Grupa do spraw współpracy z Ukrainą – zapraszamy firmy członkowskie
24 kwietnia 2024

Grupa do spraw współpracy z Ukrainą – zapraszamy firmy członkowskie

Zachęcamy przedstawicieli naszych firm członkowskich do uczestnictwa w pracach nowo tworzonej grupy ds. współpracy z Ukrainą. Jej zadaniem będzie informowanie o możliwych formach i zasadach współdziałania z ukraińskimi partnerami.

Proponujemy stworzenie w ramach Konfederacji Lewiatan grupy ds. współpracy z Ukrainą i zapraszamy do uczestnictwa w jej pracach wszystkich zainteresowanych z naszych firm członkowskich.

Zespół zadaniowy na rzecz Ukrainy (Task Force Ukraina)

Od połowy 2022 roku działa w Lewiatanie Zespół ds. współpracy z Ukrainą (Task Force Ukraina – TF4U). W dotychczasowej pracy koncentrowaliśmy się na kilku formach tej współpracy, w szczególności z partnerskimi organizacjami ukraińskimi: współorganizowaniem z nimi spotkań i konferencji, wspieraniem procesu ich współpracy z instytucjami unijnymi i ich członkostwa w BusinessEurope (prezydent Maciej Witucki jest wiceprezydentem BE ds. współpracy z Ukrainą).

W ubiegłym roku na stronie internetowej Lewiatana uruchomiliśmy podstronę poświęconą Ukrainie, na której zamieszczamy najistotniejsze bieżące informacje, propozycje udziału w nadchodzących wydarzeniach polsko-ukraińskich i oferty potencjalnej współpracy dla firm polskich z partnerami z Ukrainy.

Odpowiadamy na apele o szersze działania na rzecz współpracy z Ukrainą

W tym czasie spotykaliśmy się nieraz z apelami ze strony niektórych z naszych członków o poszerzenie form naszego działania na rzecz współpracy polsko-ukraińskiej. Przed podejmowaniem tego typu działań powstrzymywała nas do tej pory niestabilna militarnie i trudna do przewidzenia sytuacja gospodarcza Ukrainy.

Obecnie zmieniają się okoliczności – przede wszystkim w marcu 2024 r. Komisja Europejska uruchomiła fundusz wsparcia dla Ukrainy w kwocie 50 mld euro na lata 2024-2027, którego istotną częścią są fundusze na wsparcie inwestycji (około 7 mld euro) oraz na pomoc techniczną (około 4 mld euro). Istnieją realne możliwości uczestnictwa polskich firm w realizacji finansowanych z nich projektów. W dniu 18 kwietnia 2024 odbyła się w Brukseli konferencja poświęcona tej kwestii. Pojawiły się ostatnio również konkretne inicjatywy ze strony Stanów Zjednoczonych, w szczególności US AID, które mogą zaowocować wsparciem aktywniejszych form działania na rzecz współpracy polskich firm z Ukrainą.

W związku z tym chcemy zaprosić wszystkich zainteresowanych naszych członków do włączenia się do grupy ds. współpracy z Ukrainą. Bardziej szczegółowe dookreślenie i ewentualne rozszerzenie form działania grupy nastąpiłoby po jej uformowaniu.

Wszystkich chętnych prosimy o przesłanie maila do dr. Andrzeja Rudki, koordynatora projektu TF4U na adres arudka@lewiatan.org.

XIX Międzynarodowe Forum „Polsko-Ukraińskie Dni Biznesu”
11 kwietnia 2024

XIX Międzynarodowe Forum „Polsko-Ukraińskie Dni Biznesu”

Wszyscy zainteresowani rozwojem swojego biznesu i nawiązywaniem kontaktów biznesowych w kontekście polsko-ukraińskiej współpracy, zaproszeni są do udziału w XIX Międzynarodowym Forum "Polsko-Ukraińskie Dni Biznesu", które odbędzie się 25 kwietnia 2024 r. w Warszawie.

Tegoroczne forum skupi się na następujących tematach:

 • Przyszłość handlowej i gospodarczej współpracy między polską a Ukrainą przez pryzmat wyzwań geopolitycznych na świecie, sytuacji na granicy i rosnących wydatków na obronność.
 • Jak towary podwójnego zastosowania i rozwój wspólnych przedsiębiorstw w sektorze wojskowo-przemysłowym zmienią strukturę stosunków handlowo-gospodarczych oraz strategie obrony i bezpieczeństwa naszych krajów?
 • Finanse, instrumenty finansowe i ubezpieczenia ryzyk handlowych oraz projektów inwestycyjnych w sektorze obronnym: perspektywy i wyzwania.

Organizatorzy: Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce oraz Grupa Prawnicza EUCON.

Pod patronatem: Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej; PAIH

Współorganizator: Business Centre Club

Partnerzy informacyjni: Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich w Ukrainie oraz Diia Business Warszawa.

Program i szczegóły wydarzenia dostępne tutaj.

Spotkanie z Komisarzem Unii Europejskiej do spraw rynku wewnętrznego
09 kwietnia 2024

Spotkanie z Komisarzem Unii Europejskiej do spraw rynku wewnętrznego

Prezydenci Konfederacji Lewiatan i niemieckiej organizacji pracodawców BDA spotkali się z Komisarzem UE do spraw rynku wewnętrznego i usług. Tematem rozmów była konkurencyjność europejskiej gospodarki, wyzwania biznesu związane z wdrożeniem Zielonego Ładu oraz priorytety dla nowej Komisji Europejskiej.

Prezydent Lewiatana Maciej Witucki i prezydent BDA Rainer Dulger spotkali się 8 kwietnia w Brukseli z Thierrym Bretonem, komisarzem UE ds. rynku wewnętrznego i usług. Podczas spotkania omówiono wyzwania dla konkurencyjności europejskiej gospodarki, wskazując na konieczność wprowadzenia konkretnych działań, które zwiększą atrakcyjność prowadzenia biznesu w UE. Niezwykle istotna w tym kontekście będzie realizacja zapowiedzi szefowej Komisji Europejskiej dotycząca redukcji obciążeń sprawozdawczych dla firm o 25 proc.

O Zielonym Ładzie z Thierrym Bretonem

Tematem rozmów była również przyszłość Zielonego Ładu, którego realizacja stanowi dla europejskich firm duże wyzwanie – nowa Komisja Europejska powinna opracować nową politykę przemysłową, która ułatwi transformację klimatyczną bez pogarszania konkurencyjności europejskiego biznesu. Prezydenci obu organizacji zaprezentowali również priorytety biznesu dla nowego gabinetu KE.

Rozmowy o rozwoju relacji europejskich i ukraińskich przedsiębiorstw

Spotkanie było również okazją do rozmów na temat wsparcia Ukrainy oraz rozwoju relacji między europejskimi i ukraińskimi przedsiębiorstwami. Maciej Witucki, jako wiceprezydent BusinessEurope i specjalny wysłannik tej organizacji ds. współpracy z Ukrainą, podkreślił także konieczność wsparcia Ukrainy przez UE, w tym również znaczenie współpracy pomiędzy ukraińskimi i europejskimi przedsiębiorstwami.

Od początku wojny Lewiatan jest mocno zaangażowany w rozwój relacji między biznesem z Ukrainy i UE, w tym za współpracę z najbardziej reprezentatywnymi organizacjami ukraińskich przedsiębiorców i pracodawców.

Partnerstwo Inclu(vi)sion ma promować i wspierać zatrudnienie osób niepełnosprawnych
11 maja 2023

Partnerstwo Inclu(vi)sion ma promować i wspierać zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zawiązano Partnerstwo Inclu(vi)sion dla wsparcia osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Ma wspierać i promować zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w otwartym środowisku pracy na zasadach równego traktowania, także w wymiarze płacowym. Konfederacja Lewiatan jest partnerem projektu.

Prezydent Maciej Witucki podpisał deklarację Inclu(vi)sion z Przemysławem Żydokiem, prezesem Fundacja Aktywizacja oraz z przedstawicielami biznesu, administracji rządowej, samorządowej, szeroko rozumianego środowiska politycznego, instytucji międzynarodowych, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, mediów oraz innych podmiotów i osób działających w tym obszarze.

Podczas Kongresu “Inclu(vi)sion: nowa wizja otwartego rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami” dyskutowano, jak przygotować dobrą politykę zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, czym kierują się pracodawcy decydujący się na zatrudnienie osoby z niepełnosprawnościami i dlaczego zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami się opłaca.

Deklaracja Inclu(vi)sion

Cele Partnerstwa „Inclu(vi)sion: nowa wizja otwartego rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami” zostały ujęte w deklaracji Inclu(vi)sion. Są to m.in.:

 1. Stałe wspieranie i promocja zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w otwartym, inkluzywnym, dostępnym środowisku pracy, na zasadach równego traktowania z innymi pracownikami/czkami (także w wymiarze płacowym);
 2. Dążenie do zwiększenia wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Polsce do 40% w perspektywie 2030 r.;
 3. Zwiększanie, w miarę możliwości, zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w naszych podmiotach;
 4. Identyfikacja i promocja dobrych praktyk w obszarze zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami;
 5. Rozwój zdolności działów HR, CSR, kadry menadżerskiej polskich przedsiębiorstw i instytucji w obszarze Diversity&Inclusion ze szczególnym uwzględnieniem równego traktowania osób z niepełnosprawnościami;
 6. Wypracowywanie i promowanie rozwiązań służących zwiększaniu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami wewnątrz nurtu ESG (strategiczne planowanie i raportowanie celów pozafinansowych związanych ze środowiskiem, społeczną odpowiedzialnością i ładem korporacyjnym);
 7. Wypracowywanie i wspieranie rozwiązań służących nabywaniu przez osoby z niepełnosprawnościami kompetencji i kwalifikacji deficytowych na rynku pracy (w tym z obszaru nowych technologii), a także wsparcie transferu studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami z uczelni wyższych do biznesu;
 8. Wspieranie badań służących identyfikacji istotnych barier oraz szans w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami;
 9. Wypracowywanie rekomendacji dla polityk publicznych w obszarze aktywizacji osób z niepełnosprawnościami oraz rynku pracy;
 10. Promocja zasad dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami (istotna z perspektywy osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w naszych podmiotach oraz korzystających z naszych usług lub towarów) w reprezentowanych przez nas podmiotach oraz ich otoczeniu biznesowym;
 11. Tworzenie mniejszych platform współpracy między poszczególnymi Partnerami służącymi realizacji konkretnych projektów, inicjatyw, badań. Udział w poszczególnych działaniach i celach Partnerstwa jest dobrowolny i zależy od specyfiki i zakresu działania danego podmiotu.

HR-owe MEGATRENDY

W panelu „ESG. HR-owe MEGATRENDY” podczas Kongresu wziął udział Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacja Lewiatan. Mówił o tym, że optymalizacja wykorzystania zasobów pracy przez aktywizację zawodową określonych grup społecznych jest ważna z perspektywy gospodarczej, z uwagi na niekorzystne zmiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa, które powodują, że zasoby na lokalnym rynku pracy coraz mniej odpowiadają zapotrzebowaniu.

Obecnie istotne wyzwanie dla firm to przewidywany brak 1,5 mln osób na polskim rynku pracy w 2025 r. Tymczasem zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami od lat utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. Nieco ponad 80% w latach 2018-2020 nie miało pracy, ani jej nie szukało. Wskaźnik zatrudnienia OzN w Polsce wynosi aktualnie 32%, podczas gdy średnia unijna to ok. 50%.

Poruszono też temat planowania strategicznego i raportowania celów ESG oraz D&I w biznesie, których rola wzrasta. 83% należących do pokolenia Z osób poszukujących pracy postrzega przywiązanie do różnorodności i inkluzywności jako istotny czynnik przy wyborze pracodawcy.

Kongres odbył się w Warszawie 10 maja, było to pierwsze wydarzenie skierowane do biznesu (m.in. zarządów spółek i działów HR), którego celem jest poszerzenie dyskusji w nurcie ESG czy Diversity&Inclusion o kwestie pracy osób z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji na stronie incluvision.aktywizacja.org.pl.

Konfederacja Lewiatan zachęca do współpracy z ukraińskimi MŚP
27 lutego 2023

Konfederacja Lewiatan zachęca do współpracy z ukraińskimi MŚP

fot. Shutterstock

Konfederacja Lewiatan zachęca polskie przedsiębiorstwa do dalszego rozwoju współpracy z Ukrainą. Prezentujemy dokument opisujący inicjatywy i porozumienia, które umożliwiają współdziałanie.

13 lutego DG GROW Komisji Europejskiej opublikował materiał na temat polityki i programów europejskich zachęcających przedsiębiorców europejskich do rozwoju współpracy z przedsiębiorstwami z Ukrainy, w szczególności małymi i średnimi.

Inicjatywy prawne i porozumienia UE z Ukrainą

Podejmowane działania realizowane są w ramach przyjętych już inicjatyw legislacyjnych i porozumień UE z Ukrainą, takich jak: Umowa o stowarzyszeniu (Association Agreement), Umowa o strefie wolnego handlu (DCFTA – Deep and Comprehensive Free Trade Areas), Porozumienie o wzajemnym uznawaniu produktów (ACAA – Agreement on Conformity Assessment and Acceptance) oraz Decyzja Rady Europejskiej o przyznaniu Ukrainie statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej (23/6/2022).

Dokument ten prezentuje główne programy i na ogół podaje linki do ich stron internetowych, w tym m. in. w ramach:

– nowej inicjatywy SMEPIS (SME Policies and Institutional Support)

– Horizon Europe WP 2023-2024: Widera – Hop On Facility

– Enterprise Europe Network – EEN Ukraine

– Ukrainian Cluster Alliance – m.in. konferencja planowana na 29-30 marca 2023 w Koszycach, Słowakia

– Matchmaking platforms

– The Supply Chain Resilience platform

– EU-Ukraine Solidarity Lanes.

Udostępniając ten materiał, zachęcamy nasze firmy do korzystania z udostępnianych możliwości dalszego rozwoju współpracy z Ukrainą!

Pobierz dokument nt. polityk i programów UE zachęcających do współpracy biznesowej między UE a ukraińskimi MŚP