Postulaty Lewiatana. Jak podwyższyć jakość prac legislacyjnych?
24 maja 2024

Postulaty Lewiatana. Jak podwyższyć jakość prac legislacyjnych?

Rezygnację ze zbędnych prac legislacyjnych, stworzenie systemu rzetelnej oceny skutków regulacji, poprawę jakości projektów aktów wykonawczych, szerszy dostęp partnerów społecznych do prac nad nowym prawem czy stosowanie obowiązkowego, co najmniej 6 – miesięcznego vacatio legis dla przepisów podatkowych – proponuje Konfederacja Lewiatan, aby podwyższyć jakość prac legislacyjnych.

– Dostrzegamy potrzebę zapewnienia wysokiego standardu przy tworzeniu prawa. Przejrzystość oraz przewidywalność procesu legislacyjnego mają bezpośrednie przełożenie na jakość i skuteczność samego prawa. Prawo dobre, czyli stabilne, zrozumiałe i takie, które służy rozwiązywaniu realnych, a nie pozornych problemów przy pomocy proporcjonalnych środków, sprzyja prowadzeniu działalności gospodarczej – mówi dr Aleksandra Musielak, dyrektorka departamentu rynku cyfrowego Konfederacji Lewiatan.

Jednak choć zwiększenie poziomu zaufania przedsiębiorców do działalności prawodawczej wymaga przede wszystkim odwrócenia negatywnych trendów z ostatnich lat, to nie należy zapominać także o wprowadzaniu pozornie drobnych usprawnień. Niewielkie uciążliwości rozpatrywane pojedynczo mogą nie sprawiać wrażenia istotnych. Dopiero gdy spojrzy się na całość procesu legislacyjnego, to wyraźnie widać, że ich suma przyczynia się do znaczącego obniżenia transparentności i efektywności działań prawodawców.

– Na jakość prac legislacyjnych duży wpływ ma efektywność dialogu społecznego. Współpraca z interesariuszami w ramach procesu legislacyjnego i prowadzonych konsultacji społecznych jest bardzo silnie uzależniona od osobistego zaangażowania osób decyzyjnych oraz pracowników merytorycznych i operacyjnych. W podobnych procesach legislacyjnych, zarówno w przypadku aktów prawnych procedowanych na poziomie Polski, jak i w procesach legislacyjnych na poziomie UE – obserwujemy w przypadku ważnych resortów bardzo zróżnicowane postawy dotyczące transparentności, dostępu do dokumentów, otwartości na dyskusję z interesariuszami itp. W tym porównaniu bardzo pozytywnie wyróżnia się otwartość na współpracę Ministerstwa Rozwoju i Technologii. W przypadku innych instytucji współpraca i transparentność procesów są bardzo ograniczone – dodaje dr Aleksandra Musielak.

 Lepsze prawo – propozycje Lewiatana

– wprowadzenie obowiązku przeprowadzania przez rząd przeglądu i analizy skutków  zmian prawnych wpływających na prowadzenie działalności gospodarczej.

 – obowiązkowe konsultowanie z zainteresowanymi podmiotami wszystkich projektów aktów prawnych dotyczących podatków  z zachowaniem ustawowego 30-dniowego terminu na przedstawienie uwag.

 – stosowanie obowiązkowego, co najmniej 6-miesięcznego, okresu vacatio legis dla uchwalanych przepisów podatkowych.

 – powołanie rady eksperckiej monitorującej sposób korzystania z przepisów prawa podatkowego. W szczególności zwracanie uwagi czy przepisy stosowane są zgodnie z intencją ustawodawcy, czy organy podatkowe nie dokonują wykładni rozszerzającej na niekorzyść podatników.

 – wcześniejsze informowanie o planowanym kierowaniu do konsultacji publicznych projektów aktów prawnych.

 – zapewnienie stronie społecznej szerszego dostępu do procesu tworzenia prawa.

 – uruchomienie jednego systemu zawierającego informacje na temat wszystkich prac legislacyjnych.

 – zgodnie z zasadą lepszego stanowienia prawa, nowe przepisy powinny być tworzone tylko wtedy, gdy to konieczne.

 – uzasadnienie projektu powinno stanowić integralną część aktu prawnego i być aktualizowane do końca procesu.

 – opracowanie legislacyjnego protokołu kryzysowego, który określałby m.in. zasady współpracy z partnerami społecznymi w sytuacjach nagłych.

 – uruchomienie krajowego portalu gromadzącego i udostępniającego informacje o unijnych inicjatywach legislacyjnych.

 Postulaty Konfederacji Lewiatan dotyczące podwyższenia jakości prac legislacyjnych znajdziesz w załączniku.

 Konfederacja Lewiatan

Pobierz Postulaty Lewiatana
Rozwiązania dla rynku energii elektrycznej – stanowisko Lewiatana
23 maja 2024

Rozwiązania dla rynku energii elektrycznej – stanowisko Lewiatana

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 kwietnia br. w sprawie konsultacji w zakresie rozwiązań dla rynku energii elektrycznej, poniżej przedstawiam odpowiedź Konfederacji Lewiatan w przedmiotowej sprawie.

KL/289/79/PG/2024

Pobierz
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – uwagi Lewiatana
23 maja 2024

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – uwagi Lewiatana

Przekazuję szczegółowe uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 92, druki sejmowe nr 342 i 374).

KL/287/78/NK/2024

Pobierz
Bon energetyczny oraz o zmiana niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego – stanowisko Lewiatana
23 maja 2024

Bon energetyczny oraz o zmiana niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego – stanowisko Lewiatana

Stanowisko Konfederacji Lewiatan ws. ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (druk senacki nr 93).

KL/286/77/PG/2024

Pobierz pismo
Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych – pismo Lewiatana
23 maja 2024

Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych – pismo Lewiatana

W związku z pojawieniem się w obiegu medialnym informacji dotyczących podjęcia działań w resorcie
zdrowia w kierunku wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych chcielibyśmy
przekazać pogłębione informacje dotyczące tego zjawiska.

KL/284/KK/2024

Pobierz
Spór wokół wysokości płacy minimalnej
23 maja 2024

Spór wokół wysokości płacy minimalnej

Podwyżka płacy minimalnej do 60% średniego wynagrodzenia nie jest najlepszym rozwiązaniem. Może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie mikroprzedsiębiorstw, doprowadzić do dalszego spłaszczenia wynagrodzeń czy wzrostu szarej strefy. Dominujący głos w ustalaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia powinni mieć partnerzy społeczni.

– Płaca minimalna i jej wysokość jak co roku stają się przedmiotem gorącej dyskusji. Głos w tej sprawie zabierają politycy, eksperci, a przecież dominujący głos w tej kwestii powinni mieć partnerzy społeczni – mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, członek Rady Dialogu Społecznego i przewodniczący Zespołu Prawa Pracy.

Ekspert przypomina, że w ostatnich latach, przede wszystkim na skutek wysokiej inflacji, płaca minimalna rosła w tempie niespotykanym tj. 20% w 2023 roku i ok. 19% w 2024 roku. Po 1 lipca płaca minimalna osiągnie 4 300 zł i będzie to stanowiło blisko 54% przeciętnego wynagrodzenia.

– Oczywiście wysoki poziom płacy minimalnej cieszy związki zawodowe, ale czy problem spłaszczenia płac, możliwego wzrostu szarej strefy, wreszcie problemów mikroprzedsiębiorstw  nie jest sygnałem do refleksji na temat wpływu wysokości płacy minimalnej na rynek pracy? Dobrym kontekstem jest z pewnością konieczność implementacji dyrektywy UE o adekwatnych wynagrodzeniach, która odwołuje się do krajowych kryteriów w zakresie siły nabywczej ustawowych wynagrodzeń minimalnych, z uwzględnieniem kosztów utrzymania, ogólnego poziomu wynagrodzeń i ich rozkładu,  stopy wzrostu wynagrodzeń oraz długoterminowych krajowych wskaźników  produktywności i ich zmiany. Ponadto dyrektywa wskazuje na referencyjne wysokości minimalnego wynagrodzenia na poziomie 50% przeciętnego wynagrodzenia brutto lub 60% mediany wynagrodzeń – dodaje prof. Jacek Męcina.

Przy okazji rewizji obowiązujących przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu warto też podkreślić konieczność wzmocnienia roli partnerów społecznych, czyli związków zawodowych i organizacji pracodawców  w ustalaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia, co od lat postuluje strona społeczna dialogu społecznego.

– Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, jednocześnie przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego,   zapowiada przedstawienie propozycji nowych regulacji, co powinno być początkiem poważnej debaty w RDS, bo ustawowe terminy negocjacji wysokości płacy minimalnej zaraz się rozpoczynają –  podkreśla prof. Jacek Męcina.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że propozycja podwyżki płacy minimalnej do 60% średniego wynagrodzenia to jedynie „wartość kierunkowa, do której powinniśmy dążyć”. W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie oraz minimalna stawka godzinowa będą ustalane według dotychczasowych zasad.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Konsumpcja nadal napędza wzrost gospodarczy [+MP3]
23 maja 2024

Konsumpcja nadal napędza wzrost gospodarczy [+MP3]

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu br. była wyższa niż przed rokiem o 4,1%. W porównaniu z marcem spadła o 1,8% – podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Po wczorajszych dobrych danych z gospodarki, dziś GUS podał również nie najgorsze informacje. Sprzedaż detaliczna wzrosła rok do roku realnie o 4,1%. To wynik gorszy niż przed miesiącem. Nadal jednak można uznać, że scenariusz napędzania wzrostu PKB w oparciu o wysoką konsumpcję nie traci na aktualności. Sprzedaży detalicznej, jak i wczorajszej produkcji przemysłowej, pomogły dwa dni robocze więcej w kwietniu br.

W ciągu miesiąca sprzedaż detaliczna spadła realnie o 1,8%. To nie jest żadna niespodzianka. Taki scenariusz zawsze się realizuje po miesiącu, w którym przypada boom zakupów wielkanocnych.  Tylko w kategorii produktów spożywczych notujemy spadek o 10% w ciągu miesiąca.

Sprzedaż detaliczną  napędzały zakupy samochodów. Sprzedaż aut w ciągu roku wzrosła o ponad 30%. Z jednej strony jest to pozytywny sygnał ponieważ wyraźnie poprawiają się nasze możliwości finansowe. Z drugiej strony sprzedaż pozostałych dóbr trwałych raczej zawodzi.

Nie zmienia to jednak faktu, że silny wzrost realnych wynagrodzeń przełoży się w najbliższym czasie na dalsze wzmocnienie sprzedaży, a przez to i konsumpcji. W maju z pomocą prawdopodobnie przyjdą zakupowe plany, głównie sprzętu RTV związane ze zbliżającymi się mistrzostwami Europy w piłce nożnej.

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

 

Wniosek o przedstawienie stanowiska Prezesa UOKiK ws. zgodności z prawem UE ustawy o bonie energetycznym
22 maja 2024

Wniosek o przedstawienie stanowiska Prezesa UOKiK ws. zgodności z prawem UE ustawy o bonie energetycznym

Konfederacja Lewiatan przesyła wniosek o przedstawienie stanowiska Prezesa UOKiK ws. zgodności z prawem UE ustawy przyjętej przez Sejm w dniu 15 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego w zakresie pomocy de minimis dla przedsiębiorców.

KL/283/75/PG/2024

Pobierz
Zmiana ustawy o podatku akcyzowym – uwagi Lewiatana
22 maja 2024

Zmiana ustawy o podatku akcyzowym – uwagi Lewiatana

W odpowiedzi na pismo z dnia 6 maja 2024 r. znak DAG6.8100.1.2024, kierujące do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (UD 53) Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/282/75/PP/2024

Pobierz
Przemysł odzyskuje wigor [+MP3]
22 maja 2024

Przemysł odzyskuje wigor [+MP3]

W kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 7,9% w porównaniu z kwietniem 2023 roku, natomiast w stosunku do marca br. spadła o 2,2% – podał GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Raz na wozie, raz pod wozem. Produkcja przemysłowa zdaje się nie wiedzieć w jakim kierunku chce podążać w tym roku. Po marcowym spadku o 6%, tym razem przemysł notuje 7,9% wzrostu. To wynik wyraźnie lepszy niż konsensus (5,9%).

Dwie rzeczy mogły mieć na to wpływ. Miniony miesiąc miał o dwa dni robocze więcej niż przed rokiem i porównanie dotyczyło dość niskiej bazy z 2023 roku. Wtedy to produkcja przemysłowa znajdowała się na drugiej stronie szali. Niewątpliwie do lepszych wyników przemysłu przyczyniła się stabilizacja cen energii elektrycznej. Przed rokiem większość branż energochłonnych odnotowywała dość wyraźne, często 20% spadki produkcji. Tym razem ten sektor przedsiębiorstw odzyskał utraconą siłę. Pytanie tylko czy znajdziemy rynki eksportowe dla tego typu produktów.

Swoje trzy grosze do poprawy wyników przemysłu dorzuciła również inflacja producencka. Ceny dla przedsiębiorstw spadły w skali roku o 8,6%. To dobry sygnał dla tegorocznej inflacji konsumenckiej.

Mamy też w gospodarce swoiste rozdwojenie jaźni. Z jednej strony dane GUS o nastrojach przedsiębiorców pokazują nieznaczną, ale jednak poprawę. Z drugiej strony wskaźnik PMI, który bywa często dobrym barometrem tego co de facto się dzieje w przemyśle zalicza kolejne minima.

Nie ma jednak wątpliwości. Dzisiejsze twarde dane pozytywnie wpłyną na wzrost gospodarczy w drugim kwartale br.

Konfederacja Lewiatan