Prezydent Konfederacji Lewiatan w Brukseli
20 maja 2022

Prezydent Konfederacji Lewiatan w Brukseli

18-19 maja Maciej Witucki był w Brukseli w ramach wizyty studyjnej zorganizowanej przez Przedstawicielstwo Lewiatana.

Prezydent Lewiatana wziął udział w serii spotkań z najwyższymi rangą przedstawicielami Komisji Europejskiej, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, Europosłami i władzami BusinessEurope.

Jednym z kluczowych tematów była wojna na Ukrainie i jej skutki dla polskiej i unijnej gospodarki. Rozmowy dotyczyły także skuteczności sankcji nakładanych na Rosję. Prezydent Witucki wyraźnie podkreślał, że polski biznes stoi murem za polityką sankcji UE, przypominając o naszym wspólnym stanowisku w tej sprawie z federacjami pracodawców z państw bałtyckich.

Pandemia COVID-19 i agresja Rosji na Ukrainę wyraźnie pokazały, jak ważne jest osiągnięcie strategicznej autonomicznej UE, zarówno w kwestii surowców (np. polska branża ceramiczna jest wysoce zależna od materiałów z Ukrainy), jak i w sprawie niezależności energetycznej. Konfederacja Lewiatan w pełni zdaje sobie sprawę z tych wyzwań i dlatego popiera główne założenia strategii przemysłowej UE, w tym zieloną transformacji. Ponadto, opowiadamy się za powrotem do Europy produkcji niektórych materiałów o charakterze strategicznym, np. tzw. Active Pharmaceutical Ingredients (API), niezbędnych do wytwarzania wielu podstawowych leków.

Maciej Witucki spotkał się z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej

Lewiatan prosi też o wsparcie polskich pracodawców w integrowaniu na rynku pracy ukraińskich uchodźców, m.in. poprzez dofinansowywanie niezbędnych szkoleń.  Jednocześnie, wyraziliśmy nadzieję, że fundusze z polskiego Krajowego Planu Odbudowy po pandemii zostaną możliwie najszybciej uruchomione, ponieważ polska gospodarka potrzebuje tych środków przede wszystkim na przeprowadzenie zielonej i cyfrowej transformacji.

Prezydent Witucki spotkał się m.in. z członkami gabinetów Komisarzy Vestger (ds. konkurencji) i Sinkievicusa (ds. środowiska), Dyrektor Generalną Dyrekcji ds. Rynku Wewnętrznego Komisji Kerstin Jorną, Dyrektor Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE Małgorzatą Wenerską-Craps, Dyrektorem Generalnym BusinessEurope Markusem Beyrer oraz polskimi europosłami – Premierem Jerzym Buzkiem, Danutą Huebner, Elżbietą Łukacijewską, Adamem Jarubasem, Kosmą Złotowskim i Różą Thun.

Należyta staranność przedsiębiorstw ws. zrównoważonego rozwoju – spotkanie BusinessEurope
29 kwietnia 2022

Należyta staranność przedsiębiorstw ws. zrównoważonego rozwoju – spotkanie BusinessEurope

fot. Noah Buscher / Unsplash

BusinessEurope spotkało się dzisiaj z naszymi firmami, aby przedstawić główne założenia projektu dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w obszarze zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Due Dilligence) zaproponowanego przez Komisję Europejską 23 lutego br.

Dyrektywa oznacza nowe obowiązki nałożone na firmy, które będą zobligowane do sprawdzania swoich całych łańcuchów dostaw pod kątem identyfikowania ich wpływu na środowisko oraz przestrzegania praw człowieka, w tym praw pracowniczych. BusinessEurope zgłasza sporo zastrzeżeń do obecnego kształtu dyrektywy.

Spotkanie otworzyła Dyrektorka Przedstawicielstwa Konfederacji Lewiatan w Brukseli, Kinga Grafa. Stanowisko BusinessEurope przedstawił Dyrektor Departamentu Prawnego Pedro Oliveira oraz Ekspertka ds. Prawnych Linn Oetterli.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie do następujących przedsiębiorstw i sektorów:

 • Przedsiębiorstwa z UE:
  • Grupa 1: wszystkie przedsiębiorstwa UE z ograniczoną odpowiedzialnością, o znaczącym rozmiarze i mocy gospodarczej (zatrudniające powyżej 500 pracowników i o globalnych obrotach netto powyżej 150 mln euro).
  • Grupa 2: inne przedsiębiorstwa z ograniczoną odpowiedzialnością w zdefiniowanych sektorach o dużym oddziaływaniu, które nie spełniają kryteriów grupy 1, ale zatrudniają powyżej 250 pracowników i mają globalne obroty netto przekraczające 40 mln euro. W przypadku tych przedsiębiorstw przepisy zaczną być stosowane 2 lata później niż w przypadku przedsiębiorstw grupy 1.
 • Przedsiębiorstwa spoza UE działające w UE, o obrocie wygenerowanym w UE odpowiadającym progom dla grupy 1 i 2.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) nie są bezpośrednio objęte zakresem wniosku, co nie znaczy, że nie wpłynie on również na ich działalność. Wniosek ma bowiem zastosowanie do własnej działalności przedsiębiorstwa, jak również jego spółek zależnych i łańcuchów wartości (bezpośrednich i pośrednich kontrahentów biznesowych). Aby wywiązać się z obowiązku należytej staranności, przedsiębiorstwa muszą:

 • uwzględnić w swojej polityce zasady należytej staranności,
 • określić faktyczne i potencjalne negatywne oddziaływanie na prawa człowieka i środowisko,
 • zapobiegać potencjalnym skutkom lub je łagodzić,
 • eliminować lub minimalizować faktyczne skutki,
 • stworzyć i utrzymywać procedurę skarg,
 • monitorować skuteczność polityki i środków w zakresie należytej staranności,
 • publicznie informować o należytej staranności.

Obecnie prace nad tą propozycją Komisji toczą się zarówno w Parlamencie Europejskim jak i Radzie UE. Konfederacja Lewiatan jest aktywna w tym temacie i zachęca zainteresowane firmy do kontaktu.

Przedstawiciele Lewiatana w Brukseli w ważnej dyskusji o przyszłości systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2
11 lutego 2022

Przedstawiciele Lewiatana w Brukseli w ważnej dyskusji o przyszłości systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2

fot. Daniel Moqvist / Unsplash

W jaki sposób możemy zwiększyć nasze ambicje dotyczące ochrony klimatu bez zbyt mocnego obciążania przedsiębiorstw? Jak zachować konkurencyjność europejskiego przemysłu w dobie rosnących kosztów emisji CO2? Między innymi o tym dyskutowali uczestnicy spotkania "Przyszłość systemu handlu uprawnieniami do emisjami (EU ETS) a konkurencyjność przemysłu w Europie”.

Wydarzenie zorganizowało BusinessEurope 9 lutego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Konfederacji Lewiatan w Brukseli: dyrektorka przedstawicielstwa Kinga Grafa oraz Adam Dorywalski, ekspert ds. UE.

EU ETS do poprawy

Dyrektor Generalny BusinessEurope Markus Beyrer zwrócił uwagę, że propozycja Komisji Europejskiej w sprawie przeglądu ETS wymaga kilku istotnych zmian.

Mam nadzieję, że troska o zapewnienie konkurencyjności przemysłu i zachowanie zdolności firm do inwestowania w technologie niskoemisyjne, w tym poprzez wystarczającą ilość darmowych uprawnień, pozostaje obecna w umysłach ustawodawców – powiedział.

Uczestnicy spotkania mówili między innymi o gwałtownie rosnących cenach uprawnień do emisji

Beyrer dodał, że unijni przywódcy nie powinni wywierać coraz większej presji na przemysł, doprowadzając do niszczenia naszej bazy przemysłowej, starając się ten sposób w pełni ochronić prywatnych konsumentów przed kosztami transformacji, z którymi wszyscy przecież musimy się zmierzyć.

Pomysły na reformę

W wydarzeniu uczestniczył także europoseł Peter Liese (Niemcy, grupa Europejskiej Partii Ludowej), sprawozdawca ds. systemu handlu uprawnieniami do emisji. Zwrócił on uwagę, że jego propozycja „rezerwy na wyciek dwutlenku węgla” zwiększyłaby pewność w przejściu od darmowych uprawnień do systemu ETS, pozostając jednocześnie w zgodzie z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Shradha Abt-Bhatnagar, starszy menedżer ds. energii i polityki klimatycznej oraz zastępca dyrektora biura w Brukseli w BASF, podkreśliła wysiłki największych europejskich podmiotów przemysłowych na rzecz dekarbonizacji, opowiadając się również za formą ochrony przed ucieczką emisji poza UE w okresie przejściowym.

Milan Elkerbout, pracownik naukowy CEPS (europejski think-tank), wezwał do ukierunkowania bezpłatnych uprawnień na innowację poprzez wprowadzenie tzw. poziomu odniesienia dla zerowej emisji.

Relacja z webinaru: Zrównoważona rewolucja – trendy, szanse i wyzwania
11 lutego 2022

Relacja z webinaru: Zrównoważona rewolucja – trendy, szanse i wyzwania

fot. stockwerk-fotodesign / Shutterstock

We wtorek (8.02) odbyło się posiedzenie plenarne Rady ds. Zielonej Transformacji. Tematem spotkania była Strategia ESG (ang. Environment, Social, Governance). Warto podkreślić, że wiąże się ona nie tylko z kwestią nowych wymogów, ale stanowi ogromną szansa dla przedsiębiorców.

Głos w dyskusji zabrały m.in.: Agnieszka Gajewska, Liderka ESG w Europie Środkowo-Wschodniej w PwC oraz ekspertki PwC: Agnieszka Rogowiec i Ewelina Łukasik-Morawska.

Podczas prezentacji padły odpowiedzi na kluczowe pytania:

Co przyniesie rok 2022?

Cztery kluczowe aspekty:

 1. Ochrona klimatu i transformacja energetyczna –tematy najczęściej poruszane na forum krajowym i międzynarodowym; dążenie do neutralności klimatycznej firm;
 2. Zmiany otoczenia regulacyjnego – nowe wymogi regulacyjne i wyzwania pośrednie i bezpośrednie dla firm (SFDR, Taksonomia, CSRD);
 3. Zaangażowanie sektora prywatnego – coraz większe zaangażowanie firm w działania związane z ochroną klimatu i środowiska;
 4. Wzrost znaczenia czynnika „S” – wzrost znaczenia aspektu społecznego zatrudnienia dla pracowników.

Dlaczego warto wdrożyć, monitorować i raportować strategię ESG?

 1. Rozwój biznesu – lepsze dopasowanie do zmieniających się trendów i wymogów konsumenckich;
 2. Ograniczenie kosztów – związane z ograniczaniem np. zużycia surowców czy energii elektrycznej;
 3. Zgodność działalności z regulacjami – większa swoboda działalności i ograniczenie liczny interwencji organów nadzoru;
 4. Wzrost zaangażowania i produktywności pracowników –utrzymanie w zespole kluczowych pracowników, mniejsza rotacja zatrudnienia;
 5. Optymalizacja inwestycji i wydatków – alokacja kapitału w zrównoważone inwestycje, ograniczenie ryzyka związanego ze zmieniającymi się regulacjami.

Ekspertki z PwC przedstawiły także praktyczne aspekty wdrożenia strategii ESG, a także podpowiedziały jak sprawdzić, czy firma jest gotowa na zmiany oraz od czego powinno się takie wdrożenie rozpocząć i jak długo potrwa.

Zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach organizowanych w ramach Rady ds. Zielonej Transformacji i do włączenia się w codzienną pracę Rady!

Pakiet „Fit for 55” priorytetem francuskiej prezydencji w Radzie UE
31 stycznia 2022

Pakiet „Fit for 55” priorytetem francuskiej prezydencji w Radzie UE

fot. audiovisual.ec.europa.eu

26 stycznia br. odbyła się konferencja zorganizowana przez MEDEF (francuska organizacja pracodawców) pt. Pakiet "Fit for 55" podczas francuskiej prezydencji w Radzie UE. Nie ulega najmniejszym wątpliwościom, że Francja wszystkim inicjatywom legislacyjnym związanym z europejskim zielonym ładem będzie chciała nadać priorytetowy status.

Wszyscy uczestnicy zgodzili się co do tego, że zielona transformacja będzie ogromnym  i kosztownym wyzwaniem dla UE (np. ograniczenie emisji sektora transportu), ale jednocześnie nie ma od niej odwrotu. W tym kontekście istotne jest, aby UE zapewniła sobie pozycję globalnego prymusa wiodącego prym w dziedzinie zielonych inwestycji, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności naszej gospodarki względem reszty świata.

Ma temu służyć podwojenie budżetu Funduszu Innowacyjnego tj. jednego z największych na świecie programów finansowania innowacyjnych technologii niskoemisyjnych, a także stworzenie bardziej adekwatnego systemu wyceny emisji CO2. Jak jest to istotne, unaocznia nam obecny kryzys energetyczny.

Kontrowersje wzbudzają jednak takie inicjatywy jak wprowadzenie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (skrót z ang. CBAM), zapobiegający zjawisku tzw. ucieczki węglowej (z ang. carbon leakage). Istnieje bowiem ryzyko, że wyrównując zasady między firmami  unijnymi i nie-unijnymi na jednolitym rynku, mechanizm ten będzie stawiał w niekorzystnej sytuacji nasze przedsiębiorstwa na rynkach trzecich, obniżając ich konkurencyjność ze względu na najwyższe standardy środowiskowe na świecie wymagane przez Pakiet Fit-for-55. Co więcej, CBAM może  także prowokować potencjalne wojny handlowe ze strony państw trzecich, które będą go traktować jako nieuzasadnioną barierę wejścia na rynek europejski.

Problemem jest także to, że pozostałe państwa na świecie nie chcą w tym momencie zobowiązać się do tak daleko idących celów klimatycznych jak UE. Oznacza to, że w krótkiej perspektywie należy spodziewać się spadku globalnej konkurencyjności naszych firm, przy jednoczesnym jej wzroście w dłuższym horyzoncie czasowym. Aby firmy mogły przetrwać ten okres zmiany, potrzebne będzie ogromne wsparcie ze strony państw członkowskich i UE, w tym na szkolenia pracowników.

Należy jednak pamiętać, że Pakiet Fit-for-55 nie wszedł jeszcze w życie, a dyskusja w UE na ten temat właśnie się zaczęła, czego ta konferencja była świetnym przykładem.

W roli panelistów udział w konferencji wzięli Patrick Martin (Wiceprezydent MEDEF), Holger Lösch (Przewodniczący Komisji Spraw Przemysłowych BusinessEurope, Zastępca Dyrektora Generalnego BDI – niemieckiej organizacji pracodawców), Laurence Tubiana (CEO European Climate Foundation), Thomas Courbe (Dyrektor Generalny Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw, Francja) i Jérôme Brouillet (Zastępca Sekretarza Generalnego ds. europejskich, Francja).

Z ramienia Konfederacji Lewiatan w konferencji uczestniczył Adam Dorywalski, ekspert ds. UE z Biura w Brukseli.

UE nie tylko potęgą gospodarczą, ale także geostrategicznym graczem.  Realizm czy mrzonka?
25 stycznia 2022

UE nie tylko potęgą gospodarczą, ale także geostrategicznym graczem.  Realizm czy mrzonka?

20 stycznia BusinessEurope zorganizowało webinar nt. nowej Unijnej Strategii „Brama na Świat”. Celem inicjatywy jest uruchomienie inwestycji na kwotę 300 mld euro w latach 2021–2027, a tym samym wsparcie trwałej odbudowy gospodarczej na całym świecie, przy uwzględnieniu potrzeb naszych partnerów oraz strategicznych interesów UE. 

Strategia jest popierana przez przedsiębiorców, w tym BusinessEurope – europejską federację zrzeszającą organizacje pracodawców z całej Europy, w tym Konfederację Lewiatan.

Komisja Europejska ogłosiła 1 grudnia br. Strategię „Brama na świat” na rzecz rozwoju inteligentnych, czystych i bezpiecznych połączeń w dziedzinie technologii cyfrowych, energii i transportu oraz wzmacniającą systemy opieki zdrowotnej, edukacji i badań naukowych. Stanowi ona wyraźny sygnał dla naszych partnerów handlowych i sąsiadów, że UE poważnie myśli o odgrywaniu roli geostrategicznego gracza.

Gośćmi specjalnymi webinarium byli Taneli Lahti (Szef Gabinetu Komisarza Jutta Urpilainen), Markus Berndt (Dyrektor Europejskiego Banku Inwestycyjnego) oraz europoseł Reinhard Bütikofer. Co istotne, było ono pierwszym spotkaniem unijnych decydentów z przedstawicielami europejskiego biznesu, który ma odgrywać kluczową rolę w inicjatywie „Brama na Świat”. Z ramienia Konfederacji Lewiatan w spotkaniu brał udział Adam Dorywalski, Ekspert ds. UE Biura w Brukseli.

Oficjalny komunikat prasowy Komisji Europejskiej i odpowiednie dokumenty uzupełniające można znaleźć tutaj.

Relacja: posiedzenie plenarne Rady ds. Zielonej Transformacji z udziałem Pawła Różyckiego
20 stycznia 2022

Relacja: posiedzenie plenarne Rady ds. Zielonej Transformacji z udziałem Pawła Różyckiego

W środę, 19 stycznia br. odbyło się zdalne posiedzenie plenarne Rady ds. Zielonej Transformacji z udziałem gościa specjalnego – Pawła Różyckiego, Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Tematem przewodnim spotkania był Pakiet FIT for 55* – czyli jakich zmian w polityce klimatycznej możemy się spodziewać na przestrzeni kolejnych lat.

Pakiet „Gotowi na 55” (ang. FIT for 55”) to ambitny pakiet reform legislacyjnych, który ma umożliwić osiągnięcie celu jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. do 2030 r., angażując wszystkie sektory gospodarki. Pakiet ten jest zestawem narzędzi prawodawczych, które mają służyć realizacji celów zawartych w Europejskim Zielonym Ładzie i Europejskim prawie o klimacie. Pierwsza cześć pakietu została opublikowana w lipcu br., o czym informowaliśmy w komunikacie z dnia 14.07.2021 r., druga cześć Pakietu KE opublikowała w grudniu 2021 r.

W pierwszej części spotkania Dyrektor Różycki podczas swojej prezentacji przedstawił kluczowe informacje nt. Pakietu, jego zakres i główne cele europejskiej polityki klimatycznej w dążeniu do neutralności klimatycznej do 2030 roku. Zwrócił uwagę na nowy mechanizm finansowy- Klimatyczny Fundusz Socjalny, który bezpośrednio powiązany jest z rozszerzeniem systemu ETS o dwa nowe sektory: budownictwa i transportu. Szacuje się, że w latach 2025-2032 budżet Funduszu będzie opiewał na kwotę ok. 72,2 mld EUR, a Polska będzie mogła ubiegać się o środki w wysokości 17,61%, czyli o ok. 12,7 mld EUR*, po spełnieniu odpowiednich wymogów jak np. sporządzenie i przekazanie do KE klimatycznych planów socjalnych (*)z zastrzeżeniem, że 50% wartości planu musi być sfinansowane ze środków państwa członkowskiego).

Podsumowując swoje wystąpienie, Dyrektor Różycki podkreślił, iż z jednej strony Pakiet FIT for 55 to szansa dla polskiej gospodarki, ze względu m.in. na zwiększenie puli środków finansowych dostępnych dla Polski na transformację klimatyczną, wzmocnienia konkurencyjności polskiego przemysłu zarówno na arenie europejskiej jak i międzynarodowej, budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez finansowanie i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań tj. elektromobilność czy technologie wodorowe, a także ograniczenie negatywnego wpływu przemysłu i energetyki na zdrowie ludzkie i środowisko.

Z drugiej strony wskazał na wiele wyzwań, związanych z możliwością m.in. przerzucenia zwiększonego wysiłku redukcyjnego na uboższe państwa UE (w tym Polski), wzrostu ubóstwa energetycznego, wzrostu cen produktów i usług w wyniku nadmiernego wzrostu cen uprawnień i obciążeń dla podmiotów objętych systemem ETS, bez możliwości zapewnienia środków na transformację tych podmiotów.

Wprowadzenie Pakietu FIT for 55 będzie wiązało się także z koniecznością zwiększenia tempa transformacji klimatycznej, zwiększenia świadomości społecznej dążącej do akceptacji wprowadzanych zmian, podjęcia wysiłków redukcyjnych we wszystkich sektorach gospodarki, a także rozbudowania i dostosowania struktur administracyjnych.

W drugiej część spotkania odbyła się bardzo ciekawa dyskusja, moderowana przez Dyrektorkę Departamentu Energii i Zmian Klimatu – Dorotę Zawadzką-Stępniak, w której Uczestnicy spotkania brali bardzo aktywny udział. Padło kilkanaście pytań od przedstawicieli sektorów tj. motoryzacja, budownictwo, przemysł chemiczny czy branży ciepłowniczej.

Najbardziej pożądaną informacją wydawała się być data, kiedy zostaną opublikowane konkretne, prawnie wiążące dokumenty. W ocenie Pana Dyrektora (zakładając scenariusz optymistyczny) może być to połowa roku 2023, jednak wiele zależy od tempa negocjacji krajów członkowskich UE.

Mamy nadzieję, że spotkanie to rozpocznie cykl spotkań i dyskusji w ramach Rady ds. Zielonej Transformacji z przedstawicielami Ministerstwa Klimatu i Środowiska na temat Pakietu FIT for 55, na co Dyrektor Różycki zareagował pozytywnie.

Przypominamy, że 20 października 2021 roku Konfederacja Lewiatan opublikowała horyzontalne stanowisko dotyczące pierwszej części Pakietu Fit for 55, w którym m.in. podziela dążenie Europy do neutralności klimatycznej, jednak podkreśla skalę wyzwań, przed jakimi stoi świat wraz z decydentami, pracownikami i przedsiębiorcami. Apeluje w nim także o pogłębioną debatę na temat szczegółowych rozwiązań pakietu FIT for 55 z udziałem przedstawicieli wszystkich grup tj. sektora rządowego i samorządowego, środowiska naukowego, biznesowego i pozarządowego oraz społeczeństwa, wskazując rolę, jaką w tej dyskusji powinny odegrać organizacje przedsiębiorców, w szczególności przedsiębiorców prywatnych. (https://lewiatan.org/gotowi-na-55-fit-for-55-stanowisko-horyzontalne-konfederacji-lewiatan/ )

 


 

Rada ds. Zielonej Transformacji to Rada o charakterze horyzontalnym składająca się z członków Konfederacji Lewiatan pracująca nad inicjatywami regulacyjnymi i strategicznymi w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Rada składa się z Prezydium Rady oraz Rady Członkowskiej.

Celem pracy Rady jest:

 • Przekazywanie członkom Konfederacji Lewiatan aktualnych informacji nt. poszczególnych inicjatyw w ramach EZŁ mających bezpośredni lub pośredni wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej
 • Opiniowanie i konsultowanie regulacji oraz strategii wchodzących w skład EZŁ, w tym przygotowywanie ekspertyzy merytorycznej
 • Wypracowywanie stanowisk, opinii do regulacji i strategii wchodzących w skład EZŁ
 • Aktywna współpraca z administracją publiczną nad ostatecznym kształtem proponowanych rozwiązań
 • Organizacja spotkań, konferencji itd. w obszarze EZŁ w Warszawie i Brukseli.

W ramach Rady Członkowskiej powołanych zostało 5 grup roboczych/eksperckich:

 • Ambicje klimatyczne – Polityka klimatyczna: jak ambitne cele EU i PL, jakie strategiczne warunki ich przyjęcia z punktu widzenia biznesu, inne;
 • Regulacje – Legislacja/regulacje w obszarze klimat-energia;
 • Polityka przemysłowa – Strategia przemysłowa UE, integracja sektorowa, Innowacje technologiczne, inne;
 • Zrównoważona mobilność – Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, Infrastruktura paliw alternatywnych i transeuropejska sieć transportowa, inne;
 • Zrównoważone finansowanie – Odnowiona Strategia Zrównoważonego Finansowania, polityka podatkowa, inne.