Aby skutecznie walczyć z zatorami trzeba znosić bariery prawne i ekonomiczne
15 kwietnia 2022

Aby skutecznie walczyć z zatorami trzeba znosić bariery prawne i ekonomiczne

Projekt nowelizacji ustawy antyzatorowej wprowadza szereg słusznych zmian, np. wydłużenie terminu dla przedsiębiorców na złożenie sprawozdań, czy wyłączenie z nich niektórych świadczeń. Część regulacji wymaga jednak ponownego przemyślenia i doprecyzowania – uważa Konfederacja Lewiatan.

– Najskuteczniejszą walką z zatorami płatniczymi jest znoszenie barier po stronie dochodzenia wierzytelności od tych dotyczących dostępu i obiegu informacji gospodarczej przez cyfryzację sądownictwa po te na etapie egzekucji komorniczej. W grę wchodzą nie tylko kwestie barier prawnych, czy technologicznych, ale też ekonomicznych. Aby móc skutecznie walczyć z zatorami płatniczymi niezbędne jest także dofinansowanie sądów powszechnych – mówi Adrian Zwoliński, ekspert ds. rynku finansowego i prawa korporacyjnego Konfederacji Lewiatan.

Projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych ma przeciwdziałać zatorom płatniczym.

Zaproponowana nowelizacja wprowadza szereg słusznych zmian i część z nich odpowiada wcześniej podnoszonym przez Konfederację Lewiatan postulatom wynikającym z analizy regulacji dotyczących zatorów płatniczych. Słuszne jest wydłużenie terminu dla przedsiębiorców na złożenie sprawozdania z 31 stycznia na 30 kwietnia.  Jednak należałoby rozważyć przedłużenie terminu na koniec czerwca tj. kiedy dostępne są dane ze sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych. Słuszne jest także np.: wyłączenie ze sprawozdań m.in. świadczeń z transakcji handlowych zawieranych w zakresie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, czy świadczeń pomiędzy spółkami w ramach grupy kapitałowej, jak też wprowadzenie zasady, iż w transakcjach handlowych zastrzeżenie umowne zakazujące wierzycielowi zbywania wierzytelności jest nieważne.

– Niektóre rozwiązania należy przemyśleć. Przykładowo są to kwestie sankcji np. usunięcie zapisu o automatycznym odstąpieniu od kary w sytuacji, gdy podmiot sam jest ofiarą zatorów ze strony swoich klientów, wypacza sens walki z zatorami płatniczymi. Biorąc pod uwagę konieczność dostosowania procedur do nowych obowiązków, vacatio legis powinno być też przedłużone o minimum 2 miesiące – dodaje Adrian Zwoliński.

Lewiatan proponuje też nowe rozwiązania np.: jednoznaczne uregulowanie trwania postępowań, które przeciwdziałałoby ich przedłużaniu się i wprowadzenie zasady, iż postępowanie zostaje zakończone nie później niż w terminie 5 miesięcy od dnia jego wszczęcia wraz z enumeratywnie wskazanymi wyjątkami, w których postępowanie może być przedłużone maksymalnie o 2 miesiące.

Konfederacja Lewiatan