Grożą nam spory kompetencyjne między UOKiK i UKE
16 kwietnia 2024

Grożą nam spory kompetencyjne między UOKiK i UKE

Wiele przepisów w projekcie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wymaga doprecyzowania i uzupełnienia, np. dotyczących zakresu spraw za które odpowiadać będą prezesi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej – uważa Konfederacja Lewiatan.

Akt o usługach cyfrowych (DSA) przewiduje konieczność powołania nowego organu – koordynatora ds. cyfrowych. Zgodnie z założeniami, tę funkcję ma pełnić Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), przy czym przepisy unijne przewidują także, że część obowiązków ma być wykonywana w Polsce przez Prezesa UOKIK.

– Z niepokojem odnotowujemy bardzo ogólne i lakoniczne przypisanie zakresu spraw do obydwu tych organów, które może powodować niejasności interpretacyjne i niepewność prawa, jak też spory kompetencyjne pomiędzy UOKiK i UKE. Wiele podmiotów zabierających głos w czasie konsultacji założeń do projektu ustawy wskazywało na konieczność wyraźnego doprecyzowania zakresu spraw, za które odpowiadać będzie Prezes UKE jako koordynator usług cyfrowych oraz kwestii podlegających prezesowi UOKiK – mówi Eliza Turkiewicz, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Na przykład, nie wiadomo, czy wszystkie sprawy związane nawet pośrednio z naruszeniami praw użytkowników usług pośrednich będą podlegały Prezesowi UOKiK? Biorąc pod uwagę, że określenie „sprawy dotyczące ochrony konsumentów” jest bardzo szerokie i ogólne, trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie na podstawie treści projektu ustawy. Wydawałoby się, że kontroli Prezesa UKE podlega spełnienie przez dostawców usług pośrednich (podmioty często o różnej strukturze i wielkości),  którzy nie mają siedziby w Unii Europejskiej, obowiązku wyznaczenia punktu kontaktowego dla organów państw członkowskich, Komisji i Rady Usług Cyfrowych oraz publikowania informacji o ustanowionym przedstawicielu prawnym. Co jednak w przypadku, gdy taki dostawca nie spełnia tego obowiązku, przez co uniemożliwia Prezesowi UOKiK kontakt z dostawcą w temacie jakiegoś zgłoszenia naruszenia praw konsumenta będącego odbiorcą usługi, które wpłynęło do Prezesa UOKiK?

Konfederacja Lewiatan uważa, że doprecyzowania wymagają też inne przepisy dotyczące m.in. certyfikacji podmiotów do spraw pozasądowego rozstrzygania sporów, zakresu egzekwowania obowiązków aktu o usługach cyfrowych czy odpowiedzialności dostawców usług pośrednich.

Konfederacja Lewiatan