Grożą nam spory kompetencyjne między UOKiK i UKE
16 kwietnia 2024

Grożą nam spory kompetencyjne między UOKiK i UKE

Wiele przepisów w projekcie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wymaga doprecyzowania i uzupełnienia, np. dotyczących zakresu spraw za które odpowiadać będą prezesi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej – uważa Konfederacja Lewiatan.

Akt o usługach cyfrowych (DSA) przewiduje konieczność powołania nowego organu – koordynatora ds. cyfrowych. Zgodnie z założeniami, tę funkcję ma pełnić Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), przy czym przepisy unijne przewidują także, że część obowiązków ma być wykonywana w Polsce przez Prezesa UOKIK.

– Z niepokojem odnotowujemy bardzo ogólne i lakoniczne przypisanie zakresu spraw do obydwu tych organów, które może powodować niejasności interpretacyjne i niepewność prawa, jak też spory kompetencyjne pomiędzy UOKiK i UKE. Wiele podmiotów zabierających głos w czasie konsultacji założeń do projektu ustawy wskazywało na konieczność wyraźnego doprecyzowania zakresu spraw, za które odpowiadać będzie Prezes UKE jako koordynator usług cyfrowych oraz kwestii podlegających prezesowi UOKiK – mówi Eliza Turkiewicz, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Na przykład, nie wiadomo, czy wszystkie sprawy związane nawet pośrednio z naruszeniami praw użytkowników usług pośrednich będą podlegały Prezesowi UOKiK? Biorąc pod uwagę, że określenie „sprawy dotyczące ochrony konsumentów” jest bardzo szerokie i ogólne, trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie na podstawie treści projektu ustawy. Wydawałoby się, że kontroli Prezesa UKE podlega spełnienie przez dostawców usług pośrednich (podmioty często o różnej strukturze i wielkości),  którzy nie mają siedziby w Unii Europejskiej, obowiązku wyznaczenia punktu kontaktowego dla organów państw członkowskich, Komisji i Rady Usług Cyfrowych oraz publikowania informacji o ustanowionym przedstawicielu prawnym. Co jednak w przypadku, gdy taki dostawca nie spełnia tego obowiązku, przez co uniemożliwia Prezesowi UOKiK kontakt z dostawcą w temacie jakiegoś zgłoszenia naruszenia praw konsumenta będącego odbiorcą usługi, które wpłynęło do Prezesa UOKiK?

Konfederacja Lewiatan uważa, że doprecyzowania wymagają też inne przepisy dotyczące m.in. certyfikacji podmiotów do spraw pozasądowego rozstrzygania sporów, zakresu egzekwowania obowiązków aktu o usługach cyfrowych czy odpowiedzialności dostawców usług pośrednich.

Konfederacja Lewiatan

 

Lewiatan pozytywnie ocenia rekomendacje UOKiK dotyczące oznaczania treści reklamowych
26 września 2022

Lewiatan pozytywnie ocenia rekomendacje UOKiK dotyczące oznaczania treści reklamowych

Dzisiaj prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił rekomendacje dotyczące oznaczania treści reklamowych w mediach społecznościowych. Konfederacja Lewiatan pozytywnie odnosi się do tych propozycji, ponieważ powstały one we współpracy z zainteresowanymi środowiskami.

Rekomendacje wskazują w jaki sposób oznaczać komercyjną współpracę, jak traktować, np. produkty przysłane do recenzji, paczki PR, czy autopromocję. Oznaczenie materiałów reklamowych powinno być czytelne i zrozumiałe, umieszczone w widocznym miejscu, np. na początku opisu lub nagrania. 

– Pozytywnie odnosimy się do nowych rekomendacji UOKiK-u. Powstawały one przy współpracy ze środowiskiem akademickim, i przede wszystkim rynkiem. Zawierają wiele praktycznych przykładów, które w sposób bardzo czytelny definiują standardy prawidłowego oznaczania treści reklamowych przez influencerów. Co istotne, obejmują nie tylko influencerów, ale też określają zasady odpowiedzialności ponoszonej przez agencje reklamowe i reklamodawców w związku z oznaczaniem treści on-line – mówi dr Aleksandra Musielak, dyrektorka departamentu rynku cyfrowego Konfederacji Lewiatan.

– Teraz czas nie tylko na stosowanie rekomendacji, ale i na szeroko pojętą edukację. Jest jeszcze dużo takich obszarów, w których przedsiębiorcy działają intuicyjnie, naśladując zachowania konkurentów. Niestety, nierzadko naruszają prawo. Na ten moment warto dokonać audytu zawartych umów i sprawdzić czy spełniają one wymogi odpowiedniego oznaczania publikowanych treści. Warto rozważyć też ich aneksowanie jeśli nie zawierają właściwych postanowień – podkreśla Anna Wilińska-Zelek, adwokat, FILIPIAK BABICZ LEGAL, która brała udział w pracach nad rekomendacjami jako przedstawiciel środowiska naukowego.

W momencie stwierdzenia naruszenia prawa prezes UOKiK może nałożyć na firmę dotkliwą karę, która wyniesie nawet do 10% całego obrotu danego podmiotu, osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Brak współpracy z organem w trakcie postępowania wyjaśniającego wiąże się natomiast z ryzykiem nałożenia dodatkowej kary do 50 mln euro.

Link do rekomendacji poniżej: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=18898

 Konfederacja Lewiatan