Więcej kompetencji dla pielęgniarek i położnych
28 marca 2023

Więcej kompetencji dla pielęgniarek i położnych

Dalej idące rozszerzenie kompetencji pielęgniarek i położnych w zakresie wystawiania recept na szczepionki przeciwko grypie oraz zlecania badań diagnostycznych – postulują Konfederacja Lewiatan i Pracodawcy dla Zdrowia.

Zmiany zaproponowane w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia idą w dobrym kierunku, ale są niewystarczające.

– Chcielibyśmy, aby pielęgniarki i położne, które mają odpowiednie uprawnienia, miały możliwość samodzielnego wystawiania recept na szczepionki przeciwko grypie w postaci zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko – strzykawce czy aerozolu do nosa – mówi Kacper Olejniczak, ekspert ds. branży Life Sciences Konfederacji Lewiatan.

Pracodawcy proponują, aby pielęgniarki mogły też wystawiać recepty na szczepionki przeciwko HPV – wirusowi brodawczaka ludzkiego w postaci zawiesiny do wstrzykiwań oraz samodzielnie kierować na badania. Chodzi w tym przypadku o wszystkie testy antygenowe, badania obrazowe: USG piersi, USG jamy brzusznej, mammografie oraz e-skierowanie RTG klatki piersiowej.

– Wprowadzenie tych badań wpłynie znacząco na dostępność do profilaktyki chorób onkologicznych oraz na przyspieszenie ewentualnych procesów diagnostyczno – terapeutycznych. Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki i położne, bez konieczności odbycia przez świadczeniobiorcę wizyty lekarskiej powinna być znacznie szersza i zamykać, o ile to możliwe konsultację na tym etapie – dodaje Kacper Olejniczak.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Nowe uprawnienia Europejskiej Agencji Leków
22 lutego 2022

Nowe uprawnienia Europejskiej Agencji Leków

fot. European Union, 2020

W wyniku pandemii Covid-19 i działań na rzecz tworzenia Europejskiej Unii Zdrowotnej, 31 stycznia 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia roli Europejskiej Agencji Leków w zakresie gotowości na wypadek sytuacji kryzysowej i zarządzania kryzysowego w odniesieniu do produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Główne zmiany

Jednym z głównych uprawnień będzie monitorowanie sytuacji leków o krytycznym znaczeniu.
W ramach Agencji powołanie zostanie Wykonawcza grupa sterująca ds. niedoborów i bezpieczeństwa produktów leczniczych (MSSG). Członkami MSSG będą przedstawiciel Agencji, przedstawiciel Komisji i po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez każde państwo członkowskie.

W przypadku wystąpienia wydarzenie, które może stanowić poważne ryzyko dla zdrowia publicznego w odniesieniu do produktów leczniczych w więcej niż jednym państwie członkowskim, Komisja Europejska może uznać dane wydarzenie za poważne* po uzyskaniu pozytywnej opinii MSSG.

W sytuacji gdy dane zagrożenie może mieć wpływ na jakość, bezpieczeństwo lub skuteczność produktów leczniczych, MSSG analizuje informacje i wydaje zalecenia w zakresie zagrożenia. MSSG ma uprawnienie do wydawania zaleceń Komisji Europejskiej i Państwom Członkowskim w sprawie działań, które należy podjąć na poziomie UE.

W sytuacji gdy istnieje ryzyko niedoboru leków w więcej niż jednym państwie członkowskim, MSSG tworzy wykaz leków o krytycznym znaczeniu podczas danego zagrożenia, który jest podawany do publicznej wiadomości. Następnie monitoruje podaż i popyt leków z wykazu. Dodatkowo MSSG może wydawać zalecenia, które mogą być wprowadzone przez Komisję Europejską, państwa członkowskie, podmioty odpowiedzialne i inne podmioty, żeby zapobiegać potencjalnym niedoborom leków.

Powyższe informacje są wyłącznie skrótowym przedstawieniem tematu. Wszyscy zainteresowani mogą znaleźć cały tekst rozporządzenie tutaj.

 

* „poważne wydarzenie” oznacza wydarzenie, które może stanowić poważne ryzyko dla zdrowia publicznego w odniesieniu do produktów leczniczych w więcej niż jednym państwie członkowskim; wydarzenie takie dotyczy śmiertelnego zagrożenia lub innego poważnego zagrożenia zdrowia o pochodzeniu biologicznym, chemicznym, środowiskowym lub innym lub poważnego incydentu, który może mieć wpływ na podaż lub popyt w zakresie produktów leczniczych lub jakość, bezpieczeństwo lub skuteczność produktów leczniczych; takie wydarzenie może prowadzić do niedoborów produktów leczniczych w więcej niż jednym państwie członkowskim i wymaga pilnej koordynacji na poziomie Unii w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego.


Kacper Olejniczak, ekspert ds. branży life sciences

Artykuł dla lutowego wydania Brussels Headlines – biuletynu europejskiego Lewiatana.