System kaucyjny na opakowania po napojach jedyną szansą realizacji poziomów zbiórki
11 marca 2024

System kaucyjny na opakowania po napojach jedyną szansą realizacji poziomów zbiórki

1 stycznia 2025 roku Polska stanie się kolejnym krajem w Europie, który ma szanse na uruchomienie systemu kaucyjnego na niektóre opakowania po napojach.

Zgodnie z ustawą z 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi systemem tym objęte będą:

  • jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 l
  • szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 l
  • metalowe puszki o pojemności do 1 l.

Cel: poprawa selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych

Kaucja pobierana będzie we wszystkich jednostkach handlowych, w których będą sprzedawane napoje w takich opakowaniach, niezależnie od ich powierzchni. Natomiast zwrot kaucji wraz z pustym opakowaniem będzie obowiązkowy w jednostkach handlowych o powierzchni powyżej 200 m2. Mniejsze punkty będą mogły dołączyć do systemu dobrowolnie.

Najważniejszym celem wprowadzenia systemu kaucyjnego w naszym kraju jest poprawa selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wprowadzający produkty w opakowaniach (producenci, importerzy i właściciele marek) będą zobowiązani do osiągnięcia minimalnych poziomów selektywnej zbiórki opakowań.

Te poziomy to:

  • 77% za 2025 r.
  • 81% za 2026 r.
  • 84% za 2027 r.
  • 87% za 2028 r.
  • 90% za 2029 r. i następne lata.

Prawo przewiduje wielu operatorów systemu

Najważniejszą i budzącą chyba najwięcej emocji cechą naszego ustawodawstwa jest jego wielooperatorowość. Innymi słowy, nasz polski system będzie działał w oparciu o więcej niż jeden podmiot reprezentujący (tzw. operator systemu).

Jednym z nich będzie założona przez Fundację Odzyskaj Środowisko „PolKa”, operator systemu kaucyjnego not for profit S.A. Fundacja od 13 lat działa w branży recyklingu w Polsce, wspierając świadomą edukację ekologiczną. Jak podkreśla Marcel Rakowski, prezes „PolKa”, oferuje sklepom, hurtowniom, producentom, jak i importerom napojów objętych systemem kaucyjnym gotowe rozwiązania niezbędne do szybkiego i sprawnego wdrożenia systemu kaucyjnego.

„PolKa” zajmie się kompleksową organizacją procesów składających się na system kaucyjny (end-to-end solution). Nawiązała współpracę ze znanymi polskimi firmami o zasięgu krajowym i międzynarodowym, które działają w zakresie m.in. logistyki pierwszej i środkowej mili, centrów liczenia czy przetwarzania odpadów opakowaniowych. W ramach powstałego modelu oferuje również finansowanie, instalację oraz serwisowanie maszyn RVM (tzw. zwrotomatów) renomowanych producentów.

Nasza firma działa ponad podziałami, łącząc interesy wszystkich kluczowych uczestników systemu kaucyjnego. „PolKa” zapewni optymalne koszty oraz umożliwi osiągnięcie celów selektywnej zbiórki w 2025 r. Z kolei skuteczna zbiórka zagwarantuje uczestnikom systemu właściwą jakość materiału, a system IT efektywne zarządzanie procesami (w tym rozliczeniami kaucji i materiału). Szeroki asortyment zwrotomatów (maszyn do automatycznej zbiórki) i transparentna sprawozdawczość oraz efektywne raportowanie przyczynią się do efektywności systemu kaucyjnego prowadzonego przez „PolKa” – mówi Marcel Rakowski.

Więcej o działaniach naszej nowej firmy członkowskiej www.polskakaucja.pl.

Nie będzie rozszerzenia opłaty cukrowej
21 grudnia 2022

Nie będzie rozszerzenia opłaty cukrowej

Ministerstwo Finansów uwzględniło uwagi przedsiębiorców i nie rozszerzy zakresu podatku cukrowego.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Konfederacja Lewiatan od wielu tygodni ostrzegała, że rozszerzenie opłaty cukrowej przyczyni się do wzrostu cen wielu produktów, negatywnie wpłynie na producentów napojów oraz branżę przetwórstwa rolno-spożywczego.

– Z zadowoleniem przyjmujemy deklarację Ministerstwa Finansów o rezygnacji z rozszerzenia zakresu opodatkowania podatkiem cukrowym. Ten podatek i tak obciąża przedsiębiorców, budzi problemy interpretacyjne oraz ogranicza konkurencyjność firm. ­­Jest to niepotrzebna danina, która  pogorszyła warunki funkcjonowania firm oraz spowodowała istotny wzrost cen napojów – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Ministerstwo Finansów zakończyło konsultacje społeczne projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje zmiany w opłacie od sprzedaży alkoholu w małych opakowaniach oraz w podatku cukrowym. Na konferencji uzgodnieniowej, poświęconej omówieniu uwag zgłoszonych przez przedsiębiorców, uwzględnione zostały liczne postulaty Konfederacji Lewiatan. Projekt ustawy zostanie zmieniony w taki sposób, aby realizował zakładany cel nowelizacji, tj. usuwał wątpliwości interpretacyjne związane ze stosowaniem przepisów.

Nie będzie konieczności zapłaty podatku cukrowego od napojów, które zawierają naturalny cukier, występujący w soku wykorzystywanym do produkcji. Podobnie nie będą podlegać opodatkowaniu napoje zawierające niewielką ilość naturalnej kofeiny lub tauryny. Wyłączone spod opłaty zostaną koncentraty soku wykorzystywane do produkcji napoju – zmiana pozwoli wyeliminować sytuację, w której napój wyprodukowany z koncentratu byłby podwójnie opodatkowany. Wydłużony z 3 do 6 miesięcy zostanie termin na złożenie wniosku o zwrot opłaty cukrowej w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy napojów oraz eksportu soku.

Konfederacja Lewiatan

         

   

Rozszerzenie opłaty cukrowej uderzy w producentów napojów [+MP3]
04 listopada 2022

Rozszerzenie opłaty cukrowej uderzy w producentów napojów [+MP3]

Nowa definicja napoju rozszerzy opłatę cukrową i przyczyni się do wzrostu cen wielu produktów negatywnie wpływając na producentów napojów i branżę przetwórstwa rolno-spożywczego – ostrzega Konfederacja Lewiatan.

Wysłuchaj komentarza (format MP3) Przemysława Pruszyńskiego, dyrektora departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan

Zakończyły się konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw.

– Propozycje nowych regulacji oceniamy negatywnie z punktu widzenia przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy zajmują się produkcją napojów. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o zdrowiu publicznym obciążają opłatą cukrową  wyłącznie napoje z dodatkiem cukru, kofeiny lub tauryny. Propozycja zmierza do opodatkowania napojów nawet jeśli nie zawierają tych składników. Nowa definicja napoju spowoduje objęcie opłatą wyrobów, w których niewielka obecność węglowodanów i cukrów nie wynika z dodania jakichkolwiek substancji słodzących lecz jest wyłącznie naturalną pochodną procesu technologicznego produkcji tychże wyrobów. Spowoduje to m.in.  objęcie opłatą  soków, nektarów i innych napojów zawierających co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego, do których nie dodano cukru – mówi Anna Słomińska – Wernik, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Dla krajowych producentów podstawowym składnikiem soków i napojów owocowych i owocowo-warzywnych są soki z polskich jabłek oraz innych owoców i warzyw z rodzimych plantacji. Wprowadzenie dodatkowego opodatkowania soków, nektarów i napojów negatywnie odbije się na skupie surowca. Zniechęci producentów do zmian w składzie napojów poprzez ograniczenie dodawania cukru, co jest możliwe między innymi dzięki większemu udziałowi soków w składzie produktu.

Innym przykładem wyrobów dla których zmiana definicji napoju wpłynie negatywnie są piwa bezalkoholowe typu lager, w składzie których nie występują żadne substancje słodzące, natomiast znajdują się w nich węglowodany pochodzenia naturalnego, czyli ze słodu jęczmiennego, który jest podstawowym surowcem przy produkcji piwa. Objęcie opłatą cukrową wszystkich piw bezalkoholowych – nawet tych, w których nie ma substancji słodzących – może doprowadzić do wycofania się części producentów z produktów bezalkoholowych, wstrzymania rozwoju tej oferty lub powrotu do segmentu piw zawierających alkohol. Znacznie obniży to atrakcyjność tego segmentu produktów piwowarskich, jak też ograniczy dostępność produktów bezalkoholowych, a tym samym doprowadzi do zatrzymania procesu odchodzenia od spożycia alkoholu. W rezultacie stałoby to w sprzeczności z prozdrowotnym celem jaki ta regulacja ma osiągnąć.

Ponadto, ustawa rozszerza pojęcie „wprowadzenia na rynek krajowy napojów” o zdarzenia inne niż sprzedaż napojów. Tym samym opłatą cukrową zostaną obciążone produkty przekazywane nieodpłatnie co może okazać się niekorzystne dla społeczeństwa, ponieważ producenci i nabywcy napojów przestaną wspierać inicjatywy społeczne/charytatywne poprzez czynienie darowizn w formie rzeczowej.

– Zaproponowane zmiany wychodzą poza główny cel nowelizacji, jakim jest, zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy, uproszczenie poboru opłaty od środków spożywczych oraz wyeliminowanie zidentyfikowanych ograniczeń i wątpliwości interpretacyjnych”, gdyż prowadzą do radykalnego rozszerzenia podatku na nowe grupy produktów, dotychczas nieopodatkowane, co jest niezgodne z celami pierwotnej regulacji oraz godzi w interesy  m.in. polskiego przetwórstwa rolno-spożywczego i jego rolniczego zaplecza surowcowego – dodaje Anna Słomińska Wernik.

Stanowisko Konfederacji Lewiatan

Konfederacja Lewiatan