Postulaty na polską prezydencję. Europa talentów i równości
10 lipca 2024

Postulaty na polską prezydencję. Europa talentów i równości

Lepsze dostosowanie kształcenia i szkolenia do realiów rynku pracy, wzmocnienie kompetencji cyfrowych pracowników, wsparcie przedsiębiorstw we wdrażaniu rozwiązań promujących równość w firmach, przyspieszenie aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+, kobiet, czy osób z niepełnosprawnościami – to tylko niektóre z postulatów przygotowanych przez Konfederację Lewiatan na polską prezydencję w Radzie UE.

Strategia dla Europy  – Europa konkurencyjna, silna globalnie, przyjazna dla firm i pracowników

Pracodawcy w  UE we wszystkich branżach doświadczają niedoborów pracowników. Kluczowym priorytetem powinno być więc lepsze dostosowanie kształcenia i szkolenia do realiów rynku pracy. W naszym kraju szczególnie ważna jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+, kobiet, osób z niepełnosprawnościami oraz zamieszkujących tereny oddalone od ośrodków miejskich.

Jednym z nadrzędnych celów musi być też wspieranie podnoszenia kompetencji  i kwalifikacji cyfrowych, głównie poprzez bardziej elastyczne formy kształcenia oraz potwierdzania umiejętności. Apelujemy o wzmocnienie elastycznych form edukacji pozaformalnej, w tym uczenie się przez działanie m.in. w miejscu pracy, standaryzację cyfrowych mikropoświadczeń,  zastosowanie nowoczesnych technologii w programach kształcenia w celu przygotowania przyszłych pracowników do skutecznego wykorzystywania narzędzi 4.0 w praktyce biznesowej – podkreśla Sławomir Szymczak, ekspert Konfederacji Lewiatan.

– Niedobór pracowników stanowi poważną barierę w rozwoju  przedsiębiorstw. Przemyślane zarządzanie migracją zarobkową staje się koniecznością w warunkach braku ludzi do pracy i pogarszającej się sytuacji demograficznej.  Rekomendujemy przygotowanie efektywnych i przejrzystych procedur umożliwiających skuteczną i szybką rekrutację wykwalifikowanych pracowników z zagranicy. Cudzoziemcy od lat wypełniają luki kadrowe w branżach, pełniących kluczową rolę dla polskiej gospodarki: m.in. w ICT, budownictwie, logistyce, transporcie, przemyśle – mówi Nadia Kurtieva, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

UE poczyniła znaczne postępy w zakresie równości, w szczególności kobiet i mężczyzn, wciąż jednak pewne grupy na rynku pracy są w gorszej sytuacji. Równość przynosi zarówno korzyści społeczne, jak i ekonomiczne, umożliwiając pełne wykorzystanie potencjału zawodowego oraz aktywizację osób biernych zawodowo. Stworzenie otwartego i inkluzywnego rynku pracy nie jest możliwe bez wyrównania szans w zatrudnieniu. Potrzebna jest zmiana społeczna, przełamywanie stereotypów oraz wsparcie przedsiębiorstw we wdrażaniu rozwiązań promujących równość  i inkluzywność w miejscu pracy.

Postulaty Lewiatana na polską prezydencję dotyczące polityki społecznej:

 • lepsze dostosowanie kształcenia i szkolenia do realiów rynku pracy w obliczu problemów związanych z niedoborami siły roboczej i luki kompetencyjnej
 • wspieranie na wszystkich poziomach podnoszenia kompetencji i kwalifikacji cyfrowych, głównie poprzez bardziej elastyczne formy kształcenia oraz potwierdzania umiejętności
 • przygotowanie efektywnych i przejrzystych procedur umożliwiających skuteczną i szybką rekrutację wykwalifikowanych pracowników z zagranicy
 • wzmocnienie dialogu społecznego i analizę dotychczasowych działań, która będzie stanowiła podstawę wsparcia partnerów społecznych z funduszy europejskich
 • wspieranie i zachęcanie przedsiębiorstw do przystosowania organizacji pracy do potrzeb przedsiębiorstwa i pracowników, przy jednoczesnym uwzględnieniu skutków nowych obciążeń administracyjnych, biurokratycznych czy kosztowych dla firm
 • poprawa przepisów regulujących wewnątrzunijną mobilność pracowników w ramach swobody świadczenia usług (delegowanie pracowników) poprzez ujednolicenie wymagań formalnych oraz dostęp do baz aktualnych informacji
 • wzmocnienie działań na rzecz stworzenia otwartego i inkluzywnego rynku pracy, poprzez przełamywanie stereotypów, wsparcie przedsiębiorstw we wdrażaniu rozwiązań promujących równość, inkluzywność w miejscu pracy, a także zaangażowanie wszystkich interesariuszy z sektora prywatnego i publicznego w tworzenie  sprawiedliwego rynku pracy, zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym
 • wzmocnienie działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+, kobiet, osób z niepełnosprawnościami oraz osób zamieszkujących tereny oddalone od ośrodków miejskich.

 

Konfederacja Lewiatan, od maja 2024 roku, realizuje projekt pt. „Dialog społeczny: uwarunkowania regionalne, krajowe i unijne”.

Projekt jest  dofinansowany przez  Unię Europejską w ramach programu FERS 2021-2027.

 Konfederacja Lewiatan

 

 

Postulaty na polską prezydencję. Europa wzrostu dla firm i bezpieczna dla obywateli
02 lipca 2024

Postulaty na polską prezydencję. Europa wzrostu dla firm i bezpieczna dla obywateli

Wśród priorytetów polskiej prezydencji powinny znaleźć się działania, które wzmocnią konkurencyjność europejskich firm i jednolity rynek, zwiększą zdolności obronne Europy oraz jej aktywność na arenie międzynarodowej. Ważnym celem naszej prezydencji powinno być też wspieranie przystąpienia do UE nowych członków – uważa Konfederacja Lewiatan.

Strategia dla Europy  – Europa konkurencyjna, silna globalnie, przyjazna dla firm i pracowników

1 stycznia 2025 r. Polska na sześć miesięcy obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Konfederacja Lewiatan przygotowała postulaty na polską prezydencję oraz dla nowego Parlamentu Europejskiego i  Komisji Europejskiej. Postulaty biznesu mogą stanowić inspirację dla kształtowania polityki unijnej. Część priorytetów uwzględnia polską specyfikę, która jest szczególnie ważna w kontekście konieczności wzmocnienia głosu naszego biznesu w europejskim procesie decyzyjnym.

Europa przyjazna dla biznesu

– Apelujemy o wzmocnienie konkurencyjności firm europejskich, zwiększenie stabilności i pewności regulacyjnej w ramach programu na rzecz lepszego stanowienia prawa. Postulujemy uproszczenie unijnych przepisów i zmniejszanie obciążeń dla przedsiębiorstw poprzez przeprowadzanie rzetelnych ocen skutków regulacji.  Niezbędna jest ochrona rynku wspólnotowego przez zapewnienie harmonizacji  unijnego prawa i niedopuszczanie do wprowadzania regulacji krajowych różnicujących rynki poszczególnych krajów UE. Konieczne też jest zadbanie o skuteczne egzekwowanie nowych przepisów – mówi Kinga Grafa, zastępczyni dyrektora generalnego ds. europejskich Konfederacji Lewiatan.

Europa aktywna na arenie międzynarodowej

Konfederacja Lewiatan wskazuje również na konieczność sfinalizowania umów o wolnym handlu z kluczowymi partnerami, np. dotyczących dostępu do energii i surowców krytycznych. Szczególnie istotne jest promowanie ściślejszej współpracy transatlantyckiej, mającej kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i dobrobytu obu partnerów. Współpraca USA i UE powinna iść w kierunku umożliwienia handlu i inwestycji w ekologiczne towary, technologie i usługi, a także wspierania bezpiecznej łączności na całym świecie.

– Wzmocnienie znaczenia Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej jest kluczowe dla jej dalszego rozwoju i stabilności. Rozwijanie handlu i współpracy z krajami trzecimi stwarza nowe możliwości dla europejskich przedsiębiorstw, przyczyniając się do tworzenia miejsc pracy i wzmacniania innowacyjności. Dlatego apelujemy o sfinalizowanie umów o wolnym handlu z kluczowymi partnerami oraz rozwijanie współpracy z podobnie myślącymi krajami. Silniejsza UE globalnie to także większa zdolność do reagowania na kryzysy, która w dobie obecnych wyzwań jest niezwykle istotna – mówi Luana Żak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Europa budująca swoje zdolności obronne

W obliczu globalnych wyzwań istnieje potrzeba wzmocnienia europejskiej polityki obronnej. Bezpieczeństwo i stabilność są podstawą dobrze funkcjonującego społeczeństwa oraz silnej gospodarki. Europa musi więcej i efektywniej wydawać na obronność. Ważne jest zwiększenie inwestycji w rozbudowę konkurencyjnego i innowacyjnego przemysłu obronnego.

Europa przyjazna dla innowacji

Konfederacja Lewiatan apeluje o wprowadzenie rozwiązań  przyjaznych dla innowacji, m. in. otoczenia regulacyjnego oraz zachęt dla firm. W tym kontekście ważne jest wzmacnianie jednolitego rynku UE. Ostatnie 30 lat pokazało, że jest on kluczowym czynnikiem, napędzającym wzrost gospodarczy, miejsca pracy, innowacje i konkurencyjność oraz podnoszącym poziom życia Europejczyków.

Europa wspierająca akcesję nowych członków

Każde z dotychczasowych rozszerzeń UE stanowiło dla niej nowy impuls dla rozwoju gospodarczego otwierając nowe rynki i możliwości integracji.  Dlatego też istotnym celem naszej prezydencji powinno być wspieranie przystąpienia Ukrainy, Mołdawii i Gruzji do Unii Europejskiej. Konieczne jest wspieranie działań mających na celu pomoc tym krajom w spełnieniu niezbędnych kryteriów członkostwa w UE.

Konfederacja Lewiatan, od maja 2024 roku, realizuje projekt pt. „Dialog społeczny: uwarunkowania regionalne, krajowe i unijne”.

Projekt jest  dofinansowany przez  Unię Europejską w ramach programu FERS 2021-2027.

Konfederacja Lewiatan

10 postulatów na polską prezydencję. Europa konkurencyjna i silna globalnie
26 czerwca 2024

10 postulatów na polską prezydencję. Europa konkurencyjna i silna globalnie

Europa konkurencyjna, przyjazna dla firm i pracowników, niezależna i odporna energetycznie, promujaca zielone innowacje, sprzyjająca transformacji cyfrowej – to niektóre z 10 postulatów przygotowanych przez Konfederację Lewiatan na polską prezydencję w Radzie UE.

1 stycznia 2025 r. Polska na sześć miesięcy obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. To daje nam unikalną szansę wpływu na kształtowanie dokumentów strategicznych i programowych instytucji unijnych, które będą wyznaczały kierunek rozwoju Wspólnoty w kolejnych latach. Konfederacja Lewiatan przygotowała postulaty na polską prezydencję oraz dla nowego Parlamentu Europejskiego i  Komisji Europejskiej.

– Przygotowaliśmy postulaty biznesu, które mogą stanowić inspirację dla kształtowania polityki unijnej. Część priorytetów uwzględnia polską specyfikę, która jest szczególnie ważna w kontekście konieczności wzmocnienia głosu naszego biznesu w europejskim procesie decyzyjnym. Mamy nadzieję, że prezydencja będzie okazją do wzmocnienia roli Polski. Potrzebujemy mądrej strategii dla Europy, aby zapewnić rozwój gospodarczy, poprawić pogarszającą się od dłuższego czasu konkurencyjność europejskich firm oraz polepszyć dobrobyt obywateli. Ta strategia musi uwzględniać integrację Ukrainy z UE, w tym bliską współpracę biznesu – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Postulaty powstały po konsultacji z przedsiębiorcami oraz ekspertami z różnych sektorów gospodarki. Wiele z nich jest spójnych z priorytetami BusinessEurope, federacji biznesu europejskiego, zrzeszającej organizacje pracodawców z państw europejskich, której członkiem jest Lewiatan. Propozycje zgłoszone przez przedsiębiorców mają na celu stymulowanie wzrostu gospodarczego, innowacji, tworzenia miejsc pracy, przy równoczesnym szacunku dla zrównoważonego rozwoju.

Europejski Zielony Ład, będący ambitnym planem UE na rzecz transformacji kontynentu, musi zostać uzupełniony kompleksową polityką przemysłową, która wesprze europejski biznes w tym procesie, zapewniając jednocześnie konkurencyjność Europy. UE potrzebuje długoterminowej strategii wzrostu.

Konfederacja Lewiatan chce również zwrócić uwagę na obszary, w których, z uwagi na coraz trudniejszą i bardziej niebezpieczną sytuację geopolityczną, Europa musi wykazać się większą determinacją, jak w przypadku budowy potencjału bezpieczeństwa i obrony oraz wsparcia kandydatów do członkostwa, w tym Ukrainy.

 10 postulatów Lewiatana na polską prezydencję w UE                                                                       

 1. Europa konkurencyjna i przyjazna dla biznesu oraz obywateli
 2. Europa aktywna globalnie i budująca swoje zdolności obronne
 3. Europa wspierająca akcesję nowych członków
 4. Europa niezależna i odporna energetycznie
 5. Europa promująca zielone innowacje
 6. Europa pogłębiająca Unię Zdrowotną
 7. Europa sprzyjająca transformacji cyfrowej i innowacjom
 8. Europa talentów
 9. Europa równości
 10. Europa pogłębionych rynków kapitałowych

Konfederacja Lewiatan, od maja 2024 roku, realizuje projekt: „Dialog społeczny: uwarunkowania regionalne, krajowe i unijne”.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach programu FERS 2021-2027.

 Konfederacja Lewiatan

Pobierz: Strategia dla Europy  – Europa konkurencyjna, silna globalnie, przyjazna dla firm i pracowników [wersja rozszerzona]
Postulaty biznesu na polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej
23 czerwca 2024

Postulaty biznesu na polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej

Konfederacja Lewiatan przygotowała postulaty na polską prezydencję w Radzie UE oraz dla nowego Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej.

1 stycznia 2025 r. Polska na sześć miesięcy obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. To daje nam unikalną szansę wpływu na kształtowanie dokumentów strategicznych i programowych instytucji unijnych, które będą wyznaczały kierunek rozwoju Wspólnoty w kolejnych latach.

Postulaty opracowane przez Lewiatana były konsultowane z przedsiębiorcami oraz ekspertami z różnych sektorów gospodarki. Wiele z nich jest spójnych z priorytetami BusinessEurope, federacji biznesu europejskiego, zrzeszającej organizacje pracodawców z państw europejskich. Propozycje zgłoszone przez przedsiębiorców mają na celu stymulowanie wzrostu gospodarczego, innowacji, tworzenia miejsc pracy, przy równoczesnym szacunku dla zrównoważonego rozwoju.

Konfederacja Lewiatan, od maja 2024 roku, realizuje projekt: „Dialog społeczny: uwarunkowania regionalne, krajowe i unijne”.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach programu FERS 2021-2027.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz: Strategia dla Europy  – Europa konkurencyjna, silna globalnie, przyjazna dla firm i pracowników – wersja rozszerzona