500 mln zł wesprze uczennice i uczniów z Ukrainy
05 czerwca 2024

500 mln zł wesprze uczennice i uczniów z Ukrainy

Uzależnienie wypłaty świadczeń wychowawczych dla uczennic i uczniów z Ukrainy od realizacji przez nich obowiązku szkolnego i nauki w naszym systemie oświaty to dobre rozwiązanie. Szkoły dostaną wsparcie w wysokości ok. 500 mln zł. Obecnie w polskim systemie oświaty uczy się ok. 142,5 tys. osób z Ukrainy – podkreśla Konfederacja Lewiatan.

Dotychczas dzieci były objęte obowiązkiem szkolnym, ale mogły uczyć się w polskich szkołach lub korzystać z nauki zdalnej w ramach systemu edukacji Ukrainy.

Dodatkowo 60 tys. ukraińskich uczniów

Zmiany wprowadzane w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) są powiązane z obecnie nowelizowaną ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Zakłada ona uzależnienie wypłaty świadczeń wychowawczych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy od faktu realizacji przez nich obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w polskim systemie oświaty (obecnie ustawa jest w podpisie u prezydenta). Według szacunków Ministerstwa Edukacji Narodowej zmiana ta spowoduje, że w roku szkolnym 2024/2025 dodatkowo do polskich szkół zostanie przyjętych ok. 60 tys. ukraińskich uczniów i uczennic. Wymaga to szybkiego uruchomienia wsparcia EFS+ na przygotowanie polskich szkół do przyjęcia tak dużej grupy nowych osób z Ukrainy.

Zasady wsparcia do konsultacji

– Co istotne zakres i zasady wsparcia zostaną poddane konsultacjom społecznym. Liczymy na włączenie w konsultacje szerokiej grupy podmiotów – podkreśla Małgorzata Lelińska, dyrektorka departamentu funduszy unijnych i edukacji cyfrowej Konfederacji Lewiatan. Takie wsparcie jest niezbędne. Ważne jednak, by było dopasowane do potrzeb szkół, nauczycieli, a przede wszystkim uczniów, którzy od września dołączą do polskich szkół – dodaje.

Zmianę w programie FERS 2021-2027, będącą podstawą do wsparcia, zatwierdził właśnie Komitet Monitorujący. To pierwszy krok. Faktyczne uruchomienie wsparcia uzależnione jest jeszcze od akceptacji zmiany programu przez rząd oraz Komisję Europejską. MFiPR zapewnia, że obie te decyzje się wstępnie wynegocjowane i będą pozytywne.

Dzieci i młodzież będące poza polskim systemem oświaty narażone są na wiele wyzwań i potencjalnych zagrożeń:

  • są niewidoczni dla polskiego systemu oświaty;
  • nie można zweryfikować, czy w ogóle łączą się zdalnie z ukraińskimi placówkami;
  • zaniedbanie edukacji może mieć poważne skutki, zwłaszcza w kontekście ich społecznego funkcjonowania.

Kształcenie osób z doświadczeniem migracji

Wsparcie z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 wyniesie ponad 116 mln euro (ok. 500 mln zł). Efektem tego finansowania będzie pomoc dla 29 000 uczniów i uczennic z Ukrainy w roku szkolnym 2024/2025 oraz 2025/2026 objętych edukacją formalną. Chodzi o uczniów i uczennice uczęszczające do szkół podstawowych oraz branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, techników i liceów ogólnokształcących w danym roku szkolnym, którzy wejdą do polskiego systemu oświaty od początku roku szkolnego. I przybyli do Polski w wyniku agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę oraz ich pobyt w Polsce uznawany jest za legalny na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Jak podaje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej objęcie dzieci i młodzieży z Ukrainy kształceniem to nie tylko zapewnienie im podstawowej infrastruktury w klasie, ale przede wszystkim stworzenie warunków, w których będą mogły czuć się bezpiecznie, uczyć się, budować i rozwijać relacje z rówieśnikami. Szkoła oraz jej kadra muszą być odpowiednio przygotowane do pracy z uczniami i uczennicami z doświadczeniem migracji lub uchodźctwa. Objęcie dzieci i młodzieży ukraińskiej kształceniem formalnym w naszym systemie oświaty i zapewnienie, aby w nim pozostali, równoważne jest z zagwarantowaniem dodatkowych działań wymaganych do zaspokojenia ich szczególnych potrzeb.

Konfederacja Lewiatan

Szkoły powinny dbać o dobrostan uczniów
12 lutego 2024

Szkoły powinny dbać o dobrostan uczniów

Jednym z celów polityki oświatowej powinno być wzmocnienie roli szkoły w rozpoznawaniu sytuacji kryzysowych dotyczących zdrowia psychicznego uczniów, a także umiejętne pomaganie zagrożonej młodzieży – uważa Rada ds. EdTech Konfederacji Lewiatan.

Problemy psychiczne dzieci i młodzieży to obecnie jedno z najpoważniejszych wyzwań. Szacuje się, że z depresją może zmagać się co piąty nastolatek. Rośnie także liczba samobójstw i prób samobójczych. Dlatego dzieci i młodzież powinny mieć dostęp do programów profilaktycznych, ale także być cyklicznie diagnozowane pod kątem zdrowia psychicznego.

Dobrostan uczniów

– Troska o dobrostan uczniów to jedno z najważniejszych zadań szkoły. Tymczasem mamy do czynienia z  dramatycznym niedofinansowaniem szkół w zakresie realizacji celów dotyczących ochrony zdrowia i skutecznej profilaktyki oraz niezrozumieniem globalnych zmian, jakie niesie za sobą rozwój technologii AI czy powszechny dostęp do mediów społecznościowych. Kompetencje kadry pedagogicznej w tym zakresie są niskie. Panuje też mała otwartość na zmianę roli szkoły w realizacji wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży. Brakuje współdziałania i jednolitej wizji wsparcia zdrowia dzieci i młodzieży pomiędzy poszczególnymi resortami (edukacja, zdrowie, cyfryzacja)  – mówi  Małgorzata Lelińska, dyrektorka departamentu funduszy unijnych i edukacji cyfrowej Konfederacji Lewiatan.

Rada ds. EdTech Lewiatana proponuje, aby włączyć treści związane z dbaniem o zdrowie psychiczne do programów nauczania. Edukacja w zakresie zdrowia psychicznego powinna być elementem programów nauczania na wszystkich poziomach nauki. Uczniowie powinni zdobywać wiedzę i ćwiczyć umiejętności radzenia sobie ze stresem, emocjami, a także uczyć się, jak budować pozytywne relacje z rówieśnikami i dorosłymi. Wprowadzone inicjatywy muszą być regularnie monitorowane i oceniane pod kątem ich efektywności.

Pomoc także dla rodziców i opiekunów

Pomoc powinna być adresowana także do rodziców i opiekunów, którzy muszą się nauczyć jak wspierać rozwój emocjonalny i psychiczny dzieci w obliczu wyzwań, jakie stawia przed nimi rozwój technologii i cyfryzacja. Konieczne jest promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej jako elementu wpływającego na dobrostan psychiczny.

Szkolenia z pierwszej pomocy psychologicznej

– Proponujemy też wprowadzenie regularnych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy psychologicznej dla nauczycieli. Mogłyby one zwiększyć świadomość oraz kompetencje kadry w zakresie rozpoznawania i reagowania na sytuacje kryzysowe. Ważne jest, aby nauczyciele potrafili nie tylko rozpoznać problem, ale również wiedzieli, jak postępować w pierwszej kolejności oraz kiedy i gdzie kierować ucznia po profesjonalną pomoc – dodaje Małgorzata Lelińska.

Rada ds. EdTech postuluje również rozwój cyfrowych narzędzi diagnostycznych i wsparcia. W dobie rosnącej roli technologii, warto rozwijać narzędzia online, które mogą wspierać specjalistów w diagnozie, a uczniów w radzeniu sobie ze stresem, lękiem czy innymi problemami emocjonalnymi.

Zwraca też uwagę na stworzenie zintegrowanych programów wsparcia psychologicznego w szkołach. Programy te powinny łączyć różne formy pomocy – od konsultacji indywidualnych, przez warsztaty grupowe, po wsparcie online. Programy muszą być dostosowane do różnych potrzeb i sytuacji życiowych uczniów.

Postulaty Rady ds. EdTech Lewiatana znajdziesz tutaj

 Konfederacja Lewiatan

 

20 postulatów Rady ds. EdTech dotyczących edukacji i szkolnictwa wyższego
26 stycznia 2024

20 postulatów Rady ds. EdTech dotyczących edukacji i szkolnictwa wyższego

Rozszerzenie programów w zakresie cyfryzacji edukacji, budowanie dobrostanu uczniów, dalsze prace nad mLegitymacją, eDyplomem i aktami studenta czy wykorzystanie AI w biznesie to niektóre z propozycji przygotowanych przez Radę ds. EdTech. Mają zapewnić innowacyjne i bezpieczne rozwiązania w edukacji i szkolnictwie wyższym oraz wspierać rozwój sektora edukacji technologicznej w Polsce.

Rada ds. EdTech Konfederacji Lewiatan przygotowała 20 kluczowych postulatów dotyczących edukacji, szkolnictwa wyższego oraz wsparcia rozwoju sektora edukacji technologicznej w Polsce.

Czas na analizę działań na rzecz cyfryzacji edukacji z ostatnich lat

Zdaniem członków Rady ds. Edtech Lewiatana konieczna jest gruntowna, zewnętrzna ewaluacja programów na rzecz cyfryzacji edukacji zrealizowanych w ostatnich latach. Powinna ona polegać na weryfikacji założeń, ocenie efektów. Na tej podstawie będzie można kontynuować i rozszerzać dotychczas wdrażane programy w zakresie cyfryzacji edukacji oraz doposażania placówek.

Przedsięwzięcia, na które zwraca uwagę Rada Lewiatana to Laboratoria Przyszłości, Aktywna Tablica, miniPAKT Pracownie Cyfrowe, Laptop dla ucznia, Laptop dla nauczyciela czy wyposażanie pracowni przyrodniczych. Dalszych prac w celu przyjęcia do realizacji wymaga dokument „Polityka Cyfrowej Transformacji Edukacji”.

Zapewnienie dobrostanu uczniom i sprzętu pracowniom

Jednym z celów polityki oświatowej powinno być wzmacnianie roli szkoły w rozpoznawaniu sytuacji kryzysowych i określaniu rzeczywistych potrzeb rozwojowych uczniów. Wśród wyzwań do pokonania w tym zakresie jest m.in. brak świadomości skali problemów na poziomie jednostkowej szkoły i rozumienia potrzeb rozwojowych czy niskie kompetencje kadry pedagogicznej i mała otwartość na zmianę roli szkoły w realizacji wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży.

W systemie edukacji brakuje też spójności na linii: podstawy programowe i inwestycje w sprzęt czy oprogramowanie edukacyjne, jak również w inne pomoce edukacyjne, konieczne do realizacji podstaw programowych.

Wśród postulatów Rady ds. EdTech znalazły się też skuteczne wykorzystanie rozwiązań cyfrowych i technologicznych we wsparciu edukacji włączającej, cyfrowe wsparcie dla skutecznego nauczania przedmiotu „Biznes i zarządzanie” czy zapewnienie właściwych działań w obszarze cyfryzacji dla przedszkoli. Rada zwraca też uwagę na przygotowanie przeglądu rozwiązań wykorzystujących AI w edukacji i szkolnictwie wyższym.

Inwestycje i zmiany w szkolnictwie wyższym

Rozwiązania, które są niezbędne dla rozwoju szkolnictwa wyższego to inwestycje w rozwiązania cyfrowe, uruchomienie programu dotyczącego przygotowania nowoczesnego podręcznika interaktywnego dla studentów czy uruchomienie platformy do wsparcia edukacji i komunikacji dla uczelni i studentów.

Uczelnie i studenci powinni mieć zapewnione finansowanie dostępu do polskich publikacji naukowych. Niezbędna jest też kontynuacja prac w zakresie przygotowania centralnej rekrutacji i usługi Moje Internetowe Konto Edukacyjne.

Dla ułatwienia współdziałania studentów i uczniów z placówkami edukacyjnymi oraz redukcji kosztów konieczne są dalsze prace nad mLegitymacją, eDyplomem i aktami studenta.

Pismo z załączonymi postulatami Rada przesłała do szefów resortów edukacji narodowej oraz nauki i szkolnictwa wyższego, a także do dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Pobierz 20 postulatów Rady ds. EdTech
Notebooki dla uczniów i nauczycieli powinno dostarczyć wiele firm
28 listopada 2022

Notebooki dla uczniów i nauczycieli powinno dostarczyć wiele firm

W przetargu na dostawę 750 tys. notebooków dla uczniów oraz 450 tys. dla nauczycieli powinna zostać wyłoniona nie jedna firma a kilka - uważa Rada ds. EdTech Konfederacji Lewiatan.

Wybór tylko jednego dostawcy wykluczy z procedury przetargowej wiele mniejszych firm, a tym samym ograniczy konkurencję. Ze względu na koncentrację zamówienia u jednej firmy może pojawić się również problem z terminowością dostaw.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy planowana jest inwestycja „Wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne”. W ramach tego zadania ma nastąpić dostawa dla polskich szkół  notebooków dla uczniów i nauczycieli.

– Centralizacja zamówienia spowoduje także znaczne ograniczenie możliwości wyboru przez szkoły sprzętu i oprogramowania, które najbardziej odpowiadałoby ich potrzebom. Inne preferencje mają uczniowie i nauczyciele szkoły podstawowej, inne ci z technikum o profilu informatycznym, a jeszcze inne ci z liceum ekonomicznego. Na szczeblu lokalnym można określić, jakie zakupy będą dla danej społeczności najlepsze i zapewnić, że pieniądze zostaną efektywnie wykorzystane. Nie da się tego zrealizować jednolitym zakupem centralnym. Skuteczniejszy, bezpieczniejszy i przynoszący większe korzyści społeczne będzie sposób zastosowany w wypadku projektu Laboratoria Przyszłości. Chodzi o taki model realizacji inwestycji, w którym zakupy są rozproszone, może być wielu wykonawców, w którym to na szczeblu lokalnym ustalane są potrzeby społeczności i podejmowana jest decyzja o udzieleniu zlecenia – mówi Małgorzata Lelińska, dyrektorka departamentu funduszy unijnych i edukacji cyfrowej Konfederacji Lewiatan.

Rada ds. EdTech Konfederacji Lewiatan proponuje również rozszerzenie definicji  sprzętu i oprogramowania także o oprogramowanie edukacyjne służące uczniom i nauczycielom. Powinno ono stanowić bazowe wyposażenie laptopów.

– Sprzęt i jego oprogramowanie powinny odpowiadać także na potrzebę skutecznego rozwijania szczególnych uzdolnień dzieci i młodzieży. W takim wypadku należałoby, więc także przemyśleć, jakie parametry techniczne powinien taki laptop spełniać, aby po analizie potencjału, mocnych stron i uzdolnień uczniów można było na tym sprzęcie zainstalować konkretne rodzaje oprogramowania, które będą mogły wspomóc ucznia w rozwoju tych uzdolnień – dodaje Małgorzata Lelińska.

     Konfederacja Lewiatan