Zbyt mało czasu, aby przygotować się do raportowania JPK_CIT [+MP3]
17 kwietnia 2024

Zbyt mało czasu, aby przygotować się do raportowania JPK_CIT [+MP3]

Zastrzeżenie budzi krótki termin na przygotowanie się do nowych wymogów raportowania CIT w formie pliku JPK oraz nieścisłości co do danych, które należy przekazać w ramach struktury. Termin wejścia w życie nowych obowiązków powinien zostać przesunięty na 1 stycznia 2026 roku – uważa Konfederacja Lewiatan.

Zakończył się kolejny etap konsultacji publicznych nowych wzorów struktury logicznej JPK_KR_PD oraz  wyodrębnionej struktury JPK_ST oraz nowej wersji projektu rozporządzenia ministra finansów w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Lewiatan i tym razem przekazał uwagi do zaproponowanych w rozporządzeniu rozwiązań oraz wynikających z nich struktur logicznych JPK, które pomimo pewnych modyfikacji dalej okazują się być dla podatników sporym wyzwaniem.

Odroczenie terminu wejścia w życie JPK_CIT

Pierwsze raportowanie  dla dużych podatników CIT  oraz podatkowych grup kapitałowych ma odbyć się za 2025 rok, co oznacza konieczność dostosowania systemów już od momentu rozpoczęcia księgowań za ten rok. W takim przypadku na przygotowanie się pozostaje czas do końca 2024 roku.

– Uważamy, że termin wejścia w życie przepisów rozporządzenia powinien zostać odroczony przynajmniej o rok tj. powinny zacząć obwiązywać nie wcześniej niż od 1 stycznia 2026 r. Z uwagi na to, iż w obecnym kształcie obowiązki i procesy związane z technicznym wdrożeniem przepisów rozporządzenia pokryją się czasowo z obowiązkami związanymi z wdrażaniem w przedsiębiorstwach Krajowego Systemu e-Faktur. Wdrażanie tych dwóch rozwiązań nie powinno następować w tym samym momencie ponieważ istnieje duże ryzyko braku odpowiednich zasobów i środków finansowych po stronie przedsiębiorców a także ryzyko, że niewykluczone nieprawidłowości i błędy początkowego okresu funkcjonowania KSeF i JPK_CIT będą się na siebie nakładały i zwiększały ryzyko kar i sankcji – mówi Anna Słomińska – Wernik, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Do prawidłowego wdrożenia JPK_CIT konieczne jest odpowiednio wczesne opublikowanie ostatecznej wersji schemy służącej raportowaniu przynajmniej na 18-24 miesiące przed wejściem w życie obowiązku posiadania systemów generujących pliki JPK. Okres ten jest wymagany, aby w pierwszej kolejności dostawcy systemów księgowych mieli czas na opracowanie rozwiązań zgodnych z finalną schemą, a następnie, aby podatnicy mieli czas na wprowadzenie tych rozwiązań w ramach swoich systemów księgowych i ich przetestowanie.

Wciąż wiele niejasności

Pomimo, iż Ministerstwo Finansów uwzględniło część uwag zgłoszonych podczas pierwszego etapu konsultacji projektu rozporządzenia to dalej wśród przedsiębiorców pozostaje wiele wątpliwości co do możliwości technicznych i istotności przekazywanych danych. Jedna z najważniejszych zmian polega na fakultatywnym podawaniu części danych w pierwszym roku podatkowym obowiązywania rozporządzenia tj:

– numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta podatnika, o ile został nadany,
– numeru identyfikującego fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, o ile został nadany do dnia przekazania księgi,

– danych potwierdzających nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

– wysokości różnicy pomiędzy wynikiem bilansowym i podatkowym,
– znaczników identyfikujących konta ksiąg wykazywane według słownika znaczników identyfikujących konta ksiąg – w przypadku podatników stosujących Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

Zdaniem Lewiatana wdrażanie obowiązków stopniowo w dwóch fazach jest nieefektywne i stanowi znaczne utrudnienie operacyjne, szczególnie dla dużych podmiotów, które wprowadzają szereg tego rodzaju wymogów w skali międzynarodowej. Wynika to z faktu, że zasoby ludzkie i techniczne są angażowane w kolejne projekty, przez co powrót do wcześniejszego, częściowo nieukończonego procesu wiąże się ze znacznym skomplikowaniem organizacyjnym i nieefektywnością. W rezultacie takie firmy mogą stanąć przed koniecznością wdrożenia całości regulacji (także elementów fakultatywnych) do daty wejścia w życie przepisów rozporządzenia czyli przy zbyt krótkim dostępnym czasie na przygotowanie się do tak rewolucyjnych zmian.

Uproszczenia wymogów w praktyce

W projekcie rozporządzenia  przewidziano również pewne uproszczenia dla wybranych sektorów tj. banków, zakładów ubezpieczeń, przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Dla tych konkretnych dostawców oraz
w przypadku ściśle wskazanych  transakcji nie będzie wymogu wskazywania NIP nabywcy. Uważamy że takie, uproszczenie ma sens o ile zostanie rozszerzone na innych dostawców usług masowych – np. energetykę. Ponadto, należy zauważyć, że wyłączenie dotyczy tylko bardzo wąskiej części działalności wskazanych przedsiębiorców poprzez odwołanie się do konkretnych definicji w ustawach szczególnych a pomija inne bardzo istotne obszary tej działalności tj. bankowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej np. udzielania kredytów i pożyczek, usługi geolokalizacji, usługi elektroniczne, usługi telewizji itp. Sytuacja taka spowoduje, że w praktyce zastosowanie tego wyłączenia będzie w większości przypadków niemożliwe albo nieznaczne.

Techniczne możliwości przesyłania danych

– Pragniemy również zwrócić uwagę ma możliwości techniczne przesłanie plików JPK_KR_PD, JPK_ST o dużej pojemności na wskazany przez Ministerstwo Finansów zasób. Obecnie, dla porównania przy raportowaniu JPK_VAT obowiązuje limit przesyłu plików 100 MB, co skutkuje koniecznością podziału pliku JPK_VAT za jeden miesiąc np. na klika części.  Wskazane zatem byłoby potwierdzenie technicznej możliwości przesyłania plików JPK_KR_PD, JPK_ST o wielkości np. do 10- 20 GB, bez konieczności ich podziału. Z uwagi również na ilość danych przesyłanych przez dużych podatników wskazane jest wprowadzenie możliwość przekazywania dzienników za okresy krótsze niż rok np. dzienne, miesięczne – dodaje Anna Słomińska – Wernik.

Lewiatan apeluje do resortu finansów, aby przeanalizował możliwość odroczenia wejścia w życie JPK_CIT, bowiem przy wciąż trwających pracach przy KSeF oraz braku ostatecznej wersji schemy JPK_KR_PD oraz JPK_ST podatnicy mogą nie udźwignąć kolejnego ciężaru zmian w tak krótkim czasie.

Konfederacja Lewiatan

Przedsiębiorców czeka kolejna rewolucja w podatkach [+MP3]
23 stycznia 2024

Przedsiębiorców czeka kolejna rewolucja w podatkach [+MP3]

Zastrzeżenie budzi krótki termin na przygotowanie się do nowych wymogów raportowania CIT w formie pliku JPK oraz zbyt duża liczba danych i informacji, które należy przekazać w ramach struktury – uważa Konfederacja Lewiatan.

Wysłuchaj komentarza ekspertki:

Właśnie zakończyły się konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Lewiatan przekazał uwagi do zaproponowanych w rozporządzeniu rozwiązań oraz wynikających z nich struktur logicznych JPK_KR, które okazują się być dla podatników sporym wyzwaniem.

Czego dotyczą nowe wymogi?

Nowe obowiązki sprawozdawcze dotyczą obligatoryjnego prowadzenia ksiąg rachunkowych w formie elektronicznej i ich regularnego przesyłania w ramach struktury JPK dla ksiąg rachunkowych przez podatników CIT. Księgi rachunkowe będą zatem przesyłane przez podatników do urzędu skarbowego w formie ustrukturyzowanej xml, bez wezwania tak jak miało to miejsce dotychczas.  Ponadto, zaproponowana przez MF nowa struktura logiczna przedstawiająca dane do raportowania będzie zawierać znacznie więcej elementów obligatoryjnych niż obecnie funkcjonująca struktura JPK_KR.

Kiedy pierwsze raportowanie?

Pierwsze raportowanie  dla dużych podatników CIT  oraz podatkowych grup kapitałowych ma odbyć się za 2025 rok, co oznacza konieczność dostosowania systemów już od momentu rozpoczęcia księgowań za ten rok. W takim przypadku na przygotowanie się pozostaje czas do końca 2024 roku.

– Uważamy, że termin wejścia w życie przepisów rozporządzenia powinien zostać odroczony przynajmniej o rok tj. przepisy powinny zacząć obwiązywać nie wcześniej niż od 1 stycznia 2026 r. Z uwagi na to, iż w obecnym kształcie obowiązki i procesy związane z technicznym wdrożeniem przepisów rozporządzenia pokryją się czasowo z obowiązkami związanymi z wdrażaniem w przedsiębiorstwach Krajowego Systemu e-Faktur. Zwłaszcza teraz kiedy wiemy, że  KSeF został przesunięty w czasie. Co prawda Minister Finansów nie podał konkretnej daty wejścia obowiązkowego KSeF ale zapowiedział, że na pewno nie zdarzy się to w 2024 roku. Zatem należy spodziewać się, że nastąpi to z początkiem 2025 r. Wdrażanie tych dwóch rozwiązań nie powinno następować w tym samym momencie ponieważ istnieje duże ryzyko braku odpowiednich zasobów i środków finansowych po stronie przedsiębiorców a także ryzyko, że niewykluczone nieprawidłowości i błędy początkowego okresu funkcjonowania KSeF i JPK_KR  będą się na siebie nakładały i zwiększały ryzyko kar i sankcji. Po drugie do prawidłowego wdrożenia raportowania o księgach rachunkowych konieczne jest opublikowanie ostatecznej wersji schemy służącej raportowaniu danych przynajmniej na 18-24 miesiące przed wejściem w życie obowiązku posiadania systemów generujących pliki JPK_KR – mówi Anna Słomińska – Wernik, ekspertka Lewiatana.

Będą dodatkowe wymogi

Rozporządzenie przewiduje dodatkowe wymogi, które wymuszają liczne zmiany systemowe, procesowe i techniczne, bowiem księgi trzeba będzie uzupełnić o:

 1. dane identyfikacyjne kontrahenta podatnika (np. NIP jeśli został nadany)
 2. w przypadku faktur stanowiących dowód księgowy – numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, o ile został nadany
 3. znaczniki identyfikujące konta rachunkowe wykazywane według słownika znaczników
 4. dane potwierdzające nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej:
 5. wysokość, rodzaj i typ różnicy pomiędzy wynikiem bilansowym i podatkowym (wskazanie różnic trwałych, przejściowych).

Nowe znaczniki kont rachunkowych oznaczają przebudowę całego procesu i zmiany w systemach i aplikacjach przedsiębiorstw.  Dodatkowo przedsiębiorcy sygnalizują, iż pomimo wykorzystania systemu finansowego wraz z odpowiednim modułem środków trwałych brak jest często bezpośredniego, systemowego powiązania środka trwałego z fakturą oraz wskazują na inne szczególne przypadki,  które uniemożliwią prawidłowe raportowanie jak np. tworzenie wielu środków trwałych z wielu faktur od różnych dostawców lub wielu środków trwałych z jednej faktury, wytworzenia środka trwałego, który obejmuje zakup materiałów od jednego lub wielu dostawców oraz pracę pracowników.

Bez znaczników kont

– Apelujemy zatem o rezygnację ze znaczników kont w zakresie kwalifikacji księgowanych zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych oraz danych potwierdzających nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Ponadto, uważamy, że tego typu rewolucja w rachunkowości podatkowej podatników wymaga w pierwszej kolejności licznych zmian legislacyjnych zbliżających wynik podatkowy do rachunkowego, tak aby rzeczywiście podatnicy mogli „oderwać” się od licznych pozasystemowych kalkulacji i prowadzić kalkulacje podatku dochodowego i odroczonego wyłącznie o salda kont księgowych. Postulujemy zatem od odejścia zaproponowanego  mapowania do JPK_KR uzgodnienia między wynikiem bilansowym a podatkowym – dodaje Anna Słomińska – Wernik.

Zasadne zatem wydaje się, aby Ministerstwo Finansów przeanalizowało ponownie zaproponowane przepisy tak, aby nie było konieczności gruntownych zmian i idących za tym ogromnych kosztów dostosowania systemów finansowych w przedsiębiorstwach, bowiem po rewolucji w fakturowaniu podatnicy mogą nie udźwignąć kolejnego ciężaru zmian w tak krótkim odstępie.

Konfederacja Lewiatan

Zmiany w VAT, CIT, ulgach proinnowacyjnych ważne dla przedsiębiorców
11 stycznia 2024

Zmiany w VAT, CIT, ulgach proinnowacyjnych ważne dla przedsiębiorców

Podniesienie limitu zwolnienia podmiotowego z VAT, uchylenie podatku minimalnego CIT, przywrócenie możliwości amortyzowania nieruchomości mieszkalnych, czy wprowadzenie zmian dotyczących ulg proinnowacyjnych – to zdaniem Konfederacji Lewiatan rozwiązania podatkowe, które ułatwią firmom prowadzenie działalności gospodarczej.

Podniesienie limitu zwolnienia podmiotowego z VAT

– Obecny limit zwolnienia podmiotowego z VAT (200 000 zł) obowiązuje już
7 lat. W tym czasie skumulowana inflacja wyniosła ponad 30%. Postulujemy urealnienie tego limitu i podniesienie go do 300 000 zł. Będzie to korzystne szczególnie dla najmniejszych firm, które proporcjonalnie do osiąganych dochodów czy przychodów, ponoszą najwyższe koszty obsługi podatkowo-księgowej. Status podatnika VAT wiąże się z szeregiem dodatkowych obowiązków, które dla najmniejszych podatników są poważnym wyzwaniem. Proponowana zmiana przyczyni się do zmniejszenia liczby obowiązków podatkowych dla najmniejszych przedsiębiorców. Zmiana będzie także neutralna z punktu widzenia wpływów budżetowych – przekonuje Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Uchylenie podatku minimalnego CIT

Podatek minimalny CIT został wprowadzony od 1 stycznia 2022 r. Była to jedna z wielu nieprzemyślanych regulacji wprowadzonych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Ze względu na źle napisane przepisy oraz możliwie najgorszy moment wprowadzenia „podatku od strat”, podjęto decyzję o zawieszeniu jego obowiązywania i wdrożeniu korekt do przepisów. Pomimo, że ustawodawca dostrzegł liczne absurdy tej regulacji, polegające na opodatkowaniu firm, które nie osiągają dochodów albo ich niskie dochody nie są w żaden sposób związane ze stosowaniem optymalizacji podatkowej, nie zdecydował się na uchylenie tej regulacji. Wprowadzono nowe wyłączenia podmiotowo-przedmiotowe, nową konstrukcję obliczania podstawy opodatkowania, odroczenie obowiązywania do 2024 r. oraz podniesiono poziom rentowności z 1% do 2%, której nieosiągnięcie przez przedsiębiorstwo skutkuje koniecznością zapłaty podatku minimalnego.

Podatek minimalny CIT zaczął obowiązywać w 2024 r., pierwszy raz firmy zapłacą go składając zeznanie podatkowe w 2025 r. Zdaniem Lewiatana podatek minimalny, którym mają być obciążone firmy znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej, bądź działające w branżach o niskich marżach, należy uchylić. Dodatkowo, niezwykle skomplikowana konstrukcja tego podatku, w szczególności sposób ustalenia podstawy opodatkowania spowoduje niewspółmierny do ewentualnych korzyści fiskalnych, wzrost kosztów funkcjonowania firm oraz ryzyka związanego z wypełnianiem obowiązków podatkowych.

Przywrócenie możliwości amortyzowania nieruchomości mieszkalnych

Od 1 stycznia 2022 r. nieruchomości mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, wydzierżawiane albo wynajmowane nie podlegają amortyzacji. Wprowadzona zmiana ma negatywny wpływ na rynek najmu – wzrost obciążeń fiskalnych związanych z najmem już obecnie przełożył się na wyższe czynsze za wynajem mieszkania. Ponadto uniemożliwienie amortyzowania lokali mieszkalnych zostało wprowadzone w momencie trwania ich amortyzacji i narusza zasadę ochrony praw nabytych.

– Dlatego biorąc pod uwagę poważne zarzuty natury konstytucyjnej, a także niekorzystne skutki gospodarcze związane z zakazem amortyzowania lokali mieszkalnych, proponujemy jak najszybsze jego zniesienie. Pozwoli to uniknąć  długotrwałych i niepotrzebnych sporów podatników z organami podatkowymi – dodaje Przemysław Pruszyński.

Wprowadzenie zmian dotyczących ulg proinnowacyjnych

Lewiatan postuluje również wprowadzenie wielu zmian związanych z ulgami proinnowacyjnymi. W przypadku ulgi B+R chodzi m.in. o stworzenie możliwości uzyskania zwrotu gotówkowego dla wszystkich firm (nie tylko najmniejszych), kiedy przedsiębiorca wykazuje straty lub osiąga niewystarczające kwoty dochodu do rozliczenia pełnej wysokości ulgi B+R, czy zwiększenie kwoty kosztów kwalifikowanych do 200% we wszystkich kategoriach.

Wynagrodzenie „innowacyjnych pracowników” w 100% powinno być kwalifikowane do ulgi B+R.  Powinna też istnieć możliwość rozliczania w ramach ulgi B+R kosztów amortyzacji środków trwałych wytworzonych/ ulepszonych w ramach działalności B+R w takiej proporcji w jakiej koszty kwalifikowane zostaną ujęte w wartości początkowej ŚT. Istotne byłoby również umożliwienie kwalifikowania kosztów umów B2B z pracownikami B+R oraz rozszerzenie zakresu ulgi B+R.

Lewiatan proponuje także aktualizację objaśnień w zakresie ulgi IP Box dotyczących jej stosowania  w przypadku, gdy kwalifikowane prawo własności intelektualnej jest uwzględnione w cenie usługi lub produktu. Brak dokładnych objaśnień w tym zakresie przysparza wielu problemów podatnikom podczas korzystania z ulgi IP Box, a często wręcz zniechęca ich do stosowania ulgi.

W przypadku ulgi na prototyp, robotyzację i ekspansję eksperci Lewiatana wskazują m.in. na potrzebę jej rozszerzenia, m.in. o kwalifikowanie leasingu operacyjnego, oraz urządzeń i części linii produkcyjnych, które eliminują pracę ludzką, a nie są robotami w myśl przyjętej definicji robota przemysłowego oraz zwiększenie poziomu odliczenia do 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Proponują także wprowadzenie nowej ulgi  na zrównoważony rozwój, która byłaby dedykowaną ulgą podatkową wspierającą przedsiębiorstwa w realizacji celów związanych z Zrównoważonym Rozwojem (ESG). Przykładowe kategorie kosztów kwalifikowanych takiej ulgi to: inwestycje w odnawialne źródła energii, projekty społeczne, edukacyjne i kulturalne mające na celu poprawę jakości życia lokalnej społeczności, działania proekologiczne, inwestycje w mechanizmy zarządzania korporacyjnego, promocję etycznych standardów biznesowych oraz szkolenia pracowników z zakresu ESG. Wprowadzenie ulgi na zrównoważony rozwój może stanowić bodziec dla przedsiębiorstw do podejmowania działań, które nie tylko przynoszą korzyści finansowe, ale również przyczyniają się do społecznej i ekologicznej odpowiedzialności biznesu.

Więcej o postulatach podatkowych Konfederacji Lewiatan przeczytasz tutaj

Konfederacja Lewiatan

 

Ministerstwo Finansów przedłuży terminy dla podatników CIT
01 marca 2023

Ministerstwo Finansów przedłuży terminy dla podatników CIT

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców – resort finansów przedłuży termin na złożenie zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) oraz na zapłatę należnego podatku.

Projekt rozporządzenia przedłużający termin wykonania tego obowiązku jest obecnie konsultowany w ramach konsultacji społecznych. Podatnicy podatku CIT zobowiązani będą do złożenia zeznania oraz wpłaty należnego podatku za 2022 r. w terminie do końca 30 czerwca 2023 roku, zamiast do 31 marca 2023 roku.

Złożenie rozliczenia podatkowego CIT-8 do końca czerwca

To dobra wiadomość dla przedsiębiorców i osób odpowiedzialnych w firmach za rozliczenie podatkowe. Złożenie rozliczenia podatkowego CIT-8 w terminie do 31 marca byłoby dużym wyzwaniem, biorąc pod uwagę wiele innych obowiązków związanych z zamknięciem i podsumowaniem roku.

– W szczególności rozliczenie dochodów pracowników i wystawienie formularzy PIT-11 jest czasochłonne i wyjątkowo trudne ze względu na fakt, że przepisy dotyczące obliczenia wynagrodzeń pracowników zmieniane były kilkakrotnie w trakcie 2022 roku – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor Departamentu Podatkowego Lewiatana.

Niestety, jak dotąd Ministerstwo Finansów nie poinformowało, czy planuje także przedłużyć termin na sporządzenie sprawozdania finansowego, terminy dotyczące raportowania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych i ich udziałowców oraz terminy złożenia informacji IFT-1R i IFT-2R. – W naszej ocenie termin na wykonanie tych obowiązków także powinien zostać przedłużony – dodaje Przemysław Pruszyński.

Zobacz uwagi Lewiatana w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Korekta CIT korzystna dla firm, ale wymaga uzupełnienia
14 lipca 2022

Korekta CIT korzystna dla firm, ale wymaga uzupełnienia

Zmiany zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są potrzebne, eliminują wiele błędów i niepotrzebnych rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu. Wymagają jednak korekt, które pozwolą uniknąć problemów ze stosowaniem przepisów po ich wejściu w życie. Ponadto nie uwzględniają wszystkich postulatów przedsiębiorców – podkreśla Konfederacja Lewiatan.

– Mamy nadzieję, że Ministerstwo Finansów uwzględni je w trakcie konsultacji społecznych. Proponowane zawieszenie obowiązywania w 2022 r. przepisów o podatku minimalnym jest konieczne, ponieważ przepisy nie spełniają standardu przyzwoitej legislacji, budzą poważne wątpliwości interpretacyjne. Określenie podstawy opodatkowania tym podatkiem sprawia ogromne problemy, a w wielu przypadkach w ogóle nie jest możliwe. Ponadto przedstawiona w projekcie modyfikacja przepisów pozwoli na pewne uproszczenie w sposobie obliczania tego podatku i wyłączenie części podatników, tj. firm będących małymi podatnikami CIT z przychodami do 2 mln euro, firm komunalnych i szpitali.  Nie zmienia to jednak faktu, że dalej będzie dotyczyć małych i średnich przedsiębiorstw (z przychodami do 50 mln euro), które muszą się zmagać z kryzysem wywołanym pandemią Covid-19, wojną w Ukrainie oraz wieloma innymi negatywnymi zjawiskami w gospodarce. Tym bardziej, że w ramach korekty przepisów proponuje się podniesienie progu rentowności firm z 1 do 2%, co spowoduje, że więcej podmiotów będzie zobowiązanych do zapłaty podatku minimalnego, albo do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z samym monitorowaniem ewentualnego obowiązku jego zapłaty – przekonuje Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Wprowadzając ten podatek przyjęto ułomne założenie, że jeżeli firma nie wpłaca do budżetu państwa odpowiednio wysokiego CIT, to zapewne jest to wynikiem stosowania agresywnej optymalizacji podatkowej, i w praktyce obejmuje też firmy, które nigdy żadnej optymalizacji nie stosowały. Dlatego podatek ten należy uchylić.

Lewiatan pozytywnie ocenia proponowane uproszczenia w zakresie poboru podatku u źródła, tj. uelastycznienie zasad składania oświadczenia płatnika wyłączającego obowiązek stosowania tego mechanizmu. Proponowane uproszczenie powinno obowiązywać wstecznie, tj. od 1 stycznia 2022 r., a nie jak zaproponowano w projekcie od 1 stycznia 2023 r., ponieważ w takim przypadku nie rozwiąże problemów i wątpliwości związanych ze składaniem oświadczenia, które wystąpiły w 2022 r.

– Na poparcie zasługują liczne zmiany mające na celu uporządkowanie i uproszczenie przepisów o cenach transferowych oraz podniesienie limitów dla transakcji objętych dokumentowaniem. Korzystne z punktu widzenia przedsiębiorców będą także zmiany w zakresie estońskiego CIT-u oraz uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie z uwagi na liczne wątpliwości związane z szerokim katalogiem przesłanek uznania kosztów za ukrytą dywidendę – dodaje Przemysław Pruszyński.

W propozycjach Ministerstwa Finansów zabrakło natomiast powrotu do neutralnej podatkowo wymiany udziałów w przypadku połączeń oraz podziałów spółek. Wciąż wymiana udziałów będzie neutralna podatkowo wyłącznie w przypadku pierwszej reorganizacji firmy. Taka sytuacja jest bardzo szkodliwa dla rozwoju firm. Restrukturyzacje  są naturalnym elementem prowadzenia biznesu,  umożliwiającym zarządzanie nim w sposób optymalny i efektywny. Ograniczenie preferencyjnego opodatkowania restrukturyzacji dokonywanych z oczywistych powodów biznesowych, powoduje że uzasadnione i konieczne dla rozwoju firm połączenia bądź podziały, są wstrzymywane ze względów finansowych. Jest to bardzo niepożądana sytuacja stojąca w sprzeczności z deklaracjami rządu o potrzebie budowania dużych i silnych przedsiębiorstw, mających potencjał do rozwoju i konkurowania na rynkach zagranicznych. Uwzględniając negatywne skutki tych przepisów  dla rozwoju przedsiębiorstw i co za tym idzie całej gospodarki pracodawcy liczą, że jeszcze w ramach tego pakietu zmian w CIT zostaną uchylone.

Konfederacja Lewiatan

 

Zmiany w minimalnym podatku CIT ważne, ale niewystarczające
21 czerwca 2022

Zmiany w minimalnym podatku CIT ważne, ale niewystarczające

Rząd zapowiada modyfikację i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym CIT. Cieszy fakt, że resort finansów uwzględnił część postulatów zgłaszanych przez przedsiębiorców.

Zmiany idą w dobrym kierunku, ale oznaczają, że rząd nie zdecydował się na rezygnację z poboru tego podatku. W konsekwencji proponowane wyłączenia powinny objąć wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa – uważa Konfederacja Lewiatan.

W wykazie prac legislacyjnych została zamieszczona informacja, że w trzecim kwartale br. rząd będzie pracował nad dużą nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedsiębiorcy oczekują tych zmian. Ich celem będzie przede wszystkim naprawienie wadliwych i szkodliwych dla biznesu przepisów wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu.

Jedną z najważniejszych zmian będzie modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym, który przez niewłaściwą konstrukcję i wadliwe założenia obciąża firmy będące w trudnej sytuacji finansowej albo działające w niskomarżowych branżach.

Podatek minimalny ma nie być pobierany za 2022 r., wyłączeni spod regulacji zostaną mali podatnicy, spółki komunalne, podatnicy u których większość przychodów zostało osiągniętych w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia oraz podatnicy, których rentowność w 1 z 3 ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%, a także podmioty postawione w stan upadłości lub likwidacji. Limit rentowności (udziału dochodu w przychodach), po przekroczeniu którego podatek nie będzie pobierany zostanie podwyższony z 1% do 2% przy jednoczesnym wyłączeniu przy jego ustalaniu opłat z tytuł umów leasingu środków trwałych, wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej oraz wartości podatku akcyzowego. Pojawi się także opcja wyboru prostszej metody ustalenia podstawy opodatkowania.

– Cieszy fakt uwzględnienia przez Ministerstwo Finansów części zgłaszanych przez przedsiębiorców postulatów, choć biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą, podatek ten w ogóle nie powinien był uchwalony i najlepszym rozwiązaniem jest jego likwidacja. Proponowane modyfikacje, wydają się iść w dobrym kierunku, jednak jeżeli podatek ten ma być modyfikowany to dostrzegamy potrzebę wyłączenia spod regulacji wszystkich podatników z sektora MŚP z obrotami do 50 mln euro, a nie tylko małych podatników w rozumieniu ustawy o CIT z obrotami do 2 mln euro. Wyłączenie pewnych kosztów przy liczeniu poziomu rentowności jest zmianą korzystną, ale już podniesienie tego wskaźnika do 2% może spowodować, że jeszcze większa liczba podatników, może zostać objęta tym podatkiem. Biorąc pod uwagę, że przy wprowadzeniu tego rozwiązania zabrakło rzetelnych analiz i oceny skutków regulacji, liczymy tym razem na pogłębione konsultacje społeczne proponowanych zmian – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

W zapowiadanych zmianach brakuje propozycji przywrócenia podatkowej neutralności połączeń, podziałów i wymiany udziałów spółek. Wprowadzone od 1 stycznia br. ograniczenie neutralności restrukturyzacji wyłącznie do pierwszej wymiany udziałów, hamuje rozwój firm. Restrukturyzacje są naturalnym elementem prowadzenia biznesu, umożliwiającym zarządzanie nim w sposób optymalny i efektywny. Ograniczenie preferencyjnego opodatkowania restrukturyzacji dokonywanych z oczywistych powodów biznesowych, powoduje, że uzasadnione i konieczne dla rozwoju firm połączenia bądź podziały są wstrzymywane ze względów finansowych.

Pozostałe zapowiadane przez rząd zmiany to m.in. modyfikacja przepisów w zakresie:

 • zagranicznych jednostek kontrolowanych (CFC)
 • opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów
 • podatku u źródła (WHT)
 • kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych
 • polskiej spółki holdingowej (PSH) (złagodzenie warunków skorzystania ze zwolnienia)
 • estońskiego CIT
 • procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków
 • transakcji rajowych

Konfederacja Lewiatan

 

Nie będzie rewolucji w podatku CIT
17 maja 2022

Nie będzie rewolucji w podatku CIT

- Jeśli chodzi o zmiany w CIT to chcemy wrócić do rozwiązań już sprawdzonych, nie planujemy żadnej rewolucji, nie będziemy eksperymentować. Najpóźniej za dwa tygodnie przedstawimy szczegółowe rozwiązania, np. dotyczące podatku minimalnego, które skierujemy do konsultacji społecznych – zapewnił przedsiębiorców Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów na VI Kongresie Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Wiceminister finansów przekonywał, że na zmianach podatkowych zyska prawie 13 mln osób. Skorzystają przedsiębiorcy, bo będą płacili niższe podatki nawet od kilkuset do 1700 zł rocznie.

– Dla większości podatników zmiany są korzystne, albo neutralne. Nikt na nich nie straci. W trakcie konsultacji społecznych uwzględniliśmy wiele zmian zgłaszanych, m.in. przez przedsiębiorców – dodał.

Artur Soboń zwrócił uwagę, że celem zmian podatkowych jest wspieranie innowacyjnych firm. Priorytetem jest zwiększenie ich inwestycji. Planujemy też zmiany w ordynacji podatkowej, głównie związane z kwestiami formalnymi, biurokratycznymi. Bierzemy też udział w pracach nad międzynarodową reformą podatkową – powiedział Artur Soboń.

Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan podkreślił, że jesteśmy w momencie przełomowym. Teraz najważniejszym zadaniem jest zapanowanie nad systemem podatkowym w tym roku. – Mamy nadzieje, że nie zostaną zaprzepaszczone wszystkie dobre zmiany w podatkach, które pojawiły się po konsultacjach społecznych – stwierdził Maciej Witucki.

Uczestnicy panelu „Podatkowy proces legislacyjny wymaga zmiany. Jak tworzyć i wprowadzać zmiany bez szkody dla przedsiębiorców?” zastanawiali się jak firmy mają się przygotować do wielu, często nieprzemyślanych zmian.

Tomasz Michalik, partner w Kancelarii MDDP przekonywał, że przedsiębiorcy powinni efektywnie być włączeni do procesu legislacyjnego już na samym  początku.

 – Brak konsultacji z biznesem często skutkuje problemami. Dlatego potrzebne są realne konsultacje społeczne, odpowiednie wydłużone vacatio legis, komunikacja przed i po wprowadzeniu zmian i ocena skutków regulacji, która bierze pod uwagę nie tylko skutki dla budżetu, ale także wpływ na funkcjonowanie firm – dodał.

– Nie jest łatwo przeprowadzić zmiany, które zadowolą wszystkich. Zgadzam się jednak, że powinniśmy dążyć do modelu, który jest bardziej stabilny i przewidywalny. Uznaliśmy, że nie ma sensu przygotowanie tylko pakietu naprawczego na 2022 rok, lecz trzeba opracować regulacje, które będą obowiązywały też w 2023 roku, co będzie pewnym elementem stabilizującym – powiedział Artur Soboń.

Agnieszka Głowacka, wiceprezes zarządu, ERBUD SA stwierdziła, że koszty wprowadzenia nowych przepisów zostały przerzucone na przedsiębiorców. Kosztowna okazała się zmiana systemów informatycznych, które nie dawały rady. – Polski Ład przypominał inflację w Turcji. Codziennie byliśmy zaskakiwani nowymi regulacjami – dodała.

Jarosław Szatański, dyrektor departamentu podatków dochodowych w Ministerstwie Finansów uczestniczący w panelu „Polski Ład. Jak wprowadzone zmiany wpłynęły na funkcjonowanie przedsiębiorców? Główne trudności i proponowane kierunki zmian” zapewnił, że kończą się prace nad zmianami w podatku CIT. – Nie przedstawimy kompleksowej reformy CIT, ograniczymy się do usunięcia złych rozwiązań, poprawienia wielu przepisów, np. dotyczących podatku minimalnego – powiedział.

W czasie konferencji rozmawiano również o ordynacji podatkowej, współpracy biznesu z administracją skarbową, nowych ulgach innowacyjnych dla przedsiębiorców czy ekspansji zagranicznej i wpływu na nią podatków.

Konfederacja Lewiatan