Lewiatan ocenia zmiany w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym
26 sierpnia 2022

Lewiatan ocenia zmiany w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym

Wiele przepisów zawartych w ustawie nowelizującej prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe wymaga doprecyzowania, w tym definicje i terminy ważne z praktycznego punktu widzenia ich stosowania – uważa Konfederacja Lewiatan.

Trwają prace nad  prawem restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Ich celem jest implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023  w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 (dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości).

Postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji kontynuowanie prowadzonej działalności oraz przeciwdziałanie likwidacji miejsc pracy.

– Nowe przepisy zakładają, że sąd może dokonać stosownych zmian w układzie, jeżeli nie naruszają one istotnych postanowień układu i na skutek ich wprowadzenia sąd zatwierdzi układ. W naszej ocenie zasadne jest doprecyzowanie, że ważnymi postanowieniami układu są te determinujące poziom i terminy spłaty wierzycieli – mówi Patrycja Hanasiuk, specjalistka ds. rynku finansowego i prawa korporacyjnego Konfederacji Lewiatan.

W projekcie przewidziano również, że propozycje układowe nie mogą przewidywać dla żadnego wierzyciela zaspokojenia wyższego niż wartość jego wierzytelności. W tym wypadku zauważyć trzeba, że w odniesieniu do udziałów lub akcji ich cena może zmieniać się w czasie – czego najlepszym przykładem są notowania akcji spółek publicznych. Dlatego należy precyzyjnie określić w jaki sposób rozumiany i kalkulowany jest poziom zaspokojenia wierzyciela w razie konwersji. Naturalnym rozwiązaniem jest oparcie go o przyjętą w układzie kwotę ceny emisyjnej akcji/udziałów, a więc kwotę o którą redukowana jest w wyniku takiej konwersji wierzytelność.

Konfederacja Lewiatan

Szkoda, że rząd nie zrezygnował z podatku minimalnego
25 sierpnia 2022

Szkoda, że rząd nie zrezygnował z podatku minimalnego

Rząd nie zdecydował się na rezygnację z podatku minimalnego. Zawiesił tylko jego obowiązywanie na dwa lata.

Zaproponował też m.in. nowe wyłączenia podmiotowo-przedmiotowe czy nową konstrukcję obliczania podstawy opodatkowania. Wyłączenie spod regulacji spółek komunalnych, podmiotów medycznych, małych podatników z przychodami do 2 mln euro świadczy o tym, że idea podatku była błędna. Konfederacja Lewiatan od początku opowiadała się za jego uchyleniem.

Nowelizacja CIT poprawiająca część przepisów wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu została przyjęta przez rząd i skierowana do Sejmu. Teraz nowelizacją zajmą się posłowie. Przygotowane zmiany są odpowiedzią Ministerstwa Finansów na krytyczne uwagi przedsiębiorców i ekspertów podatkowych do rozwiązań, które zostały wprowadzone z początkiem 2022 r.

Jedną z kluczowych regulacji, która obowiązuje od 2022 r. jest tzw. podatek minimalny, który ma być płacony przez przedsiębiorstwa nieosiągające w ocenie Ministerstwa Finansów odpowiednio wysokich dochodów.

– Autorzy przygotowanej nowelizacji, niestety, nie zdecydowali się na rezygnację z tego szkodliwego i wadliwego rozwiązania. Zaproponowano jedynie nowe wyłączenia podmiotowo-przedmiotowe, nową konstrukcję obliczania podstawy opodatkowania, odroczenie obowiązywania do 2024 r. oraz podniesienie poziomu rentowności z 1% do 2%, której nieosiągnięcie przez przedsiębiorstwo skutkować będzie koniecznością zapłaty podatku minimalnego – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

– Proponowane zmiany, jak chociażby wyłączenie spod regulacji spółek komunalnych, podmiotów medycznych, małych podatników z przychodami do 2 mln euro, przedsiębiorstw uzyskujących przychody z transakcji objętych cenami regulowanymi, firm faktoringowych, firm w stanie upadłości likwidacji bądź restrukturyzacji, objętych umową o współdziałanie z administracją skarbową, czy takich które w jednym z trzech lat podatkowych poprzedzających dany rok uzyskały rentowność przekraczającą 2%, są zmianami koniecznymi, oczywistymi, i potwierdzającymi to, jak bardzo idea podatku minimalnego była błędna – dodaje Przemysław Pruszyński.

Podobnie sytuacja wygląda z rozszerzonym katalogiem wyłączeń wydatków, których nie uwzględnia się przy ustaleniu dochodowości firmy. Także koniecznych jeżeli podatek minimalny będzie obowiązywać, ale także potwierdzających to, jak bardzo konstrukcja podatku minimalnego jest oderwana od rzeczywistości biznesowej. Przy ustalaniu rentowności przedsiębiorstwa na potrzeby ustalenia podatku minimalnego nie będą uwzględniane opłaty z tytułu umów leasingu, przychodów oraz kosztów z tytułu zbycia wierzytelności na rzecz instytucji finansowej, wzrostu kosztów uzyskania przychodów z tytułu zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu, zapłaconych podatków akcyzowego, od sprzedaży detalicznej, od gier, opłaty paliwowej i emisyjnej oraz 20% kosztów uzyskania przychodów związanych z wynagrodzeniami.

Podatek minimalny z proponowanymi zmianami zostanie odroczony o dwa lata, tj. zacznie obowiązywać w 2024 r., pierwszy raz firmy zapłacą go składając zeznanie podatkowe w 2025 r. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że powodem odroczenia nowego podatku są odczuwalne, negatywne dla gospodarki skutki pandemii oraz wojny w Ukrainie, co w ocenie projektodawców, w połączeniu z przerwanymi łańcuchami dostaw, utratą rynków zbytu, najwyższą w XXI wieku inflacją i ryzykiem powstania spierali płacowo – cenowej, mogłoby spowodować bardzo niekorzystne, nieodwracalne skutki dla firm objętych podatkiem minimalnym. Stanowiłby on istotne zagrożenie dla ich funkcjonowania.

– Biorąc pod uwagę dostrzegane przez rząd ryzyka dla niezakłóconego funkcjonowania firm i gospodarki, stoimy na stanowisku, że podatek minimalny, którym w założeniu mają być obciążone firmy znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej, bądź działające w branżach o niskich marżach, powinien zostać uchylony. Dodatkowo, niezwykle skomplikowana konstrukcja tego podatku, w szczególności sposób ustalenia podstawy opodatkowania oznacza jeszcze większe skomplikowanie systemu podatkowego, wzrost kosztów i ryzyka związanego z wypełnianiem obowiązków podatkowych – podkreśla Przemysław Pruszyński.

Konfederacja Lewiatan

Korekta CIT korzystna dla firm, ale wymaga uzupełnienia
14 lipca 2022

Korekta CIT korzystna dla firm, ale wymaga uzupełnienia

Zmiany zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są potrzebne, eliminują wiele błędów i niepotrzebnych rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu. Wymagają jednak korekt, które pozwolą uniknąć problemów ze stosowaniem przepisów po ich wejściu w życie. Ponadto nie uwzględniają wszystkich postulatów przedsiębiorców – podkreśla Konfederacja Lewiatan.

– Mamy nadzieję, że Ministerstwo Finansów uwzględni je w trakcie konsultacji społecznych. Proponowane zawieszenie obowiązywania w 2022 r. przepisów o podatku minimalnym jest konieczne, ponieważ przepisy nie spełniają standardu przyzwoitej legislacji, budzą poważne wątpliwości interpretacyjne. Określenie podstawy opodatkowania tym podatkiem sprawia ogromne problemy, a w wielu przypadkach w ogóle nie jest możliwe. Ponadto przedstawiona w projekcie modyfikacja przepisów pozwoli na pewne uproszczenie w sposobie obliczania tego podatku i wyłączenie części podatników, tj. firm będących małymi podatnikami CIT z przychodami do 2 mln euro, firm komunalnych i szpitali.  Nie zmienia to jednak faktu, że dalej będzie dotyczyć małych i średnich przedsiębiorstw (z przychodami do 50 mln euro), które muszą się zmagać z kryzysem wywołanym pandemią Covid-19, wojną w Ukrainie oraz wieloma innymi negatywnymi zjawiskami w gospodarce. Tym bardziej, że w ramach korekty przepisów proponuje się podniesienie progu rentowności firm z 1 do 2%, co spowoduje, że więcej podmiotów będzie zobowiązanych do zapłaty podatku minimalnego, albo do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z samym monitorowaniem ewentualnego obowiązku jego zapłaty – przekonuje Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Wprowadzając ten podatek przyjęto ułomne założenie, że jeżeli firma nie wpłaca do budżetu państwa odpowiednio wysokiego CIT, to zapewne jest to wynikiem stosowania agresywnej optymalizacji podatkowej, i w praktyce obejmuje też firmy, które nigdy żadnej optymalizacji nie stosowały. Dlatego podatek ten należy uchylić.

Lewiatan pozytywnie ocenia proponowane uproszczenia w zakresie poboru podatku u źródła, tj. uelastycznienie zasad składania oświadczenia płatnika wyłączającego obowiązek stosowania tego mechanizmu. Proponowane uproszczenie powinno obowiązywać wstecznie, tj. od 1 stycznia 2022 r., a nie jak zaproponowano w projekcie od 1 stycznia 2023 r., ponieważ w takim przypadku nie rozwiąże problemów i wątpliwości związanych ze składaniem oświadczenia, które wystąpiły w 2022 r.

– Na poparcie zasługują liczne zmiany mające na celu uporządkowanie i uproszczenie przepisów o cenach transferowych oraz podniesienie limitów dla transakcji objętych dokumentowaniem. Korzystne z punktu widzenia przedsiębiorców będą także zmiany w zakresie estońskiego CIT-u oraz uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie z uwagi na liczne wątpliwości związane z szerokim katalogiem przesłanek uznania kosztów za ukrytą dywidendę – dodaje Przemysław Pruszyński.

W propozycjach Ministerstwa Finansów zabrakło natomiast powrotu do neutralnej podatkowo wymiany udziałów w przypadku połączeń oraz podziałów spółek. Wciąż wymiana udziałów będzie neutralna podatkowo wyłącznie w przypadku pierwszej reorganizacji firmy. Taka sytuacja jest bardzo szkodliwa dla rozwoju firm. Restrukturyzacje  są naturalnym elementem prowadzenia biznesu,  umożliwiającym zarządzanie nim w sposób optymalny i efektywny. Ograniczenie preferencyjnego opodatkowania restrukturyzacji dokonywanych z oczywistych powodów biznesowych, powoduje że uzasadnione i konieczne dla rozwoju firm połączenia bądź podziały, są wstrzymywane ze względów finansowych. Jest to bardzo niepożądana sytuacja stojąca w sprzeczności z deklaracjami rządu o potrzebie budowania dużych i silnych przedsiębiorstw, mających potencjał do rozwoju i konkurowania na rynkach zagranicznych. Uwzględniając negatywne skutki tych przepisów  dla rozwoju przedsiębiorstw i co za tym idzie całej gospodarki pracodawcy liczą, że jeszcze w ramach tego pakietu zmian w CIT zostaną uchylone.

Konfederacja Lewiatan

 

Jak rekompensować koszty pracy zdalnej?
24 czerwca 2022

Jak rekompensować koszty pracy zdalnej?

Sejm rozpoczął prace nad długo oczekiwanymi zmianami w Kodeksie pracy dotyczącymi pracy zdalnej i weryfikacji trzeźwości pracowników. Umożliwienie pracodawcom ustalania jednej kwoty rekompensaty kosztów pracy zdalnej w stosunku do całej załogi bądź grupy pracowników wykonującej podobne prace, a nie w odniesieniu do każdego pracownika – proponuje Konfederacja Lewiatan.

– Regulacje dotyczące pracy zdalnej zawarte w projekcie ustawy postrzegane są przez pracodawców jako sformalizowane i generujące pewne ryzyka przez co mogą zniechęcić część z nich do tej formy organizacji pracy. Do zagadnień wymagających dyskusji w trakcie prac parlamentarnych należą w szczególności: zasady rekompensaty kosztów ponoszonych przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej, kwestie bhp, zwiększenia wymiaru pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie czy terminu wejścia w życie nowych rozwiązań. Konieczność uregulowania kontroli trzeźwości odpowiada na postulaty środowiska pracodawców. W naszej ocenie projektowane rozwiązanie powinno jednak uwzględniać szersze przesłanki przeprowadzania kontroli. W obecnym brzmieniu zbyt restrykcyjnie ogranicza zakres działań pracodawców – mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Duże kontrowersje budzą zasady ustalania ryczałtu z tytułu rekompensaty kosztów ponoszonych przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej. Najtrafniejszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie kwestii zasad zwrotu kosztów pracy zdalnej do rozstrzygnięcia na poziomie zakładowym. Rząd nie bierze jednak pod uwagę takiego rozwiązania. Dlatego istotne jest, aby umożliwić pracodawcom ustalanie jednej kwoty rekompensaty kosztów pracy zdalnej w stosunku do całej załogi bądź grupy pracowników wykonującej podobne prace, a nie w odniesieniu do każdego pracownika.

Konfederacja Lewiatan proponuje też zwiększenie wymiaru pracy zdalnej okazjonalnej z 24 do 36 dni w roku kalendarzowym. Praca okazjonalna jest skierowana do pracownika i ma na celu realizację jego potrzeb. Wpisuje się w promowany przez rząd aspekt godzenia życia zawodowego z rodzinnym, szczególnie w przypadku pracowników, których miejsce zamieszkania jest oddalone od miejsca pracy.

Pracodawcy postulują również odejście od „każdorazowego” obowiązku uzgadniania miejsca pracy zdalnej oraz doprecyzowanie przepisów w zakresie bhp, uwzględniając specyfikę świadczenia pracy zdalnej w przypadku stanów nadzwyczajnych czy pracy okazjonalnej. Chcą też wydłużenia terminu wejścia w życie nowych rozwiązań dotyczących pracy zdalnej.

Lewiatan opowiada się także za rozszerzeniem przesłanek badania trzeźwości pracowników. Obecnie zaproponowane przepisy ograniczają weryfikację trzeźwości, uniemożliwiając często kontrolę. Powstaje wątpliwość czy kontrola będzie mogła mieć zastosowanie w przypadku pracowników wykonujących prace administracyjno-biurowe? Brakuje też możliwości przeprowadzenia przez pracodawcę kontroli w przypadku podejrzenia stawienia się pracownika do miejsca pracy pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.

Konfederacja Lewiatan

 

          

Zmiany w minimalnym podatku CIT ważne, ale niewystarczające
21 czerwca 2022

Zmiany w minimalnym podatku CIT ważne, ale niewystarczające

Rząd zapowiada modyfikację i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym CIT. Cieszy fakt, że resort finansów uwzględnił część postulatów zgłaszanych przez przedsiębiorców.

Zmiany idą w dobrym kierunku, ale oznaczają, że rząd nie zdecydował się na rezygnację z poboru tego podatku. W konsekwencji proponowane wyłączenia powinny objąć wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa – uważa Konfederacja Lewiatan.

W wykazie prac legislacyjnych została zamieszczona informacja, że w trzecim kwartale br. rząd będzie pracował nad dużą nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedsiębiorcy oczekują tych zmian. Ich celem będzie przede wszystkim naprawienie wadliwych i szkodliwych dla biznesu przepisów wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu.

Jedną z najważniejszych zmian będzie modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym, który przez niewłaściwą konstrukcję i wadliwe założenia obciąża firmy będące w trudnej sytuacji finansowej albo działające w niskomarżowych branżach.

Podatek minimalny ma nie być pobierany za 2022 r., wyłączeni spod regulacji zostaną mali podatnicy, spółki komunalne, podatnicy u których większość przychodów zostało osiągniętych w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia oraz podatnicy, których rentowność w 1 z 3 ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%, a także podmioty postawione w stan upadłości lub likwidacji. Limit rentowności (udziału dochodu w przychodach), po przekroczeniu którego podatek nie będzie pobierany zostanie podwyższony z 1% do 2% przy jednoczesnym wyłączeniu przy jego ustalaniu opłat z tytuł umów leasingu środków trwałych, wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej oraz wartości podatku akcyzowego. Pojawi się także opcja wyboru prostszej metody ustalenia podstawy opodatkowania.

– Cieszy fakt uwzględnienia przez Ministerstwo Finansów części zgłaszanych przez przedsiębiorców postulatów, choć biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą, podatek ten w ogóle nie powinien był uchwalony i najlepszym rozwiązaniem jest jego likwidacja. Proponowane modyfikacje, wydają się iść w dobrym kierunku, jednak jeżeli podatek ten ma być modyfikowany to dostrzegamy potrzebę wyłączenia spod regulacji wszystkich podatników z sektora MŚP z obrotami do 50 mln euro, a nie tylko małych podatników w rozumieniu ustawy o CIT z obrotami do 2 mln euro. Wyłączenie pewnych kosztów przy liczeniu poziomu rentowności jest zmianą korzystną, ale już podniesienie tego wskaźnika do 2% może spowodować, że jeszcze większa liczba podatników, może zostać objęta tym podatkiem. Biorąc pod uwagę, że przy wprowadzeniu tego rozwiązania zabrakło rzetelnych analiz i oceny skutków regulacji, liczymy tym razem na pogłębione konsultacje społeczne proponowanych zmian – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

W zapowiadanych zmianach brakuje propozycji przywrócenia podatkowej neutralności połączeń, podziałów i wymiany udziałów spółek. Wprowadzone od 1 stycznia br. ograniczenie neutralności restrukturyzacji wyłącznie do pierwszej wymiany udziałów, hamuje rozwój firm. Restrukturyzacje są naturalnym elementem prowadzenia biznesu, umożliwiającym zarządzanie nim w sposób optymalny i efektywny. Ograniczenie preferencyjnego opodatkowania restrukturyzacji dokonywanych z oczywistych powodów biznesowych, powoduje, że uzasadnione i konieczne dla rozwoju firm połączenia bądź podziały są wstrzymywane ze względów finansowych.

Pozostałe zapowiadane przez rząd zmiany to m.in. modyfikacja przepisów w zakresie:

  • zagranicznych jednostek kontrolowanych (CFC)
  • opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów
  • podatku u źródła (WHT)
  • kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych
  • polskiej spółki holdingowej (PSH) (złagodzenie warunków skorzystania ze zwolnienia)
  • estońskiego CIT
  • procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków
  • transakcji rajowych

Konfederacja Lewiatan

 

Nie będzie rewolucji w podatku CIT
17 maja 2022

Nie będzie rewolucji w podatku CIT

- Jeśli chodzi o zmiany w CIT to chcemy wrócić do rozwiązań już sprawdzonych, nie planujemy żadnej rewolucji, nie będziemy eksperymentować. Najpóźniej za dwa tygodnie przedstawimy szczegółowe rozwiązania, np. dotyczące podatku minimalnego, które skierujemy do konsultacji społecznych – zapewnił przedsiębiorców Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów na VI Kongresie Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Wiceminister finansów przekonywał, że na zmianach podatkowych zyska prawie 13 mln osób. Skorzystają przedsiębiorcy, bo będą płacili niższe podatki nawet od kilkuset do 1700 zł rocznie.

– Dla większości podatników zmiany są korzystne, albo neutralne. Nikt na nich nie straci. W trakcie konsultacji społecznych uwzględniliśmy wiele zmian zgłaszanych, m.in. przez przedsiębiorców – dodał.

Artur Soboń zwrócił uwagę, że celem zmian podatkowych jest wspieranie innowacyjnych firm. Priorytetem jest zwiększenie ich inwestycji. Planujemy też zmiany w ordynacji podatkowej, głównie związane z kwestiami formalnymi, biurokratycznymi. Bierzemy też udział w pracach nad międzynarodową reformą podatkową – powiedział Artur Soboń.

Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan podkreślił, że jesteśmy w momencie przełomowym. Teraz najważniejszym zadaniem jest zapanowanie nad systemem podatkowym w tym roku. – Mamy nadzieje, że nie zostaną zaprzepaszczone wszystkie dobre zmiany w podatkach, które pojawiły się po konsultacjach społecznych – stwierdził Maciej Witucki.

Uczestnicy panelu „Podatkowy proces legislacyjny wymaga zmiany. Jak tworzyć i wprowadzać zmiany bez szkody dla przedsiębiorców?” zastanawiali się jak firmy mają się przygotować do wielu, często nieprzemyślanych zmian.

Tomasz Michalik, partner w Kancelarii MDDP przekonywał, że przedsiębiorcy powinni efektywnie być włączeni do procesu legislacyjnego już na samym  początku.

 – Brak konsultacji z biznesem często skutkuje problemami. Dlatego potrzebne są realne konsultacje społeczne, odpowiednie wydłużone vacatio legis, komunikacja przed i po wprowadzeniu zmian i ocena skutków regulacji, która bierze pod uwagę nie tylko skutki dla budżetu, ale także wpływ na funkcjonowanie firm – dodał.

– Nie jest łatwo przeprowadzić zmiany, które zadowolą wszystkich. Zgadzam się jednak, że powinniśmy dążyć do modelu, który jest bardziej stabilny i przewidywalny. Uznaliśmy, że nie ma sensu przygotowanie tylko pakietu naprawczego na 2022 rok, lecz trzeba opracować regulacje, które będą obowiązywały też w 2023 roku, co będzie pewnym elementem stabilizującym – powiedział Artur Soboń.

Agnieszka Głowacka, wiceprezes zarządu, ERBUD SA stwierdziła, że koszty wprowadzenia nowych przepisów zostały przerzucone na przedsiębiorców. Kosztowna okazała się zmiana systemów informatycznych, które nie dawały rady. – Polski Ład przypominał inflację w Turcji. Codziennie byliśmy zaskakiwani nowymi regulacjami – dodała.

Jarosław Szatański, dyrektor departamentu podatków dochodowych w Ministerstwie Finansów uczestniczący w panelu „Polski Ład. Jak wprowadzone zmiany wpłynęły na funkcjonowanie przedsiębiorców? Główne trudności i proponowane kierunki zmian” zapewnił, że kończą się prace nad zmianami w podatku CIT. – Nie przedstawimy kompleksowej reformy CIT, ograniczymy się do usunięcia złych rozwiązań, poprawienia wielu przepisów, np. dotyczących podatku minimalnego – powiedział.

W czasie konferencji rozmawiano również o ordynacji podatkowej, współpracy biznesu z administracją skarbową, nowych ulgach innowacyjnych dla przedsiębiorców czy ekspansji zagranicznej i wpływu na nią podatków.

Konfederacja Lewiatan

 

Trwają rozmowy z resortem finansów o zmianach podatkowych
08 kwietnia 2022

Trwają rozmowy z resortem finansów o zmianach podatkowych

fot. MOZCO Mateusz Szymanski / Shutterstock

Jarosław Szatański, dyrektor departamentu podatków dochodowych w Ministerstwie Finansów spotkał się z kilkudziesięcioma firmami zrzeszonymi w Konfederacji Lewiatan. Tematem rozmowy były nowe propozycje podatkowe, dotyczące PIT i CIT.

Jarosław Szatański poinformował, że resort finansów uwzględni wiele uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji społecznych projektu zmian podatkowych.

W czasie spotkania rozmawiano o poprawkach i uwagach zgłaszanych przez pracodawców dotyczących m.in. umożliwienia przedsiębiorcom zmiany formy opodatkowania po zakończeniu 2022 r., ulgi prowzrostowej, a także innych ulg, podatku minimalnego, (chodzi nawet o jego odroczenie), czy różnych korekt w CIT.

Dzisiaj odbyło się też kolejne spotkanie Rady Przedsiębiorczości z Arturem Soboniem, wiceministrem finansów poświęcone zmianom w podatku PIT i CIT.

2 kwietnia zakończyły się konsultacje społeczne zmian podatkowych. Teraz resort finansów analizuje zgłoszone propozycje i przeprowadza uzgodnienia międzyresortowe. W połowie kwietnia projekt ustawy powinien trafić pod obrady rządu, a pod koniec miesiąca ma się nim zająć Sejm.

Konfederacja Lewiatan