Jak dopasować kompetencje do potrzeb pracodawców – podsumowanie projektu Better Skilled
19 stycznia 2024

Jak dopasować kompetencje do potrzeb pracodawców – podsumowanie projektu Better Skilled

W ramach projektu Better Skilled finansowanego przez Komisję Europejską odbyło się seminarium sieci Egelund będące podsumowaniem przedsięwzięcia.

Tematem seminarium były dobre praktyki w zakresie nabywania umiejętności i kwalifikacji w wybranych krajach UE. Podczas spotkania Sławomir Szymczak, ekspert Lewiatana i koordynator projektu Better Skilled, przedstawił stan realizacji przedsięwzięcia.

Wpływ cyfryzacji na kompetencje pracowników

Prof. Beata Woźniak-Jęchorek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przedstawiła zagadnienia wpływu procesów cyfryzacji na osoby w wieku 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z obszarów oddalonych od ośrodków miejskich. Przybliżyła też kwestię tworzenia mechanizmów wsparcia na rzecz wyrównywania szans.

O prognozowaniu zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje cyfrowe mówiła podczas spotkania dr Olena Shelest-Szumilas (UEP), która zaprezentowała zapotrzebowanie na umiejętności cyfrowe w trzech ujęciach: ogólnych umiejętności cyfrowych, umiejętności związanych z pracą zdalną oraz umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi sztucznej inteligencji oraz Internetu rzeczy.

W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele europejskich organizacji pracodawców: Teresa Hornung (BDA), Louise Hoej Larsen (DA), Raquel Carro Andollo (CEOE), Valerie Gruber (IV), Knut Øye Brandsås (NHO), Agnese Trofimova (LDDK), Saidi Siham (MEDEF), Jaime Aurrecoechea Bereincua (CEOE) oraz eksperci Lewiatana: Kinga Grafa, Luana Żak, Lech Pilawski, Robert Lisicki, Nadia Kurtieva, Maria Pietrzak.

Kompetencje zgodne z potrzebami pracodawców

Projekt Better Skilled jest realizowany przez Konfederację Lewiatan od września 2022 r., a jego zakończenie przewidziane jest na luty 2024. Celem projektu jest wsparcie budowy systemu nabywania i doskonalenia kompetencji oraz kwalifikacji zgodnych z potrzebami pracodawców.

Projekt umożliwił Konfederacji Lewiatan wzmocnienie ekspertyzy do kształtowania otoczenia prawnego, instytucjonalnego i finansowego w celu wspierania nabywania oraz doskonalenia umiejętności pracowników. Konfederacja Lewiatan w ramach projektu przygotowała kilka analiz oraz raportów na temat m.in. pracy zdalnej, wpływu procesów cyfryzacji na środowisko pracy oraz prognoz zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje cyfrowe – mówi Sławomir Szymczak.

Istotnym elementem projektu było powołanie Rady ds. Kompetencji i Kwalifikacji, która zrzesza firmy i organizacje członkowskie Konfederacji Lewiatan szczególnie zainteresowane współtworzeniem nowego systemu nabywania umiejętności, kompetencji i kwalifikacji. Rada stanowi forum konsultacyjne wyrażania i wypracowywania stanowisk oraz współpracy członków KL w tym obszarze.

Spotkanie podsumowujące projekt odbyło się 17 stycznia 2024 i było okazją do przedstawienia wyników analiz i ekspertyz powstałych w ramach projektu.

 

Projekt pt.: Budowanie potencjału i wewnętrznej ekspertyzy Konfederacji Lewiatan w zakresie umiejętności i kompetencji w miejscu pracy po pandemii COVID-19 (Better Sillked). Finansowane przez Unię Europejską. Poglądy i wyrażone opinie są jednak wyłącznie poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają przepisy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. W związku z powyższym ani Unia Europejska ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Czytaj też: Komisja Europejska publikuje pakiet dotyczący umiejętności i mobilności talentów

 

Jak zdobywać umiejętności i kwalifikacje? Spotkanie Egelund Network
11 kwietnia 2023

Jak zdobywać umiejętności i kwalifikacje? Spotkanie Egelund Network

Konfederacja Lewiatan zorganizowała sesję tematyczną dotyczącą systemów nabywania i doskonalenia kompetencji oraz zdobywania kwalifikacji, w której udział wzięli przedstawiciele organizacji pracodawców działających w ramach Egelund Network.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego, a także omówienie obecnych wyzwań na rynku pracy.

3 kwietnia br. odbyła się pierwsza sesja tematyczna nt. systemów nabywania umiejętności, kompetencji i kwalifikacji przez pracowników w krajach partnerskich, w której udział wzięły organizacje pracodawców z regionu Morza Bałtyckiego i Europy Środkowej, działające w ramach grupy Egelund Network. Podczas spotkania przedstawiciele organizacji z Niemiec (BDA) oraz Danii (DA) zaprezentowali swoje rozwiązania, które często stawia się jako przykład dobrej praktyki oraz wzór dla innych krajów UE. Konfederacja Lewiatan przedstawiła również polski system nabywania i doskonalenia umiejętności wskazując na jego mocne i słabe strony.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji z Niemiec (BDA) oraz Danii (DA)

Uczestniczące w spotkaniu organizacje pracodawców zgodnie podkreśliły, że kwestia przygotowania i adaptacji pracowników do zmieniających się potrzeb rynku pracy jest niezwykle istotna, zwłaszcza w kontekście postępującej cyfryzacji, automatyzacji pracy oraz zielonej transformacji. Niedobory pracowników oraz rosnąca liczba nieaktywnych zawodowo to kolejne wyzwania, z którymi borykają się państwa unijne i które wymagają wdrożenia nowych rozwiązań, takich jak usprawnienie procedur zatrudnienia pracowników spoza UE oraz uatrakcyjnienie idei kształcenia zawodowego i ustawicznego. Wskazano jednak, że istotne jest również ograniczenie zbyt nadmiernej regulacji w tym obszarze, które stanowiłoby dodatkowe obciążenie dla pracodawców i pracowników.

Sesja tematyczna została zorganizowana w ramach projektu „Better Skilled” realizowanego przez Konfederację Lewiatan. Celem inicjatywy KL jest wsparcie budowy systemu nabywania i doskonalenia kompetencji, także potwierdzonych kwalifikacjami, potrzebnych obecnie polskim pracodawcom. Zapoznanie się z najlepszymi praktykami w tym obszarze w innych krajach Unii Europejskiej i identyfikacja rozwiązań, które mogłyby być wdrożone w Polsce są istotnymi elementami projektu. Na bazie zebranych praktyk powstanie raport prezentujący najlepsze rozwiązania w UE w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego, który zostanie udostępniony członkom KL.

W spotkaniu wzięli udział Sławomir Szymczak koordynator projektu „Better Skilled” oraz przedstawicielka biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli, Luana Żak.

 

Finansowane przez Unię Europejską. Poglądy i wyrażone opinie są jednak wyłącznie poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają przepisy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. W związku w powyższym ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

 

Spotkanie Egelund Network – prezentacja projektu KL „Better Skilled”
14 lutego 2023

Spotkanie Egelund Network – prezentacja projektu KL „Better Skilled”

Konfederacja Lewiatan zaprezentowała organizacjom pracodawców z regionu Morza Bałtyckiego i Europy Środkowej, działającym w ramach grupy Egelund Network, główne założenia realizowanego projektu „Better Skilled”. Wymiana doświadczeń oraz najlepszych praktyk w zakresie nabywania i doskonalenia umiejętności będzie jednym z priorytetów wspólnych działań w 2023 roku.

9 lutego odbyło się kolejne spotkanie w ramach Egelund Network, podczas którego Konfederacja Lewiatan zaprezentowała najważniejsze założenia projektu „Better Skilled”. Celem inicjatywy KL jest wsparcie budowy systemu nabywania i doskonalenia kompetencji oraz kwalifikacji potrzebnych obecnie polskim pracodawcom. Zapoznanie się z najlepszymi praktykami w tym obszarze w innych krajach Unii Europejskiej jest kluczowym elementem projektu.

Podczas spotkania Konfederacja Lewiatan zaprezentowała planowane działania w ramach projektu i zaproponowała wspólne inicjatywy na rok 2023. Wspólne przedsięwzięcia zakładają m.in. organizację sesji tematycznych dotyczących systemów nabywania oraz doskonalenia kompetencji i kwalifikacji w wybranych krajach UE, działań na rzecz aktywizacji zawodowej, a także konsekwencji wpływu cyfryzacji na rynek pracy. Istotnym zadaniem Egelund Network będzie również zainicjowanie dyskusji na poziomie UE na temat doskonalenia systemów kształcenia i szkolenia pracowników, tak aby były one adekwatne do aktualnych potrzeb pracodawców.

Uczestnicy spotkania podkreślili, że w związku z zieloną i cyfrową transformacją problematyka przygotowania i adaptacji pracowników do zmieniających się potrzeb rynku pracy jest niezwykle istotna. Tym samym niezbędne są wspólne działania, których celem będzie wzmocnienie znaczenia tego tematu na szczeblu unijnym oraz identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie nabywania i doskonalenia umiejętności.

W spotkaniu wzięły udział przedstawicielki biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli, Kinga Grafa i Luana Żak, a także koordynator projektu Sławomir Szymczak.

Więcej o założeniach projektu „Better Skilled” można przeczytać w styczniowym numerze Brussels Headlines.