Raport Lewiatana. Opłaca się inwestować w poprawę dobrostanu pracowników
26 czerwca 2023

Raport Lewiatana. Opłaca się inwestować w poprawę dobrostanu pracowników

Większa produktywność firm, konkurencyjność na rynku pracy, lojalność pracowników, poprawa stanu zdrowia załogi i wizerunku firmy oraz stabilny rozwój przedsiębiorstwa to potencjalne korzyści z polityki nastawionej na dbanie o samopoczucie i dobrostan pracowników – wynika z raportu „Korzyści i koszty dla przedsiębiorstw nastawionych na dobrostan pracowników” przygotowanego przez Konfederację Lewiatan.

Coraz więcej firm dostrzega konieczność wdrożenia lub rozszerzenia polityki zmierzającej do poprawy samopoczucia i dobrostanu pracowników. Kluczowe znaczenie dla przyspieszenia tego trendu miał wybuch pandemii COVID-19, która zrewolucjonizowała w wielu firmach relacje pracodawca – pracownik i zmieniła sposób świadczenia pracy.

Wśród koncepcji nastawionych na dobrostan pracowników obok work-life balance (twardy rozdział pracy i życia prywatnego) coraz większe znaczenie zyskuje work-life fit (elastyczne łączenie pracy i życia prywatnego).

– Po ogłoszeniu końca pandemii sposoby pracy i podejście do nich nie wróciły do  przedpandemicznego standardu. Firmy zauważyły, że zmiany wprowadzone doraźnie jako środek zaradczy mogą przynosić korzyści. Zmieniło się także podejście do pracy wśród pracowników. Zaczęli oni sobie w większym stopniu cenić jakość życia, nauczyli się stawiać granice, zredefiniowali swoje priorytety. Zobaczyli też, że niektóre sposoby zarządzania pracą i wymagania stawiane przez pracodawców, nie tylko nie są efektywne, ale też mogą nie mieć uzasadnienia. Ta zmiana mentalna nastąpiła w okresie kurczących się zasobów pracy i ograniczonego dostępu do pracowników. Z tego względu wzrosła też na rynku pracy pozycja pracowników, których wymagania i oczekiwania, nie mogą być przez drugą stronę ignorowane. W tej nowej rzeczywistości muszą odnaleźć się firmy i ich menedżerowie, których style zarządzania i wdrożone modele pracy wydają się już do tego świata pracy nie przystawać – mówi Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

Obecnie jednym z najważniejszych wyzwań jest dbanie o zdrowie psychiczne pracowników, które uległo znacznemu pogorszeniu i wciąż podlega negatywnemu wpływowi takich czynników jak wojna w Ukrainie czy pogarszająca się sytuacja gospodarcza Polski.

Firmy stosują coraz szerszy katalog instrumentów w ramach polityki nastawionej na dobrostan pracowników. Część z nich ma charakter finansowy (np. dodatkowe świadczenia z funduszu socjalnego, zapewnienie wsparcia psychologa czy dofinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem pracy zdalnie z domu pracownika). Inne można wdrożyć w praktyce bezkosztowo (np. poprawa atmosfery w pracy, regularny profesjonalny feedback czy transparentność procesu decyzyjnego).

Potencjalne koszty implementacji polityki nastawionej na dobrostan pracowników to dodatkowe wydatki finansowe (np. na fundusz socjalny), konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych czy ryzyko nadużyć nowych przywilejów przez pracowników.

Jednak patrząc na funkcjonowanie w długim okresie wybór pomiędzy dobrostanem a dyscypliną wydaje się jednoznaczny z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa. Rozwiązania dyscyplinujące, które przynoszą korzyści w krótkim terminie mogę generować problemy, których firma doświadczy w średnim lub długim okresie. Przykładowo zwiększając dyscyplinę i wprowadzając nadzór aktywności, firma może uzyskać wyższą efektywność, ale ryzykuje odpływem wykwalifikowanych, cennych pracowników i pogorszeniem swojej opinii na rynku jako pracodawcy. Przez to zapewne będzie miała trudności z rekrutowaniem talentów.

Pobierz raport „Korzyści i koszty dla przedsiębiorstw nastawionych na dobrostan pracowników”

Projekt „Wpływ pandemii COVID-19 na kształtowanie się nowych modeli pracy” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konfederacja Lewiatan

 

Pobierz raport
Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami – weź udział w ankiecie
08 lutego 2023

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami – weź udział w ankiecie

fot. Campaign Creators / unsplash

Czy pracodawcy mają wdrożone polityki różnorodności i czy je stosują? Jak wygląda kwestia zatrudniania osób z niepełnosprawnościami? Fundacja Aktywizacja chce poznać opinie pracodawców ze wszystkich sektorów gospodarki i prowadzi badanie skierowane do firm.

Aż 78 procent pracodawców deklaruje realizację działań w zakresie różnorodności i włączenia. Dlaczego tylko 36 procent pracowniczek i pracowników je dostrzega?

Fundacja Aktywizacja chce pogłębić temat działań podejmowanych przez pracodawców w obszarze społecznym. W tym celu przygotowała badanie ankietowe skierowane do pracodawców ze wszystkich sektorów gospodarki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Fundacja Aktywizacja bada działania pracodawców w zakresie polityki różnorodności

W badaniu koncentruje się na identyfikacji konkretnych polityk, programów podejmowanych przez pracodawców na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Organizatorzy ankiety mają nadzieję, że wyniki badania posłużą firmom do analizy swoich działań na tle innych pracodawców i zaplanowaniu ewentualnych zmian w swoim otoczeniu.

Efektem badania ma być konkretny materiał do rozmów na temat potrzebnych zmian w obszarze rozwiązań systemowych – czyli kształtowania wsparcia dla pracodawców w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Link do ankiety:  https://incluvision.webankieta.pl/

Prośba o  wypełnienie najpóźniej do 28.02.2023 r.

W przypadku problemów technicznych z ankietą kontakt na adres e-mailowy: fundacja@aktywizacja.org.pl.

Ankietę można w każdej chwili przerwać i do niej powrócić, wykorzystując wygenerowany przed przerwaniem link.

Partnerami badania są: Business Center Club, Konfederacja Lewiatan, PwC, UN Global Compact. 

Patronat honorowy nad badaniem objęło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Badanie stanowi pierwszy etap budowania międzysektorowego Partnerstwa „Inclu(vi)sion – nowa wizja otwartego rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami”. Osoby zainteresowane kolejnymi działaniami w ramach tej inicjatywy prosimy o śledzenie strony internetowej Fundacji Aktywizacja www.aktywizacja.org.pl i jej kanałów w social mediach (FacebookTwitterLinkedin).

Kontrola trzeźwości pracowników budzi wątpliwości
16 stycznia 2023

Kontrola trzeźwości pracowników budzi wątpliwości

Wskazane jest bardziej przejrzyste określenie, w rozporządzeniu ministra zdrowia, warunków i metod przeprowadzania przez pracodawców badania trzeźwości pracowników – uważa Konfederacja Lewiatan.

Nowelizacja Kodeksu pracy czeka tylko na podpis prezydenta. Wprowadzi ona na stałe możliwość badania podwładnych przy użyciu alkomatu czy narkotestów. Jednocześnie trwają konsultacje projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań na obecność alkoholu w organizmie pracownika.

Rozporządzenie ma określić warunki i metody przeprowadzania przez pracodawcę oraz przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego lub zlecanych przez ten organ, badań na obecność alkoholu w organizmie pracownika.

Część przepisów zawartych w rozporządzeniu trzeba doprecyzować, bo obecny sposób ich sformułowania może utrudnić badania trzeźwości pracowników, szczególnie w mikro i małych firmach. Wątpliwości budzi sposób badania pomiaru stężenia alkoholu. Z projektu rozporządzenia wynika, że osoba badana przy użyciu analizatora wydechu metodą utleniania elektrochemicznego, może żądać zweryfikowania badania analizatorem wydechu metodą spektrometrii w podczerwieni. Zdaniem naszych członków, urządzenia dostępne na rynku dla osób i podmiotów prywatnych wykorzystują metodę utleniania elektrochemicznego. Analizatory wydechu metodą spektrometrii w podczerwieni znajdują się zwykle na wyposażeniu jednostek policji. W związku z takim określeniem sposobu badania pomiaru stężenia alkoholu, pracodawca de facto nie będzie mógł samodzielnie przeprowadzić badania, gdyż w każdym przypadku kiedy będzie ono wskazywało na stężenie ponad 0,00 mg/dm3 przy użyciu analizatora wydechu metodą utleniania elektrochemicznego, pracownik będzie mógł żądać przeprowadzenia badania wydechu analizatorem, którego pracodawca nie będzie posiadał. W określonych przypadkach może dojść do trzykrotnego  badania pracownika -– mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Badania trzeźwości będą mogły być przeprowadzane nie tylko na obecność alkoholu, ale też „środków działających podobnie do alkoholu”. Proponowana lista substancji weryfikowanych budzi wątpliwości.

Jako środki działające podobnie do alkoholu w rozumieniu rozporządzenia można będzie klasyfikować także syropy na kaszel, środki przeciwbólowe, środki dla epileptyków, astmatyków czy diabetyków.

Konfederacja Lewiatan

Firmy ostrożniej zatrudniają i dają skromne podwyżki
14 czerwca 2022

Firmy ostrożniej zatrudniają i dają skromne podwyżki

Niepewność pracodawców związana z sytuacją makroekonomiczną rośnie – wskazują wyniki najnowszego badania Plany Pracodawców zrealizowanego przez Instytut Badawczy Randstad. Gorsze nastroje przekładają się na hamującą dynamikę zatrudnienia i skromne podwyżki.

Komentarz Roberta Lisickiego, dyrektora departamentu pracy Konfederacji Lewiatan

Badanie potwierdza niestety spadek nastrojów przedsiębiorców związany ze wzrostem kosztów działalności, z obawami o inflację, skutki wojny w Ukrainie i wynikającą z tego niestabilność rynkową oraz zakłócenie dostaw, ale zapewne także z niedoborami na rynku pracy osób wykwalifikowanych w poszczególnych sektorach. Do 49% czyli o ponad 11 pkt. proc. w stosunku do listopada 2021, obniżył się wskaźnik optymizmu pośród badanych pracodawców.

Sytuacja w poszczególnych branżach jest zróżnicowana. Zdecydowanie wskazujące na wzrost zatrudnienia to te, które od dłuższego czasu odnotowywały problemy z pozyskaniem pracowników (transport i logistyka, budownictwo, SSC/BPO). Co prawda tylko jedna czwarta badanych firm planuje wzrost zatrudnienia, ale nie oznacza to, że procesy rekrutacji staną się łatwiejsze. Przy utrzymującym się bardzo niskim poziomie bezrobocia, odpływie pracowników z Ukrainy czy braku znaczących zmian w polityce migracyjnej, pracodawcy wciąż będą odczuwać w tym zakresie problemy.

Konfederacja Lewiatan

Bezrobocie spada. Popyt na pracowników rośnie [+MP3]
09 maja 2022

Bezrobocie spada. Popyt na pracowników rośnie [+MP3]

W kwietniu br. bezrobocie spadło o 0,1 pkt proc. i wynosi obecnie 5,3% - podało dzisiaj we wstępnym szacunku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Wysłuchaj komentarza eksperta

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Bezrobotnych jest już mniej niż 900 tys. We wskaźnikach dotyczących rynku pracy nie widać konsekwencji wojny za naszą wschodnią granicą. Widać za to nadal niesłabnący popyt na pracowników, na co wskazują ostatnie odczyty wskaźnika PMI, gdzie komponent zatrudnieniowy niezmiennie od 5 miesięcy wzrasta oraz ciągłe niedopasowanie kwalifikacji do oczekiwań pracodawców.

Z istotnych danych przekazanych przez resort rodziny zwraca uwagę liczba obywateli Ukrainy, którzy znaleźli zatrudnienie w Polsce. W tej chwili już ponad 120 tys. uchodźców jest aktywna zawodowo. Patrząc jednak na statystyki z ubiegłego miesiąca, osoby te nie znalazły pracy dzięki urzędom pracy, a prawdopodobnie poprzez sieć kontaktów oraz oddolne inicjatywy pracodawców i zwykłych obywateli.

To właśnie rynek pracy i jego wyjątkowo dobra kondycja jest jednym z argumentów, w narracji prezesa NBP, za dalszym podnoszeniem stóp procentowych.

Konfederacja Lewiatan

Badanie Lewiatana. Bez pomocy Polaków, rząd nie poradziłby sobie z uchodźcami
29 kwietnia 2022

Badanie Lewiatana. Bez pomocy Polaków, rząd nie poradziłby sobie z uchodźcami

85% przedsiębiorstw nie obserwuje znaczących zmian w stanie zatrudnienia pracowników z Ukrainy. 47% jest zdania, że gdyby nie pomoc Polaków, rząd zupełnie nie poradziłby sobie z ukraińskimi uchodźcami - wynika z badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator.

Zmian w stanie zatrudniania Ukraińców nie dostrzega 91% małych firmy. Z kolei 20% średnich firm sygnalizuje znaczny napływ pracowników z Ukrainy, a 14% dużych przedsiębiorstw ich odpływ.

Prawie połowa przedsiębiorców (47%) jest zdania, że gdyby nie pomoc Polaków, rząd zupełnie nie poradziłby sobie z falą uchodźców z Ukrainy. Ponadto co czwarta firma (26%) uważa, że koordynacja rządu w tym zakresie jest dalece niewystarczająca. 19% twierdzi, że rząd radzi sobie w tej trudnej sytuacji, choć nie zawsze. Tylko 8% firm reakcje rządu i działania administracji ocenia pozytywnie.

O tym, że rząd nie poradziłby sobie z uchodźcami, bez pomocy Polaków, przekonanych jest 54% dużych przedsiębiorstw, 50% średnich i 46% małych.

Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców „Indeks Biznesu”  przeprowadził w kwietniu br., na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców, CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

Pracownicy doceniają znaczenie rozwoju zawodowego
20 kwietnia 2022

Pracownicy doceniają znaczenie rozwoju zawodowego

Polscy pracownicy chcą rozwijać się zawodowo, głównie ze względów osobistych i po to, żeby zwiększyć swoje szanse na lepsze wynagrodzenie. 60 proc. badanych oczekuje, że to pracodawcy będą dbali o rozwój kompetencji – wynika z 47. edycji raportu Monitor Rynku Pracy przygotowanego przez Instytut Badawczy Randstad we współpracy z Instytutem Badań Pollster.

98 proc. ankietowanych deklaruje, że zależy im na rozwoju zawodowym, z czego 17 proc. twierdzi, że w bardzo dużym stopniu. Dane pokazują, że chęć rozwoju zawodowego zależy od płci, wieku i wykształcenia. Na rozwoju zawodowym bardziej zależy kobietom niż mężczyznom. Co piąta kobieta deklaruje bardzo duże zainteresowanie tym aspektem, podczas gdy wśród mężczyzn mówi o tym 15 proc. ankietowanych.  Potrzeba rozwoju zawodowego wyraźnie częściej deklarowana jest wśród młodszych pracowników do 30 roku życia, a także wśród osób z wyższym wykształceniem.

Niemal połowa ankietowanych twierdzi, że ich motywacją jest osobista chęć rozwoju i satysfakcja związana z uczeniem się nowych rzeczy, a 38 proc. rozwija się zawodowo, aby podnieść swoją samoocenę. 44 proc. przyznaje, że traktuje rozwój zawodowy jako szansę na wyższe zarobki u przyszłego pracodawcy.

– Kwestia postrzegania rozwoju zawodowego przez pracowników, a w szczególności motywy działania pracowników bądź jego braku, powinna być przedmiotem szczególnego zainteresowania pracodawców. Dla ponad połowy ankietowych (57%) rozwój ma duże bądź bardzo duże znaczenie. Jednocześnie chęć rozwoju zawodowego to jeden z najczęściej wskazywanych czynników zmiany pracy  (44%).Czy zatem obie strony w podobny sposób postrzegają rozwój zawodowy? Czy oczekiwania pracowników na poszczególnych etapach kariery zawodowej wpisują się w działania pracodawców? Z tym jak pokazuje badanie bywa różnie, a  równocześnie według 60% pracowników to pracodawca powinien zadbać o rozwój ich kompetencji. Spełnienie oczekiwań pracowników ma zatem  znaczenie dla postrzegania atrakcyjności  miejsca pracy, stabilizacji współpracy. Jednocześnie będzie stanowiło w dużej mierze o przyszłości, sukcesie danego biznesu (kwestia podnoszenia kompetencji kwalifikacji, zdolności szybkiej adaptacji do nowych wyzwań) – mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

 – Wysoki odsetek odpowiedzi utożsamiających rozwój z udziałem w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje napawa optymizmem w kontekście potrzeb naszego rynku pracy. Jednocześnie jednak  rzeczywisty odsetek pracowników uczestniczących w szkoleniach, kursach bywa o wiele niższy. Doświadczenia w tym obszarze potwierdza bowiem jedynie 41% ankietowanych, a tylko 25% pracodawców w ocenie badanych wyraża zainteresowanie tym aspektem rozwoju pracowników.

Zwraca uwagę niska pozycja nauki w szkole (technikum, liceum), uczelni wyższej (studia, podyplomowe, doktorat itd.) w okresie pracy dla perspektyw rozwoju zawodowego pracowników. Ma to znaczenie tylko dla 8% badanych przy 21% osób wykazujących się tego rodzaju doświadczeniem w pracy – dodaje Robert Lisicki.

 

 Konfederacja Lewiatan