Slim VAT 3 ułatwi rozliczanie podatku [MP3]
24 stycznia 2023

Slim VAT 3 ułatwi rozliczanie podatku [MP3]

Rząd na dzisiejszym posiedzeniu przyjął projekt ustawy wprowadzającej Slim VAT 3, który ma uprościć rozliczanie przez podatników podatku od towarów i usług.

Wysłuchaj komentarza ekspertki:

Jedną z najbardziej oczekiwanych zmian, o którą apelowała Konfederacja Lewiatan jest rezygnacja z wymogu posiadania faktury przy odliczeniu podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT).

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Finansów przewiduje zmiany, które przyczynią się do ułatwienia i uproszczenia rozliczeń VAT.  Zapewnia on również pełniejszą zgodność krajowych regulacji z prawem UE. Dodatkowo realizuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości w którym uznał on, że przepisy prawa unijnego stoją na przeszkodzie w stosowaniu obowiązujących w Polsce rozwiązań w zakresie 20% sankcji.

– Jedną z najbardziej oczekiwanych przez podatników zmian, o którą apelowała Konfederacja Lewiatan jest rezygnacja z wymogu posiadania faktury przy odliczeniu podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT). W konsekwencji, w odniesieniu do WNT podatek naliczony i należny będą mogły być rozliczane w tym samym okresie. Spowoduje to neutralność tych transakcji i zlikwiduje konieczność monitorowania dochowania obecnego, 3-miesięcznego terminu na otrzymanie faktury VAT. Zmiana ta wynika z wyroku TSUE w sprawie C-895/19 – mówi Anna Słomińska – Wernik, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

       Najważniejsze zmiany jakie wprowadzi Slim VAT 3:

  1. Poprawa płynności finansowej firm poprzez rozszerzenie katalogu należności jakie mogą być regulowane środkami z rachunku VAT;
  2. Zmniejszenie formalności VAT w obrocie międzynarodowym;
  3. Szerszy zakres zwolnień z VAT;
  4. Uproszczenie w stosowaniu proporcji VAT;
  5. Prostsze fakturowanie poprzez rezygnację z wystawienia tzw. faktury zaliczkowej (w przypadku otrzymania zaliczki w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym miała miejsce sprzedaż);
  6. Usystematyzowanie zasad przeliczania kursów walut przy fakturach korygujących; 
  7. Konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji stawkowych (WIS), akcyzowych (WIA), taryfowych (WIT) oraz wiążących informacji o pochodzeniu (WIP), zwanych dalej „wiążącymi informacjami”.

– Z nadzieją patrzymy na kolejne projekty Ministerstwa Finansów, które będą uwzględniać postulaty przedsiębiorców oraz ułatwią im rozliczenia podatkowe tak jak w przypadku pakietu Slim VAT 3 – dodaje Anna Słomińska – Wernik.

 Konfederacja Lewiatan

                   

 

Duże zmiany w Kodeksie pracy wyzwaniem dla firm
11 stycznia 2023

Duże zmiany w Kodeksie pracy wyzwaniem dla firm

W tym roku czeka nas sporo zmian w Kodeksie pracy i mimo, że dla pracodawców oznaczają one nowe wyzwania, a dla pracowników więcej uprawnień, firmy poradzą sobie z nimi pod warunkiem, że przepisy będą racjonalnie skonstruowane, a vacatio legis odpowiednio długie - uważa prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

W tym tygodniu Sejm przegłosuje przepisy w sprawie pracy zdalnej i weryfikacji trzeźwości, a rząd na wczorajszym posiedzeniu przyjął kolejną dużą nowelizację Kodeksu pracy, w większości uzasadnioną koniecznością implementacji przepisów europejskich. Chodzi o dwie dyrektywy, z których pierwsza ustanawia minimalne prawa mające zastosowanie do każdego pracownika w Unii Europejskiej, który jest stroną umowy o pracę. Natomiast druga wprowadza minimalne wymagania mające na celu osiągnięcie równości  kobiet i mężczyzn pod względem szans na rynku pracy i traktowania w miejscu pracy, poprzez ułatwienie pracownikom będącym rodzicami lub opiekunami godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

Nowe obowiązki pracodawców

– Zmiany będą miały duże implikacje dla firm. Dyrektywa dotycząca warunków pracy wprowadza zmiany w zawieraniu umów o pracę na okres próbny, rozszerza prawa pracowników do pełniejszej i uaktualnionej informacji o warunkach zatrudnienia i gwarantuje nowe minimalne prawa dla wszystkich pracowników. Zmienią się  m.in. zasady informowania pracowników o przysługujących im uprawnieniach. Obowiązki informacyjne będą bardzo szerokie i oznaczają wzrost biurokracji. Co prawda na etapie konsultacji projektu w Radzie Dialogu Społecznego udało się przekonać ministerstwo do racjonalizacji niektórych zapisów, m.in. poprzez możliwość odwołania się do uprawnień pracownika wynikających z zapisów zakładowych źródeł prawa,  czy ogólnych zasad, np. w zakresie polityki szkoleń, ale i tak pracodawcy, zwłaszcza zatrudniający setki pracowników będą mieli sporo pracy związanej z realizacją dodatkowych obowiązków – podkreśla prof. Jacek Męcina.

Równoległe zatrudnienie

Pracownik zyska też prawo do równoległego zatrudnienia poprzez wprowadzenie zakazu zabraniania mu jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą oraz zakazu poddawania pracownika niekorzystnemu traktowaniu z tego tytułu. Te zapisy mogą budzić wiele kontrowersji w praktycznym stosowaniu zasad informowania, ale i przestrzegania norm czasu pracy, na co pracodawcy zwracają szczególną uwagę w kontekście kodeksowych gwarancji dobowego i tygodniowego odpoczynku oraz zachowania bezpieczeństwa pracy.

Zmiany w urlopach macierzyńskich i rodzicielskich

Kolejne zmiany szykują się też w niedawno przecież nowelizowanych przepisach dotyczących urlopów macierzyńskich i rodzicielskich, ponieważ tzw. dyrektywa work-life balance przewiduje wprowadzenie korekt w obszarze uprawnień związanych z wykonywaniem przez pracowników funkcji rodzicielskiej i opiekuńczej.

Rząd zaproponował wydłużenie urlopu rodzicielskiego  do 41 tygodni (43 w przypadku ciąży mnogiej), co oznacza, że  zarówno matki jak i ojcowie będą mieli zagwarantowany czas urlopu rodzicielskiego do wykorzystania tylko przez każdego z nich. Ta zmiana ma zachęcać ojców do korzystania z urlopów, a nie przenoszona część tego urlopu wyniesie do 9 tygodni dla każdego z rodziców. Urlop rodzicielski zostanie uniezależniony od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu w dniu porodu, a zasiłek  macierzyński będzie wynosił 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku za cały okres urlopu rodzicielskiego.

Nowe przepisy przewidują też umożliwienie szerszego stosowania elastycznej organizacji pracy  dostoswanej do  indywidualnych potrzeb pracownika, znajdującego się w określonej sytuacji rodzinnej. Szerzej będzie mogła być wykorzystywana praca zdalna, elastyczny rozkład czasu pracy, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy. Możliwość skorzystania z elastycznej organizacji pracy będzie przysługiwała rodzicom opiekującym się dzieckiem do 8 lat (dotychczas był to wiek 4 lat) oraz opiekunom, tj. pracownikom zapewniającym opiekę lub wsparcie krewnemu lub osobie zamieszkującej z pracownikiem w tym samym gospodarstwie domowym, którzy wymagają znacznej opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Odrzucenie wniosku o elastyczną organizację pracy wymagać będzie pisemnego uzasadnienia pracodawcy.

Urlop opiekuńczy po nowemu

– Zupełnie nowym rozwiązaniem zaproponowanym w projekcie jest  wprowadzenie urlopu opiekuńczego – w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym – w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej krewnym (syn, córka, matka, ojciec lub małżonek/małżonka) lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub  wsparcia z poważnych względów medycznych. Za czas tego urlopu pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, jednak biorąc pod uwagę starzenie się społeczeństwa i wzrost znaczenia opieki nad niesamodzielnymi członkami najbliższej rodziny rozwiązanie to wydaje się racjonalne i potrzebne, choć pewnie spowoduje sporo trudności dla pracodawcy w organizacji pracy – tłumaczy prof. Jacek Męcina.

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej 

Więcej kontrowersji budzi  wprowadzenie zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika – w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym. Za czas tego zwolnienia pracownikowi przysługuje prawo do 50 proc. wynagrodzenia, obliczanego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego. – Rozwiązanie to przypomina istniejący już w Kodeksie pracy urlop na żądanie, a  wprowadzenie nowego zwolnienia powinno oznaczać proporcjonalne ograniczenia w zakresie używania urlopów na żądanie – dodaje prof. Jacek Męcina.

Wymienione najważniejsze zmiany nie wyczerpują całego katalogu propozycji, których ostateczny kształt wymaga jeszcze rzetelnej analizy podkreśla prof. Jacek Męcina i zwraca uwagę, że pełna implementacja przepisów powinna być rozłożona w czasie, tak aby pracodawcy mogli przygotować się na zmiany przez cały 2023 rok.

Konfederacja Lewiatan

 

Stanowisko pracodawców dotyczące projektu ustawy o prawie autorskim
30 listopada 2022

Stanowisko pracodawców dotyczące projektu ustawy o prawie autorskim

Cztery organizacje, IAB Polska, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji w liście do premiera Mateusza Morawickiego przedstawiły wspólne stanowisko do projektu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zdaniem organizacji pracodawców w wyniku konsultacji społecznych wprowadzono istotne i niepokojące zmiany do pierwszej wersji projektu oraz nie uwzględniono zgłoszonych w trakcie konsultacji uwag odnoszących się do braku zgodności niektórych proponowanych przepisów z unijną dyrektywą.

 Wspólne stanowisko pracodawców w sprawie prawa autorskiego

Zmiany w RDS mają uzdrowić dialog społeczny
29 listopada 2022

Zmiany w RDS mają uzdrowić dialog społeczny

Najważniejszą zmianą w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego powinno być przeciwdziałanie złym praktykom w konsultacjach projektów aktów prawnych przez stronę rządową oraz uregulowanie obowiązku i procedury konsultacji projektów poselskich.

Na plenarnym posiedzeniu RDS, z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, członek Rady Dialogu Społecznego, który w ostatnich latach koordynował prace nad zmianami w ustawie, przedstawił kluczowe kierunki proponowanej przez partnerów społecznych nowelizacji ustawy o RDS i innych instytucjach dialogu społecznego.

– Najważniejszą przesłanką do zmian zaproponowanych w ustawie było przeciwdziałanie złym praktykom w konsultacjach projektów aktów prawnych przez stronę rządową, a w jeszcze większym stopniu  uregulowanie obowiązku i procedury konsultacji innych projektów, w szczególności poselskich, których procedowanie w ostatnich latach w rzeczywistości pozbawiało RDS  i organizacje reprezentatywne możliwości faktycznego udziału w procesie legislacyjnym. Takie praktyki naruszają  zasady dialogu społecznego, jako ważnego elementu państwa prawa, mogą również świadczyć o niekonstytucyjności procesu legislacyjnego. Na takie zagrożenia zwracał niedawno uwagę w orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny. Taki wątek przewijał się również w raportach i dokumentach  instytucji europejskich. Dlatego zaproponowana zmiana ma istotne znaczenie dla dialogu społecznego i zapewnienia realizacji obowiązku konsultacji wszystkich projektów aktów prawnych – mówi prof. Jacek Męcina.

Ważną zmianą proponowaną przez wszystkie reprezentatywne organizacje pracodawców i związków zawodowych jest zapewnienie RDS realnych warunków dla systematycznej i merytorycznej działalności, dzięki powołaniu urzędu Generalnego Dyrektora ds. Dialogu Społecznego. Problemy z monitorowaniem i konsultacjami projektów aktów prawnych, których każdego roku RDS rozpatruje kilkaset, w tym negocjacje minimalnego wynagrodzenia, płac w sferze budżetowej  i wskaźnika waloryzacji, wreszcie opiniowanie ustawy budżetowej oraz wielu kluczowych dokumentów programowych i strategicznych – to zadania merytoryczne i eksperckie, które realizowane są obecnie przy bardzo skromnym wsparciu zespołu pracowników administracyjnych CPS Dialog, przez ekspertów związkowych i organizacji pracodawców. To na partnerach społecznych spoczywa cały ciężar zadań związanych z monitorowaniem, konsultowaniem i opiniowaniem projektów legislacyjnych.

Dlatego, biorąc pod uwagę szczodre finansowanie wielu innych organizacji i instytucji, partnerzy społeczni głośno upominają się o finansowanie na właściwym poziomie ważnych zadań publicznych jakimi są dialog społeczny, w tym konsultacje społeczne. Efektem zmian będzie wzmocnienie i profesjonalizacja działań RDS, a także niektórych zadań realizowanych bezpośrednio przez partnerów społecznych.

W projekcie znalazły się także przepisy dotyczące zasad funkcjonowania RDS, uregulowanie poszerzania jej składu oraz powoływania przewodniczącego, a więc kwestii, które w przeszłości stwarzały problemy i utrudniały funkcjonowanie Rady. W projekcie znajdą się też przepisy regulujące obowiązek lustracyjny członków Rady Dialogu Społecznego.

Kolejną zmianą proponowaną w projekcie jest dookreślenie mechanizmów rozpatrywania opinii i stanowisk Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego (WRDS) przez RDS oraz organy i instytucje powołane do ich merytorycznego rozpatrywania. Ta zmiana ma zapewnić realny wpływ dialogu regionalnego, na kwestie  o znaczeniu horyzontalnym, rozpatrywane i zgłaszane przez WRDS.

Pracodawcy przygotowują też  zmiany w ustalaniu zasad reprezentatywności w tym znalezienia formuły ich złagodzenia w stosunku do samorządu rzemiosła, które reprezentując prawie wyłącznie mikrofirmy ma problemy z wypełnianiem zasad reprezentatywności odnoszących się do pozostałych organizacji. Kwestie te wymagają jeszcze dalszych uzgodnień w gronie pracodawców i konsultacji ze związkowcami.

– Zmiany zasad funkcjonowania dialogu społecznego są gwarantem przywrócenia skutecznych procedur zarządzania publicznego i  realizacji zobowiązań państwa w zakresie dialogu społecznego z partnerami społecznymi. Powinny też wpłynąć na poprawę jakości procesu legislacyjnego i stanowionego prawa – dodaje prof. Jacek Męcina.

Konfederacja Lewiatan

Nie wszystkie zmiany w Krajowym Funduszu Szkoleniowym cieszą pracodawców [+MP3]
08 listopada 2022

Nie wszystkie zmiany w Krajowym Funduszu Szkoleniowym cieszą pracodawców [+MP3]

W projekcie ustawy o aktywności zawodowej zaplanowano zmiany dotyczące finansowania szkoleń i instrumentów podnoszenia kompetencji. O ile pozytywnym rozwiązaniem jest rozszerzenie grupy odbiorców wsparcia ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, o tyle nieuzasadnionym wydaje się zmniejszenie limitów dofinansowania oraz wyłączenie z form wsparcia tzw. szkoleń miękkich – uważa Konfederacja Lewiatan.

Wysłuchaj komentarz eksperta:

W zakresie Krajowego Funduszu Szkoleniowego minister właściwy do spraw pracy w dalszym ciągu będzie corocznie ustalał priorytety i plan wydatkowania środków na dany rok, w podziale na województwa. W stosunku do dotychczasowych rozwiązań słusznie wzmocniono rolę partnerów społecznych w decydowaniu o przeznaczeniu środków KFS poprzez wprowadzenie możliwości opiniowania priorytetów wydatkowania zarówno na poziomie wojewódzkim, jak i powiatowym. Zapisy te są zgodne z postulatami partnerów społecznych.

– Za bardzo pozytywną uznajemy propozycję rozszerzenia grupy podmiotów, które będę mogły skorzystać ze środków KFS na kształcenie ustawiczne. Rozszerzono kategorie osób pracujących, które mogą wnioskować o inwestowanie w podnoszenie kompetencji ze środków KFS, o osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilno-prawnych oraz o osoby samozatrudnione – mówi Sławomir Szymczak, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Warto ponownie przeanalizować propozycję zmian procentowych w limitach dofinansowania dla jednego uczestnika kształcenia ustawicznego do wysokości zaledwie 50% kosztów kształcenia ustawicznego (jednak nie więcej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym), a w przypadku mikroprzedsiębiorstw do wysokości 70% kosztów. Tak niskie limity mogą doprowadzić do tego, że KFS stanie się mało atrakcyjnym instrumentem w porównaniu do innych dostępnych form wsparcia podnoszenia kompetencji, np. finansowanych z funduszy strukturalnych.

Zmienić ma się zakres działań możliwy do sfinansowania z KFS. Chociaż w uzasadnieniu do ustawy wskazuje się na propozycje finansowania nie tylko egzaminów, ale również innych form potwierdzania wiedzy i umiejętności, to zapisy w projekcie ustawy dotyczące rozwiązań wprowadzonych ustawą z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), nie są wystarczające. Niestety projekt ustawy o aktywności zawodowej w niewielkim stopniu jest spójny z przepisami ustawy o ZSK, w tym rozwiązaniami dotyczącymi walidacji efektów uczenia się i zdobywania kwalifikacji rynkowych.

– Negatywnie oceniamy ograniczenie środków KFS wyłącznie na wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, bez finansowania tzw. szkoleń miękkich. Planowane wyłączenie z form wsparcia dofinansowania działań mających na celu rozwój kompetencji miękkich może przyczynić się do spadku zainteresowania pracodawców KFS-em. Trudności po stronie powiatowych urzędów pracy w ocenie kosztów i efektów uczenia się szkoleń w zakresie kompetencji miękkich nie mogą być podstawą do wyłączenia kursów innych niż stricte zawodowe ze wsparcia w ramach KFS. Postulat wspierania kompetencji miękkich pracodawców i pracowników jest wpisany do wielu polityk publicznych oraz strategii na poziomie krajowym i regionalnym – dodaje Sławomir Szymczak.

Stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące ustawy o aktywności zawodowej

Konfederacja Lewiatan

Pobierz MP3
Agencja Informatyzacji ograniczy konkurencję na rynku usług IT
28 października 2022

Agencja Informatyzacji ograniczy konkurencję na rynku usług IT

Przekształcenie Centralnego Ośrodka Informatyki w Agencję Informatyzacji, która otrzyma szerokie kompetencje, może znacząco wpłynąć na ograniczenie konkurencji na rynku usług IT, zwłaszcza związanymi z zamówieniami publicznymi.

Projekt ustawy, która ma umożliwić to przekształcenie może być niezgodny z prawem konkurencji – ostrzega Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan.

Rozszerzenie możliwości finansowych Agencji Informatyzacji w zakresie zaciągania zobowiązań i przejmowania wielu zadań dotyczących budowy, wdrażania, rozwoju i utrzymania systemów teleinformatycznych w sektorze publicznym może znacząco ograniczyć konkurencję na rynku usług IT.  Utrudniony bądź zdecydowanie ograniczony zostanie dostęp do rynku usług IT dedykowanego podmiotom publicznym. Zmniejszy się konkurencyjność sektora prywatnego, zmaleją jego obroty, co spowolni rozwój firm i wpłynie na tempo wzrostu gospodarczego.

– Istnieje też ryzyko naruszenia norm prawa konkurencji, w szczególności poprzez „upaństwowienie” części rynku usług IT świadczonych dla podmiotów publicznych, który do tej pory funkcjonował na zasadach nieograniczonej konkurencji oraz budowanie pozycji dominującej Agencji Informatyzacji, co może prowadzić do dalszego i postępującego ograniczania wielkości tego rynku – mówi Eliza Turkiewicz, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Podobne wątpliwości dotyczące niezgodności projektu ustawy z prawem konkurencji dostrzega również prezes UOKiK, który w stanowisku napisał, że „proponowana regulacja, poprzez wyznaczenie zamkniętego kręgu podmiotów, z którymi Agencja będzie mogła współpracować, ogranicza liczbę podmiotów mogących świadczyć usługi na rzecz Agencji Informatyzacji, wyłączając z ww. możliwości przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w innej formie organizacyjnej niż wyżej wskazana. W rezultacie może ona w sposób negatywny wpływać na konkurencję. W związku z powyższym zasadne jest zmodyfikowanie przepisu w taki sposób, aby jego brzmienie nie ograniczało, możliwości świadczenia usług na rzecz Agencji Informatyzacji jedynie do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi”.

Unijne prawo konkurencji sprzyja jak największej liberalizacji gospodarki. Dopuszcza zwiększenie udziału państwa w gospodarce, ale z wykorzystaniem instrumentów właściwych dla gospodarki wysoce konkurencyjnej, przy ograniczeniu regulacji administracyjnoprawnych. Państwo ma dowolność w wyborze formy realizacji swoich zadań, jednak jeśli są one wykonywane na wolnym rynku, to każde ograniczenie musi mieć odpowiednią podstawę prawną i nie może naruszać zasad uczciwej konkurencji.

Ograniczenie wielkości rynku usług IT świadczonych dla podmiotów publicznych oraz zaburzenie  konkurencji na tym rynku, poprzez stworzenie uprzywilejowanego gracza wpłynie negatywnie na konkurencyjność rynku i może wywołać daleko idące skutki gospodarcze.

Konfederacja Lewiatan

Pracodawcy za ograniczeniem formalności przy zatrudnianiu Ukraińców
19 października 2022

Pracodawcy za ograniczeniem formalności przy zatrudnianiu Ukraińców

Wprowadzenie możliwości zatrudnienia obywateli Ukrainy na podstawie powiadomienia, doprecyzowanie warunków legalnej pracy zdalnej cudzoziemców czy ograniczenie liczby procedur związanych z dostępem do naszego rynku pracy – proponuje Konfederacja Lewiatan w uwagach dotyczących projektu ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców.

Projekt nowelizacji ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, przygotowany przez resort rodziny i polityki społecznej, ma zmniejszyć bariery administracyjne i formalności dotyczące zatrudniania cudzoziemców, jak również przeciwdziałać  nadużyciom oraz zaniżaniu standardów na rynku pracy. Każdy krok w kierunku uporządkowania, uproszczenia procedur legalizacji zatrudnienia cudzoziemców jest niezwykle ważny z perspektywy sytuacji na rynku pracy. Dla wielu pracodawców problem z pozyskiwaniem pracowników staje się największym wyzwaniem w utrzymaniu i rozwoju firmy.

Popieramy przeniesienie regulacji dotyczących zatrudnienia cudzoziemców do  odrębnej ustawy. Projekt przewiduje wprowadzenie wielu ciekawych ułatwień dla pracodawców. Pozostaje natomiast kilka kwestii, które wymagają dyskusji.

– Postulujemy, aby w ustawie znalazł się zapis o możliwości zatrudnienia obywateli Ukrainy na podstawie powiadomienia. Mając na uwadze szczególną sytuację mieszkańców Ukrainy w związku z agresją Rosji, ich integrację z naszym rynkiem pracy, warto rozważyć uregulowanie i zachowanie uproszczonej instytucji powiadomienia powiatowego urzędu pracy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia przez nich zatrudnienia – mówi Nadia Kurtieva, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan obowiązek informacyjny pracodawcy w związku z niepodjęciem lub zakończeniem pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o zatrudnieniu pozostaje w sprzeczności z zapowiedzią ograniczania liczby procedur legalizujących pracę cudzoziemców. Ponadto wykreślenie oświadczenia z ewidencji wskutek powiadomienia o niepodjęciu pracy skomplikuje rekrutacje pracowników z zagranicy. W ustawie brakuje również uregulowania pracy zdalnej. Należy doprecyzować warunki legalnego zatrudnienia cudzoziemców w takiej właśnie formie.

– Proponujemy także obniżenie górnego limitu opłat za wniosek o wydanie zezwolenia na pracę, który w projekcie ustawy został ustalony na poziomie minimalnego wynagrodzenia. Nie ulega wątpliwości, iż zaproponowana wysokość opłaty jest wyłącznie stawką maksymalną. Niemniej jednak, ustanowienie maksymalnej opłaty na tak wysokim poziomie może skłonić pracodawców do rezygnacji z zatrudnienia cudzoziemców, którzy pomagają uzupełnić braki kadrowe w poszczególnych branżach, z uwagi na wysokie koszty zatrudnienia – dodaje Nadia Kurtieva, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

>> Przeczytaj też o naszych działaniach, jakimi wspieramy przedsiębiorców w zatrudnianiu uchodźców – nasz projekt daje gwarancję zatrudnienia pewnej osoby:

Zatrudnianie pracowników z Ukrainy – wiemy, co jest największym problemem

Wspieramy Ukraińców w znalezieniu pracy, przedsiębiorców w zatrudnianiu uchodźców

 

Agencje zatrudnienia czekają zmiany
17 października 2022

Agencje zatrudnienia czekają zmiany

Już tylko usługi pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej będę zarezerwowane dla agencji zatrudnienia – tak wynika z projektu ustawy o aktywności zawodowej. Polskie Forum HR, członek Konfederacji Lewiatan, złożyło w ministerstwie uwagi do projektu.

Trwają konsultacje społeczne projektu ustawy o aktywności zawodowej, określającej zasady wspierania zatrudnienia i funkcjonowania polskiego rynku pracy. Projektowana ustawa ma zastąpić obowiązującą ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Rząd śpieszy się z procedowaniem projektu, planuje aby przepisy zaczęły obowiązywać już od 1 stycznia 2023 roku.

Usługi agencji zatrudnienia

Już tylko usługi pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej będę zarezerwowane dla agencji zatrudnienia. W myśl projektowanej ustawy, prowadzenie działalności w zakresie poradnictwa personalnego i doradztwa zawodowego nie będzie już działalnością regulowaną i nie będzie wymagało wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Oczywiście agencje będą mogły nadal je prowadzić, ale za to inne podmioty realizujące jedynie usługi doradztwa czy poradnictwa, nie będą musiały prowadzić działalności w ramach agencji.

Job boardy agencjami?

Działalnością regulowaną ma za to stać się usługa polegająca na gromadzeniu w postaci dokumentu elektronicznego i udostępnianiu informacji o wolnych i poszukiwanych miejscach pracy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Podmioty świadczące taką usługę będą zobowiązane do wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.

– Jest to zupełna nowość, do tej pory świadczenie takich usług nie wymagało wpisu do rejestru, co wynikało wprost z przepisów ustawy. Wygląda na to, że wszelkie job boardy, czyli ogłoszeniowe portale internetowe, na których publikowane są oferty pracy, będą musiały wpisać się do rejestru agencji zatrudnienia. Oznacza to, że będą musiały sprostać warunkom prowadzenia działalności na równi m. in. z agencjami zatrudniającymi pracowników tymczasowych – ocenia adw. Karolina Kot, Polskie Forum HR.

Konsultacje projektu

Projekt został przesłany do konsultacji z końcem września. Rząd robi wszystko, żeby ustawa weszła w życie już z początkiem nowego roku. W piątek Polskie Forum HR, członek Konfederacji Lewiatan, złożyło w Ministerstwie uwagi do projektu.

-Otrzymaliśmy 14 dni na zaopiniowanie tak obszernego, niespełna 300-stronicowego projektu, o tak istotnym znaczeniu dla funkcjonowania instytucji rynku pracy w Polsce, w tym agencji zatrudnienia. Wprowadzanie zmian w takim zakresie powinno być poprzedzone gruntownymi konsultacjami i debatą pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku pracy i dokonywane po dogłębnej analizie możliwych rozwiązań i ich konsekwencji – komentuje r. pr. Olga Gierada-Jabłonka, wiceprezes Polskiego Forum HR, Head of Legal ManpowerGroup Polska.

Kontakt:

Agnieszka Zielińska

Dyrektor Polskiego Forum HR

Polskie Forum HR – Związek Pracodawców

Ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

Tel. +48 665 355 335

azielinska@polskieforumhr.pl

www.polskieforumhr.pl

Konfederacja Lewiatan

 

 

Spółka cywilna będzie bardziej przyjazna
05 października 2022

Spółka cywilna będzie bardziej przyjazna

Nowelizacja przepisów dotyczących spółki cywilnej, zaproponowana przez resort rozwoju i technologii, nie tylko uprości dostęp do informacji o spółce, ale też zmniejszy część formalności z nią związanych.

– Ważna podkreślenia jest propozycja wprowadzenia jednego wniosku obejmującego dotychczasowe formularze oraz tzw. ,,jednego okienka”. Rejestrem docelowym spółki cywilnej będzie CEIDG. To dobry wybór, choćby z powodu sprawności tego rejestru i ze względu na nieodpłatność. Zatem przedsiębiorcy, czy też w ogóle obywatele, dostaną możliwość zapoznania się z wieloma informacjami na temat spółek cywilnych – w tym danymi dotyczącymi wspólników – w jednym, łatwo dostępnym miejscu. Będzie także możliwość pobrania zaświadczenia o spółce cywilnej w postaci wydruku z CEIDG – mówi Adrian Zwoliński,  ekspert ds. rynku finansowego i prawa korporacyjnego Konfederacji Lewiatan.

Ciekawym rozwiązaniem jest też wprowadzenie uniwersalnego wzoru umowy spółki cywilnej. Zawarcie umowy przy wykorzystaniu tego wzoru będzie wymagało wypełnienia formularza udostępnionego w CEIDG i opatrzenia umowy przez wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym albo osobistym.

– Trudno ocenić funkcjonalność takiego rozwiązania – to okaże się w praktyce – natomiast pozostawienie tej opcji przedsiębiorcom jest dobrym kierunkiem, zwłaszcza jeśli chodzi o cyfryzację. Podobnie dobrym pomysłem, świadczącym o pragmatycznym i ewolucyjnym podejściu, jest skupienie się na tym etapie głównie na rozwiązaniach obejmujących przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, których to głównie dotyczy tematyka spółki cywilnej – dodaje Adrian Zwoliński.

Zaletą spółki cywilnej – będącej przecież umową – jest jej umowność, mniejszy poziom sformalizowania oraz możliwość realizacji różnej współpracy przez przedsiębiorców. Obecnie publicznie dostępne informacje dotyczące spółki cywilnej są rozproszone i niepełne. Nie sprzyja to transparentności np.: przy podejmowaniu współpracy gospodarczej z podmiotami wchodzącymi w skład spółki cywilnej.

Konfederacja Lewiatan

Lewiatan ocenia zmiany w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym
26 sierpnia 2022

Lewiatan ocenia zmiany w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym

Wiele przepisów zawartych w ustawie nowelizującej prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe wymaga doprecyzowania, w tym definicje i terminy ważne z praktycznego punktu widzenia ich stosowania – uważa Konfederacja Lewiatan.

Trwają prace nad  prawem restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Ich celem jest implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023  w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 (dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości).

Postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji kontynuowanie prowadzonej działalności oraz przeciwdziałanie likwidacji miejsc pracy.

– Nowe przepisy zakładają, że sąd może dokonać stosownych zmian w układzie, jeżeli nie naruszają one istotnych postanowień układu i na skutek ich wprowadzenia sąd zatwierdzi układ. W naszej ocenie zasadne jest doprecyzowanie, że ważnymi postanowieniami układu są te determinujące poziom i terminy spłaty wierzycieli – mówi Patrycja Hanasiuk, specjalistka ds. rynku finansowego i prawa korporacyjnego Konfederacji Lewiatan.

W projekcie przewidziano również, że propozycje układowe nie mogą przewidywać dla żadnego wierzyciela zaspokojenia wyższego niż wartość jego wierzytelności. W tym wypadku zauważyć trzeba, że w odniesieniu do udziałów lub akcji ich cena może zmieniać się w czasie – czego najlepszym przykładem są notowania akcji spółek publicznych. Dlatego należy precyzyjnie określić w jaki sposób rozumiany i kalkulowany jest poziom zaspokojenia wierzyciela w razie konwersji. Naturalnym rozwiązaniem jest oparcie go o przyjętą w układzie kwotę ceny emisyjnej akcji/udziałów, a więc kwotę o którą redukowana jest w wyniku takiej konwersji wierzytelność.

Konfederacja Lewiatan