Zdrowie. Opiekę koordynowaną trzeba dobrze przygotować
29 sierpnia 2022

Zdrowie. Opiekę koordynowaną trzeba dobrze przygotować

Wprowadzenie opieki koordynowanej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej powinno być dobrze przygotowane i uzgodnione ze wszystkimi zainteresowanymi, a także poprzedzone odpowiednio długim vacatio legis – uważa Konfederacja Lewiatan.

Właśnie trwają konsultacje rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Poradnie podstawowej opieki zdrowotnej(POZ) będą mogły przejąć prowadzenie części pacjentów przewlekle chorych. Opieka koordynowana dotyczyć będzie porady kompleksowej, badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych, porad edukacyjnych oraz konsultacji dietetyków.

Termin wejścia w życie przepisów jest olbrzymim wyzwaniem z uwagi na ogromną skalę nowych wymagań dotyczących zapewnienia realizacji wielu deficytowych na rynku usług jako świadczeń gwarantowanych.

– Wprowadzenie opieki koordynowanej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej nie powinno być realizowane w nieuzasadnionym pośpiechu, bez uprzedniej analizy możliwości spełnienia nowych wymagań, bez spokojnego i rzetelnego przygotowania i szerokiego skonsultowania taryf proponowanych przez Radę Taryfikacji AOTMiT – podkreśla Anna Rulkiewicz, wiceprezydent Konfederacji Lewiatan.

Wejście w życie przepisów regulujących powyższe zagadnienie powinno być poprzedzone odpowiednio długim vacatio legis, które pozwoli na przygotowanie i poddanie konsultacjom projektu taryf i zasad finansowania przez NFZ. Tak duża systemowa zmiana powinna być wprowadzona z 6-9 miesięcznym vacatio legis.

Dopiero po uzyskaniu kompletnej wiedzy na temat zasad finansowania opieki koordynowanej oraz zasady ustalania limitu „budżetu powierzonego” przez NFZ  podmioty lecznicze będą mogły przeprowadzić rzetelną analizę możliwości podjęcia się realizacji tego typu opieki w POZ.

– Kolejnym argumentem za odpowiednio długim okresem przygotowania się do wprowadzenia opieki koordynowanej jest prawdopodobieństwo pojawienia się przypadków braku możliwości zapewnienia dostępności do świadczeń w ramach tej opieki przez wszystkich świadczeniodawców (szczególnie małe podmioty na prowincji). W tym przypadku warto wprowadzić fakultatywność realizacji tych świadczeń – dodaje Kacper Olejniczak, ekspert ds. branży Life Sciences Konfederacji Lewiatan.

Wiele podmiotów leczniczych będących świadczeniodawcami POZ nie będzie w stanie zabezpieczyć dostępności do tak szerokiej listy badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych (np. biopsji cienkoigłowej tarczycy, prób wysiłkowych i badań holterowskich, konsultacji alergologa itp.)

Konfederacja Lewiatan

 

29 lipca 2022

Pacjenci ucierpią na ograniczeniach w dostawach prądu

Jeśli nie zmienimy obowiązujących przepisów to potencjalne ograniczenia w dostawach prądu dotknąć mogą znaczącą część placówek ochrony zdrowia.

W tej sytuacji nie będzie możliwe zapewnienie pacjentom odpowiedniej opieki  – ostrzega Konfederacja Lewiatan.

W rozporządzeniu Rady Ministrów dotyczącym m.in. szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń  w dostarczaniu energii elektrycznej, nie przewidziano rozwiązań, które zapewniłyby niezakłócone funkcjonowanie placówek ochrony zdrowia.

Co prawda, rozporządzenie zawiera przepisy zapewniające niektórym podmiotom ochronę przed ograniczeniami, jednakże dotyczą one jedynie  szpitali i obiektów ratownictwa medycznego.

– Zdrowie dla człowieka ma wartość nadrzędną, dlatego nawet w sytuacji wyższej konieczności należy szukać rozwiązań, które dadzą pacjentowi gwarancję uzyskania niezbędnej pomocy medycznej. Jestem przekonana, że przepisy w obecnym kształcie nie spełnią oczekiwań społecznych względem funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Dlatego apelujemy do rządzących o wyłączenie z ograniczeń dostaw prądu podmiotów realizujących w Polsce świadczenia zdrowotne   – mówi Anna Rulkiewicz, wiceprezydent Konfederacji Lewiatan.   

– Potencjalne ograniczenia w dostawach prądu dotknąć mogą w szczególności podstawową opiekę zdrowotną oraz ambulatoryjną, które zapewniają opiekę największym grupom pacjentów.  Trudno wyobrazić sobie, w przypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej, aby możliwe było zapewnienie im odpowiedniej opieki. Dlatego ochroną przed ograniczeniami w dostawach i poborze prądu powinni być objęci wszyscy odbiorcy udzielający świadczeń zdrowotnych – podkreśla Kacper Olejniczak, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania szpitali i ratownictwa medycznego nie będzie wystarczające, jeżeli jednostki te musiałyby przejąć także opiekę nad pacjentami w lżejszym stanie, którym normalnie wystarczyłaby pomoc ambulatoryjna.

Konfederacja Lewiatan

Globalna strategia zdrowotna UE – czego będzie dotyczyła?
29 czerwca 2022

Globalna strategia zdrowotna UE – czego będzie dotyczyła?

fot. Natanael Melchor / Unsplash

Podstawą do działań globalnych Unii Europejskiej jest program „Global Gateway”. Jest to strategia, która ma na celu rozwiązanie globalnych problemów takim jak przeciwdziałanie zmianie klimatu, reforma systemów opieki zdrowotnej oraz poprawa konkurencyjności i bezpieczeństwa globalnych łańcuchów dostaw.

W latach 2021-2027 instytucje UE i Państwa Członkowskie uruchomią inwestycje o wartości 300 mld euro. W zakresie ochrony zdrowia, jednym z celów programu jest wzmocnienie łańcuchów dostaw i rozwój produkcji lokalnej produktów farmaceutycznych. UE będzie współpracować z krajami partnerskimi, aby zdywersyfikować łańcuchy dostaw produktów farmaceutycznych.

W maju bieżącego roku, podczas spotkania Ministrów Zdrowia Grupy G7 Stella Kyriakides (komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności) i Jutta Urpilainen (komisarz UE ds. partnerstw międzynarodowych) ogłosiły rozpoczęcie prac nad Globalną strategią zdrowotną UE (EU Global Health Strategy). Wspomniana strategia ma być częścią programu Global Gateway.

W ocenie przedstawicielek Komisji Europejskiej problemy zdrowotne muszą być rozwiązane w skali globalnej. UE będzie się starała usprawniać systemy opieki zdrowotnej, tak aby mogły one skuteczniej zapobiegać globalnym zagrożeniom dla zdrowia i skuteczniej na nie reagować, a także zwalczać wszystkie choroby zakaźne i niezakaźne.

Zgodnie ze słowami Stelli Kyriakides i Jutty Urpilainen: „Musimy zawrzeć silne strategiczne partnerstwa w dziedzinie zdrowia z innymi regionami świata. Musimy wzmocnić lokalny potencjał produkcyjny w dziedzinie ochrony zdrowia, zarówno w Afryce, jak i poza nią. W naszych działaniach musimy postawić na podejście „Jedno zdrowie”, uznając nierozerwalny związek między zdrowiem ludzi, zwierząt, roślin i ich wspólnego środowiska”.

Konfederacja Lewiatan będzie monitorować rozwój Globalnej strategii zdrowotnej i informować członków o potencjalnych możliwościach włączenia się biznesu do tejże strategii.

 


Kacper Olejniczak, ekspert Lewiatana ds. branży life sciences.

Artykuł dla czerwcowego wydania Brussels Headlines – newslettera europejskiego Konfederacji Lewiatan

Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia – nowe RODO dla ochrony zdrowia?
22 kwietnia 2022

Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia – nowe RODO dla ochrony zdrowia?

fot. National Cancer Institute / Unsplash

W 2018 roku Unia Europejska wprowadziła rewolucję w zakresie ochrony danych osobowych. Na terenie całej Unii zaczęto stosować RODO. Była to duża zmiana dla wielu sektorów gospodarki, w tym dla ochrony zdrowia i przemysłu Life Sciences.

RODO wprowadziło nowe obowiązki dotyczące przetwarzania danych osobowych i nowe definicje, w tym np. definicje danych genetycznych czy danych dotyczących zdrowia.

Jednocześnie pomimo celu jakim była harmonizacja tej gałęzi prawa, wiele aspektów przetwarzania danych osobowych w zakresie ochrony zdrowia i przemysłu Life Sciences nie zostało ujednoliconych, w niektórych obszarach nawet umożliwiając Państwom Członkowskim przyjmowanie własnych regulacji. Dotyczy aspektów to istotnych z punktu widzenia nowoczesnej medycyny – danych genetycznych czy badań biomedycznych.

W świetle doświadczeń pandemii COVID – 19 i ogromnego znaczenia danych medycznych dla badań naukowych Unia Europejska zdecydowała o stworzeniu przepisów regulujących szczegółowo przetwarzanie danych dotyczących zdrowia, żeby w ten sposób usunąć luki jakie pozostawiło RODO.

Europejska Przestrzeń Danych Dotyczących Zdrowia – jakie ma cele?

Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia wspierać będzie lepszą wymianę różnych rodzajów danych dotyczących zdrowia (elektroniczna dokumentacja medyczna, dane genomowe, dane z rejestrów pacjentów itp.), nie tylko do celów związanych z opieką zdrowotną (tak zwane pierwotne wykorzystanie danych), ale także do celów badań naukowych i kształtowania polityki zdrowotnej (tak zwane wtórne wykorzystanie danych).

Komisja Europejska planowała przedstawienie projektu aktu legislacyjnego w kwietniu tego roku. Do tej pory jeszcze się to nie stało, ale pewne informacje dotyczące kształtu rozwiązań legislacyjnych krążą po Brukseli, m.in.:

  • Komisja Europejska planuje powołać Europejską Radę Danych Cyfrowych i Zdrowotnych, aby zapewnić współpracę między właściwymi organami krajowymi, w szczególności w zakresie związku między pierwotnym i wtórnym wykorzystaniem elektronicznych danych zdrowotnych;
  • Regulacja będzie określać prawa i obowiązki: pacjentów, pracowników służby zdrowia, aptek i dostawców systemów elektronicznych dla elektronicznej dokumentacji medycznej; pracownicy służby zdrowia i apteki korzystające z systemów elektronicznej dokumentacji medycznej będą musieli ustanowić plany zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa.

Konfederacja Lewiatan czeka na oficjalne zaprezentowanie projektu aktu legislacyjnego. Będziemy bacznie śledzić ten temat i informować o zmianach, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie ochrony zdrowia i biznesu z nią związanego.


Kacper Olejniczak, ekspert ds. life sciences

Artykuł dla kwietniowego wydania newslettera Brussels Headlines

Jak zorganizować opiekę zdrowotną dla uchodźców z Ukrainy?
15 marca 2022

Jak zorganizować opiekę zdrowotną dla uchodźców z Ukrainy?

Doprecyzowanie statusu prawnego uchodźcy, koordynacja doraźnej pomocy medycznej przy przekraczaniu granicy, uzgodnienie zasad finansowania świadczeń medycznych w obecnych warunkach prawnych, utworzenie rejestru uchodźców wojennych czy angażowanie ukraińskiego personelu medycznego – to niektóre propozycje rozwiązań dotyczące opieki zdrowotnej dla uchodźców z Ukrainy, które przygotowali eksperci Lewiatana i firm członkowskich.

Propozycje pracodawców znajdziesz tutaj. Propozycje rozwiązań dotyczących opieki zdrowotnej dotyczące pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy

Kryzys wywołany działaniami wojennymi w Ukrainie i związana z tym skala przemieszczania się uchodźców oznaczają konieczność podjęcia pilnych działań pomocowych, między innymi w zakresie opieki medycznej. Doświadczenia wojenne uchodźców i trudne warunki podróży stanowią dodatkowe ryzyko zdrowotne, co znacząco podwyższa priorytet tych działań.

 – Wprowadzane regulacje nie mogą zdusić energii i bezprecedensowej woli pomocy, jaką widzimy w naszym społeczeństwie. Z tego względu powinniśmy częściej mówić o koordynacji działań, niż ich centralizacji. Jednocześnie analizując funkcjonujący dziś w Polsce system ochrony zdrowia trudno jest nie mieć obaw, czy jako państwo jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom jakie niesie ze sobą kolejny duży kryzys. Tymczasem obecnie obowiązujące rozwiązania nadal nie wykorzystują w pełni potencjału jaki jest dostępny na polskim rynku opieki zdrowotnej. Prywatni świadczeniodawcy posiadają infrastrukturę, doświadczenie i zasoby kadrowe, które mogą stanowić istotną wartość i uzupełnienie publicznego systemu w zabezpieczaniu rosnących potrzeb zdrowotnych pacjentów. To czas, kiedy świadczeniodawcy niepubliczni powinni stać się komplementarną częścią tego systemu – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy LUX MED.

– System ochrony zdrowia, obciążony nowymi zadaniami, wymaga dodatkowego finansowania. W perspektywie krótkoterminowej konieczne jest wskazanie specjalnych środków finansowych w ramach działań doraźnych, zaś docelowo ukształtowanie systemu uwzględniającego wspólne, międzynarodowe finansowanie w ramach funduszu celowego opartego na zasadzie solidaryzmu – mówi Kacper Olejniczak, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Bezpośrednio po przekroczeniu granicy uchodźcy potrzebujący natychmiastowej pomocy medycznej mogą skorzystać z doraźnie zorganizowanych punktów. Potrzebna jest tu odpowiednia koordynacja i bieżące reagowanie na skalę migracji oraz potrzeby w zakresie zaopatrzenia w leki i środki opatrunkowe. Na kolejnych etapach konieczne jest ustalenie statusu uchodźcy oraz zapewnienie planowej organizacji opieki medycznej i trybu jej finansowania, wraz z formalnym nadaniem uprawnień do korzystania ze świadczeń.

Szczególne znaczenie ma dostępność personelu medycznego, ograniczona już wcześniej z powodu zaangażowania w zwalczanie pandemii koronawirusa i jej następstw. Wskazane jest pilne angażowanie personelu spośród uchodźców, dzięki czemu obniża się bariera językowa, a także zapewniona jest ciągłość pracy zawodowej.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Nowe przepisy ograniczą dostęp do usług zdrowotnych
18 stycznia 2022

Nowe przepisy ograniczą dostęp do usług zdrowotnych

Nowe przepisy, które przygotowuje minister zdrowia ograniczą pacjentom dostęp do usług zdrowotnych i spowodują, że będą musieli korzystać z prywatnej opieki zdrowotnej, gdzie za świadczenia trzeba płacić – ostrzega Konfederacja Lewiatan.

Nowe rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększy ryzyko prowadzenia działalności leczniczej w ramach kontraktów Narodowego Funduszu Zdrowia.

– Projekt rozporządzenia zdecydowanie zmienia relacje między stronami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Stawia w uprzywilejowanej sytuacji Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, który jednostronnie może zmienić warunki umów. Jednocześnie zostawia bardzo restrykcyjne środki sprzeciwu po stronie świadczeniodawców.  Naszym zdaniem nowe przepisy wprowadzą niesłuszną dysproporcję stron, która stawia NFZ w sytuacji uprzywilejowanej w stosunku do świadczeniodawców – mówi Kacper Olejniczak, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Bezpośrednim następstwem przyjęcia projektu rozporządzenia będzie zwiększenie ryzyka prowadzenia działalności leczniczej w ramach kontraktów Narodowego Funduszu Zdrowia, które może skutkować ograniczeniem dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej przez pacjentów. Co w konsekwencji spowoduje przechodzenie pacjentów do systemu prywatnego, w którym będą musieli płacić za świadczenia.

Konfederacja Lewiatan