Zmiany w podatku od nieruchomości mogą zahamować transformację energetyczną
12 lipca 2024

Zmiany w podatku od nieruchomości mogą zahamować transformację energetyczną

Zmiany definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości zagrażają transformacji energetycznej, mogą ograniczyć inwestycje w rozwój zielonej energii i zwiększyć koszty funkcjonowania firm – ostrzega Konfederacja Lewiatan.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Głównym ich celem jest zapewnienie odpowiedniej przejrzystości oraz jasności definicji budynku i budowli na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Zaproponowana zmiana według deklaracji Ministerstwa Finansów ma być neutralna podatkowo dla biznesu. Niestety, analiza przepisów wskazuje, że nowe definicje zdecydowanie rozszerzą zakres przedmiotowy opodatkowania.

Operatorzy systemów dystrybucyjnych

Nowa definicja budynku i budowli znacznie zwiększy koszty funkcjonowania operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych. Wysokość płaconego przez nich podatku może być wyższa nawet o ponad 400 mln zł, dla pięciu największych operatorów (wzrost o prawie 25%).  Ten dodatkowy koszt zostanie przeniesiony na odbiorców (w tym również na gospodarstwa domowe) przez podwyżkę taryfy.

Branża fotowoltaiczna

– Zmiany zaproponowane przez resort finansów zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele). W przypadku urządzeń energetycznych do podstawy opodatkowania będzie się wliczało nie tylko samą sieć, ale także urządzenia. Obłożenie ich 2% podatkiem od budowli doprowadzi do zahamowania transformacji energetycznej. Spowoduje nieopłacalność tego typu przedsięwzięć,  ograniczenie nowych inwestycji, a wiele z już zrealizowanych zostanie zlikwidowana – mówi Jakub Safjański, dyrektor departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

W przypadku elektrowni wiatrowych i jądrowych jasno doprecyzowano, że pojęciem budowli zostaną objęte części budowlane obiektów. Nie stało się tak w odniesieniu do fotowoltaiki. Tymczasem nie istnieje żadne racjonalne uzasadnienie różnicowania zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych i słonecznych, skoro cel istnienia obydwu typów obiektów (produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych) jest tożsamy, a ponadto ich funkcjonowanie w jednakowy sposób służy realizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.

Magazyny energii

Konieczne jest również doprecyzowanie, że podstawa opodatkowania dotyczy części budowlanych magazynów energii. Większość aktualnie rozwijanych magazynów energii to konstrukcje kontenerowe zawierające baterie umożliwiające magazynowanie energii na wielką skalę. Nowe przepisy nie gwarantują inwestorom pewności w zakresie opodatkowania podatkiem lokalnym, co więcej mogą otworzyć spory co do tego, czy kosztowne urządzenia bateryjne powinny być wliczane do podstawy opodatkowania. W konsekwencji brak jednoznacznego wskazania zakresu opodatkowania może spowodować katastrofalne skutki dla rozwoju tej kluczowej dla transformacji energetycznej technologii.

Urządzenia do przesyłania energii

Istnieje też niebezpieczeństwo, że efekcie rozszerzonej interpretacji, podatkiem mogą zostać objęte instalacje służące do przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, czyli np. transformatory (jako element sieci lub linii elektroenergetycznej rozumianej jako całość), które do tej pory nie podlegały opodatkowaniu.

Elektrownie wodne

W przypadku branży hydroenergetycznej wątpliwości dotyczą klasyfikacji takich elementów elektrowni wodnych jak turbiny, zasilacze, generatory, szafy sterownicze, sieci elektroenergetyczne, rurociągi, kanały, transformatory, itp. Potraktowanie ich jako całości techniczno-użytkowej wraz z częściami budowlanymi elektrowni wodnych i objęcie w całości 2% podatkiem od wartości grozi  likwidacją wielu elektrowni wodnych oraz utrzymywanych przez ich  właścicieli obiektów związanych z gospodarką wodną (służących wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł, ale również m.in. retencji wody i innym celom środowiskowym).

Konfederacja Lewiatan przekazała uwagi do projektu ustawy do Ministerstwa Finansów. Mamy nadzieję, że resort dokona w nim stosownych zmian, żeby pozostał neutralny dla proklimatycznej polityki rządu.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Wydłużony termin zgłoszeń do konkursu RównoWaga
12 lipca 2024

Wydłużony termin zgłoszeń do konkursu RównoWaga

Trwa konkurs na Prokobiecą Firmę Roku RównoWaga, w którym nagradzane są postawy wyrównujące szanse kobiet i mężczyzn w karierze. Mogą w nim wziąć udział małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, samorządy i NGOsy. Zgłoszenia przyjmowane będą do 26 lipca. Organizatorami konkursu są Kulczyk Foundation, Konfederacja Lewiatan i Kongres Kobiet.

Zgłoszenie do konkursu jest proste – wystarczy wypełnić ankietę na stronie RównoWaga.org.pl. Należy jednak zarezerwować na to trochę czasu, dlatego wsłuchując się w prośby zainteresowanych firm, zdecydowano o przedłużeniu terminu zgłoszeń o miesiąc.

– Wiemy, że wiele organizacji jest na początku swojej drogi do równowagi i traktują nasz konkurs jako swoisty kierunkowskaz. Zależy nam, by wszyscy chętni, mogli w nim uczestniczyć, zwłaszcza, że wprowadziliśmy dodatkowy walor edukacyjny w postaci webinarów – mówi Joanna Maliszewska-Mazek, Head of Social Activism w Kulczyk Foundation.

– Konkurs pokazuje, że różnorodność w miejscu pracy się opłaca. Coraz więcej kobiet wchodzi na rynek pracy, zajmuje stanowiska kierownicze, zakłada własną firmę, jednak wciąż napotyka liczne bariery na swojej ścieżce kariery. Przyczyn niskiej reprezentacji kobiet na wyższych stanowiskach kierowniczych dopatrywać się należy zarówno w indywidualnym podejściu, jak i w czynnikach zewnętrznych. Część barier ma naturę psychologiczną i dotyczy pewności siebie i wiary we własne możliwości. Z drugiej strony musimy walczyć ze stereotypami, które „wypychają” kobiety z życia ekonomicznego i sprowadzają ich rolę do „opiekunki domowego ogniska” – mówi Nadia Kurtieva, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Dostępny jest już poradnik „Na drodze do równowagi” o tym, jak stworzyć miejsce pracy przyjazne każdemu bez względu na płeć. Są w nim opisane konkretne rozwiązania – takie, które działają w praktyce, nie tylko w teorii. Przewodnik objaśnia mechanizmy wykluczeń i proponuje rozwiązania sprawdzone przez uczestników konkursu RównoWaga Prokobieca Firma Roku.

Każda organizacja uczestnicząca w konkursie na Prokobiecą Firmę Roku RównoWaga będzie mogła zapisać się na bezpłatny webinar. Internetowe szkolenia w obszarach wyróżnionych w konkursie (polityka i mechanizmy równości, rozwój i szkolenia, równowaga praca-dom, płace oraz zdrowie) będą dotyczyły m.in.:

 • jakie dokumenty i mechanizmy są potrzebne, żeby wyrównywać szanse kobiet i mężczyzn w firmie?
 • jak przeciwdziałać powstawaniu luki płacowej (czyli nierównym zarobkom kobiet i mężczyzn)?
 • co zrobić, żeby po powrocie z urlopów rodzicielskich kobiety i mężczyźni płynnie i spokojnie wracali do swoich dawnych obowiązków oraz odważnie podejmowali nowe wyzwania?
 • czy kobietom przechodzącym menopauzę można pomóc, tak żeby czuły komfort i spokój w miejscu pracy? W jaki sposób zorganizować dostęp do środków menstruacyjnych?
 • jak zadbać o równość płci w trakcie procesów HR (np. w trakcie rekrutacji albo awansowania)?

Firmy biorące udział w konkursie otrzymają także dyplom uczestnictwa. Już samo zgłoszenie jest komunikatem, że organizacji zależy na wyrównywaniu szans kobiet i mężczyzn, co jest istotne z punktu widzenia pracowników i pracowniczek. Zwycięzcy stają się liderami rynku. Ich pomysły i rozwiązania są rozpowszechniane. Są stawiani jako wzór, a to z kolei przyciąga interesariuszy i buduje pozytywny wizerunek pracodawcy. Zarówno po stronie klientek, jak i pracowniczek.

Konkurs Prokobieca firma roku RównoWaga zachęca do tworzenia środowiska pracy równego dla wszystkich poprzez udostępnienie i docenienie konkretnych rozwiązań oraz skutecznych narzędzi. To inicjatywa organizacji społecznych, która wykracza poza tradycyjne ramy biznesowe. Misją projektu jest dążenie do prawdziwej inkluzji. Konkurs skierowany jest zarówno do firm, jak i samorządów, instytucji publicznych oraz organizacji trzeciego sektora. Działania na rzecz równości płci w miejscu pracy analizują ekspertki i eksperci, a narzędzia zmapowane w tym procesie pozwalają tworzyć rekomendacje dotyczące rozwiązań organizacyjnych i działań służących zapewnieniu prawdziwej równości kobiet i mężczyzn w miejscach pracy.

 Najważniejsze informacje:

Konkurs „Prokobieca firma roku. RównoWaga” organizowany jest przez Kulczyk Foundation, Konfederację Lewiatan i Kongres Kobiet, przy współpracy Fundacji Share the Care oraz Instytutu Badań Strukturalnych.

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2023 roku.

Dla kogo: dla dużych, małych i średnich przedsiębiorstw, dla instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia przyjmowane są do 26 lipca na stronie rownowaga.org.pl

Terminy webinarów zostaną opublikowane po zakończeniu zbierania zgłoszeń.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

Konkurs Prokobieca firma roku. RównoWaga to inicjatywa dla polskich pracodawców i pracodawczyń, którzy angażują się w działania na rzecz równości kobiet w miejscu pracy i w kompleksowy sposób przeciwdziałają dyskryminacji. To wspólny projekt Kulczyk Foundation, Konfederacji Lewiatan i Stowarzyszenia Kongres Kobiet,
w partnerstwie Fundacji Share the Care i Instytutu Badań Strukturalnych. Konkurs kierowany jest do firm, samorządów i NGO. Pierwsza edycja odbyła się w 2023 r.

 

 

 

 

 

Postulaty na polską prezydencję. Europa talentów i równości
10 lipca 2024

Postulaty na polską prezydencję. Europa talentów i równości

Lepsze dostosowanie kształcenia i szkolenia do realiów rynku pracy, wzmocnienie kompetencji cyfrowych pracowników, wsparcie przedsiębiorstw we wdrażaniu rozwiązań promujących równość w firmach, przyspieszenie aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+, kobiet, czy osób z niepełnosprawnościami – to tylko niektóre z postulatów przygotowanych przez Konfederację Lewiatan na polską prezydencję w Radzie UE.

Strategia dla Europy  – Europa konkurencyjna, silna globalnie, przyjazna dla firm i pracowników

Pracodawcy w  UE we wszystkich branżach doświadczają niedoborów pracowników. Kluczowym priorytetem powinno być więc lepsze dostosowanie kształcenia i szkolenia do realiów rynku pracy. W naszym kraju szczególnie ważna jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+, kobiet, osób z niepełnosprawnościami oraz zamieszkujących tereny oddalone od ośrodków miejskich.

Jednym z nadrzędnych celów musi być też wspieranie podnoszenia kompetencji  i kwalifikacji cyfrowych, głównie poprzez bardziej elastyczne formy kształcenia oraz potwierdzania umiejętności. Apelujemy o wzmocnienie elastycznych form edukacji pozaformalnej, w tym uczenie się przez działanie m.in. w miejscu pracy, standaryzację cyfrowych mikropoświadczeń,  zastosowanie nowoczesnych technologii w programach kształcenia w celu przygotowania przyszłych pracowników do skutecznego wykorzystywania narzędzi 4.0 w praktyce biznesowej – podkreśla Sławomir Szymczak, ekspert Konfederacji Lewiatan.

– Niedobór pracowników stanowi poważną barierę w rozwoju  przedsiębiorstw. Przemyślane zarządzanie migracją zarobkową staje się koniecznością w warunkach braku ludzi do pracy i pogarszającej się sytuacji demograficznej.  Rekomendujemy przygotowanie efektywnych i przejrzystych procedur umożliwiających skuteczną i szybką rekrutację wykwalifikowanych pracowników z zagranicy. Cudzoziemcy od lat wypełniają luki kadrowe w branżach, pełniących kluczową rolę dla polskiej gospodarki: m.in. w ICT, budownictwie, logistyce, transporcie, przemyśle – mówi Nadia Kurtieva, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

UE poczyniła znaczne postępy w zakresie równości, w szczególności kobiet i mężczyzn, wciąż jednak pewne grupy na rynku pracy są w gorszej sytuacji. Równość przynosi zarówno korzyści społeczne, jak i ekonomiczne, umożliwiając pełne wykorzystanie potencjału zawodowego oraz aktywizację osób biernych zawodowo. Stworzenie otwartego i inkluzywnego rynku pracy nie jest możliwe bez wyrównania szans w zatrudnieniu. Potrzebna jest zmiana społeczna, przełamywanie stereotypów oraz wsparcie przedsiębiorstw we wdrażaniu rozwiązań promujących równość  i inkluzywność w miejscu pracy.

Postulaty Lewiatana na polską prezydencję dotyczące polityki społecznej:

 • lepsze dostosowanie kształcenia i szkolenia do realiów rynku pracy w obliczu problemów związanych z niedoborami siły roboczej i luki kompetencyjnej
 • wspieranie na wszystkich poziomach podnoszenia kompetencji i kwalifikacji cyfrowych, głównie poprzez bardziej elastyczne formy kształcenia oraz potwierdzania umiejętności
 • przygotowanie efektywnych i przejrzystych procedur umożliwiających skuteczną i szybką rekrutację wykwalifikowanych pracowników z zagranicy
 • wzmocnienie dialogu społecznego i analizę dotychczasowych działań, która będzie stanowiła podstawę wsparcia partnerów społecznych z funduszy europejskich
 • wspieranie i zachęcanie przedsiębiorstw do przystosowania organizacji pracy do potrzeb przedsiębiorstwa i pracowników, przy jednoczesnym uwzględnieniu skutków nowych obciążeń administracyjnych, biurokratycznych czy kosztowych dla firm
 • poprawa przepisów regulujących wewnątrzunijną mobilność pracowników w ramach swobody świadczenia usług (delegowanie pracowników) poprzez ujednolicenie wymagań formalnych oraz dostęp do baz aktualnych informacji
 • wzmocnienie działań na rzecz stworzenia otwartego i inkluzywnego rynku pracy, poprzez przełamywanie stereotypów, wsparcie przedsiębiorstw we wdrażaniu rozwiązań promujących równość, inkluzywność w miejscu pracy, a także zaangażowanie wszystkich interesariuszy z sektora prywatnego i publicznego w tworzenie  sprawiedliwego rynku pracy, zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym
 • wzmocnienie działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+, kobiet, osób z niepełnosprawnościami oraz osób zamieszkujących tereny oddalone od ośrodków miejskich.

 

Konfederacja Lewiatan, od maja 2024 roku, realizuje projekt pt. „Dialog społeczny: uwarunkowania regionalne, krajowe i unijne”.

Projekt jest  dofinansowany przez  Unię Europejską w ramach programu FERS 2021-2027.

 Konfederacja Lewiatan

 

 

Pracodawcy spotkali się z szefem resortu nauki i szkolnictwa wyższego
10 lipca 2024

Pracodawcy spotkali się z szefem resortu nauki i szkolnictwa wyższego

9 lipca 2024 roku odbyło się spotkanie Dariusza Wieczorka, ministra nauki i szkolnictwa wyższego z przedstawicielami biznesu. Konfederację Lewiatan reprezentował prof. Jacek Męcina, doradca zarządu.

Spotkanie, w którym uczestniczyło ponad 30 przedstawicieli biznesu poświęcone było poszukiwaniu metod lepszej współpracy, w tym przedstawieniu oferty ministerstwa w formie programów, przede wszystkim NCBiR. Wiele miejsca poświęcono też analizie barier we współpracy środowisk biznesowych z nauką. Minister Dariusz Wieczorek zadeklarował otwartość na zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym.

Prof. Jacek Męcina w swoim wystąpieniu przedstawił potencjał firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan i wyraził ogromne zainteresowanie bliską współpracą. Wskazał, że firmy potrzebują zachęt do inwestycji w warunkach pogarszających się wskaźników konkurencyjności polskiej gospodarki.

– Rozwój nowych technologii, nowoczesna, oparta na wiedzy gospodarka, stawiają istotne wyzwania przed biznesem i rynkiem pracy. W dyskursie biznesu niemal każdego dnia pojawiają się takie pojęcia jak praca przyszłości, czy life long learning, ale i cały szereg problemów, którym łatwiej sprostać we współpracy świata nauki i biznesu. Coraz częściej wskazuje się na deficyt kadr i zapotrzebowanie na (często) przyszłe zawody, których kształcenie wymaga współdziałania firm i uczelni, co zresztą z różnym natężeniem już się rozwija na wielu polskich uczelniach. Świadomość tych zjawisk powinna skłaniać nas do poszukiwania odpowiedzi na  wyzwania i warunki współpracy uczelni z otoczeniem biznesowym i instytucjonalnym – powiedział prof. Jacek Męcina.

Jego zdaniem biznes potrzebuje dziś dostępu do finansowania innowacyjnych projektów, wsparcia w transformacji technologicznej.  Za tym idzie zapotrzebowanie na pracowników wyposażonych także w kompetencje miękkie.  Środowisko naukowe dysponuje wyjątkowym potencjałem, który z powodzeniem można wykorzystać jako transfer wiedzy sprzyjającej realizacji przyszłych wyzwań gospodarczych, ale jest wciąż sporo barier we współpracy biznes – nauka, które trzeba nazwać i eliminować.

Konfederacja Lewiatan

Zmiany w podatku od nieruchomości bardzo niekorzystne dla firm
09 lipca 2024

Zmiany w podatku od nieruchomości bardzo niekorzystne dla firm

Zmiany definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości spowodują drastyczny wzrost opodatkowania majątku przedsiębiorców. Doprowadzą do wstrzymania transformacji energetycznej i teleinformatycznej kraju. Są sprzeczne z deklarowanym przez resort finansów status quo w zakresie opodatkowania budowli. Konfederacja Lewiatan wyraża zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Głównym ich celem jest zapewnienie odpowiedniej przejrzystości i jasności definicji budynku i budowli na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Obecnie ustawa o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie definicji budynku i budowli odsyła podatników do prawa budowlanego. Definicje zawarte w prawie budowlanym nie spełniają warunku dookreśloności przedmiotu opodatkowania i generują ogromną liczbę sporów przedsiębiorców z organami podatkowymi.

Zaproponowana zmiana według deklaracji Ministerstwa Finansów ma być neutralna podatkowo dla biznesu. Niestety, analiza przepisów wskazuje, że nowe definicje zdecydowanie rozszerzą zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

– Poza budowlami, opodatkowana zostanie też ogromna liczba urządzeń technicznych o wielomiliardowej wartości. Kwota dodatkowych dochodów jednostek samorządu terytorialnego (nieco ponad 8 mln zł) wskazana w Ocenie Skutków Regulacji do projektu ustawy całkowicie odbiega od szacunków naszych firm wskazujących, że nowe obciążenia z tytułu tego podatku mogą wynieść nawet kilkaset milionów złotych – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Lewiatana całkowicie nieakceptowalne jest bardzo szerokie opodatkowanie urządzeń technicznych, całości sieci telekomunikacyjnych wraz z urządzeniami peryferyjnymi, urządzeń energetycznych służących produkcji ekologicznej energii elektrycznej (instalacje OZE).

– W naszej ocenie przyjęcie, że wskazane urządzenia stanowią przedmiot opodatkowania 2% podatkiem od budowli doprowadzi do wstrzymania transformacji energetycznej i teleinformatycznej. Spowoduje nieopłacalność tego typu przedsięwzięć,  ograniczenie nowych inwestycji, a wiele z już zrealizowanych zostanie zlikwidowana. Usunięcie zwolnienia z opodatkowania kolejowych terminali towarowych także jest sprzeczne z krajową oraz unijną polityką klimatyczną i transportową. Będzie miało negatywny wpływ na rentowność inwestycji w bardziej ekologiczny transport intermodalny, multimodalny i kombinowany – dodaje Przemysław Pruszyński.

Zmiany w podatku od nieruchomości zaproponowane przez rząd stoją w sprzeczności z deklaracjami dotyczącymi wspierania rozwoju gospodarczego kraju, oczekiwaniami społeczeństwa i zobowiązaniami Polski na arenie międzynarodowej, w szczególności w zakresie dążenia do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Całkowicie pomijają fakt, że opodatkowanie budowli od ich wartości początkowej (2% rocznie), jest daniną antyrozwojową i antyinwestycyjną. Wymiana starej infrastruktury na nową wiąże się z poważnym wzrostem obciążenia z tytułu podatku od nieruchomości. Natomiast decydując się na wielomilionowe nakłady firmy muszą skalkulować, że w ciągu 50 lat drugie tyle, ile wynosi inwestycja, zobowiązane będą odprowadzić z tytułu podatku. Stąd całkowicie nieakceptowalne jest rozszerzenie zakresu przedmiotowego definicji budowli w stosunku do już istniejących inwestycji i wprowadzenie tak istotnych zmian z minimalnym vacatio legis.

Efektem uchwalenia proponowanej nowelizacji, nie będzie ani doprecyzowanie przepisów podatkowych, ani zachowanie fiskalnego status quo, lecz znacząca podwyżka podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców.

Zobacz stanowisko

Konfederacja Lewiatan

 

Budżetówka powinna zarabiać więcej
09 lipca 2024

Budżetówka powinna zarabiać więcej

W Radzie Dialogu Społecznego nie udało się uzgodnić, wyższego niż proponuje rząd, wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2025 roku.

W ostatnich tygodniach zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego zajmował się założeniami do przyszłorocznego budżetu oraz rządową propozycją wynagrodzenia minimalnego. Zgodnie z oczekiwaniami dyskusja skupiła się na waloryzacji wynagrodzeń w szeroko rozumianej sferze budżetowej.

Z niezrozumiałych przyczyn rząd proponuje wzrost wynagrodzenia minimalnego na poziomie przekraczającym 7% w skali roku, a jednocześnie „własnym” pracownikom oferuje podwyżkę równą prognozowanej na przyszły rok inflacji, tj. 4,1%. Tajemnicą poliszynela jest, że ta decyzja nie ma merytorycznego uzasadnienia.

– Tymczasem poziom usług publicznych wpływa znacząco na działalność gospodarczą, a także na atrakcyjność naszego kraju jako miejsca inwestycji. Wyższe podwyżki dla budżetówki, czego domagają się pracodawcy, to próba zatrzymania lub spowolnienia postępującego pogarszania się jakości pracy.  Propozycja rządu spowoduje, że w 2025 roku nawet nie odrobimy strat z poprzednich lat, gdy inflacja „zjadała” pensje pracowników budżetówki. Pracodawcy wsparli związki zawodowe w walce o wzrost płac. Wiązało się to z próbą, niestety nieudaną, wypracowania wspólnego stanowiska strony społecznej. W ramach roboczych negocjacji pracodawcy zaproponowali, aby wzrost płac w sferze budżetowej był wyższy o 1/3 od wzrostu wynagrodzenia minimalnego. Oznaczałoby to podwyższenie pensji pracowników budżetówki o 10,1%. Związki zawodowe domagały się podwyższenia płac o 15% – mówi Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan.

Mimo, że nie osiągnięto porozumienia, sam proces jego wypracowywania może zwiastować pewną jakościową zmianę w dialogu społecznym, który w ostatnich latach bardzo podupadł.

Więcej komentarzy ekonomicznych w serwisie społecznościowym X, na profilu naszego eksperta Mariusza Zielonki, https://x.com/MariuszZielon11

Konfederacja Lewiatan

 

Postulaty na polską prezydencję. Europa niezależna energetycznie
08 lipca 2024

Postulaty na polską prezydencję. Europa niezależna energetycznie

Utworzenie "Strategii energetycznej UE", która uczyni nasz kontynet jednym z najtańszych światowych dostawców energii elektrycznej, czy uruchomienie ogólnoeuropejskiego programu transformacji przemysłu, analogicznego do KPO, z podobnymi mechanizmami finansowania – proponuje Konfederacja Lewiatan.

Strategia dla Europy  – Europa konkurencyjna, silna globalnie, przyjazna dla firm i pracowników

1 stycznia 2025 r. Polska na sześć miesięcy obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Konfederacja Lewiatan przygotowała postulaty na polską prezydencję oraz dla nowego Parlamentu Europejskiego i  Komisji Europejskiej.

– Europejski Zielony Ład stanowi ogromne wyzwanie dla wszystkich branż i firm, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które potrzebują wsparcia w implementacji zmian. Polska prezydencja powinna zatem skoncentrować się na stworzeniu sprzyjającego środowiska do realizacji ambitnych celów zielonej transformacji, dbając o konkurencyjność przemysłu oraz zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa energetycznego. Niezwykle ważne jest także wsparcie finansowe dla przedsiębiorców – mówi Jakub Safjański, dyrektor departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Europa niezależna energetycznie i konkurencyjna

Konfederacja Lewiatan zwraca uwagę na konieczność dążenia do niezależności energetycznej i konkurencyjności w sektorze energetycznym w UE, przy  jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego klimatu inwestycyjnego i ochrony rynku wewnętrznego. Proponuje też wypracować „Strategię energetyczną UE”, aby uczynić Europę jednym z najtańszych rynków dostawców energii elektrycznej: zwiększyć dostawy energii z OZE i niskoemisyjnego wodoru o konkurencyjnych kosztach.

Europa inwestująca w OZE

Lewiatan apeluje też o promowanie długoterminowych rozwiązań pozwalających na efektywną kosztowo dekarbonizację gospodarek UE, w oparciu przede wszystkim o odnawialne źródła energii, gazowe paliwa odnawialne (np. zielony wodór, biogaz i biometan), a także inicjatywy wspierające rynkowe mechanizmy zakupu energii ze źródeł odnawialnych dla przemysłu, np. poprzez umowy PPA.

Przedsiębiorcy podkreślają potrzebę wsparcia otoczenia regulacyjnego dla rozwoju i przebudowy sieci dystrybucyjnych i przesyłowych, szczególnie w zakresie finansowania inwestycji i modernizacji. Nie powinny one powodować przenoszenia całości skutków tego rozwoju na odbiorców oraz niekorzystnie wpływać na dostępność sieci dla OZE.

Europa promująca zielone innowacje

Ważne jest opracowanie krajowych strategii transformacji przemysłu, w ramach których zostaną określone możliwości wprowadzenia nowych, innowacyjnych rozwiązań wpływających na ograniczenie emisji CO2 z przemysłu, np. materiałów budowlanych. Na tej podstawie mógłby zostać przyjęty budżet na realizację wsparcia dla przemysłu, a UE i państwa członkowskie mogłyby określić instrumenty prawne i organizacyjne zapewniające realizację polityki przemysłowej. Istotne jest również  zapewnienie wsparcia przedsiębiorców we wdrażaniu Zielonego Ładu, np. finansowego (fundusze unijne, dostęp do informacji o źródłach finansowania), eksperckiego (szkolenia, baza ekspertów, firm doradczych).

Europa gospodarką o obiegu zamkniętym

UE powinna podejść ambitnie do przepisów Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, które są obecnie bardzo rozdrobnione. Producenci muszą rejestrować się, składać sprawozdania i uiszczać opłaty w każdym państwie, w którym umieszczają nawet niewielkie ilości sprzedawanych produktów (np. w przypadku sprzedaży online z innego kraju). Dlatego Lewiatan apeluje o harmonizację tych przepisów, w szczególności w zakresie rejestru ROP „w jednym miejscu” (tzw.one-stop-shop lub jedno okienko, podobnie jak ma to miejsce w przypadku przepisów podatkowych dotyczących VAT), co umożliwiłoby MŚP  wypełnienie obowiązków rejestracyjnych w jednym miejscu dla całej UE. Apeluje również o wyłączenia dla mikroprzedsiębiorstw, takie jak te przyjęte w rozporządzeniu w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Konfederacja Lewiatan, od maja 2024 roku, realizuje projekt pt. „Dialog społeczny: uwarunkowania regionalne, krajowe i unijne”.

Projekt jest  dofinansowany przez  Unię Europejską w ramach programu FERS 2021-2027.

 Konfederacja Lewiatan

Apel o pilne zmiany w ustawie o bonie energetycznym
02 lipca 2024

Apel o pilne zmiany w ustawie o bonie energetycznym

O pilne wprowadzenie zmian w ustawie z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku energii, niezbędnych dla prawidłowego i zgodnego z prawem europejskim funkcjonowania mechanizmów osłonowych dla odbiorców energii elektrycznej, ale także dla jej sprzedawców – apeluje Konfederacja Lewiatan.

Przedsiębiorcy oczekują sprawiedliwego mechanizmu rekompensat za obniżki cen energii, rekompensat za obniżki płatności w ubiegłym roku i wyeliminowanie wątpliwości dotyczących odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.

–  Prace legislacyjne nad zmianami w ustawie powinny zostać podjęte niezwłocznie. Szczególnie, że mechanizmy dotyczące „mrożenia cen” i „cen maksymalnych” energii elektrycznej zaproponowane przez poprzedni rząd miały oczywiście wpływ na działania na rynku obrotu energią elektryczną – bardzo mocno ograniczając budowaną przez wiele lat jego konkurencyjność, ale nie powodowały wprost tak poważnych strat, jak rozwiązania wprowadzone na drugą połowę 2024 r. – mówi Jakub Safjański, dyrektor departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Nowe przepisy, które zaczęły wczoraj obowiązywać, w wyniku wejścia w życie ustawy z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, zobowiązały przedsiębiorstwa energetyczne (tak będące w rękach Skarbu Państwa jak i prywatne) do partycypacji w kosztach obniżenia cen dla wybranych grup odbiorców. Dzieje się to w sytuacji regulowanych cen oraz działalności handlowej sprzedawców o bardzo niskich marżach, a także  powrotu do stabilizacji całego rynku.

Brak szybkich zmian może zniweczyć ponad 20-letnie wysiłki na rzecz zbudowania konkurencyjnego rynku obrotu energią oraz realnie zlikwidować mechanizmy konkurencyjne, które są przecież niezbędne dla ochrony interesów odbiorców energii (w tym w szczególności gospodarstw domowych). Dla części spółek obrotu, zwłaszcza mniejszych firm będących tzw. alternatywnymi sprzedawcami energii elektrycznej, wprowadzone przepisy oznaczają automatycznie powstanie strat bilansowych i grożą  zakończeniem działalności.

Niezbędne jest także ustalenie mechanizmu rekompensaty za obniżki płatności dla gospodarstw domowych w wysokości 125,34 zł wprowadzone przedwyborczym rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 9 września 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Spowodowało to obciążenie sprzedawców kwotą ok. 1,7 mld zł, przy braku jakichkolwiek mechanizmów rekompensujących tę obniżkę.

Konfederacja Lewiatan

 

Postulaty na polską prezydencję. Europa wzrostu dla firm i bezpieczna dla obywateli
02 lipca 2024

Postulaty na polską prezydencję. Europa wzrostu dla firm i bezpieczna dla obywateli

Wśród priorytetów polskiej prezydencji powinny znaleźć się działania, które wzmocnią konkurencyjność europejskich firm i jednolity rynek, zwiększą zdolności obronne Europy oraz jej aktywność na arenie międzynarodowej. Ważnym celem naszej prezydencji powinno być też wspieranie przystąpienia do UE nowych członków – uważa Konfederacja Lewiatan.

Strategia dla Europy  – Europa konkurencyjna, silna globalnie, przyjazna dla firm i pracowników

1 stycznia 2025 r. Polska na sześć miesięcy obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Konfederacja Lewiatan przygotowała postulaty na polską prezydencję oraz dla nowego Parlamentu Europejskiego i  Komisji Europejskiej. Postulaty biznesu mogą stanowić inspirację dla kształtowania polityki unijnej. Część priorytetów uwzględnia polską specyfikę, która jest szczególnie ważna w kontekście konieczności wzmocnienia głosu naszego biznesu w europejskim procesie decyzyjnym.

Europa przyjazna dla biznesu

– Apelujemy o wzmocnienie konkurencyjności firm europejskich, zwiększenie stabilności i pewności regulacyjnej w ramach programu na rzecz lepszego stanowienia prawa. Postulujemy uproszczenie unijnych przepisów i zmniejszanie obciążeń dla przedsiębiorstw poprzez przeprowadzanie rzetelnych ocen skutków regulacji.  Niezbędna jest ochrona rynku wspólnotowego przez zapewnienie harmonizacji  unijnego prawa i niedopuszczanie do wprowadzania regulacji krajowych różnicujących rynki poszczególnych krajów UE. Konieczne też jest zadbanie o skuteczne egzekwowanie nowych przepisów – mówi Kinga Grafa, zastępczyni dyrektora generalnego ds. europejskich Konfederacji Lewiatan.

Europa aktywna na arenie międzynarodowej

Konfederacja Lewiatan wskazuje również na konieczność sfinalizowania umów o wolnym handlu z kluczowymi partnerami, np. dotyczących dostępu do energii i surowców krytycznych. Szczególnie istotne jest promowanie ściślejszej współpracy transatlantyckiej, mającej kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i dobrobytu obu partnerów. Współpraca USA i UE powinna iść w kierunku umożliwienia handlu i inwestycji w ekologiczne towary, technologie i usługi, a także wspierania bezpiecznej łączności na całym świecie.

– Wzmocnienie znaczenia Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej jest kluczowe dla jej dalszego rozwoju i stabilności. Rozwijanie handlu i współpracy z krajami trzecimi stwarza nowe możliwości dla europejskich przedsiębiorstw, przyczyniając się do tworzenia miejsc pracy i wzmacniania innowacyjności. Dlatego apelujemy o sfinalizowanie umów o wolnym handlu z kluczowymi partnerami oraz rozwijanie współpracy z podobnie myślącymi krajami. Silniejsza UE globalnie to także większa zdolność do reagowania na kryzysy, która w dobie obecnych wyzwań jest niezwykle istotna – mówi Luana Żak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Europa budująca swoje zdolności obronne

W obliczu globalnych wyzwań istnieje potrzeba wzmocnienia europejskiej polityki obronnej. Bezpieczeństwo i stabilność są podstawą dobrze funkcjonującego społeczeństwa oraz silnej gospodarki. Europa musi więcej i efektywniej wydawać na obronność. Ważne jest zwiększenie inwestycji w rozbudowę konkurencyjnego i innowacyjnego przemysłu obronnego.

Europa przyjazna dla innowacji

Konfederacja Lewiatan apeluje o wprowadzenie rozwiązań  przyjaznych dla innowacji, m. in. otoczenia regulacyjnego oraz zachęt dla firm. W tym kontekście ważne jest wzmacnianie jednolitego rynku UE. Ostatnie 30 lat pokazało, że jest on kluczowym czynnikiem, napędzającym wzrost gospodarczy, miejsca pracy, innowacje i konkurencyjność oraz podnoszącym poziom życia Europejczyków.

Europa wspierająca akcesję nowych członków

Każde z dotychczasowych rozszerzeń UE stanowiło dla niej nowy impuls dla rozwoju gospodarczego otwierając nowe rynki i możliwości integracji.  Dlatego też istotnym celem naszej prezydencji powinno być wspieranie przystąpienia Ukrainy, Mołdawii i Gruzji do Unii Europejskiej. Konieczne jest wspieranie działań mających na celu pomoc tym krajom w spełnieniu niezbędnych kryteriów członkostwa w UE.

Konfederacja Lewiatan, od maja 2024 roku, realizuje projekt pt. „Dialog społeczny: uwarunkowania regionalne, krajowe i unijne”.

Projekt jest  dofinansowany przez  Unię Europejską w ramach programu FERS 2021-2027.

Konfederacja Lewiatan

Przemysł w kryzysie. Perspektywy też nie najlepsze
01 lipca 2024

Przemysł w kryzysie. Perspektywy też nie najlepsze

Wskaźnik PMI w czerwcu br. pozostał na poziomie 45 pkt, tyle co w maju – podał S&P Global.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Nastroje w przemyśle są tak samo złe jak przed miesiącem. Indeks PMI utrzymał się na rekordowo niskim poziomie – 45 pkt. To już 26 miesięcy, kiedy przemysł według opinii menedżerów logistyki przeżywa recesję.  Dłuższy o dwa miesiące trend spadku dotyczy nowych zamówień i finalnie eksportu. Najbardziej ciąży nam spowolnienie u naszych zachodnich sąsiadów.

O ile we wcześniej fazie spowolnienia można było mówić, że recesja wynika z kryzysu energetycznego, wojny oraz wysokiej inflacji, tak teraz większość z tych przesłanek albo zniknęła albo została już oswojona. Tym samym wszystko wskazuje na to, że złe nastroje w przemyśle będą się przekładały na rzeczywiste złe odczyty produkcji.

Ta z kolei według danych PMI spada najszybciej od ośmiu miesięcy. Kurczy się również zatrudnienie. Potwierdzają to badania ankietowe GUS, gdzie przetwórstwo przemysłowe dominuje w odsetku odpowiedzi o możliwe przyszłe zwolnienia. Reasumując: rok 2024 nie przyniesie nic dobrego dla polskiego przemysłu.

Więcej komentarzy ekonomicznych w serwisie społecznościowym X, na profilu naszego eksperta Mariusza Zielonki, https://x.com/MariuszZielon11

Konfederacja Lewiatan