Nowy regulamin SAKL wejdzie w życie 1 stycznia – spotkanie Klubu Arbitra
13 czerwca 2024

Nowy regulamin SAKL wejdzie w życie 1 stycznia – spotkanie Klubu Arbitra

Podczas kolejnego spotkania Klubu Arbitra Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan omówiony został projekt nowego Regulaminu Sądu, który wejdzie w życie 1 stycznia 2025 r.

Przez ostatnich kilka tygodni regulamin był konsultowany ze środowiskiem prawniczym. Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji oraz obecność przedstawicieli i przedstawicielek świata prawniczego na spotkaniu wskazują, że doceniona została praca członków i członkiń Komitetu Arbitrażowego. Świadczy to też o dużym zaangażowaniu w rozwój arbitrażu i dążeniu środowiska prawniczego do zapewnienia wysokiej jakości usług arbitrażowych.

Link do projektu znajduje się tutaj.

Oprócz dyskusji o nowym regulaminie obecni na spotkaniu rozmawiali też na tematy takie jak:

 • Wezwanie na arbitraż – czy postępowanie arbitrażowe powinno zawsze zaczynać się od złożenia pozwu?
 • Czy polski arbitraż jest gotowy na zmianę, aby opłatę arbitrażową ponosiły obie strony?
 • Wysokość opłat arbitrażowych oraz wysokość wynagrodzenia arbitrów.

Spotkanie Klubu Arbitra odbyło się 13 czerwca. Zachęcamy do odwiedzenia strony sadarbitrazowy.org.pl i zapoznania się z ofertą Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. Przypominamy też, że przedsiębiorcy, dzięki zawartemu w umowie zapisowi na sąd polubowny (tj. wpisaniu do umowy klauzuli arbitrażowej), rozstrzygną ewentualny spór poza sądem powszechnym, co oszczędzi czas, pieniądze i zachowa postępowanie w poufności.

Spotkanie z Kerstin Jorną – dyrektor generalną w Komisji Europejskiej [Relacja]
13 czerwca 2024

Spotkanie z Kerstin Jorną – dyrektor generalną w Komisji Europejskiej [Relacja]

We wtorek 11 czerwca odbyło się kolejne wydarzenie z serii „Spotkań z Prezydencją”. Przedstawiciele biznesu mieli okazję do wymiany poglądów z Kerstin Jorną – Dyrektor Generalną DG GROW w Komisji Europejskiej. Uczestnicy spotkania aktywnie wzięli udział w dyskusji prezentując swoje stanowiska w kontekście nachodzącej prezydencji Polski w Radzie UE.

11 czerwca w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się spotkanie Kerstin Jorny reprezentującej Dyrekcję Generalną ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) Komisji Europejskiej z członkami Lewiatana. Spotkanie dotyczyło przyszłości jednolitego rynku, europejskiej polityki przemysłowej oraz priorytetów biznesu dla przyszłego gabinetu Komisji Europejskiej.

Kerstin Jorna omówiła rolę DG GROW w tworzeniu polityk UE skupiając się na wsparciu biznesu i przedsiębiorczości. Zaprezentowała trzy priorytety, którymi Komisja Europejska kieruje się obecnie prezentując nowe propozycje legislacyjne mające na celu wzmocnienie europejskiej gospodarki: przepisy, konkurencyjność i odporność.

W kontekście przepisów podkreśliła wagę zgodności i implementacji, które są nieodzownymi elementami wpływającymi na funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE. Dużo uwagi poświęciła również wysiłkom Komisji Europejskiej na rzecz upraszczania przepisów oraz redukcji obciążeń administracyjnych dla MŚP.

W kwestii konkurencyjności i rozwoju strategicznych sektorów UE, Dyrektor Jorna szczególne znaczenie nadała innowacjom, o które trudno w czasach niepewności rynkowej. Mówiła także o współpracy sektora publicznego i prywatnego, podając za przykłady sojusze przemysłowe, takie jak Europejski sojusz na rzecz czystego wodoru czy Europejski Sojusz na rzecz baterii.

Szefowa DG GROW wyjaśniła także jak ważna jest odporność w świetle problemów gospodarczych spowodowanych pandemią COVID czy rosyjską agresją na Ukrainę. Zaprezentowała główne założenia otwartej autonomii strategicznej i potrzebę uwzględnienia ich w tworzeniu europejskiego prawa. Europejski akt w sprawie surowców krytycznych uznała za jeden z przykładów legislacji, która wzmocni zdolności Europy do radzenia sobie w podobnych kryzysach w przyszłości.

Kerstin Jorna podkreśliła także czynniki jakie mają wpływ tempo cyfryzacji i dekarbonizacji unijnej gospodarki, pośród których znalazły się procedury dotyczące wydawania pozwoleń, dostęp do rynku, finansowania oraz umiejętności.

Z kolei członkowie Lewiatana reprezentujący różne branże mieli okazję przedstawić bariery, z którymi boryka się biznes w Europie. Pośród najczęściej wymienionych utrudnień znalazły się złożoność regulacji, różnice w implementacji przepisów, fragmentacja rynku czy też wyzwania związane z cyfryzacją i zieloną transformacją. Przedstawiciele biznesu zwrócili także uwagę na potrzebę zapewnienia lepszych zachęt zarówno finansowych, jak i regulacyjnych.

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na konieczność zapewnienia równych warunków dla biznesu w kontekście autonomii strategicznej UE oraz ochrony europejskiego rynku w świetle zagrożeń wynikających z ciągłego wzrostu konkurencyjności gospodarek krajów trzecich na arenie globalnej.

Spotkanie poprowadziła Kinga Grafa, Zastępczyni Dyrektora Generalnego ds. europejskich. Dyrektor Generalnej towarzyszyli Marek Przeor z DG GROW oraz Przemysław Kalinka z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Spotkanie ekspertów Lewiatana z ministrem finansów
06 czerwca 2024

Spotkanie ekspertów Lewiatana z ministrem finansów

Michał Grubka MF

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan oraz firm członkowskich spotkali się z ministrem finansów Andrzejem Domańskim oraz z reprezentacją resortu finansów.

Ministrowi finansów towarzyszyli Marcin Łoboda – sekretarz stanu, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Zbigniew Stawicki – podsekretarz stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Jarosław Neneman – podsekretarz stanu  oraz dyrektorzy kluczowych departamentów podatkowych.

Minister Domański zadeklarował pełną otwartość resortu finansów do współpracy z przedstawicielami przedsiębiorców. Jak podkreślał, dostrzega wartość konsultacji społecznych, ponieważ dzięki temu tworzone prawo jest bardziej przyjazne biznesowi. W jego ocenie sytuacja gospodarcza jest dobra, pomimo że cały czas funkcjonujemy w bardzo trudnych warunkach związanych z sytuacją za naszą wschodnią granicą. Budżet państwa jest napięty w wyniku konieczności przeznaczania 4% PKB na obronność.

Szef resortu jest świadomy potrzeby przyspieszenia transformacji energetycznej Polski jako kluczowej dla zachowania konkurencyjności naszej gospodarki, zadeklarował działania w tym kierunku.

Fot. Michał Grubka MF

Apel o utworzenie zespołu monitorującego rozbieżności interpretacyjne w prawie podatkowym

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan podkreślali pozytywną zmianę w podejściu resortu finansów do konsultacji społecznych, w szczególności przy tak ważnych i trudnych dla przedsiębiorców projektach, jak wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur czy implementacja przepisów o globalnym minimalnym podatku.

Zaapelowali o utworzenie Zespołu/Rady składającej się z przedstawicieli Ministerstwa Finansów i przedsiębiorców, którego zadaniem będzie monitorowanie rozbieżności interpretacyjnych w prawie podatkowym oraz analizowanie, czy wchodzące w życie przepisy są stosowane zgodnie z celem, jaki przyświecał ich uchwaleniu. Eliminowanie niejasności, które pojawiają się na etapie stosowania przepisów, ograniczy niepotrzebne spory podatników z organami podatkowymi, które nierzadko trwają latami i kończą się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Przedstawiciele resortu są otwarci na taką współpracę.

Michał Grubka MF

Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia podatkowe, w szczególności skutki wprowadzenia globalnego podatku minimalnego w kontekście utraty przez firmy preferencji podatkowych wynikających z działalności w specjalnych strefach ekonomicznych oraz z ulg na działalność B+R.

Michał Grubka MF

Przedsiębiorcy zaapelowali o zmiany w raportowaniu schematów podatkowych, reformę poboru podatku u źródła, uchylenie krajowego podatku minimalnego oraz jak najszybsze przekazanie do konsultacji społecznych projektu zmian w opodatkowaniu budowli podatkiem od nieruchomości.

Michał Grubka MF

Dyskutowano także o kwestiach wdrożenia dyrektywy o kredytach zagrożonych i pracach Lewiatana nad pakietem wierzycielskim. Omówiono możliwość zapewnienia krajowego standardu raportowania ESG, plany ministerstwa w kwestii funkcjonowania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) oraz zagadnienia związane z zieloną transformacją polskiej gospodarki.

Na spotkaniu Konfederację Lewiatan reprezentował prezydent organizacji Maciej Witucki, delegacja Rady Podatkowej Lewiatana, przedstawiciele rynku finansowego, energetyki, motoryzacji, telekomunikacji oraz przedsiębiorcy działający w branży produkcyjnej i nowoczesnych technologii. Spotkanie odbyło się 5 czerwca.

Michał Grubka MF

 

Michał Grubka MF
Spotkanie o priorytetach polskiej prezydencji w Radzie UE
22 maja 2024

Spotkanie o priorytetach polskiej prezydencji w Radzie UE

Konfederacja Lewiatan zorganizowała kolejne wydarzenie w ramach cyklu „Spotkania z Prezydencją”. Tym razem członkowie i eksperci Lewiatana mieli okazję porozmawiać z Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką, podsekretarz stanu w pionie ds. Unii Europejskiej w KPRM, która odpowiada za przygotowania do nadchodzącej prezydencji Polski w Radzie UE.

Spotkanie było okazją do omówienia istotnych kwestii związanych z nadchodzącą polską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej oraz bieżących problemów, z którymi mierzą się polscy przedsiębiorcy. Przewodnictwo Polski w Radzie UE rozpocznie się 1 stycznia 2025 r. i potrwa sześć miesięcy.

Priorytety i cele polskiej prezydencji

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przedstawiła główne priorytety i cele, jakie Polska zamierza realizować w trakcie swojej prezydencji. Wśród omawianych tematów znalazły się m.in.:

 • wspieranie zrównoważonego rozwoju,
 • cyfryzacja gospodarki,
 • wzmocnienie współpracy na rynku wewnętrznym UE,
 • zwiększenie działań na rzecz równouprawnienia.

Przed polską prezydencją stoi wiele wyzwań – nowe otwarcie instytucjonalne po wyborach unijnych, nadchodzące wybory amerykańskie, a także walka z dezinformacją.

Spostrzeżenia i obawy przedsiębiorców

Będzie to pierwsza prezydencja nowego cyklu legislacyjnego, z nowym Parlamentem Europejskim oraz Komisją Europejską, co daje Polsce również szansę wpływu na kształtowanie dokumentów strategicznych, które będą wyznaczały kierunek rozwoju UE w kolejnych latach. Współpraca pomiędzy administracją publiczną a sektorem prywatnym będzie również kluczowa dla skutecznego prowadzenia polityki na szczeblu europejskim w tym okresie.

Podczas spotkania członkowie Lewiatana reprezentujący różne branże mieli również okazję przedstawić swoje spostrzeżenia i obawy dotyczące aktualnych wyzwań, z którymi spotykają się w swojej działalności. W trakcie dyskusji poruszono m.in. kwestie takie jak konieczność zapewnienia bezpieczeństwa lekowego, stworzenia europejskiego ładu przemysłowego i mechanizmów wsparcia MŚP w transformacji, harmonizacji przepisów oraz problem przeregulowania na poziomie UE. Spotkanie zakończyło się konstruktywną wymianą poglądów i pomysłów na dalszą współpracę pomiędzy administracją państwową a przedstawicielami Lewiatana.

Spotkanie Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan
14 maja 2024

Spotkanie Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan

Na stadionie Widzewa Łódź spotkali się członkowie i przyjaciele Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan.

We wtorek 14 maja na stadionie Widzewa Łódź w loży biznesowej odbyło się spotkanie Członków RZPPZŁ Lewiatan. Było ono okazją do rozmów o bieżących sprawach ważnych dla przedsiębiorców oraz o nurtujących ich kwestiach.

W wydarzeniu udział wzięli także Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan oraz Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi i Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi.

Po dyskusjach zebrani odwiedzili miejsca za kulisami stadionu, do których dostęp zazwyczaj mają wyłącznie zawodnicy. Zwiedzanie zakończone zostało pamiątkowymi fotografiami. Po części sportowej w loży biznesowej prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki podzielił się z uczestnikami informacjami o aktualnych działaniach Lewiatana.


 

Spotkanie z Komisarzem Unii Europejskiej do spraw rynku wewnętrznego
09 kwietnia 2024

Spotkanie z Komisarzem Unii Europejskiej do spraw rynku wewnętrznego

Prezydenci Konfederacji Lewiatan i niemieckiej organizacji pracodawców BDA spotkali się z Komisarzem UE do spraw rynku wewnętrznego i usług. Tematem rozmów była konkurencyjność europejskiej gospodarki, wyzwania biznesu związane z wdrożeniem Zielonego Ładu oraz priorytety dla nowej Komisji Europejskiej.

Prezydent Lewiatana Maciej Witucki i prezydent BDA Rainer Dulger spotkali się 8 kwietnia w Brukseli z Thierrym Bretonem, komisarzem UE ds. rynku wewnętrznego i usług. Podczas spotkania omówiono wyzwania dla konkurencyjności europejskiej gospodarki, wskazując na konieczność wprowadzenia konkretnych działań, które zwiększą atrakcyjność prowadzenia biznesu w UE. Niezwykle istotna w tym kontekście będzie realizacja zapowiedzi szefowej Komisji Europejskiej dotycząca redukcji obciążeń sprawozdawczych dla firm o 25 proc.

O Zielonym Ładzie z Thierrym Bretonem

Tematem rozmów była również przyszłość Zielonego Ładu, którego realizacja stanowi dla europejskich firm duże wyzwanie – nowa Komisja Europejska powinna opracować nową politykę przemysłową, która ułatwi transformację klimatyczną bez pogarszania konkurencyjności europejskiego biznesu. Prezydenci obu organizacji zaprezentowali również priorytety biznesu dla nowego gabinetu KE.

Rozmowy o rozwoju relacji europejskich i ukraińskich przedsiębiorstw

Spotkanie było również okazją do rozmów na temat wsparcia Ukrainy oraz rozwoju relacji między europejskimi i ukraińskimi przedsiębiorstwami. Maciej Witucki, jako wiceprezydent BusinessEurope i specjalny wysłannik tej organizacji ds. współpracy z Ukrainą, podkreślił także konieczność wsparcia Ukrainy przez UE, w tym również znaczenie współpracy pomiędzy ukraińskimi i europejskimi przedsiębiorstwami.

Od początku wojny Lewiatan jest mocno zaangażowany w rozwój relacji między biznesem z Ukrainy i UE, w tym za współpracę z najbardziej reprezentatywnymi organizacjami ukraińskich przedsiębiorców i pracodawców.

Rozmowy o strategii migracyjnej z wiceszefem MSWiA
28 marca 2024

Rozmowy o strategii migracyjnej z wiceszefem MSWiA

Dobre zarządzanie migracjami zarobkowymi umożliwiające skuteczne pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników z zagranicy ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Temu zagadnieniu poświęcone było spotkanie z wiceministrem Maciejem Duszczykiem.

W siedzibie Lewiatana odbyło się spotkanie przedstawicieli i członków naszej organizacji z Maciejem Duszczykiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Uczestnicy omawiali między innymi kwestie:

 • prac resortu nad nową strategią migracyjną
 • roli pracodawców w zarządzaniu migracją zarobkową do Polski
 • zmian dotyczących obywateli Ukrainy korzystających z ochrony czasowej w Polsce.

Przed nami szereg wyzwań dotyczących integracji cudzoziemców w Polsce, dostosowania systemu administracyjnego do aktualnej sytuacji migracyjnej oraz usprawnienia procedur legalizujących pobyt cudzoziemców. Z perspektywy pracodawców kluczowym jest stworzenie efektywnych mechanizmów, które umożliwią szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku pracy i rekrutacje specjalistów zza granicy w przypadku braków kadrowych w określonych sektorach – mówi Nadia Kurtieva, ekspertka ds. zatrudnienia w Konfederacji Lewiatan.

MSWiA pracuje nad nową strategią migracyjną Polski

Z wiceministrem Maciejem Duszczykiem rozmawialiśmy o tych wyzwaniach. Tematem rozmowy była też przyszła strategia migracyjna Polski, nad którą aktualnie pracuje resort i jej założenia. W kontekście migracji zarobkowej kluczowe jest, aby dostępne mechanizmy umożliwiały monitorowanie zapotrzebowania na pracowników w określonych sektorach.

Zanim natomiast otworzymy polski rynek pracy na pracowników zagranicznych i nowe kierunki migracji zarobkowej, powinniśmy przywrócić kontrolę nad procesem legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. Obecnie jednym z największych wyzwań jest długość oczekiwania na uzyskanie zezwolenia na pobyt oraz zróżnicowanie wymagań urzędów wojewódzkich co do dokumentów w zależności od lokalizacji.

Jak zapowiedział wiceminister, nowy elektroniczny system obsługi cudzoziemców powinien znacznie skrócić czas oczekiwania na decyzję i zautomatyzować proces legalizacji pobytu.

Spotkanie z prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych
25 marca 2024

Spotkanie z prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Prezes UODO podkreślił, że priorytetem dla niego i dla całego urzędu jest pewność prawa, otwartość na dialog i transparentność. Zaprosił też Konfederację Lewiatan do uczestnictwa w kwartalnych spotkaniach, na których na bieżąco będą omawiane kwestie związane z danymi. Ma to na celu usprawnienie komunikacji i bardziej efektywną współpracę.

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan – prezydent Maciej Witucki i ekspertka Departamentu Rynku Cyfrowego Eliza Turkiewicz wzięli udział w spotkaniu z prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosławem Wróblewskim, zastępcą prezesa Konradem Komornickim oraz ekspertami UODO.

Urząd chce wzmocnić swoją rolę na poziomie europejskim. Prezes UODO zaakcentował, że widzi problemy związane z legislacją na poziomie unijnym – projekty często zawierają przepisy sprzeczne, wykluczające się.

Cele prezesa UODO

Wśród celów PUODO jest m.in., aby urząd posiadał kompetencje w zakresie  kwestii związanych nie tylko z danymi osobowymi, ale też danymi ważnymi dla gospodarki.

Przewodniki i wytyczne PUODO będą aktualizowane oraz publiczne konsultowane. Wszystkie przewodniki i konsultacje będą dostępne na specjalnej podstronie. Powstanie wyszukiwarka wszystkich decyzji i orzeczeń UODO. Trudno na razie wskazać datę, ponieważ działania te wymagają dużego nakładu pracy i czasu ze względu na kwestie techniczne.

Mechanizmy certyfikacji

UODO zachęca podmioty prywatne, aby chciały stworzyć specjalne narzędzie – mechanizmy certyfikacji. Urząd organizuje cykliczne webinaria w tym zakresie.

PUODO widzi także swoją rolę w tematyce sztucznej inteligencji, a dokładniej w takim zakresie, gdzie modele trenowane są na danych osobowych.

Urząd planuje działania edukacyjne na poziomie Sejmu, Senatu czy Rządowego Centrum Legislacji, ponieważ w projektach legislacyjnych nie ma obecnie oceny ryzyka dotyczącego danych osobowych. Urzędowi zależy także na promowaniu istoty inspektorów danych osobowych w każdej organizacji.

Urząd planuje również bardziej ścisłą współpracę z samorządami.

Spotkanie z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych odbyło się 22 marca. Udział wzięli także eksperci UODO, m.in. Departamentu Orzecznictwa i Legislacji, Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji.

 

 

Henryka Bochniarz na spotkaniu w Seattle
07 marca 2024

Henryka Bochniarz na spotkaniu w Seattle

- Ewentualna przegrana Kijowa w trwającej wojnie spowodowałaby bezpośrednie zagrożenie dla Polski i Europy ze strony Rosji. Polski rząd powinien więc podporządkować działania dyplomatyczne i ekonomiczne wymogom obrony Ukrainy, nawet jeśli krótkoterminowo przyniosłoby to straty – mówiła Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, na spotkaniu w World Affairs Council w Seattle.

Rada do Spraw Światowych (World Affairs Council), od czasu powstania w 1951 roku, angażuje się we wspieranie dialogu i debat na temat kluczowych kwestii globalnych, np. klimatu, różnorodności, praw kobiet. W spotkaniu w Seattle wzięło udział kilkadziesiąt osób.

Henryka Bochniarz opowiadała amerykańskim gospodarzom o sytuacji w Polsce – problemach, z którymi boryka się koalicyjny rząd, populizmie i podziałach społecznych, oczekiwaniach wyborców oraz wyzwaniach związanych z wojną w Ukrainie.

– Zbliżające się wybory samorządowe będą tak samo ważne, jak te 15 października – to kolejny etap odzyskiwania demokracji. Wygrana da szansę na dezintegrację PiS i populistów. To też będzie ogromne wyzwanie dla rządzącej koalicji – podkreślała.

Sporo miejsca w swoim wystąpieniu poświęciła wojnie w Ukrainie. Jej zdaniem Rosja jest największym zagrożeniem dla niepodległości Polski.

 – Kreml grozi, że po Ukrainie kolejnym celem będzie Polska i państwa bałtyckie. Przed takim scenariuszem ostrzegają też Amerykanie. Dlatego konieczne jest  wzmacnianie sojuszy z podobnie myślącymi krajami, m.in. USA, Niemcami, Wielką Brytanią i państwami skandynawskimi. Polski rząd musi koordynować działania dyplomatyczne z polityką obronną, wzmacniać armię i zacieśniać współpracę z NATO – przekonywała Henryka Bochniarz.

Szefowa Lewiatana mówiła też o wyzwaniach, które stoją przed Polską, związanych ze zmianami w wymiarze sprawiedliwości, stanem finansów państwa, polityką klimatyczną, funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Przedstawiła też prognozę, co czeka polską gospodarkę w 2024 roku.

Konfederacja Lewiatan

 

Spotkanie z wiceministrem finansów w Lewiatanie
06 marca 2024

Spotkanie z wiceministrem finansów w Lewiatanie

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan spotkała się z wiceministrem finansów Jarosławem Nenemanem, aby porozmawiać na temat agendy legislacyjnej Ministerstwa Finansów na 2024 rok.

Wiceministrowi towarzyszyli Jarosław Szatański, dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych oraz Tomasz Tratkiewicz, dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług.

Rozmawialiśmy na wiele tematów, szczególnie istotnych i absorbujących przedsiębiorców, m.in.:

 • o składce zdrowotnej,
 • Krajowym Systemie e-Faktur,
 • wdrożeniu dyrektywy DAC7 w sprawie o wymiany informacji podatkowych między państwami,
 • globalnym podatku minimalnym
 • postulowanych przez przedsiębiorców zmianach w podatku CIT, PIT, VAT oraz w podatku akcyzowym.

Wiceminister finansów słuchał postulatów członków Rady Podatkowej Lewiatana

Wiceszef resortu finansów ma świadomość potrzeby przyjmowania ustaw podatkowych z odpowiednio długim vacatio legis oraz – po dokładnej analizie i wnikliwych konsultacjach społecznych – proponowanych rozwiązań. Zadeklarował, że w przypadku dużych pakietów zmian, będzie starał się zapewnić oczekiwany przez biznes czas na przygotowanie się do zmian.

Przedstawiciele resortu wysłuchali postulatów firm członkowskich Konfederacji Lewiatan. W pierwszej kolejności Ministerstwo Finansów pracuje nad implementacją przepisów prawa wspólnotowego, ponieważ w tym zakresie Polska ma wiele do nadrobienia. W kolejnych miesiącach będzie pracować nad poprawieniem wadliwych przepisów i nadmiernie obciążających biznes regulacjach.