Prezydent Lewiatana z Komisarzem UE do spraw rynku wewnętrznego o postulatach biznesu
07 czerwca 2023

Prezydent Lewiatana z Komisarzem UE do spraw rynku wewnętrznego o postulatach biznesu

Prezydent Konfederacji Lewiatan spotkał się z Komisarzem Unii Europejskiej do spraw Rynku Wewnętrznego i Usług. Była to okazja, żeby przedstawić postulaty polskiego biznesu.

Prezydent Lewiatana Maciej Witucki rozmawiał z Komisarzem Unii Europejskiej do spraw Rynku Wewnętrznego i Usług, Thierrym Bretonem.

Rozmowa dotyczyła kwestii ważnych dla przedsiębiorców, w tym odbudowy Ukrainy, wspólnego rynku oraz produkcji substancji czynnych do leków w Unii Europejskiej.

Maciej Witucki zaprosił też Thierrego Bretona na Europejskie Forum Nowych Idei, które odbędzie się już po raz dwunasty w dniach 11-13 października 2023 w Sopocie.

W spotkaniu uczestniczył też Kacper Olejniczak, ekspert Konfederacji Lewiatan. Spotkanie odbyło się online 6 czerwca.

Tego samego dnia w Brukseli przedstawiciele Lewiatana spotkali się też z innym przedstawicielem UE, Didierem Reyndersem, Komisarzem UE do spraw sprawiedliwości. Czytaj więcej:

Spotkanie z Komisarzem UE do spraw sprawiedliwości

 

Spotkanie z Komisarzem UE do spraw sprawiedliwości
07 czerwca 2023

Spotkanie z Komisarzem UE do spraw sprawiedliwości

W ramach wizyty studyjnej firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan mieliśmy okazję spotkać się z Komisarzem Unii Europejskiej do spraw sprawiedliwości, Didierem Reyndersem.

Spotkanie było okazją do dyskusji na temat nierozerwalnej więzi pomiędzy praworządnym stanowieniem prawa i jego wpływie na środowisko prowadzenia biznesu.

Główne wnioski płynące z dyskusji z Komisarzem UE do spraw sprawiedliwości:

  • przestrzeganie prawa jest najważniejszą wartością Unii Europejskiej
  • praworządność stanowi rdzenny element tożsamości Unii
  • pewność i stabilność prawa to czynniki, które są niezbędne dla wzrostu inwestycji w kraju oraz rozwoju biznesu

Na agendzie spotkania nie zabrakło tematyki cyfrowej – kwestii transferu danych i planów dotyczących polityki konsumenckiej.

W wizycie studyjnej brali udział przedstawiciele firm członkowskich Lewiatana, które reprezentują wiele sektorów, m.in. sektor IT, media, handel bezpośredni czy motoryzacyjny. Spotkanie odbyło się 6 czerwca w Brukseli.  

O wyzwaniach polskiego rynku energii z przedstawicielami Komisji Europejskiej
26 kwietnia 2023

O wyzwaniach polskiego rynku energii z przedstawicielami Komisji Europejskiej

fot. European Union

Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki Konfederacji Lewiatan spotkał się z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej (DG COMP), aby porozmawiać o wyzwaniach polskiego rynku energii i planowanych zmianach w sektorze elektroenergetycznym w Polsce.

20 kwietnia Przedstawicielstwo Konfederacji Lewiatan w Brukseli zorganizowało spotkanie Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki KL z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej. Podczas spotkania rozmawiano o obecnych wyzwaniach rynku energii w Polsce i planowanych przez rząd zmianach w sektorze energetyki.

Jednym z głównych tematów rozmów był plan utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), którego celem jest wydzielenie do niej aktywów węglowych ze spółek energetycznych. Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki Konfederacji Lewiatan przedstawił swoje wątpliwości wobec aktualnych ram tworzenia NABE i potencjalne negatywne skutki jej utworzenia dla polskiego rynku energii, w szczególności dla indywidualnych klientów.

Pracodawcy z branży energetycznej wskazują, że planowane zmiany powinny zapewniać transparentność, konkurencyjność i efektywną kontrolę. Wątpliwości rodzą potencjalne negatywne skutki utworzenia NABE dla rynku w warunkach likwidacji obowiązku sprzedaży wytworzonej energii przez giełdę –  zmiany te mogą doprowadzić m.in. do braku płynności na rynku kontraktów terminowych i konieczności realizowania transakcji na rynku spotowym, braku transparentności, ograniczenia dalszego rozwoju OZE, a także nieuczciwej pomocy publicznej.

W spotkaniu wzięli udział Wojciech Graczyk, Prezes Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki Konfederacji Lewiatan oraz Luana Żak, ekspertka w Przedstawicielstwie Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

Lewiatan w Pradze na spotkaniu trzech federacji
25 kwietnia 2023

Lewiatan w Pradze na spotkaniu trzech federacji

Konfederacja Lewiatan po raz kolejny uczestniczyła w trójstronnym spotkaniu z federacjami pracodawców z Niemiec oraz Czech (BDI i SPCR). Tematem rozmów była m.in. obecna sytuacja gospodarcza w Europie, kryzys energetyczny oraz wyzwania dla stosunków transatlantyckich w kontekście uchwalonej przez USA ustawy o redukcji inflacji (IRA).

Istotnym punktem spotkania była również dyskusja na temat wojny w Ukrainie oraz współpracy na rzecz odbudowy tego kraju.

20 kwietnia w Pradze odbyło się kolejne już trójstronne spotkanie organizacji pracodawców, w którym udział wzięły Konfederacja Lewiatan oraz federacje z Czech (SPCR) i Niemiec (BDI). Celem tych cyklicznych rozmów jest wymiana informacji oraz zacieśnianie współpracy w kluczowych dla organizacji obszarach.

Podczas spotkania omówiono obecną sytuację gospodarczą w Europie i wskazano na wyzwania, z którymi borykają się europejscy przedsiębiorcy – m.in. wysoka inflacja, rosnące ceny energii i deficyt pracowników. Tematem rozmów był również kryzys energetyczny – biorąc pod uwagę wysokie ceny energii, zielona transformacja staje się coraz trudniejsza dla europejskiego biznesu i dlatego też konieczne jest większe wsparcie dla zielonych technologii, w tym dla MŚP.

W związku z uchwaleniem przez USA ustawy o redukcji inflacji (IRA) Unia Europejska przyjęła Plan przemysłowy Zielonego Ładu, co zostało przyjęte przez europejskie przedsiębiorstwa z zadowoleniem. Niezwykle istotne jest jednak zapewnienie większego wsparcia dla nowych inwestycji i tworzenie przyjaznego klimatu inwestycyjnego w Europie. Unia Europejska musi jednocześnie dalej zacieśniać stosunki z USA i zabiegać o podpisanie umowy o wolnym handlu z tym krajem.

Istotnym tematem spotkania była wojna w Ukrainie oraz współpraca krajów unijnych na rzecz odbudowy tego kraju. Dyrektor Generalny KL poinformował o oficjalnej wizycie Prezydenta Zełenskiego w Polsce i podpisanym polsko-ukraińskim memorandum o współpracy przy odbudowie Ukrainy. Odbudowa musi przebiegać w sposób, który pozwoli na zbudowanie nowoczesnej gospodarki i solidnych podstaw instytucjonalnych. Europejski biznes jest gotowy, aby wspólnie uczestniczyć w procesie rekonstrukcji, jednak konieczna jest większa koordynacja działań państw unijnych w tym zakresie oraz stworzenie unijnych gwarancji finansowych, które zachęcą do inwestycji w Ukrainie.

Z ramienia Konfederacji Lewiatan w spotkaniu udział wzięli Grzegorz Baczewski, Dyrektor Generalny KL oraz Kinga Grafa, Dyrektorka ds. UE.

Jak zdobywać umiejętności i kwalifikacje? Spotkanie Egelund Network
11 kwietnia 2023

Jak zdobywać umiejętności i kwalifikacje? Spotkanie Egelund Network

Konfederacja Lewiatan zorganizowała sesję tematyczną dotyczącą systemów nabywania i doskonalenia kompetencji oraz zdobywania kwalifikacji, w której udział wzięli przedstawiciele organizacji pracodawców działających w ramach Egelund Network.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego, a także omówienie obecnych wyzwań na rynku pracy.

3 kwietnia br. odbyła się pierwsza sesja tematyczna nt. systemów nabywania umiejętności, kompetencji i kwalifikacji przez pracowników w krajach partnerskich, w której udział wzięły organizacje pracodawców z regionu Morza Bałtyckiego i Europy Środkowej, działające w ramach grupy Egelund Network. Podczas spotkania przedstawiciele organizacji z Niemiec (BDA) oraz Danii (DA) zaprezentowali swoje rozwiązania, które często stawia się jako przykład dobrej praktyki oraz wzór dla innych krajów UE. Konfederacja Lewiatan przedstawiła również polski system nabywania i doskonalenia umiejętności wskazując na jego mocne i słabe strony.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji z Niemiec (BDA) oraz Danii (DA)

Uczestniczące w spotkaniu organizacje pracodawców zgodnie podkreśliły, że kwestia przygotowania i adaptacji pracowników do zmieniających się potrzeb rynku pracy jest niezwykle istotna, zwłaszcza w kontekście postępującej cyfryzacji, automatyzacji pracy oraz zielonej transformacji. Niedobory pracowników oraz rosnąca liczba nieaktywnych zawodowo to kolejne wyzwania, z którymi borykają się państwa unijne i które wymagają wdrożenia nowych rozwiązań, takich jak usprawnienie procedur zatrudnienia pracowników spoza UE oraz uatrakcyjnienie idei kształcenia zawodowego i ustawicznego. Wskazano jednak, że istotne jest również ograniczenie zbyt nadmiernej regulacji w tym obszarze, które stanowiłoby dodatkowe obciążenie dla pracodawców i pracowników.

Sesja tematyczna została zorganizowana w ramach projektu „Better Skilled” realizowanego przez Konfederację Lewiatan. Celem inicjatywy KL jest wsparcie budowy systemu nabywania i doskonalenia kompetencji, także potwierdzonych kwalifikacjami, potrzebnych obecnie polskim pracodawcom. Zapoznanie się z najlepszymi praktykami w tym obszarze w innych krajach Unii Europejskiej i identyfikacja rozwiązań, które mogłyby być wdrożone w Polsce są istotnymi elementami projektu. Na bazie zebranych praktyk powstanie raport prezentujący najlepsze rozwiązania w UE w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego, który zostanie udostępniony członkom KL.

W spotkaniu wzięli udział Sławomir Szymczak koordynator projektu „Better Skilled” oraz przedstawicielka biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli, Luana Żak.

 

Debata regionalna w Białymstoku o problemach biznesu
06 kwietnia 2023

Debata regionalna w Białymstoku o problemach biznesu

Rozwój gospodarczy Podlasia w nowej perspektywie finansowej UE i skutki wojny w Ukrainie to główne tematy kolejnego spotkania konsultacyjnego Lewiatana dotyczącego postulatów biznesu i zagadnień gospodarczych.

Po debatach w Łodzi i Zielonej Górze odbyło się kolejne spotkanie w ramach konsultacji Dekalogu Lewiatana i kluczowych zagadnień gospodarczych, tym razem w Białymstoku.

Sytuacja biznesu i problemy podlaskich przedsiębiorców

Prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki rozmawiał z podlaskim środowiskiem przedsiębiorców i pracodawców o sytuacji biznesu i problemach, z jakimi mierzą się firmy, szczególnie w kwestii handlu i rozwoju sektora budowlanego. Jest deklaracja współpracy w ramach agendy dotyczącej zamówień publicznych i mediacji.

Dyskutowano także o rozwoju gospodarczym rozwoju regionu w nowej perspektywie finansowej UE i skutkach wojny w Ukrainie.

Dziękujemy Podlaskiemu Związkowi Pracodawców za gościnność i świetną, merytoryczną rozmowę oraz konkretne propozycje zmian i rozwiązań regulacyjnych. Wspólnie będziemy zwracać się w roku wyborczym do decydentów o zajęcie się wyróżnionymi podczas spotkania i rozmów zagadnieniami.

Spotkanie jest elementem cyklu konsultacji regionalnych nt. „Dekalogu Lewiatana” – listy najważniejszych postulatów biznesu i propozycji zmian regulacyjnych.

Czytaj też:

Ruszyły konsultacje regionalne na temat „Dekalogu Lewiatana”

Kodeks pracy, podatki i OZE na debacie gospodarczej w Łodzi

Kodeks pracy, podatki i OZE na debacie gospodarczej w Łodzi
22 marca 2023

Kodeks pracy, podatki i OZE na debacie gospodarczej w Łodzi

O wyzwaniach dla przedsiębiorców, wojnie w Ukrainie i kluczowych kwestiach ustrojowo-gospodarczych dyskutowaliśmy z łódzkimi środowiskami biznesu i samorządu.

Wśród tematów debaty gospodarczej „Wyzwania dla biznesu 2023” Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej była m.in. nowa odsłona dawnych problemów w Kodeksie pracy, OZE w 2023 roky oraz podatki, daniny i opłaty. Gościem specjalnym był Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Dyskusje o tzw. Dekalogu Lewiatana

Podczas spotkania z łódzkimi środowiskami biznesu i samorządu Maciej Witucki mówił, że stanowione prawo musi stabilne. – Dlatego wychodzimy z inicjatywami ustawodawczymi w strategicznych obszarach. Głos małego i średniego przedsiębiorcy jest kluczowy – to małe, rodzinne firmy tworzą miejsca pracy i odpowiadają za 70 proc. PKB – podkreślił Maciej Witucki

Szczególnie kluczowy jest obszar fiskalny. Przemysław Pruszyński, dyrektor Departamentu Podatkowego Lewiatana, przedstawił aktualną mapę regulacyjną i przypomniał o najważniejszych sukcesach Lewiatana, m.in. znaczącym ograniczeniu fatalnych skutków wprowadzenia Nowego Ładu i innych obciążeń dla pracodawców. – Monitorujemy i kontrolujemy, nie wszystkie absurdy można jednak wyeliminować – dodał Przemysław Pruszyński.

Spotkanie odbyło się 21 marca.

 

Czytaj też:

Ruszyły konsultacje regionalne na temat „Dekalogu Lewiatana”

Doroczne spotkanie władz i członków Konfederacji Lewiatan
16 lutego 2023

Doroczne spotkanie władz i członków Konfederacji Lewiatan

Prognozy ekonomiczne, sytuacja w Brukseli oraz strategiczne kierunki działań biznesu – to wybrane tematy dorocznego spotkania Lewiatana. W programie także rozmowy z minister Marleną Maląg oraz wiceministrami: Małgorzatą Jarosińską-Jedynak i Januszem Cieszyńskim.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie kluczowych członków Lewiatana, na którym porozmawiamy o strategicznych kierunkach naszych działań, sytuacji ekonomicznej, politycznej i międzynarodowej. Będzie o tym, co mówi się w Brukseli, ale również jakich wyzwań powinni spodziewać się przedsiębiorcy w 2023 r.

W tym roku zjazd odbędzie się od 16 do 17 marca w Holiday Inn Resort w Józefowie.

Przedstawiciele rządu gośćmi specjalnymi spotkania Lewiatana

Spodziewamy się gości specjalnych – polityków, ekonomistów, dziennikarzy, ludzi nauki i kultury. Corocznie w spotkaniu bierze udział ponad stu przedsiębiorców zrzeszonych w Lewiatanie.

W programie mocny akcent – rozmowy z minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzatą Jarosińską-Jedynak oraz pełnomocnikiem rządu ds. cyberbezpieczeństwa wiceministrem Januszem Cieszyńskim.

Spotkanie doroczne Lewiatana – co nas czeka w 2023 roku

Zjazd rozpocznie się 16 marca w czwartek o godz. 15.00, najpierw odbędą się panele, a wieczorem zapraszamy na kolację i after party. Wśród tematów – „Co nas czeka w 2023 – ekonomia i gospodarka”, gdzie dyskusję będą toczyć się wokół obecnego stanu gospodarki i co jej spowalnianie oznacza dla firm oraz jaka będzie inflacja, stopy procentowe i ceny energii. Spotkanie poprowadzi dr Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

Panel dyskusyjny dotyczący tego, co nas czeka w geopolityce oraz w strategiach UE będzie prowadziła Kinga Grafa, dyrektorka przedstawicielstwa Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

Spotkania z przedstawicielami administracji rządowej

Drugiego dnia obecni będą mieli okazję do rozmowy z politykami. Rozmowę z Marleną Maląg, minister rodziny i polityki społecznej będzie prowadził prof. Jacek Męcina, prawnik, wykładowca UW, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Spotkanie z Małgorzatą Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, będzie moderowała Marzena Chmielewska, zastępczyni dyrektora generalnego ds. rozwoju projektów w Konfederacji Lewiatan.

Rozmowę z Januszem Cieszyńskim, sekretarzem stanu, pełnomocnikiem rządu ds. cyberbezpieczeństwa poprowadzi dr Aleksandra Musielak, dyrektorka departamentu rynku cyfrowego w Konfederacji Lewiatan.

Panel dyskusyjny „Przyszłość Ukrainy” będzie moderował dr Andrzej Rudka, doradca zarządu  Konfederacji Lewiatan.

Uczestników czekają warsztaty oraz kolejne dyskusje i panele. Zajęcia zakończą się w piątek ok. godz. 14.00 lunchem.

Agenda jest dostępna TUTAJ

Miejsce: Hotel Holiday Inn Resort, ul. Telimeny 1, Warszawa – Józefów.

Rejestracja jest możliwa TUTAJ

 

 

O wyzwaniach dla biznesu na 2023 rok na spotkaniu Związków Regionalnych Lewiatana
09 lutego 2023

O wyzwaniach dla biznesu na 2023 rok na spotkaniu Związków Regionalnych Lewiatana

Rynek pracy, zmiany w podatkach, nowa perspektywa finansowa i działania Lewiatana w Unii Europejskiej – to tematy dyskusji uczestników kolejnego spotkania Związków Regionalnych Konfederacji Lewiatan.

Spotkanie w Jedlinie-Zdroju to dwa dni rozmów o kluczowych wyzwaniach dla biznesu w 2023 roku oraz okazja do wymiany doświadczeń i opinii. Prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki przedstawił najważniejsze kierunki działań organizacji i przedstawił rekomendacje dla regionów w ramach konsultacji postulatów środowiska, agendy regulacyjnej i strategii komunikacyjnej w roku wyborczym.

Tematy spotkania Związków Regionalnych Lewiatana w Jedlinie-Zdroju

Uczestnicy debatowali o negatywnych skutkach realizacji idei powszechnego samorządu, koncepcji zmian w pozapłacowych kosztach pracy i 4-dniowego tygodnia pracy. Rozpoczęto też prace nad aktualizacją sztandarowych postulatów biznesu.

Prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Lewiatana, zaprezentował najważniejsze zmiany w obszarze rynku pracy i aktualne tematy będące przedmiotem dyskusji w Radzie Dialogu Społecznego. Była też okazja do zapoznania się ze zmianami w zakresie podatków. Przedstawił je Przemysław Pruszyński, dyrektor Departamentu Podatkowego Lewiatana.

Możliwości uruchomienia środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej zaprezentowała Małgorzata Lelińska, dyrektorka Departamentu Funduszy Unijnych i Edukacji Cyfrowej. Lech Pilawski, doradca prezydenta Lewiatana, przekazał najświeższe informacje z działań EKES i agendy UE.
Dziękujemy za Wasz liczny udział i konstruktywną debatę!

Spotkanie Związków Regionalnych odbyło się w dniach 7-8 lutego 2023 w Jedlinie- Zdroju.

Zdjęcia można obejrzeć tutaj

 

 

Amerykańska ustawa o redukcji inflacji musi zmobilizować UE do zmian
08 lutego 2023

Amerykańska ustawa o redukcji inflacji musi zmobilizować UE do zmian

Uchwalona przez USA ustawa o redukcji inflacji (IRA) to wyzwanie dla Europy, ale również ostrzeżenie, które musi zmobilizować Unię Europejską do zmian.

Reakcja Komisji Europejskiej na IRA powinna wziąć pod uwagę również obecne wyzwania europejskiego biznesu, czyli wysokie ceny energii, zbyt duże obciążenie regulacjami, a także powolne procedury administracyjne.

1 lutego 2023 r., BusinessEurope zorganizowało okrągły stół, podczas którego europejskie federacje pracodawców, a także przedstawiciele stowarzyszeń branżowych mieli okazję porozmawiać z wiceprezydentem U.S. Chamber of Commerce na temat obecnego stanu relacji transatlantyckich oraz aktualnych wyzwań, zwłaszcza w kontekście przyjętej przez USA ustawy IRA.

Podczas spotkania dyrektor generalny BusinessEurope, Markus J. Beyrer oraz dyrektor wykonawczy U.S. Chamber of Commerce, Myron Brilliant zgodnie stwierdzili, że Unię Europejską i Stany Zjednoczone łączy silne partnerstwo oparte na wspólnych wartościach, jak demokracja, wolny handel, praworządność i prawa człowieka. UE i USA stają również przed wspólnymi wyzwaniami, tj. inwazja Rosji na Ukrainę, zmiany klimatyczne, brak bezpieczeństwa żywnościowego, problemy wyczerpywania się kluczowych surowców naturalnych  oraz nieuczciwe praktyki handlowe Chin. Te wszystkie czynniki sprawiają, że dalszy rozwój stosunków transatlantyckich musi być dla obu stron priorytetem. Tylko pogłębiona współpraca i koordynacja działań może pomóc odpowiedzieć na powyższe wyzwania.

Pomimo bliskiej współpracy unijno-amerykańskiej, wciąż pozostaje wiele płaszczyzn, które wymagają dalszego dialogu. Głównym tematem dyskusji podczas okrągłego stołu były coraz częściej stosowane przez obie strony działania niekorzystnie wpływające na konkurencyjność i wolny handel. W tym kontekście uchwalona przez USA IRA jest, zdaniem europejskiego biznesu, przykładem praktyk protekcjonistycznych, które negatywnie wpłyną na bilateralne stosunki gospodarcze. Jest zgoda, co do celów ustawy, jednak jej środki są dyskryminujące wobec zagranicznych przedsiębiorców.

Myron Brilliant wskazał, że głównym celem IRA było wzmocnienie działań Stanów Zjednoczonych w zakresie walki ze zmianami klimatycznymi, a w następnej kolejności dywersyfikacja i wzmocnienie łańcuchów dostaw. Podkreślił również, że europejski biznes może być także beneficjentem tych zmian i obie strony powinny obecnie skupić się na minimalizowaniu potencjalnych negatywnych skutków IRA. Jednocześnie Brilliant zauważył, że Unia Europejska również coraz bardziej chroni swój rynek, co negatywnie wpływa na aktywność amerykańskich przedsiębiorstw w Europie. Przykładem takich działań mają być m.in. regulacje sektora cyfrowego, takie jak Digital Markets Act, Digital Services Act oraz Data Act.

BusinessEurope podkreśliło, że Unia Europejska musi odpowiedzieć na IRA, jednak nie może wpaść w wyścig na subsydia. Uchwała o redukcji inflacji powinna być ostrzeżeniem dla UE, które zmobilizuje ją do zmian poprzez wprowadzenie środków wspierających unijną konkurencyjność oraz inwestycje w tych trudnych dla europejskiego biznesu czasach. W tym kontekście Komisja Europejska w swojej odpowiedzi na IRA musi skupić się kompleksowo na rozwiązaniu problemów przedsiębiorców, jak wysokie ceny energii, zbyt duże obciążenie regulacjami, a także powolne procedury administracyjne uniemożliwiające szybki dostęp do unijnych instrumentów wsparcia. Przedstawiciele europejskich konfederacji pracodawców wskazali również na potrzebę dywersyfikacji handlu, którą zapewniłyby kolejne porozumienia o wolnym handlu z państwami trzecimi.

Istotnym tematem okrągłego stołu były również stosunki z Chińską Republiką Ludową. Europejski biznes staje się coraz ostrożniejszy we współpracy z Chinami rozumiejąc potrzebę większej dywersyfikacji łańcuchów dostaw i rosnących wyzwań związanych z coraz mniej przyjaznym środowiskiem biznesowym w Państwie Środka. Jednocześnie UE i USA zdają sobie sprawę, że nie ma możliwości całkowitego odcięcia się od Chin, więc konieczne jest wypracowanie wspólnego stanowiska oraz koordynacji działań wobec tego kraju.