Minister zdrowia Izabela Leszczyna w Lewiatanie
25 stycznia 2024

Minister zdrowia Izabela Leszczyna w Lewiatanie

Finansowanie systemu ochrony zdrowia, cyfryzacja, profilaktyka zdrowotna, rynek apteczny, polityka lekowa i polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej – to tematy poruszane podczas spotkania władz i członków Lewiatana z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia.

Rozmowy z szefową resortu zdrowia Izabelą Leszczyną oraz nowo powołaną wiceminister Katarzyną Kacperczyk i przedstawicielami ministerstwa dotyczyły obszarów, w których pracodawcy mogą wspomóc system ochrony zdrowia. To między innymi bezpieczeństwo lekowe kraju, współpraca sektora prywatnego i publicznego w ochronie zdrowia.

Konieczne zwiększenie udziału ochrony zdrowia w PKB

Struktura wiekowa społeczeństwa, rosnące potrzeby zdrowotne pacjentów oraz nieuchronny wzrost kosztów nowoczesnych technologii medycznych stosowanych w diagnostyce i leczeniu nie pozostawiają złudzeń – dalsze funkcjonowanie ochrony zdrowia wymaga znacznego zwiększenia udziału w PKB.

Wskazywaliśmy, że polski rząd powinien wspierać Unię Europejską na rzecz przywracania produkcji leków w Europie. Polska ma w tym obszarze duże doświadczenie i powinna być jednym z liderów działań w tym obszarze. Szczególnie, że pandemia COVID-19 pokazała, że zerwanie globalnych łańcuchów dostaw prowadzi do niedoborów leków w UE.

Przedsiębiorcy chcą wspomagać reformę ochrony zdrowia

Rozmawialiśmy także o rynku aptecznym i negatywnych zmianach, jakie spowodowała pośpiesznie przyjęta reforma Apteka dla Aptekarza 2.0, która została uchwalona z niezachowaniem standardów legislacyjnych. Wskazywaliśmy na wyzwania jakie napotykają przedsiębiorcy przy wdrażaniu przepisów znowelizowanej ustawy refundacyjnej. Podkreślaliśmy rolę wyrobów medycznych jako filarów systemu ochrony zdrowia.

Ochrona zdrowia jest jednym z priorytetowych obszarów działalności państwa. Jako przedsiębiorcy chcemy aktywnie wspomagać reformę ochrony zdrowia. Widzimy wiele obszarów, w których sektor prywatny może współpracować z sektorem publicznym i wzmacniać system ochrony zdrowia – mówi Kacper Olejniczak, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia i Sektora Life Sciences Lewiatana.

Spotkanie odbyło się 24 stycznia w siedzibie Konfederacji Lewiatan. Kierownictwo Konfederacji Lewiatan reprezentowali przewodnicząca Rady Głównej dr Henryka Bochniarz, wiceprezydent Henryk Orfinger, Anna Rulkiewicz, wiceprezydentka Lewiatana oraz członkowie zarządu Jolanta Jaworska i Krzysztof Kopeć. Członków Konfederacji Lewiatan reprezentowali między innymi przedstawiciele Pracodawców Dla Zdrowia, Krajowi Producenci Leków, PharmaNet, Philips Healthcare.

 

Spotkania z ministrami na temat równości i różnorodności
23 stycznia 2024

Spotkania z ministrami na temat równości i różnorodności

fot. EC - Audiovisual Service

Równość płci i płac, udział kobiet w radach nadzorczych były tematem rozmów władz Konfederacji Lewiatan z przedstawicielami rządu RP.

Przewodnicząca Rady Głównej Lewiatana dr Henryka Bochniarz odbyła spotkania z Katarzyną Kotulą, ministrą do spraw równości, Borysem Budką, ministrem aktywów państwowych i Marzeną Czarnecką, ministrą przemysłu. Była to okazja do omówienia kluczowych spraw mających istotny wpływ na rozwój gospodarczy oraz społeczny kraju.

Wśród głównych tematów poruszanych podczas spotkań jest kwestia kandydowania kobiet do organów nadzorczych spółek. Podkreślano konieczność promowania równości płci w strukturach decyzyjnych przedsiębiorstw. Dr Henryka Bochniarz zaznaczała wagę aktywnego udziału kobiet w procesie wyboru kandydatek do organów nadzorczych. Konfederacja Lewiatan zachęca do wspierania kandydatek, które wniosą różnorodność i perspektywę do zarządzania.

Wprowadzenie ustawy o równości płci i płac jest kluczowe

W trakcie spotkań omówiono pilną potrzebę wprowadzenia ustawy dotyczącej równości płac. Jest to kluczowy krok w eliminowaniu dyskryminacji płacowej i budowaniu sprawiedliwego społeczeństwa. Lewiatan apeluje o zaangażowanie w procesy legislacyjne związane z tą inicjatywą oraz o wspólną mobilizację w celu jej skutecznego wprowadzenia.

Postanowienia unijnej Dyrektywy 2022/2381 w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków to kolejny ważny punkt rozmów. Chodzi o kwestię udziału kobiet w radach nadzorczych. Wspólne działania na rzecz implementacji tej dyrektywy są kluczowe dla budowania równości szans i eliminowania barier w dostępie kobiet do stanowisk decyzyjnych.

Lewiatan zorganizował wizytę przedstawicieli Unii Ukraińskich Przedsiębiorców w Brukseli
12 stycznia 2024

Lewiatan zorganizował wizytę przedstawicieli Unii Ukraińskich Przedsiębiorców w Brukseli

Konfederacja Lewiatan zorganizowała wizytę przedstawicieli Unii Ukraińskich Przedsiębiorców (SUP) w Brukseli. Podczas spotkań z unijnymi interesariuszami omówiono wyzwania oraz szanse związane z akcesją Ukrainy do UE z perspektywy biznesu, a także możliwości dalszego rozwoju współpracy między europejskimi i ukraińskimi przedsiębiorcami.

W dniach 8-10 stycznia odbyła się wizyta przedstawicieli Unii Ukraińskich Przedsiębiorców w Brukseli. SUP to jedna z dwóch ukraińskich organizacji pracodawców, która uzyskała status obserwatora w BusinessEurope. Prezydent Maciej Witucki jako wiceprezydent BusinessEurope ds. współpracy z Ukrainą odpowiada za rozwój relacji między biznesem europejskim i ukraińskim, w tym za współpracę z najbardziej reprezentatywnymi organizacjami ukraińskich przedsiębiorców i pracodawców.

W ramach wizyty delegacja SUP wzięła udział w spotkaniach z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Tematami rozmów z dyrekcją generalną odpowiedzialną za prowadzenie unijnej polityki sąsiedztwa i rozszerzenia (DG NEAR) oraz dyrekcją generalną ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) były m.in. wyzwania związane z akcesją Ukrainy do UE z perspektywy biznesu, a także możliwości dalszego wsparcia Ukrainy oraz zaangażowania w odbudowę tego kraju w obliczu przedłużającej się wojny.

Przedstawiciele SUP spotkali się również z posłami do Parlamentu Europejskiego Elżbietą Łukacijewska oraz Adamem Jarubasem. Podczas spotkania podkreślono konieczność wsparcia dla Ukrainy, w tym biznesu, na drodze jej akcesji do Unii Europejskiej.

Ważnym punktem wizyty było spotkanie z Prezydentem Grupy Pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, Stefanem Mallią, który wyraził wsparcie dla ukraińskiego biznesu oraz chęć rozwijania współpracy z ukraińskimi organizacjami przedsiębiorców i pracodawców.

Przedstawiciele SUP spotkali się również z dyrektorkami brukselskich biur szwedzkiej i fińskiej federacji pracodawców. Tematem rozmów była działalność organizacji pracodawców na poziomie unijnym oraz potencjał współpracy między europejskimi i ukraińskimi przedsiębiorstwami.

Ze strony Konfederacji Lewiatan w spotkaniach wzięli udział Maciej Witucki, Andrzej Rudka, Kinga Grafa oraz Luana Żak.

Spotkanie D9+ i B9+ w Brukseli – dyskusja wokół wyzwań cyfrowych UE
15 grudnia 2023

Spotkanie D9+ i B9+ w Brukseli – dyskusja wokół wyzwań cyfrowych UE

fot. Unsplash / Shahadat Rahman

4 grudnia br. odbyło się spotkanie D9+/B9+ (czołowych organizacji biznesu z udziałem resortów cyfryzacji/przedstawicieli administracji rządowej z Polski, Belgii, Czech, Estonii, Danii, Finlandii, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Słowenii, Hiszpanii, Portugalii i Szwecji). Gospodarzem spotkania był rząd belgijski we współpracy z belgijskimi organizacjami biznesu.

Na spotkaniu plenarnym, w formule okrągłego stołu, przedstawiciele biznesu B9+ wezwali przedstawicieli grupy D9+ do prac nad pogłębieniem współpracy administracji i biznesu na rzecz zorientowanej na zewnątrz, bezpiecznej, konkurencyjnej, innowacyjnej i pro-przedsiębiorczej UE. Wspólnie zastanawialiśmy się jak promować otwartą i ambitną agendę handlu cyfrowego UE, wzmocnić zdolności i warunki, które umożliwią realizację ambitnych celów Cyfrowej Dekady.

Dalsza część spotkania odbywała się w grupach roboczych.

Pani Prezes Jolanta Jaworska uczestniczyła w dyskusji na temat infrastruktury cyfrowej, moderowanej przez rząd belgijski, koncentrując się na infrastrukturze telekomunikacyjnej, przyszłości telekomunikacji i jej potrzebach, a także bezpieczeństwie ekonomicznym 5G/6G.

W toku dyskusji zwrócona została uwaga na potrzebę zdefiniowania krytycznych technologii, które wzmocnią konkurencyjność UE i wesprą rozwój oraz znalezienia obszarów niszowych dla przyszłej współpracy UE / D9+ przy wsparciu ze strony nauki i biznesu w zakresie badań i rozwoju, zwłaszcza w dziedzinie sztucznej inteligencji / kwantowej, chipów, a także komercjalizacji i wdrażania. Podkreślona została potrzeba współpracy z podobnie myślącymi krajami z państw trzecich (like-minded countries) w takich obszarze jak chmura, sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo.

Z kolei p. Aleksandra Musielak wzięła udział w dyskusji poświęconej omówieniu wyzwań związanych z cyfryzacją usług publicznych. Dyskusja koncentrowała się wokół wyzwań w rozwoju Portfela Tożsamości Cyfrowej. Jedną z najważniejszych kwestii poruszonych podczas spotkania było to, jak zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa Cyfrowego Portfela i chronić prywatność użytkowników, dając im jednocześnie kontrolę nad ich danymi. Uczestnicy debaty wskazywali na brak wspólnych standardów związanych tak z bezpieczeństwem, jak i wspólną architekturą techniczną oraz ramami odniesienia w pracach nad przyszłymi rozwiązaniami (tzw. „toolbox”).

Rozporządzenie regulujące eWallet ma zostać opublikowane wkrótce, a państwa członkowskie UE mają tylko 2 lata na zintegrowanie własnych aplikacji z Portfelem, począwszy od publikacji rozporządzenia.

 


Aleksandra Musielak, dyrektorka Departamentu Rynku Cyfrowego

Tekst dla grudniowego wydania newslettera Brussels Headlines

Podatek Pillar 2 – rozmowy z przedstawicielami BIAC
12 grudnia 2023

Podatek Pillar 2 – rozmowy z przedstawicielami BIAC

Eksperci Rady Podatkowej oraz przedstawiciele Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych spotkali się z reprezentantami Business at OECD, aby porozmawiać o wpływie globalnego podatku minimalnego - Pillar 2 na firmy mające swoje siedziby i zakłady w Polsce.

Koncepcja globalnego podatku minimalnego jest efektem wieloletnich prac na forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w ramach projektu BEPS 2.0.

O co chodzi w podatku Pillar 2

Istotą założeń Pillar 2 jest nałożenie obowiązku zapłaty podatku wyrównawczego tak, aby efektywna stawka podatkowa grupy w danym kraju nie była niższa niż 15%.

Ten mechanizm ma wyrównać konkurencyjność poszczególnych krajów z perspektywy podatkowej i ograniczyć podejmowanie decyzji inwestycyjnych w oparciu o preferencje podatkowe
w danej państwie.

Kogo obejmie podatek Pillar 2

Opodatkowaniem będą objęte podmioty należące do grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody globalne przekraczają 750 mln EUR rocznie.

Zgodnie dyrektywą Rady UE 2022/2523 wdrażającej zasady opodatkowania globalnym podatkiem minimalnym w Unii Europejskiej, przedmiotowymi regulacjami objęte będą nie tylko międzynarodowe grupy kapitałowe, ale także duże grupy krajowe czyli takie, których wszystkie jednostki składowe mają siedzibę w tym samym państwie członkowskim.

W przypadku potwierdzenia, że grupa spełnia warunki objęcia podatkiem minimalnym, obowiązki wynikające z Dyrektywy mogą dotyczyć nie tylko ostatecznej spółki dominującej, ale także poszczególnych spółek zależnych oraz zakładów podatkowych.

Tym czasem oczekujemy na pilną implementację  założeń dyrektywy Pillar 2 do prawa krajowego.

Konfederacja Lewiatan jest członkiem międzynarodowej organizacji Business at OECD, która skupia pracodawców z ponad 50 krajów i stanowi platformę współpracy i wymiany poglądów pomiędzy biznesem a Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Spotkanie odbyło się 12 grudnia 2023 r. online.

 

Spotkanie z Komisarzem UE do spraw rynku wewnętrznego
05 grudnia 2023

Spotkanie z Komisarzem UE do spraw rynku wewnętrznego

fot. EC - AV

Delegacja członków Konfederacji Lewiatan spotkała się z Komisarzem Unii Europejskiej do spraw rynku wewnętrznego. Spotkanie było okazją do dyskusji na temat polityki przemysłowej UE, zapewnienia konkurencyjności MŚP i dalszej integracji jednolitego rynku.

Członkowie Konfederacji Lewiatan spotkali się z Komisarzem UE ds. rynku wewnętrznego, aby porozmawiać o ważnych dla polskich przedsiębiorstw tematach. Uczestnicy spotkania reprezentujący różne sektory mieli możliwość przedstawienia problemów, z którymi obecnie borykają się europejskie MŚP – m.in. rosnące koszty prowadzenia działalności, nadmierne obciążenie regulacjami, spadająca konkurencyjność produkcji, a także fragmentacja jednolitego rynku.

Tematy poruszane na spotkaniu z Komisarzem Thierrym Bretonem

Tematem rozmów była także budowa strategicznej autonomii UE, m.in. poprzez wsparcie produkcji API i leków podstawowych w UE, a także wzmocnienie systemów ochrony zdrowia (np. poprzez zwiększenie roli aptek w UE).

Przedstawiciele branży materiałów budowlanych poruszyli również wyzwania dla unijnej strategii celnej, natomiast sektor kosmetyczny zaprezentował kwestie ważne dla przemysłu w Polsce (m.in. nadregulacja, spadająca konkurencyjność warunków produkcji, fragmentacja rynku wspólnotowego w zakresie regulacji środowiskowych).

W spotkaniu wzięły udział między innymi Kinga Grafa i Luana Żak z Przedstawicielstwa Lewiatana w Brukseli

Na agendzie spotkania nie zabrakło tematyki cyfrowej, w tym rozmów o projekcie Ustawy o Sieciach Cyfrowych (DNA), a także przyszłości sektora łączności elektronicznej i jego infrastruktury.

Spotkanie odbyło się 4 grudnia w Brukseli.

O kobietach, przywództwie, ekonomii i biznesie oraz przyszłości Polski i Europy podczas spotkań w Krakowie
22 listopada 2023

O kobietach, przywództwie, ekonomii i biznesie oraz przyszłości Polski i Europy podczas spotkań w Krakowie

Kobiety w biznesie, przywództwo na trudne czasy oraz wyzwania, jakie obecnie stoją przed środowiskiem przedsiębiorców, były tematem spotkań zorganizowanych przez Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan. W Krakowie odbywa się też kongres VIII Kongres Open Eyes Economy Summit z udziałem ekspertek Lewiatana.

We wtorek w Krakowie odbyły się spotkania z dr Henryką Bochniarz, przewodniczącą Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, twórczynią Akademii Liderek.

Pierwsze spotkanie z udziałem aktywnych i przedsiębiorczych kobiet zdominowały rozmowy o biznesie, aktywności publicznej, godzeniu wielu ról, wyzwaniach i frustracjach. Przedstawiane były pomysły, jak sobie z nimi radzić.

Drugie spotkanie poświęcone było tematom przywództwa na trudne czasy. Podczas dyskusji uczestnicy zastanawiali się, jakich liderów nam potrzeba, a także jakie są dziś największe wyzwania i w jaki sposób im sprostać.

Panel podczas Open Eyes Economy Summit „Dokąd zmierza Europa”

Również we wtorek w Krakowie odbywał się VIII Kongres Open Eyes Economy Summit.

Dr Henryka Bochniarz podczas panelu „Dokąd zmierza Europa” pierwszego dnia kongresu mówiła o tym, że Polska nie uczestniczyła w rozmowach odnoszących się do przyszłości Europy i nie jest gotowa na rewolucyjny, ze względu na wybory na świecie, m.in. do Parlamentu Europejskiego, a także w Rosji i USA, przyszły rok.

To właśnie 2024 rok może sprawić, że Unia Europejska nagle zastanie „nowym światem”, na który nie jesteśmy gotowi. – Teraz musimy się skupić na tym, by Polacy weszli w obywatelski dialog europejski. W nowej Unii, która się tworzy, nasze interesy powinny być reprezentowane nie poprzez machanie biało-czerwoną flagą, ale przez racjonalne szukanie kompromisów, oparcia dla naszych koncepcji. Inaczej będziemy przegrywać – mówiła dr Henryka Bochniarz podczas dyskusji.

Sesję specjalną moderowała Agata Stremecka, prezeska Zarządu Four Reasons, a udział wzięli także Jekaterina Novikova, Deputy Head of Unit, Innovation Policy and Access to Finance, Directorate-General for Research and Innovation, European Commission i Tomasz Wróblewski, prezes Zarządu Warsaw Enterprise Institute.

Panel „Europejska motoryzacja – terapia szokowa czy rewolucja?”

Podczas pierwszego dnia Kongresu Open Eyes Economy Summit odbył się też panel „Europejska motoryzacja – terapia szokowa czy rewolucja?”. Uczestnicy dyskusji podkreślali, że nie można zlekceważyć naszego powiązania z rynkiem motoryzacyjnym. Polska nie nadąża nad resztą świata w kontekście innowacji i produkcji. – Tak jest, kiedy się tylko reaguje, a nie narzuca scenariusz. Martwi mnie rosnący protekcjonizm – mówiła dr Henryka Bochniarz.

Paneliści zastanawiali się też, czy Europie uda się konkurować z Chinami. Rozważali również temat elektromobilności i realnych możliwości produkcji samochodów elektrycznych w Polsce. Omawiali też wskaźniki zanieczyszczenia powietrza przez samochody. Według ekspertów są one mierzone błędnie, ponieważ opierają się na analizie „tłumika samochodu”, a nie na szerszej perspektywie produkcji transportu czy – w przypadku samochodów elektrycznych – źródła energii do ich ładowania.

W spotkaniu udział wzięli Janusz Kobus, prezes Polskiej Izby Motoryzacji i wiceprezes Zarządu Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o., Andrzej Kublik, prezes Zarządu QSense, Kinga Marczak, Dyrektor Handlowa Personnel Service, Maciej Mazur, dyrektor Zarządzający z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych oraz dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej  Konfederacji Lewiatan.

Indeks wiarygodności ekonomicznej

Drugiego dnia Open Eyes Economy Summit w spotkaniu panelowym przedstawicieli biznesu wzięły udział Przewodnicząca Rady Głównej Lewiatana dr Henryka Bochniarz oraz Anna Rulkiewicz, prezeska grupy LUXMED i wiceprezydentka Lewiatana.

Uczestnicy dyskutowali m.in. o wynikach Indeksu Wiarygodności Ekonomicznej Polski, którego druga edycja została zaprezentowana podczas drugiego dnia kongresu. Indeks Wiarygodności Ekonomicznej opracowuje corocznie zespół ekspertów pod kierunkiem prof. Jerzego Hausnera, jest wśród nich prof. dr hab. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Według oceny ekspertów jeszcze rok temu mowa była o możliwym wyraźnym spadku indeksu. Jednak wynik tegorocznego indeksu za 2022 r. na poziomie -4,3,  to poważne zaskoczenie. Wydawało się, że najgorsze dla gospodarki już minęło – pandemia covid i całkowite wstrzymanie aktywności. Okazało się jednak, że dużo gorsza dla wiarygodności Polski może być inflacja.

Z perspektywy pracodawców, jako jednego z dwóch partnerów społecznych ostatnie lata rządów Prawa i Sprawiedliwości to całkowita erozja dialogu społecznego, a co za tym idzie systemu stanowienia prawa, ignorowanie procesu konsultacji społecznych, nadużywania ścieżki poselskiej forsowania ustaw, wreszcie skracania vacatio legis – nawet do 30 dni w ważnych sprawach podatkowych lub z obszaru prawa pracy.

– Dowodem na to, jak zaprzestaliśmy konsultacji i oceny legislacji, jest Rada Dialogu Społecznego, którą można określić jako faktycznie „martwe ciało”. Z jednej strony przez unikanie konsultacji, bo m.in. większość projektów ustaw jest procedowanych jako projekty poselskie i nie są konsultowane. Po drugie, nieprzestrzeganie kryterium reprezentatywności doprowadziło do tego, że obecnie po stronie organizacji pracodawców przynajmniej połowa ich nie spełnia, bo nie są one sprawdzane. Jeśli nie zrobimy czegoś z RDS, to ta fikcja będzie trwać – mówiła dr Henryka Bochniarz.

Moderatorem dyskusji był Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej, Brunon Bartkiewicz, prezes Zarządu ING Bank Śląski, Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, Mirosław Gronicki, konsultant, Anna Rulkiewicz, prezeska Zarządu Grupy LUX MED i wiceprezydentka Konfederacji Lewiatan oraz Lucyna Stańczak-Wuczyńska, przewodnicząca Rady Nadzorczej Bank BNP Paribas.

 

Obrady Open Eyes Economy Summit odbywały się od 21 do 22 listopada w Krakowie. Dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, zasiada w Radzie Programowej Kongresu.

 

Spotkanie z czeskim prezydentem Konfederacji Przemysłu
17 października 2023

Spotkanie z czeskim prezydentem Konfederacji Przemysłu

Prezydent Lewiatana Maciej Witucki spotkał się z Janem Rafajem, prezydentem Konfederacji Przemysłu Republiki Czeskiej.

Konfederacja Lewiatan współpracuje z Konfederacją Przemysłu Republiki Czeskiej, między innymi w ramach Business Europe. Jan Rafaj jest szefem czeskiej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców od maja tego roku.

Jan Rafaj i Maciej Witucki o wsparciu Ukrainy

Prezydenci rozmawiali o współpracy z Ukrainą oraz zaangażowania przedsiębiorstw z naszych krajów w odbudowę Ukrainy w obliczu przedłużającej się wojny. Omawiali wsparcie instytucji obydwu krajów dla przedsiębiorstw we współpracy z Ukrainą, m.in. o gwarancjach kredytów eksportowych i inwestycji.

Podkreślali konieczność wsparcia ukraińskich organizacji przedsiębiorców na forum BusinessEurope, zwłaszcza Unii Ukraińskich Przedsiębiorców (SUP), które jest nową organizacją. Mówili też o wsparciu Ukrainy, w tym biznesu, na drodze jej akcesji do Unii Europejskiej.

Rynek pracy, migracje zarobkowe i brak pracowników

Obaj szefowie organizacji mówili też o pracach nad projektem dyrektywy ws. pracowników platform. Zaznaczyli, że niedobór pracowników stanowi poważną barierę w rozwoju przedsiębiorstw. Pracodawcy w całej UE i we wszystkich sektorach doświadczają niedoborów siły roboczej i umiejętności.

Kluczowym priorytetem powinno być lepsze dostosowanie kształcenia i szkolenia do realiów rynku pracy. Jednym z nadrzędnym celów powinno być wspieranie na wszystkich poziomach podnoszenia kompetencji i kwalifikacji cyfrowych, głównie poprzez bardziej elastyczne formy kształcenia oraz potwierdzania umiejętności.

Poruszali także m.in. tematy rynku energii, celów klimatycznych czy transformacji energetycznej. Spotkanie odbyło się 17 października w Warszawie.

Wyzwania i problemy biznesu na spotkaniach w lubuskiem i Wielkopolsce
05 października 2023

Wyzwania i problemy biznesu na spotkaniach w lubuskiem i Wielkopolsce

Problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, przyszłość biznes po wyborach – tematy ważne dla przedsiębiorców poruszane były podczas Lubuskiego Kongresu Gospodarczego oraz spotkania w Czarnkowie.

Na Lubuskim Kongresie Gospodarczym o polityce migracyjnej i podatkach

Podczas panelu w Zielonej Górze dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, przypomniała o tym, że Lewiatan był sygnalistą afery wizowej.

– Ze względu na to, że nasze społeczeństwo się starzeje, powstaje obecnie luka między osobami, które schodzą z polskiego rynku pracy i na ten rynek wchodzą. Szacuje się, że ona sięga nawet 400 tys. pracowników rocznie – mówiła dr Henryka Bochniarz.

Wyzwaniem jest nie tylko pozyskiwanie pracowników zza granicy, ale również ich utrzymanie i skuteczna integracja. Tymczasem w Polsce do tej pory nie powstała długofalowa strategia migracyjna. Konfederacja Lewiatan od lat apeluje o rozpoczęcie dyskusji nad planem działań, który całościowo  uregulowałby koordynację polityki migracyjnej.

Nadmierny fiskalizm państwa szkodzi przedsiębiorcom i gospodarce, zwiększa koszty i ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzi do spadku aktywności gospodarczej przedsiębiorców, ograniczaniu inwestycji i wzrostu cen towarów i usług.

Wprowadzanie ad hoc nowych podatków i danin, bez przeprowadzenia rzetelnej analizy ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz z minimalnym okresem vacatio legis, niestety dodatkowo komplikuje i pogarsza nasz system podatkowy, i tak już jeden z najbardziej nieprzyjaznych na świecie. Eksperci Lewiatana zwracają uwagę, jak wiele nowych podatków, składek i opłat jest wprowadzanych każdego roku, które bezpośrednio lub pośrednio obciążają każdego obywatela.

KPO i edukacja – kolejne postulaty Lewiatana

Dr Henryka Bochniarz podkreśliła, że istnieje poważne ryzyko, że w ogóle nie skorzystamy z pieniędzy KPO, jeśli rząd nie złoży do połowy stycznia 2024 roku pierwszego wniosku płatniczego. Komisja Europejska może wygasić KPO, a Polska straci dostęp do tej oferty. Wówczas wszystkie zrealizowane dotychczas inwestycje w całości będą wydatkami krajowymi. Nie będziemy mogli ich zrefundować ze środków KPO.

Wśród postulatów Lewiatana jest także poprawa jakości edukacji ogólnej, zawodowej i ustawicznej oraz krajowego systemu kwalifikacji. W edukacji powszechnej wśród najważniejszych kwestii do zmiany jest wyposażenie uczniów w kompetencje przyszłości, poprzez rozwijanie efektywnych metod nauczania i uczenia się, z wykorzystaniem ICT i AI.

Istotne jest też wspieranie wychowawczej i społecznej funkcji szkoły w oparciu o tworzenie przestrzeni dla autonomii szkół.

Edukacja branżowa wymaga m.in. koordynacji między rządem, samorządami, a interesariuszami w celu zwiększenia sprawności reagowania systemu edukacji zawodowej na potrzeby rynku oraz opracowania i wspierania wdrażania rozwiązań w zakresie współpracy między pracodawcami a szkołami kształcącymi w zawodach.

Wspieranie rozwoju osób dorosłych np. poprzez zachęty podatkowe czy zwiększenie dostępności środków na podnoszenie kompetencji cyfrowych pracowników – to niektóre z postulatów dotyczących systemu edukacji ustawicznej.

Krajowy system kwalifikacji wymaga z kolei przyspieszenia prac nad nowelizacją ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz stworzenia mechanizmu obligującego ministrów do wywiązywania się z terminów, o których mowa w ustawie. Niezbędna jest też promocja idei i rozwiązań ZSK wśród obywateli oraz zapewnienie instrumentów finansowania walidacji ze środków finansujących te programy.

Spotkanie w Czarnkowie o zmianach i wizjach przyszłości

W spotkaniu pt. „Przywództwo Gotowe na Zmianę” zorganizowanym przez Forum Gospodarcze Związek Pracodawców Północnej Wielkopolski Lewiatan, wzięła udział dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.

Spotkanie było okazją do dzielenia się wizją i przemyśleniami na temat zmian zachodzących w globalnym świecie. Uczestnicy rozmawiali na temat konieczności dostosowania się do nowych wyzwań, jakie stawia przed nami współczesność.

Spotkanie odbyło się 5 października w sali sesyjnej Urzędu Miasta Czarnków.

VI Świętokrzyska Debata Gospodarcza – z czym mierzą się firmy i czego oczekują po wyborach
02 października 2023

VI Świętokrzyska Debata Gospodarcza – z czym mierzą się firmy i czego oczekują po wyborach

Oczekiwania przedstawicieli biznesu wobec polityków oraz odpowiadające na nie postulaty Lewiatana przedstawione zostały podczas debaty w Kielcach z udziałem przedsiębiorców, regionalnych polityków, kandydatów na posłów oraz ekspertów Lewiatana.

VI Świętokrzyska Debata Gospodarcza miała miejsce 2 października w Centrum Kongresowym Targi Kielce. Konfederacja Lewiatan objęła patronat nad wydarzeniem.

Dyskusja na temat przyszłości polskiej gospodarki, zdrowia, podatków, edukacji i innych najważniejszych kwestii ekonomicznych zdominowała kolejną edycję spotkania, które Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan organizuje od lat z udziałem przedstawicieli zgłoszonych komitetów wyborczych w województwie.

Gospodarka w okresie przedwyborczym

Organizatorzy podkreślali, że gospodarka ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i przyszłości Polski. Zwłaszcza dziś, w okresie przedwyborczym i w obliczu aktualnych wyzwań ekonomicznych, potrzebna jest nam wszystkim współpraca i rozmowa o kluczowych obszarach i konkretnych działaniach dla gospodarki.

Podczas spotkania analizie poddane zostały dotychczasowe obietnice wyborcze, przy wsparciu ekspertów Konfederacji Lewiatan zaangażowanych w przygotowanie postulatów Lewiatana na nową kadencję parlamentu. Odbyły się także rozmowy z zaproszonymi politykami – kandydatami i kandydatkami na posłów ziemi świętokrzyskiej, o przyszłości regionu i Polski oraz o tym, czego dziś potrzebuje biznes.

Obrady otworzyli Marek Banasik, prezes Zarządu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. Do debaty gospodarczej wprowadził zebranych Przemysław Pruszyński, ekspert i dyrektor Departamentu Podatkowego Lewiatana.

Postulaty Lewiatana

Przedstawione zostały zmiany legislacyjne, działania sejmu mijającej kadencji z informacją, jak głosowały poszczególne kluby – dla ukazania ich aktywności, ale i kierunków działań w obszarach ważnych gospodarczo, zmiany legislacyjne i ich skutki dla biznesu, kluczowe wyzwania dla gospodarki.

Wśród kluczowych tematów były podatki (m.in. składka zdrowotna, polski ład, danina solidarnościowa etc.), energia (m.in. surowce, transformacja energetyczna etc.), rynek pracy (m.in. emerytury etc.), pandemiafundusze europejskie i kluczowe wyzwania gospodarcze.

Tematy te zebrali eksperci Lewiatana, ponieważ Polsce potrzebna jest wizja i strategia, możliwa tylko dzięki skoordynowanej, konsekwentnej i długofalowej polityce gospodarczej i społecznej. Przygotowali zestaw postulatów gospodarczych obejmujących kluczowe obszary i konkretne działania. Postulaty Lewiatana na nową kadencję parlamentu dostępne są tutaj.

Świętokrzyską Debatę Gospodarczą z udziałem przedstawicieli zgłoszonych komitetów wyborczych z regionu świętokrzyskiego prowadził red. Maciej Głogowski z TOK FM.