ADR (Alternative Dispute Resolution – Alternatywne Rozwiązywanie Sporów), która pozwala przedsiębiorcom rozstrzygać spory bez poddawania ich pod ocenę sądu powszechnego. Zawarcie odpowiedniego zapisu na sąd polubowny (klauzuli arbitrażowej) w umowie pomiędzy przedsiębiorcami powoduje – w przypadku powstania sporu na tle realizacji tej umowy – rozpatrzenie sprawy przez sąd arbitrażowy (sąd polubowny) z pominięciem postępowania przed sądem powszechnym. Wyrok wydany w postępowaniu arbitrażowym ma taką samą wagę jak wyrok sądu powszechnego.

Przykładowe wyroki Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan

Przykłady spraw w udostępnionych orzeczeniach:

    • Jak rozstrzygnięto spór pomiędzy firmami związanymi umową o współpracy w zakresie usług multimedialnych, w którym jedna strona twierdziła, że za dane okresy rozliczeniowe należało się jej wynagrodzenie, a druga, że nie.
    • Jak zakończył się spór na tle umowy pośrednictwa w zakupie pojazdu, w której przedmiotem umowy pomiędzy stronami było odpłatne prowadzenie czynności pośrednictwa przez powoda na rzecz pozwanej przy zakupie nowego fabrycznie pojazdu według specyfikacji określonej w treści umowy, i w której to sprawie pozwana dokonała zapłaty jedynie części kwoty prowizji.
    • Jak rozwiązano spór pomiędzy spółkami z branży kosmetycznej, które łączyła umowa franczyzy, kiedy prowadzący salon kosmetyczny w ramach tej umowy opóźniał się z płatnościami, przez co rozwiązano umowę i powód wystąpił z roszczeniem o zapłatę niezapłaconych faktur oraz o zapłatę kary umownej.

Wyroki sądów polubownych można udostępniać pod warunkami

Regulamin Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan/Lewiatan Court of Arbitration dopuszcza publikację treści wyroku przy zachowaniu jego pełnej anonimowości i pod warunkiem, że strony postępowania w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku nie sprzeciwią się jego publikacji.

Wyroki publikujemy, bo wielokrotnie docierały do nas sygnały o zainteresowaniu orzeczeniami sądów arbitrażowych, które w przeciwieństwie do orzeczeń sądów powszechnych nie są publikowane. Orzeczenia SAKL są dowodem na to, że spory można skutecznie rozstrzygać w inny sposób, niż poprzez długotrwały proces przed sądem powszechnym. 

Liczymy na to, że publikacja wyroków zapoczątkowana przez nasz Sąd „odczaruje” arbitraż i przyczyni się do zwiększenia liczby spraw wpływających do sądów polubownych w Polsce – mówi Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz, dyrektorka Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.

Z wyrokami można zapoznać się tutaj.

 

Pracodawcy proponują usprawnienie postępowań w sprawach własności intelektualnej
17 marca 2022

Pracodawcy proponują usprawnienie postępowań w sprawach własności intelektualnej

Aby jeszcze bardziej usprawnić postępowania w sprawach własności intelektualnej konieczne są dalsze zmiany dotyczące powództwa oraz terminu na wniesienie odpowiedzi na pozew – uważa Konfederacja Lewiatan.

Pracodawcy pozytywnie oceniają funkcjonowanie wyspecjalizowanych sądów własności intelektualnej, jak i uruchomienie odrębnych postępowań w sprawach własności intelektualnej. W liście do ministra sprawiedliwości zwracają jednak uwagę, że wprowadzenie kilku dodatkowych zmian bardzo usprawniłoby  postępowania.

– Proponujemy, aby zmiana powództwa była dopuszczalna, w określonych przypadkach, w sprawach rozpoznawanych według przepisów o postępowaniu w sprawach własności intelektualnej, w których stosuje się jednocześnie przepisy o postępowaniu w sprawach gospodarczych. Postulujemy też wydłużenie terminu do złożenia odpowiedzi na pozew.  Powinien on być nie krótszy niż jeden miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie krótszy niż dwa miesiące – mówi Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Zmiany dotyczące powództwa są istotne dla przedsiębiorców ze wszystkich sektorów gospodarki. Przyczynią się do zapewnia pewności obrotu, kształtowania – na możliwie wczesnym etapie funkcjonowania sądów własności intelektualnej – jednolitej linii orzeczniczej oraz usuną obecne wątpliwości interpretacyjne, uwzględniając jednocześnie specyfikę spraw własności intelektualnej. Zapewnią też możliwość pełnego wykorzystania środków uprzednio wprowadzonych nowelizacją ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Zniwelują również nierówne traktowanie podmiotów, których sprawy są rozpoznawane w odrębnym postępowaniu gospodarczym, w stosunku do tych, których reżim ten nie obowiązuje. Przełożą się na zmniejszenie fragmentacji i rozdrobnienia roszczeń, a tym samym przyspieszą  postępowania.

Wydłużenie terminu do złożenia odpowiedzi na pozew nie wpłynie na pogorszenie pozycji prawnej powodów. Nie będzie również opóźniać rozpoznania spraw, lecz przyczyni się do koncentracji materiału dowodowego.

– Celem wszystkich naszych propozycji jest ułatwienie stronom, pełnomocnikom i sądowi prowadzenia spraw, oraz wypełnienie luk w obowiązującym prawie – dodaje Elżbieta Dziuba.

Nowelizacja ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z 13 lutego 2020 r., która weszła w życie 1 lipca 2020 r., wprowadziła do kodeksu postępowania cywilnego m.in. odrębne postępowanie w sprawach własności intelektualnej, przewidując ich rozpoznawanie w nowo powołanych wyspecjalizowanych wydziałach. Głównym jej celem była specjalizacja i centralizacja obsługi sporów dotyczących własności intelektualnej. Niemniej jednak w trakcie krótkiego obowiązywania ustawy ujawniły się kwestie wymagające ponownego przeanalizowania wprowadzonych rozwiązań.

Konfederacja Lewiatan