Uchodźcy z Ukrainy mają pozytywny wpływ na polską gospodarkę
05 marca 2024

Uchodźcy z Ukrainy mają pozytywny wpływ na polską gospodarkę

W 2023 roku udział uchodźców z Ukrainy w polskim PKB wyniósł od 0,7 do 1,1% – wynika z badania Deloitte dla UNHCR, Agencji ONZ ds. Uchodźców.

Wielkość tego udziału prawdopodobnie będzie nadal rosła. Tak uważają autorzy badania „Analiza wpływu uchodźców z Ukrainy na gospodarkę Polski”, które zostało przeprowadzone przez Deloitte dla UNHCR, Agencji ONZ ds. Uchodźców.

Pozytywny wpływ uchodźców na gospodarkę był możliwy poprzez sprawne włączenie ich w rynek pracy. Pomimo psychicznych obciążeń związanych z wojną w ich kraju i ciążących na nich obowiązkach rodzinnych, wielu uchodźców w ciągu kilku miesięcy znalazło w Polsce zatrudnienie lub założyło firmy, wspierając tym samym kasę publiczną swoimi podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne, zamiast żyć z pomocy humanitarnej lub swoich oszczędności. W Polsce pracuje obecnie od 225 000 do 350 000 uchodźców z Ukrainy.

Integracja ekonomiczna uchodźców

– Uchodźcy często są przedstawiani jak obciążenie dla systemu pomocy społecznej w naszym kraju. Tymczasem dane wskazują na wysoki poziom zaangażowania migrantów wojennych z Ukrainy – aż 88% jest aktywnych zawodowo.  Dostęp do rynku pracy i możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele Polski miały kluczowe znaczenie w procesie ich integracji ekonomicznej. 80% środków finansowych gospodarstw domowych uchodźców z Ukrainy pochodzi z ich pracy – mówi Nadia Kurtieva, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Uchodźcy nie wykorzystują swoich kompetencji

W Polsce blisko milion uchodźców z Ukrainy jest objętych tak zwaną ochroną tymczasową. Większość to kobiety i dzieci. Wielu uchodźców ma szczególne potrzeby i dlatego wymaga zwiększonego wsparcia. Na przykład w niemal połowie wszystkich gospodarstw domowych uchodźców jest osoba przewlekle chora, a w skład około 10% wchodzi przynajmniej jedna osoba z niepełnosprawnością.

Włączenie ekonomiczne jest kluczowe dla lepszej ochrony uchodźców i odblokowania dostępnych dla nich rozwiązań.

– Starzenie się społeczeństwa i wzrost gospodarczy przekładają się na rekordowo niskie bezrobocie i niedobór pracowników. Obywatele Ukrainy uzupełniają te luki i pełnią bardzo ważną komplementarną rolę na rynku pracy, natomiast wciąż nie wykorzystują w pełni swoich kompetencji. Uchodźcy są średnio lepiej wykształceni niż migranci ekonomiczni i ludność lokalna, natomiast bardzo często podejmują pracę poniżej kwalifikacji. Poprawienie dopasowania posiadanych kompetencji do wykonywanej pracy umożliwi tym osobom lepsze wykorzystanie swojego potencjału – dodaje Nadia Kurtieva.

Opracowanie: „Analiza wpływu uchodźców z Ukrainy na gospodarkę Polski” jest dostępne tu: https://data.unhcr.org/en/documents/details/106993

 Konfederacja Lewiatan

 

Badanie Lewiatana. Bez pomocy Polaków, rząd nie poradziłby sobie z uchodźcami
29 kwietnia 2022

Badanie Lewiatana. Bez pomocy Polaków, rząd nie poradziłby sobie z uchodźcami

85% przedsiębiorstw nie obserwuje znaczących zmian w stanie zatrudnienia pracowników z Ukrainy. 47% jest zdania, że gdyby nie pomoc Polaków, rząd zupełnie nie poradziłby sobie z ukraińskimi uchodźcami - wynika z badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator.

Zmian w stanie zatrudniania Ukraińców nie dostrzega 91% małych firmy. Z kolei 20% średnich firm sygnalizuje znaczny napływ pracowników z Ukrainy, a 14% dużych przedsiębiorstw ich odpływ.

Prawie połowa przedsiębiorców (47%) jest zdania, że gdyby nie pomoc Polaków, rząd zupełnie nie poradziłby sobie z falą uchodźców z Ukrainy. Ponadto co czwarta firma (26%) uważa, że koordynacja rządu w tym zakresie jest dalece niewystarczająca. 19% twierdzi, że rząd radzi sobie w tej trudnej sytuacji, choć nie zawsze. Tylko 8% firm reakcje rządu i działania administracji ocenia pozytywnie.

O tym, że rząd nie poradziłby sobie z uchodźcami, bez pomocy Polaków, przekonanych jest 54% dużych przedsiębiorstw, 50% średnich i 46% małych.

Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców „Indeks Biznesu”  przeprowadził w kwietniu br., na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców, CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

Jak zorganizować opiekę zdrowotną dla uchodźców z Ukrainy?
15 marca 2022

Jak zorganizować opiekę zdrowotną dla uchodźców z Ukrainy?

Doprecyzowanie statusu prawnego uchodźcy, koordynacja doraźnej pomocy medycznej przy przekraczaniu granicy, uzgodnienie zasad finansowania świadczeń medycznych w obecnych warunkach prawnych, utworzenie rejestru uchodźców wojennych czy angażowanie ukraińskiego personelu medycznego – to niektóre propozycje rozwiązań dotyczące opieki zdrowotnej dla uchodźców z Ukrainy, które przygotowali eksperci Lewiatana i firm członkowskich.

Propozycje pracodawców znajdziesz tutaj. Propozycje rozwiązań dotyczących opieki zdrowotnej dotyczące pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy

Kryzys wywołany działaniami wojennymi w Ukrainie i związana z tym skala przemieszczania się uchodźców oznaczają konieczność podjęcia pilnych działań pomocowych, między innymi w zakresie opieki medycznej. Doświadczenia wojenne uchodźców i trudne warunki podróży stanowią dodatkowe ryzyko zdrowotne, co znacząco podwyższa priorytet tych działań.

 – Wprowadzane regulacje nie mogą zdusić energii i bezprecedensowej woli pomocy, jaką widzimy w naszym społeczeństwie. Z tego względu powinniśmy częściej mówić o koordynacji działań, niż ich centralizacji. Jednocześnie analizując funkcjonujący dziś w Polsce system ochrony zdrowia trudno jest nie mieć obaw, czy jako państwo jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom jakie niesie ze sobą kolejny duży kryzys. Tymczasem obecnie obowiązujące rozwiązania nadal nie wykorzystują w pełni potencjału jaki jest dostępny na polskim rynku opieki zdrowotnej. Prywatni świadczeniodawcy posiadają infrastrukturę, doświadczenie i zasoby kadrowe, które mogą stanowić istotną wartość i uzupełnienie publicznego systemu w zabezpieczaniu rosnących potrzeb zdrowotnych pacjentów. To czas, kiedy świadczeniodawcy niepubliczni powinni stać się komplementarną częścią tego systemu – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy LUX MED.

– System ochrony zdrowia, obciążony nowymi zadaniami, wymaga dodatkowego finansowania. W perspektywie krótkoterminowej konieczne jest wskazanie specjalnych środków finansowych w ramach działań doraźnych, zaś docelowo ukształtowanie systemu uwzględniającego wspólne, międzynarodowe finansowanie w ramach funduszu celowego opartego na zasadzie solidaryzmu – mówi Kacper Olejniczak, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Bezpośrednio po przekroczeniu granicy uchodźcy potrzebujący natychmiastowej pomocy medycznej mogą skorzystać z doraźnie zorganizowanych punktów. Potrzebna jest tu odpowiednia koordynacja i bieżące reagowanie na skalę migracji oraz potrzeby w zakresie zaopatrzenia w leki i środki opatrunkowe. Na kolejnych etapach konieczne jest ustalenie statusu uchodźcy oraz zapewnienie planowej organizacji opieki medycznej i trybu jej finansowania, wraz z formalnym nadaniem uprawnień do korzystania ze świadczeń.

Szczególne znaczenie ma dostępność personelu medycznego, ograniczona już wcześniej z powodu zaangażowania w zwalczanie pandemii koronawirusa i jej następstw. Wskazane jest pilne angażowanie personelu spośród uchodźców, dzięki czemu obniża się bariera językowa, a także zapewniona jest ciągłość pracy zawodowej.

Konfederacja Lewiatan