Grupy robocze Rady ds. Zielonej Transformacji [zobacz wideo]
03 marca 2022

Grupy robocze Rady ds. Zielonej Transformacji [zobacz wideo]

Grupa ds. Zrównoważonej Mobilności

Uczestnicy Grupy  szukają sposobu jak zapewnić  (jak najbardziej) zieloną energię dla elektromobilności, w myśl postanowień pakietu FIT for 55, a także jak wspierać transformację całego sektora w kierunku zeroemisyjności. Kolejnym ważnym tematem jest wsparcie dekarbonizacji produkcji, w szczególności ograniczając ślad węglowy w całym łańcuchu wartości.

Grupa ds. Ambicji Klimatycznych

Grupa o charakterze horyzontalnym, omawiająca tematykę legislacyjną dotyczącą polityki klimatycznej, w tym szczegóły Europejskiego Prawa Klimatycznego i poszczególnych elementów pakietu FIT for 55. Efektywność energetyczna, dekarbonizacja, obniżenie śladu węglowego to niektóre tematy, na które dyskutują Uczestnicy tej Grupy.

Grupa ds. Polityki Przemysłowej

Efektywność energetyczna budynków, z uwzględnieniem całego łańcucha wartości sektora budownictwa to jeden z kluczowych tematów, którym zajmuje się grupa. Bardzo duży nacisk położony jest także na analizę praktycznego aspektu opublikowanych europejskich regulacji, w tym pakietu FIT for 55, czyli wskazywaniu konsekwencji dokumentów prawnych dla polskich przedsiębiorców. W obszarze zainteresowań grupy leżą także nowe technologie czy cyfryzacja przedsiębiorstw.

Grupa ds. Regulacji

Aktualną misją Grupy ds. regulacji jest próba zaprojektowania polskiego systemu ciepłownictwa, uniezależniając ten sektor od węgla (którego udział w produkcji ciepła wynosi obecnie ok 80%). Dekarbonizacja jest bardzo dużym wyzwaniem, szczególnie gdy trzeba zaproponować alternatywne inwestycje ze wskazaniem technologii na najbliższe 25-30 lat. W dyskusjach grupy biorą udział zarówno przedstawiciele sektora ciepłowniczego, ale również prawnicy czy przedsiębiorcy, którzy potrzebują energii cieplnej do realizowania swojej działalności.

Grupa ds. Zrównoważonego Finansowania

Główny temat, jakim zajmuje się Grupa to podstawy zrównoważonych finansów i mechanizmów  finansowych w tym zakresie, w tym taksonomia i raportowanie ESG . W roku 2021 omawiane były także możliwości jakie są w zasięgu polskich przedsiębiorców, a które mogą ułatwić realizację inwestycji zgodnych z polityka klimatyczną Polski i Unii Europejskiej, tj. fundusze unijne.

 

Raporty

Podczas rocznej pracy pod patronatem Rada ds. Zielonej Transformacji powstały dwa raporty.

Trzeci raport omawiał wiedzę firm na temat Zielonego Ładu, oceniał postawy polskiego biznesu. Wszystkie raporty dostępne są tutaj: https://lewiatan.org/raporty-i-manifesty/

 

Relacja z webinaru: Zrównoważona rewolucja – trendy, szanse i wyzwania
11 lutego 2022

Relacja z webinaru: Zrównoważona rewolucja – trendy, szanse i wyzwania

fot. stockwerk-fotodesign / Shutterstock

We wtorek (8.02) odbyło się posiedzenie plenarne Rady ds. Zielonej Transformacji. Tematem spotkania była Strategia ESG (ang. Environment, Social, Governance). Warto podkreślić, że wiąże się ona nie tylko z kwestią nowych wymogów, ale stanowi ogromną szansa dla przedsiębiorców.

Głos w dyskusji zabrały m.in.: Agnieszka Gajewska, Liderka ESG w Europie Środkowo-Wschodniej w PwC oraz ekspertki PwC: Agnieszka Rogowiec i Ewelina Łukasik-Morawska.

Podczas prezentacji padły odpowiedzi na kluczowe pytania:

Co przyniesie rok 2022?

Cztery kluczowe aspekty:

 1. Ochrona klimatu i transformacja energetyczna –tematy najczęściej poruszane na forum krajowym i międzynarodowym; dążenie do neutralności klimatycznej firm;
 2. Zmiany otoczenia regulacyjnego – nowe wymogi regulacyjne i wyzwania pośrednie i bezpośrednie dla firm (SFDR, Taksonomia, CSRD);
 3. Zaangażowanie sektora prywatnego – coraz większe zaangażowanie firm w działania związane z ochroną klimatu i środowiska;
 4. Wzrost znaczenia czynnika „S” – wzrost znaczenia aspektu społecznego zatrudnienia dla pracowników.

Dlaczego warto wdrożyć, monitorować i raportować strategię ESG?

 1. Rozwój biznesu – lepsze dopasowanie do zmieniających się trendów i wymogów konsumenckich;
 2. Ograniczenie kosztów – związane z ograniczaniem np. zużycia surowców czy energii elektrycznej;
 3. Zgodność działalności z regulacjami – większa swoboda działalności i ograniczenie liczny interwencji organów nadzoru;
 4. Wzrost zaangażowania i produktywności pracowników –utrzymanie w zespole kluczowych pracowników, mniejsza rotacja zatrudnienia;
 5. Optymalizacja inwestycji i wydatków – alokacja kapitału w zrównoważone inwestycje, ograniczenie ryzyka związanego ze zmieniającymi się regulacjami.

Ekspertki z PwC przedstawiły także praktyczne aspekty wdrożenia strategii ESG, a także podpowiedziały jak sprawdzić, czy firma jest gotowa na zmiany oraz od czego powinno się takie wdrożenie rozpocząć i jak długo potrwa.

Zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach organizowanych w ramach Rady ds. Zielonej Transformacji i do włączenia się w codzienną pracę Rady!

Relacja: posiedzenie plenarne Rady ds. Zielonej Transformacji z udziałem Pawła Różyckiego
20 stycznia 2022

Relacja: posiedzenie plenarne Rady ds. Zielonej Transformacji z udziałem Pawła Różyckiego

W środę, 19 stycznia br. odbyło się zdalne posiedzenie plenarne Rady ds. Zielonej Transformacji z udziałem gościa specjalnego – Pawła Różyckiego, Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Tematem przewodnim spotkania był Pakiet FIT for 55* – czyli jakich zmian w polityce klimatycznej możemy się spodziewać na przestrzeni kolejnych lat.

Pakiet „Gotowi na 55” (ang. FIT for 55”) to ambitny pakiet reform legislacyjnych, który ma umożliwić osiągnięcie celu jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. do 2030 r., angażując wszystkie sektory gospodarki. Pakiet ten jest zestawem narzędzi prawodawczych, które mają służyć realizacji celów zawartych w Europejskim Zielonym Ładzie i Europejskim prawie o klimacie. Pierwsza cześć pakietu została opublikowana w lipcu br., o czym informowaliśmy w komunikacie z dnia 14.07.2021 r., druga cześć Pakietu KE opublikowała w grudniu 2021 r.

W pierwszej części spotkania Dyrektor Różycki podczas swojej prezentacji przedstawił kluczowe informacje nt. Pakietu, jego zakres i główne cele europejskiej polityki klimatycznej w dążeniu do neutralności klimatycznej do 2030 roku. Zwrócił uwagę na nowy mechanizm finansowy- Klimatyczny Fundusz Socjalny, który bezpośrednio powiązany jest z rozszerzeniem systemu ETS o dwa nowe sektory: budownictwa i transportu. Szacuje się, że w latach 2025-2032 budżet Funduszu będzie opiewał na kwotę ok. 72,2 mld EUR, a Polska będzie mogła ubiegać się o środki w wysokości 17,61%, czyli o ok. 12,7 mld EUR*, po spełnieniu odpowiednich wymogów jak np. sporządzenie i przekazanie do KE klimatycznych planów socjalnych (*)z zastrzeżeniem, że 50% wartości planu musi być sfinansowane ze środków państwa członkowskiego).

Podsumowując swoje wystąpienie, Dyrektor Różycki podkreślił, iż z jednej strony Pakiet FIT for 55 to szansa dla polskiej gospodarki, ze względu m.in. na zwiększenie puli środków finansowych dostępnych dla Polski na transformację klimatyczną, wzmocnienia konkurencyjności polskiego przemysłu zarówno na arenie europejskiej jak i międzynarodowej, budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez finansowanie i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań tj. elektromobilność czy technologie wodorowe, a także ograniczenie negatywnego wpływu przemysłu i energetyki na zdrowie ludzkie i środowisko.

Z drugiej strony wskazał na wiele wyzwań, związanych z możliwością m.in. przerzucenia zwiększonego wysiłku redukcyjnego na uboższe państwa UE (w tym Polski), wzrostu ubóstwa energetycznego, wzrostu cen produktów i usług w wyniku nadmiernego wzrostu cen uprawnień i obciążeń dla podmiotów objętych systemem ETS, bez możliwości zapewnienia środków na transformację tych podmiotów.

Wprowadzenie Pakietu FIT for 55 będzie wiązało się także z koniecznością zwiększenia tempa transformacji klimatycznej, zwiększenia świadomości społecznej dążącej do akceptacji wprowadzanych zmian, podjęcia wysiłków redukcyjnych we wszystkich sektorach gospodarki, a także rozbudowania i dostosowania struktur administracyjnych.

W drugiej część spotkania odbyła się bardzo ciekawa dyskusja, moderowana przez Dyrektorkę Departamentu Energii i Zmian Klimatu – Dorotę Zawadzką-Stępniak, w której Uczestnicy spotkania brali bardzo aktywny udział. Padło kilkanaście pytań od przedstawicieli sektorów tj. motoryzacja, budownictwo, przemysł chemiczny czy branży ciepłowniczej.

Najbardziej pożądaną informacją wydawała się być data, kiedy zostaną opublikowane konkretne, prawnie wiążące dokumenty. W ocenie Pana Dyrektora (zakładając scenariusz optymistyczny) może być to połowa roku 2023, jednak wiele zależy od tempa negocjacji krajów członkowskich UE.

Mamy nadzieję, że spotkanie to rozpocznie cykl spotkań i dyskusji w ramach Rady ds. Zielonej Transformacji z przedstawicielami Ministerstwa Klimatu i Środowiska na temat Pakietu FIT for 55, na co Dyrektor Różycki zareagował pozytywnie.

Przypominamy, że 20 października 2021 roku Konfederacja Lewiatan opublikowała horyzontalne stanowisko dotyczące pierwszej części Pakietu Fit for 55, w którym m.in. podziela dążenie Europy do neutralności klimatycznej, jednak podkreśla skalę wyzwań, przed jakimi stoi świat wraz z decydentami, pracownikami i przedsiębiorcami. Apeluje w nim także o pogłębioną debatę na temat szczegółowych rozwiązań pakietu FIT for 55 z udziałem przedstawicieli wszystkich grup tj. sektora rządowego i samorządowego, środowiska naukowego, biznesowego i pozarządowego oraz społeczeństwa, wskazując rolę, jaką w tej dyskusji powinny odegrać organizacje przedsiębiorców, w szczególności przedsiębiorców prywatnych. (https://lewiatan.org/gotowi-na-55-fit-for-55-stanowisko-horyzontalne-konfederacji-lewiatan/ )

 


 

Rada ds. Zielonej Transformacji to Rada o charakterze horyzontalnym składająca się z członków Konfederacji Lewiatan pracująca nad inicjatywami regulacyjnymi i strategicznymi w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Rada składa się z Prezydium Rady oraz Rady Członkowskiej.

Celem pracy Rady jest:

 • Przekazywanie członkom Konfederacji Lewiatan aktualnych informacji nt. poszczególnych inicjatyw w ramach EZŁ mających bezpośredni lub pośredni wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej
 • Opiniowanie i konsultowanie regulacji oraz strategii wchodzących w skład EZŁ, w tym przygotowywanie ekspertyzy merytorycznej
 • Wypracowywanie stanowisk, opinii do regulacji i strategii wchodzących w skład EZŁ
 • Aktywna współpraca z administracją publiczną nad ostatecznym kształtem proponowanych rozwiązań
 • Organizacja spotkań, konferencji itd. w obszarze EZŁ w Warszawie i Brukseli.

W ramach Rady Członkowskiej powołanych zostało 5 grup roboczych/eksperckich:

 • Ambicje klimatyczne – Polityka klimatyczna: jak ambitne cele EU i PL, jakie strategiczne warunki ich przyjęcia z punktu widzenia biznesu, inne;
 • Regulacje – Legislacja/regulacje w obszarze klimat-energia;
 • Polityka przemysłowa – Strategia przemysłowa UE, integracja sektorowa, Innowacje technologiczne, inne;
 • Zrównoważona mobilność – Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, Infrastruktura paliw alternatywnych i transeuropejska sieć transportowa, inne;
 • Zrównoważone finansowanie – Odnowiona Strategia Zrównoważonego Finansowania, polityka podatkowa, inne.
Posiedzenie Prezydium Rady ds. Zielonej Transformacji
26 maja 2021

Posiedzenie Prezydium Rady ds. Zielonej Transformacji

25 maja br., w formule on-line odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium Rady ds. Zielonej Transformacji Konfederacji Lewiatan, którego celem było podsumowanie pierwszego roku pracy Rady oraz wskazanie strategicznych i priorytetowych kierunków jej działań i rozwoju w roku 2021 i latach kolejnych.

W skład Prezydium wchodzą przedstawiciele związków branżowych działających przy Konfederacji Lewiatan oraz członkowie bezpośredni – przedstawiciele firm członkowskich.

Rada została powołana w maju 2020 roku, a jej celem jest m.in. przekazywanie członkom Konfederacji Lewiatan aktualnych informacji nt. poszczególnych inicjatyw w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej. Praca Rady polega także na opiniowaniu i konsultowaniu regulacji oraz strategii wchodzących w skład EZŁ, w tym przygotowywaniu ekspertyz merytorycznych. Obecnie w pracach Rady bierze udział ponad 70 przedstawicieli firm członkowskich/Związków Konfederacji Lewiatan.

W ramach Rady działa 5 tematycznych grup roboczych/eksperckich:
• Grupa ds. Ambicji Klimatycznych
• Grupa ds. Regulacji
• Grupa ds. Polityki Przemysłowej
• Grupa ds. Zrównoważonej Mobilności
• Grupa ds. Zrównoważonego Finansowania

W wydarzeniu udział wzięli goście specjalni: Antoni Bielewicz, Dyrektor Programu Krajowego, European Climate Foundation (ECF) (który wygłosił przemówienie nt. Europejskiego Zielonego Ładu-wyzwaniach i szansach) oraz Pan Paweł Różycki, Zastępca Dyrektora w Departamencie Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, który podczas swojego wystąpienia przybliżył tematykę pakietu FIT for 55, w tym wyzwań i szans dla Polski.

Dyskusja jednoznacznie potwierdziła potrzebę istnienia Rady i pokazała słuszność wprowadzenia Europejskiego Zielonego Ładu, szczególnie w kontekście obecnego i przyszłego funkcjonowania polskiego biznesu.

Podczas dyskusji członkowie Prezydium poruszyli temat intensyfikacji działań związanych z wyrażaniem opinii/stanowisk przez polskich przedsiębiorców w odniesieniu do Europejskiego Zielonego Ładu w myśl zasady „no voice- no choice”.

Podkreślono wagę analiz merytorycznych do argumentacji stanowisk Konfederacji Lewiatan, stąd propozycja wykonania dwóch analiz:
• Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu na rynek pracy.
• Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu na wybrane sektory przemysłu.

Zwrócono też uwagę na konieczność rozwoju Rady ds. Zielonej Transformacji w roku 2021 i latach kolejnych ze względu na liczbę planowanych inicjatyw regulacyjnych i strategicznych przez KE, które będą miały bezpośredni lub pośredni wpływ na funkcjonowanie polskich przedsiębiorców prywatnych.

Konfederacja Lewiatan