Publikujemy wyroki Sądu Arbitrażowego – zobacz, jak można rozstrzygnąć spór poza sądem powszechnym
18 lipca 2023

Publikujemy wyroki Sądu Arbitrażowego – zobacz, jak można rozstrzygnąć spór poza sądem powszechnym

Ze strony Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan można pobrać treść orzeczeń w 14 wybranych sprawach. Przykłady pokazują, że spory można rozstrzygać z pominięciem postępowania przed sądem powszechnym.

Wszelkie dane w wyrokach, które udostępniliśmy, są anonimowe. 

Arbitraż jest jedną z metod ADR (Alternative Dispute Resolution – Alternatywne Rozwiązywanie Sporów), która pozwala przedsiębiorcom rozstrzygać spory bez poddawania ich pod ocenę sądu powszechnego. Zawarcie odpowiedniego zapisu na sąd polubowny (klauzuli arbitrażowej) w umowie pomiędzy przedsiębiorcami powoduje – w przypadku powstania sporu na tle realizacji tej umowy – rozpatrzenie sprawy przez sąd arbitrażowy (sąd polubowny) z pominięciem postępowania przed sądem powszechnym. Wyrok wydany w postępowaniu arbitrażowym ma taką samą wagę jak wyrok sądu powszechnego.

Przykładowe wyroki Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan

Przykłady spraw w udostępnionych orzeczeniach:

    • Jak rozstrzygnięto spór pomiędzy firmami związanymi umową o współpracy w zakresie usług multimedialnych, w którym jedna strona twierdziła, że za dane okresy rozliczeniowe należało się jej wynagrodzenie, a druga, że nie.
    • Jak zakończył się spór na tle umowy pośrednictwa w zakupie pojazdu, w której przedmiotem umowy pomiędzy stronami było odpłatne prowadzenie czynności pośrednictwa przez powoda na rzecz pozwanej przy zakupie nowego fabrycznie pojazdu według specyfikacji określonej w treści umowy, i w której to sprawie pozwana dokonała zapłaty jedynie części kwoty prowizji.
    • Jak rozwiązano spór pomiędzy spółkami z branży kosmetycznej, które łączyła umowa franczyzy, kiedy prowadzący salon kosmetyczny w ramach tej umowy opóźniał się z płatnościami, przez co rozwiązano umowę i powód wystąpił z roszczeniem o zapłatę niezapłaconych faktur oraz o zapłatę kary umownej.

Wyroki sądów polubownych można udostępniać pod warunkami

Regulamin Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan/Lewiatan Court of Arbitration dopuszcza publikację treści wyroku przy zachowaniu jego pełnej anonimowości i pod warunkiem, że strony postępowania w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku nie sprzeciwią się jego publikacji.

Wyroki publikujemy, bo wielokrotnie docierały do nas sygnały o zainteresowaniu orzeczeniami sądów arbitrażowych, które w przeciwieństwie do orzeczeń sądów powszechnych nie są publikowane. Orzeczenia SAKL są dowodem na to, że spory można skutecznie rozstrzygać w inny sposób, niż poprzez długotrwały proces przed sądem powszechnym. 

Liczymy na to, że publikacja wyroków zapoczątkowana przez nasz Sąd „odczaruje” arbitraż i przyczyni się do zwiększenia liczby spraw wpływających do sądów polubownych w Polsce – mówi Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz, dyrektorka Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.

Z wyrokami można zapoznać się tutaj.

 

Wyrok TSUE może ograniczyć finansowanie gospodarki przez banki
15 czerwca 2023

Wyrok TSUE może ograniczyć finansowanie gospodarki przez banki

Banki nie mają prawa do ubiegania się od frankowiczów wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej - wynika z dzisiejszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE).

Komentarz Adriana Zwolińskiego, dyrektora departamentu rynku finansowego i prawa korporacyjnego Konfederacji Lewiatan

Można wskazać cztery ryzyka płynące z dzisiejszego wyroku TSUE. Pierwsze dotyczy dosyć szeroko dyskutowanego ograniczenia możliwości finansowania gospodarki przez sektor bankowy w kontekście rosnących w przyszłości potrzeb kapitałowych. Drugie to spowolnienie rozwoju usług bankowych dla klientów m.in. ze względu na dalszą utratę atrakcyjności sektora w oczach inwestorów. Trzecie wiąże się z większymi kosztami części usług świadczonych przez banki.  Czwarte jest ryzykiem prawnym, oznaczającym że przyjęta w wyroku daleko idąca interpretacja prawa wpłynie na inne branże zawierające długoterminowe umowy z konsumentami. W skrócie można powiedzieć, że skutkiem wyroku jest ryzyko nieefektywności ekonomicznej, które w razie jego zrealizowania poniosłyby firmy, konsumenci i banki. Ostateczny koszt wyroku nie jest obecnie znany; będzie on rozłożony w czasie.

Patrząc na dane dotyczące sektora bankowego, to nie nagła apokalipsa finansowa na skutek wyroku TSUE jest zmartwieniem, bo i taka nie nastąpi. Zmartwieniem jest kolejne osłabienie bankowości w Polsce i wpływ tego osłabienia na całość gospodarki. Na przestrzeni lat rentowność sektora spadła, obciążenia finansowe czy regulacyjne wzrastają systematycznie. Nawet długotrwałe środowisko wysokich stóp procentowych niesie dla banków nie tylko korzyści, ale i zagrożenia. Wyrok TSUE nie powinien być okazją do załamywania rąk, czy nawet do dyskusji nad kondycją sektora, gdyż ta się stale odbywa, lecz przyczynkiem do systematycznego rozwiązywania nagromadzonych problemów – w tym legislacyjnych.

Konfederacja Lewiatan