Zatrudnianie pracowników z Ukrainy – wiemy, co jest największym problemem
15 września 2022

Zatrudnianie pracowników z Ukrainy – wiemy, co jest największym problemem

fot. Brooke Cagle / unsplash

Trwa pilotażowy program „Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy”, który prowadzi Jobs First na zlecenie Konfederacji Lewiatan – jego celem jest ułatwienie znalezienia pracy obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski po wybuchu wojny. Efektem projektu ma też być wsparcie przedsiębiorców w zatrudnianiu uchodźców - pakiet praktycznych informacji, porad prawnych i wskazówek.

Część obywateli Ukrainy, którzy zgłosili się do naszego projektu już pracuje w ramach umów o pracę. Doradcy zawodowi nadal wspierają tych, którym się to jeszcze nie udało. Z kwestią zatrudniania uchodźców wiążą się problemy, ale dzięki naszym rozwiązaniom pracodawcy nie muszą się ich obawiać. Mamy sprawdzonych kandydatów!

Przy zatrudnianiu Ukraińców problemem jest brak zaufania

Jednym z głównych problemów dotyczących zatrudniania uchodźców z Ukrainy, zidentyfikowanych w ramach programu, jest niski poziom obustronnego zaufania. W efekcie wielu obywateli Ukrainy porzuca pracę. Pracodawcy asekurując się na wypadek, gdyby wybór pracownika okazał się niewłaściwy, często proponują umowę-zlecenie jako formę zatrudnienia bardziej elastyczną oraz niewiążącą się z dodatkowymi kosztami.

Kluczowym zagadnieniem jest też jakość procesu rekrutacji pracowników, w sytuacji kiedy trudno wyłonić kandydata spełniającego wymagane kryteria. Dodatkowo firmy ponoszą koszt przystosowania do nowych obowiązków wynikający ze zmniejszonej wydajności na początku zatrudnienia, a także koszt późniejszego przestoju, gdy pracownik odejdzie.

Dla pracownika, zwłaszcza obywatela Ukrainy, który obecnie nie ma planów na związanie się z polskim rynkiem w dłuższej perspektywie, łatwo zaakceptować umowę-zlecenie. Z perspektywy obu stron jest ona mniej zobowiązująca i łatwiej można ją zakończyć. Pracownicy mają jednak najczęściej świadomość, że umowa o pracę to „lepsza praca”, pokazująca zaangażowanie pracodawcy, poważne traktowanie i dająca większe prawa. A pracodawców oferujących umowę-zlecenie często traktują instrumentalnie, bez zobowiązania.

W efekcie mamy sytuację zamkniętego koła, w której panuje przekonanie, że praca oferowana Ukraińcom jest niskiej jakości, a Ukraińcy to pracownicy niestabilni zatrudnieniowo. Potrzeby żadnej ze stron nie są więc zaspokojone.

Nasz projekt daje gwarancję zatrudnienia pewnej osoby

W ramach naszego modelu, zanim Ukrainiec trafia do pracodawcy, przechodzi proces weryfikacji. Nasze działania skupiają się na dobieraniu osób najbardziej zmotywowanych i chętnych do podjęcia pracy i kierowaniu na rynek pracy tych chcących na dłużej związać się z Polską. Zatrudnienie ich na umowę o pracę daje większe perspektywy na utrzymanie tego pracownika w firmie.

– W realizowanym programie jedyną formą kwalifikowalnego zatrudnienia jest umowa o pracę – mówi Paweł Banczew, dyrektor operacyjny Jobs First, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan realizuje projekt. I dodaje, że aby przełamać standardy obowiązujące na rynku, wymagane jest zaufanie do kompetencji wynikającej z dobrego doświadczenia współpracy.

Jak podkreśla Paweł Banczew, do tego z kolei wymagany jest czas. – Dla pracodawców, aby zapewnić ich, że kandydaci są przez nas wyselekcjonowani i przygotowani do wykonywania pracy zgodnie z wymaganiami pracodawcy, oraz że bierzemy za to odpowiedzialność. A dla pracowników, że jesteśmy w stanie w krótkim czasie standardy zmienić i zaoferować im godne zatrudnienie, bliższe ich kompetencjom, w dobrym i rozwojowym środowisku pracy – dodaje.

Stan realizacji projektu „Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy”

Działania prowadzone w lipcu skupiały się przede wszystkim na rekrutacji uczestników programu. Znaczną przewagę stanowią kobiety – 87% wszystkich uczestników. Średnia wieku to 38 lat, najmłodsza osoba ma 21 lat, najstarsza 62. Dzieci pod opieką ma 63% uczestników. Większość (70%) ma wykształcenie wyższe, a niecałe 30% uczestników deklaruje ukończenie edukacji średniej.

Zdecydowana większość przed przybyciem do Polski (po 24.02) miała status osób pracujących. Reprezentowana jest duża różnorodność zawodów jak chemicy, kucharze, kosmetyczki, spawacze, ślusarze, muzycy, lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, nauczyciele, fotografowie, dziennikarze, adwokaci, strażacy, szwaczki, inżynierowie górnictwa. Większość pracowała w Ukrainie w zawodach wyuczonych.

W sierpniu projekt wszedł w fazę aktywizacji obywateli Ukrainy. Dzięki działaniom dedykowanych doradców udało się przedstawić ponad 6 ofert przypadających na każdego uczestnika programu, ponad połowa uczestników rozpoczęła intensywną naukę języka polskiego. Po miesiącu działań aktywizacyjnych udało się osiągnąć wskaźnik zatrudnienia na poziomie 37% docelowego poziomu zaplanowanego w projekcie.

Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych zatrudnieniem obywateli Ukrainy do kontaktu z Jobs First – Paweł Banczew pbanczew@jobsfirst.pl, tel. 603 764 564. Na stronie www.jobsfirst.pl dostępne są szczegółowe informacje o projekcie.

Projekt „Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy”. Inicjatywa jest finansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Norweskich i EOG.

Więcej informacji o projekcie tutaj Wspieramy Ukraińców w znalezieniu pracy, przedsiębiorców w zatrudnianiu uchodźców.

Wspieramy Ukraińców w znalezieniu pracy, przedsiębiorców w zatrudnianiu uchodźców
14 lipca 2022

Wspieramy Ukraińców w znalezieniu pracy, przedsiębiorców w zatrudnianiu uchodźców

fot. Gabrielle Henderson/Unsplash

Ruszył pilotażowy program, który ułatwi znalezienie pracy obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski po wybuchu wojny. Efektem projektu będzie też wsparcie przedsiębiorstw w zatrudnianiu uchodźców - pakiet praktycznych informacji, porad prawnych i wskazówek.

Projekt „Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy” ma doprowadzić do zatrudnienia Ukraińców. Wypracowany zostanie też optymalny model, jak ten cel osiągnąć.

Kontekst programu jest jednak szerszy – ma też zapewnić wsparcie przedsiębiorstw w zakresie zatrudniania obywateli Ukrainy. Dostarczy praktycznych informacji, m.in. o przepisach prawa obowiązującego w Polsce przed wybuchem wojny w Ukrainie i wprowadzonych po 24 lutego 2022 roku. Informacje będą dystrybuowane w formie podręcznika, webinarów oraz aktywności w mediach społecznościowych.

Wsparcie dla uchodźców, ale też dla przedsiębiorców

Finalnym produktem projektu będzie, obok modelu aktywizacji Ukraińców, także podręcznik dla pracodawców. Aktywizację zawodową obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego, rozpoczął Jobs First 30 czerwca na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

Do aktywnych działań włączono na razie 35 osób, docelowo w pilotażu ma być ich 100, w kilku miastach w trzech regionach kraju: na Mazowszu (Warszawa i Pruszków), na Śląsku (Katowice i Siemianowice Śląskie) i w Małopolsce (Kraków, Oświęcim, Chrzanów). To pierwszy tego typu program w Polsce adresowany właśnie do tej grupy, która znalazła się w szczególnie trudnej, bo wojennej, sytuacji.

Działania aktywizujące zawodowo uchodźców

Działania aktywizacyjne w projekcie nie ograniczą się do pośrednictwa pracy. Doradcy zawodowi Jobs First, pracując indywidualnie z każdym uczestnikiem programu, pomogą w likwidacji barier, które utrudniają podjęcie zatrudnienia. Wesprą w zorganizowaniu opieki nad dzieckiem, wprowadzą w realia polskiego rynku pracy czy pomogą przy ograniczonej znajomości języka polskiego.

Program jest finansowany ze środków norweskich, a jego idea zbliżona jest do przedsięwzięć realizowanych przez Jobs First w latach ubiegłych dla osób długotrwałe bezrobotnych. Tak samo ma doprowadzić do zatrudnienia określonej liczby uczestników jeszcze w trakcie pilotażu, a następnie utrzymać ich w zatrudnieniu. Liczymy jednak, że po pilotażu uruchomione zostaną kolejne programy aktywizacyjne na szerszą skalę dla osób z Ukrainy.

Kończą się pieniądze na wsparcie uchodźców

Od początku wybuchu wojny apelujemy, że pomoc doraźna nie wystarczy. Potrzebne są działania systemowe, które pomogą uchodźcom z Ukrainy w podjęciu pracy w Polsce i usamodzielnieniu się. Skorzystają na tym wszyscy, a przede wszystkim uchodźcy, którzy dzięki legalnej pracy zyskają nową perspektywę, będą mogli zadbać o potrzeby własne i swoich bliskich.

Pomoc dla osób uciekających przed wojną do Polski kończy się bardzo wyraźnie. W ostatnim czasie wiele organizacji pozarządowych, które prowadziły noclegownie i dawały wsparcie rzeczowe, z powodu braku finansowania zamknęło swoje punkty pomocy. Według prognoz, w ciągu najbliższych dwóch miesięcy w licznych ośrodkach, gdzie na koszt własny pracodawcy przyjęli kilkuset uchodźców, nie będzie możliwy dalszy ich pobyt, bo kończą się środki finansowe.

Od 24 lutego do Polski przyjechało ponad 3,5 miliona osób z Ukrainy. To największa fala migracji w powojennej Europie. Uchodźcy, ich integracja społeczna i zawodowa to bez wątpienia przyszłość i wyzwanie numer jeden dla rynku pracy w Polsce.

Podręcznik, webinary i aktywności dla przedsiębiorców

Pilotaż potrwa do 15 listopada 2022 roku. Wśród celów jest doprowadzenie do zatrudnienia co najmniej 40 obywateli Ukrainy i monitorowanie ich statusu na rynku pracy w ciągu dwóch miesięcy od podjęcia pracy. Planowana jest także współpraca z Urzędem Pracy m. st. Warszawa.

Program ma też zapewnić wsparcie przedsiębiorstw w zakresie zatrudniania obywateli Ukrainy. Dostarczy praktycznych informacji, m.in. o przepisach prawa obowiązującego w Polsce przed wybuchem wojny w Ukrainie i wprowadzonych po 24 lutego 2022 roku. Informacje będą dystrybuowane w formie podręcznika, webinarów oraz aktywności w mediach społecznościowych.

Jobs First to doświadczony partner specjalizujący się w doprowadzaniu do zatrudnienia osób, które są bezrobotne, nieaktywne zawodowo, bądź utraciły zatrudnienie z przyczyn pracodawcy. Przez przeszło 10 lat objął wsparciem ponad 6 tysięcy osób w całym kraju, osiągając przy tym bardzo wysoką skuteczność w pomocy w ich zatrudnieniu.

Zapraszamy chętnych do udziału w programie. Przedsiębiorców zainteresowanych zatrudnieniem obywateli Ukrainy prosimy o kontakt z Jobs First – Paweł Banczew pbanczew@jobsfirst.pl, tel. 603 764 564. Na stronie www.jobsfirst.pl dostępne są szczegółowe informacje o projekcie.

Projekt „Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy”. Inicjatywa jest finansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Norweskich i EOG.

 

Підтримуємо українців у пошуку роботи, підприємців – у працевлаштуванні біженців

Запущено пілотну програму, яка полегшить пошук роботи громадянам України, які приїхали до Польщі після початку війни. Результатом проекту також стане підтримка підприємців у працевлаштуванні біженців – буде надано пакет практичної інформації, юридичних консультацій та рекомендацій.

Проект «Модель економічної активізації громадян України» має сприяти працевлаштуванню українців. Також буде розроблено оптимальну модель досягнення цієї мети.

Проте контекст програми ширший – це ще й підтримка бізнесу в працевлаштуванні громадян України. Буде надано практичну інформацію, зокрема про положення законодавства, що діяли в Польщі до початку війни в Україні та були впроваджені після 24 лютого 2022 року. Інформація буде розповсюджена у формі довідника, вебінарів та активності в соціальних мережах.

Підтримка біженців, але також і підприємців

Кінцевим продуктом проекту стане, окрім моделі активізації українців, ще й посібник для роботодавців. Професійну активізацію громадян України, які приїхали до Польщі після 24 лютого, Jobs First розпочала 30 червня на замовлення Конфедерації Левіатан.

До активної діяльності залучено 35 осіб, зрештою пілот буде включати 100 осіб, з кількох міст трьох регіонів країни: Мазовії (Варшава та Прушків), Сілезії (Катовіце та Семяновіце-Шльонські) та Малопольщі (Краків, Освенцім, Хшанув). Це перша програма такого типу в Польщі, адресована саме цій групі, яка опинилася в особливо тяжкому становищі через війну.

Діяльність по професійній активізації біженців

Активізаційна діяльність у проекті не обмежуватиметься працевлаштуванням. Кар’єрні радники Jobs First, працюючи індивідуально з кожним учасником програми, допоможуть усунути бар’єри, які ускладнюють процес працевлаштування. Вони нададуть підтримку по догляду за дітьми, познайомлять з реаліями польського ринку праці або допоможуть при недостатньому знанні польської мови.

Програма фінансується з норвезьких коштів, а її ідея схожа на проекти, реалізовані раніше Jobs First для людей, які тривалий час були безробітними. Так само передбачається працевлаштувати певну кількість учасників упродовж пілотної фази проекту, а згодом закріпити їх у роботі. Ми сподіваємося, що після пілотної програми буде запущено більше програм активації для людей з України.

Гроші на підтримку біженців закінчуються

З початку війни ми постійно звертаємо увагу на те, що швидкої разової допомоги недостатньо. Потрібні системні заходи, щоб допомогти біженцям з України почати працювати в Польщі та стати незалежними. Усе це піде на користь, насамперед біженцям, які завдяки легальній роботі отримають нові перспективи та зможуть подбати про себе та своїх рідних.

Допомога людям, які тікають від війни до Польщі, закінчується. Останнім часом багато громадських організацій, які надавали притулки, місця для ночівлі та матеріальну допомогу, закрили свої пункти допомоги через відсутність фінансування. За прогнозами, у найближчі два місяці в численних центрах, куди роботодавці за власні кошти прийняли кілька сотень біженців, їх подальше перебування буде неможливим, оскільки закінчуються фінансові ресурси.

З 24 лютого до Польщі прибуло понад 3,5 мільйона українців. Це найбільша хвиля міграції в післявоєнній Європі. Біженці, їх соціальна та професійна інтеграція, безсумнівно, в майбутньому є викликом номер один для ринку праці в Польщі.

Підручник, вебінари та заходи для підприємців

Пілотний проект триватиме до 15 листопада 2022 року. Серед завдань – працевлаштування щонайменше 40 громадян України та відслідковування їхнього статусу на ринку праці протягом двох місяців після початку роботи. Також планується співпраця з центром зайнятості Варшави.

Програма також спрямована на підтримку підприємств у працевлаштуванні громадян України. Буде надана практична інформація, зокрема про положення законодавства, що діяли в Польщі до початку війни в Україні та були впроваджені після 24 лютого 2022 року. Інформація буде розповсюджена у формі довідника, вебінарів та активності в соціальних мережах.

Jobs First — досвідчений партнер, який спеціалізується на працевлаштуванні осіб, які є безробітними, неактивними професійно або втратили роботу через роботодавця. За понад 10 років було надано підтримку для понад 6000 осіб по всій країні тв досягнуто дуже високої ефективності у працевлаштуванні.

Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у програмі. Підприємців, котрі зацікавлені у працевлаштуванні громадян України, просимо звертатися до Jobs First – Paweł Banczew pbanczew@jobsfirst.pl, тел.: 603 764 564. Детальна інформація про проект доступна на сайті www.jobsfirst.pl.

Проект «Модель професійної активізації громадян України». Ініціатива фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією в рамках грантів ЄЕЗ та Норвегії.

Wakacje kredytowe powinny przysługiwać tylko osobom w wyjątkowo trudnej sytuacji
17 maja 2022

Wakacje kredytowe powinny przysługiwać tylko osobom w wyjątkowo trudnej sytuacji

Na dzisiejszym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy zakładającej pomoc osobom spłacającym kredyty w złotych. W ubiegłem tygodniu został on skierowany do konsultacji.

Komentarz Adriana Zwolińskiego, eksperta ds. rynku finansowego i prawa korporacyjnego Konfederacji Lewiatan

Jeśli państwo w ogóle decyduje się na ingerencję w wakacje kredytowe, powinna być ona możliwie precyzyjna. Wakacje kredytowe należy zawęzić do osób najbardziej potrzebujących między innymi z przyczyn ekonomicznych, aby ograniczać proinflacyjny charakter tej ingerencji i z przyczyn społecznych tak aby wsparcie – które niesie ze sobą różne koszty – otrzymały osoby które faktycznie wsparcia potrzebują.

Jeśli chodzi o pomoc kredytobiorcom proponujemy rozwiązanie dwupoziomowe. Pierwszym poziomem byłby Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Drugim, przeznaczonym dla osób w wyjątkowo trudnej sytuacji, byłyby wakacje kredytowe. Należałoby spełnić dwa warunki, by móc z nich skorzystać.

Raz, kredytobiorca musiałby ponosić miesięczne koszty obsługi kredytu w wysokości przekraczającej 65% dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe. To wykluczyłoby wsparcie dla osób, które go nie potrzebują, w tym zamożnych, czy nie mających problemu ze spłatą kredytu. Dwa, kredytobiorca zaciągnął kredyt wyłącznie w związku z zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych, które obejmują również zamieszkujące wraz z nim osoby najbliższe w rozumieniu art. 115 § 11 kodeksu karnego. To z kolei wykluczyłoby działalność inwestorską i dodatkowo wymagałoby złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Ponadto wakacje kredytowe powinny dotyczyć kredytobiorców, którzy zawarli umowę na kredyt ze zmiennym oprocentowaniem. Należy wprost wykluczyć z zakresu wakacji kredytowych kredyty ze stałą stopą procentową – to zresztą wynika z uzasadnienia projektu ustawy, który skupia się na zmienności czynników ekonomicznych tj. wzrostach stóp procentowych.

Zwracamy też uwagę na inne problemy. Przykładowo, chaotyczny miałby być nowy sposób wyznaczania składki do Funduszu – mógłby rodzić ryzyko, że wysokość składki byłaby określana w niewłaściwy sposób na bazie nieaktualnych danych. Z pewnością rodziłby szereg dodatkowych kosztów i działań, które nie występują w realiach obecnych zasad wyznaczania składki. Problemem jest też to, że nie uzasadniono dodatkowych środków na Fundusz. To powinno być fundamentem: analiza czy, a jeśli tak to w jakiej wysokości dodatkowe środki są potrzebne. 1,4 mld. zł po prostu nie uzasadniono. Wcześniej określona pula dodatkowych środków powinna być wpłacana kiedy zrealizują się odpowiednie warunki tj. środki w Funduszu spadną do określonego poziomu.

 Konfederacja Lewiatan

 

                

 

Wakacje kredytowe nie mogą osłabić walki z inflacją
10 maja 2022

Wakacje kredytowe nie mogą osłabić walki z inflacją

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił pakiet wsparcia dla kredytobiorców zawierający m.in. wakacje kredytowe.

Jeśli wakacje kredytowe w ogóle mają być wprowadzone, muszą być skierowane do najbardziej potrzebujących, jako rodzaj koła ratunkowego, a nie do wszystkich kredytobiorców. Inaczej podkopią walkę z inflacją – uważa Konfederacja Lewiatan.

– Jako wyjściowy punkt dyskusji można wskazać chociażby wymóg, aby kredytobiorca ponosił miesięczne koszty obsługi kredytu w wysokości przekraczającej 65% dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe oraz posiadał mieszkanie wyłącznie na własne potrzeby. Celem powinno być udzielenie wsparcia konsumentowi w wyjątkowo trudnej sytuacji, a nie inwestorowi – mówi Adrian Zwoliński, ekspert ds. rynku finansowego i prawa korporacyjnego Konfederacji Lewiatan.                                     

W warunkach wysokiej inflacji 12,3% (za kwiecień rdr), dużej nieprzewidywalności i wielu czynników proinflacyjnych, zarówno zewnętrznych, jak i krajowych, projektując takie programy nie można opierać się wyłącznie o hasła sprawiedliwości społecznej, ale trzeba mieć na uwadze negatywne konsekwencje które mogą stworzyć.

– Tymczasem takiej analizy nie przedstawiono. Możliwy wpływ całego pakietu wsparcia nie ogranicza się do samej inflacji, ale obejmuje też np.: akcjonariuszy, czy warunki dla przyszłych odbiorców usług finansowych. Wakacje kredytowe to jest proinflacyjne działanie, stąd właśnie konieczność jego precyzyjnego dopasowania do ludzi w wyjątkowo trudnej sytuacji jeśli w ogóle zakłada się ich wprowadzenie. W przeciwnym wypadku wakacje kredytowe staną się w większym stopniu instrumentem podkopującym walkę z inflacją prowadzoną poprzez Radę Polityki Pieniężnej. Trudno byłoby dostrzec ekonomiczny sens rozwiązania, w którym bank centralny stara się ugasić ogień inflacji, a rząd dolewa do niego oliwy. Nie można zapominać, że walka z inflacją stanowi właśnie wsparcie najuboższych – to ich w największym stopniu dotyka ogólny wzrost cen – dodaje Adrian Zwoliński.

           Konfederacja Lewiatan

 

                

Unia i Zachód muszą mocniej wspierać Ukrainę – apeluje Lewiatan i organizacje z krajów bałtyckich
04 maja 2022

Unia i Zachód muszą mocniej wspierać Ukrainę – apeluje Lewiatan i organizacje z krajów bałtyckich

Konfederacja Lewiatan wspólnie z federacjami partnerskimi z Litwy, Łotwy i Estonii opublikowały oświadczenie, w którym nawołują do większego wsparcia Unii Europejskiej i całego świata zachodniego wobec Ukrainy.

Naszym zdaniem, Ukraińcy walczą w obronie nie tylko prawa do samostanowienia, ale idei całego wolnego świata. Aby zapewnić sobie przyszłość, Unia Europejska powinna się określić jako związek państw nie tylko w wymiarze gospodarczym, ale również w wymiarze wspólnych wartości.

 

Nasze organizacje postulują do unijnych instytucji i przywódców europejskich o:

 1. Zaakceptowanie kandydatury Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej
 2. Przyjęcie bardziej jednolitego stanowiska Unii wobec Rosji i zwiększenie presji wobec reżimu Putina za pomocą dalej idących sankcji
 3. Pilne wsparcie dla tych państw członkowskich i regionów, które przyjmują uchodźców z Ukrainy
 4. Unia Europejska powinna wspomóc Ukrainę w powojennej odbudowie jej gospodarki. Dobrze funkcjonujące ukraińskie instytucje, społeczeństwo obywatelskie oraz infrastruktura wzmocnią stabilność całej Europy
Pobierz apel (j.angielski)
Plan pomocy dla kredytobiorców bez szczegółów
25 kwietnia 2022

Plan pomocy dla kredytobiorców bez szczegółów

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział dzisiaj wsparcie dla kredytobiorców. Ma ono polegać m.in. na wakacjach kredytowych, likwidacji wskaźnika WIBOR czy uruchomieniu nowych funduszy.

Komentarz Adriana Zwolińskiego, eksperta ds. rynku finansowego i prawa korporacyjnego Konfederacji Lewiatan      

  Ogłaszanie tak daleko idących zmian, w sposób nagły, bez podania ich szczegółów i bez wcześniejszej – możliwie szerokiej – debaty skutkuje wyłącznie tworzeniem niepewności i to i tak już w wyjątkowo niepewnych czasach.  Teraz domysły będą dotyczyły tego np.: jaki wskaźnik zastąpi WIBOR.  Tyle, że nie tak powinno wyglądać rzetelne wypracowywanie rozwiązań w kwestiach kluczowych dla całej gospodarki. Jaki sygnał daje inwestorom rzucanie podobnych haseł, a właściwie znaków zapytania?  Trudno w tej chwili o szczegółową analizę wskazanych propozycji, bo zwyczajnie brak niezbędnych szczegółów.

Istnieje ryzyko, że te propozycje – traktowane całościowo – będą w konsekwencji przyczyniały się do dalszych podwyżek stóp procentowych. Ciężko też znaleźć uzasadnienie dla np.: bezwarunkowych, czyli przeznaczonych dla wszystkich, wakacji kredytowych w warunkach walki z galopującą inflacją. Jeśli ten pakiet ma być wsparciem dla osób tracących płynność, czyli dla takich, których sytuacja uległa drastycznemu pogorszeniu, to fundamentalne jest ustalenie bardzo dobrze dopasowanych warunków.

Konfederacja Lewiatan

   

 

UE wprowadza środki ułatwiające niesienie pomocy humanitarnej i wspierające Ukrainę
19 kwietnia 2022

UE wprowadza środki ułatwiające niesienie pomocy humanitarnej i wspierające Ukrainę

fot. Anastasiia Krutota / Unsplash.com

13 kwietnia UE wprowadziła wyjątki od środków ograniczających w celu ułatwienia działalności humanitarnej na Ukrainie.

Konkretne organizacje takie jak Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i wyspecjalizowane agencje ONZ, są wyłączone z zakazu udostępniania funduszy lub zasobów gospodarczych osobom i podmiotom wskazanym w ramach systemu integralności terytorialnej Ukrainy, jeśli te fundusze lub zasoby są niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych na Ukrainie. Ponadto niektóre wyraźnie określone kategorie organizacji humanitarnych są zwolnione z ograniczeń wywozowych i związanego z nimi zakazu świadczenia usług na obszarach niepodlegających kontroli rządu w obwodach donieckim i ługańskim, jeśli jest to konieczne wyłącznie do celów humanitarnych.

Ponadto 13 kwietnia Komitet Stałych Przedstawicieli Rady zatwierdził zalecenie w sprawie zamiany banknotów hrywien na walutę państw członkowskich przyjmujących osoby uciekające przed wojną na Ukrainie. Ma to na celu dalsze wspieranie uchodźców, którzy mają trudności z wymianą swoich banknotów na waluty UE. Wstępna data przyjęcia to 19 kwietnia.

Wielka Brytania dostosowuje sankcje do UE

13 kwietnia Wielka Brytania ogłosiła nałożenie sankcji na 206 osób, w tym 178 separatystów, sześciu oligarchów, bliskich współpracowników i pracowników, a także na dodatkowe 22 osoby w trybie pilnym. Listę osób można znaleźć tutaj.

14 kwietnia przyjęte przez brytyjski parlament prawo wtórne zakazuje importu wyrobów z żelaza i stali, a także eksportu technologii kwantowych, zaawansowanych materiałów i towarów luksusowych.

14 kwietnia dwie kolejne osoby zostały wpisane na brytyjską listę sankcji finansowych i podlegają zamrożeniu aktywów. Więcej informacji można znaleźć tutaj i tutaj.

Rosyjskie środki zaradcze – projekt ustawy o zarządzaniu zewnętrznym

Stowarzyszenie Europejskiego Biznesu (AEB) w Rosji uprzejmie podzieliło się z nami streszczeniem projektu ustawy o zarządzaniu zewnętrznym, który został złożony w rosyjskiej Dumie. Projekt ustawy określa warunki i mechanizm wprowadzania administracji zewnętrznej w rosyjskich pododdziałach firm zagranicznych, które opuściły Rosję.

Zarząd tymczasowy może zostać wprowadzony w firmie, jeśli:

 • co najmniej 25% jej udziałów jest w posiadaniu obywatela „nieprzyjaznego” kraju i jeśli organizacja ma istotne znaczenie dla stabilności gospodarki rosyjskiej.
 • organizacja produkuje towary pierwszej potrzeby, ma dominującą pozycję na rynku, jest jedynym producentem określonego wyrobu, zapewnia pracę co najmniej 25 procentom ludności pracującej miasta, jej upadek może spowodować zagrożenie dla ludzi, katastrofy lub wzrost cen, lub jeśli uczestniczy w łańcuchu ważnych gałęzi przemysłu.

Decyzję o powołaniu administracji ma podjąć międzywydziałowa komisja podlegająca Ministerstwu Rozwoju Gospodarczego. Zarządzanie zewnętrzne będzie prowadzone przez VEB.RF lub inną organizację, która zostanie wybrana przez komisję.

Przesłankami do wprowadzenia zarządzania zewnętrznego są między innymi:

 • zaprzestanie kierowania podmiotem z naruszeniem prawa rosyjskiego (w tym odejście po 24 lutego)
 • działania kierownictwa mogą doprowadzić do bankructwa lub likwidacji organizacji (w szczególności, jeśli po 24 lutego kierownictwo zadeklarowało wycofanie się z Rosji „z braku oczywistych powodów ekonomicznych”)
 • zmniejszenie produkcji (w tym spadek przychodów o co najmniej 30% w ciągu trzech miesięcy w porównaniu do poprzednich trzech miesięcy lub tego samego okresu w roku ubiegłym)

Więcej informacji w języku rosyjskim na temat rezolucji Dumy znajduje się tutaj.

BusinessEurope
Jak skorzystać z preferencji podatkowych dla firm wspierających ofiary wojny w Ukrainie?
24 marca 2022

Jak skorzystać z preferencji podatkowych dla firm wspierających ofiary wojny w Ukrainie?

Firmy angażujące się w pomoc dla Ukraińców będą mogły zaliczyć do kosztów wydatki na przekazane darowizny. Poniżej przedstawiamy krótki przewodnik po poszczególnych rozwiązaniach.

0% stawka VAT

W okresie od 5 marca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. obowiązuje obniżona – zerowa stawka podatku VAT dla darowizn na rzecz ofiar wojny w Ukrainie.

Stawka podatku wynosząca 0% stosowana jest do:

 • dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT oraz
 • świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT

– na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy, przekazanych lub świadczonych na rzecz:

 • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
 • podmiotów leczniczych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
  o działalności leczniczej
 • jednostek samorządu terytorialnego.

Warunkiem zastosowania stawki 0% jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy podatnikiem
i podmiotem, na rzecz którego przekazywane są towary lub świadczone są usługi, z której wynika, że dostarczane towary lub świadczone usługi, będą wykorzystane na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Obniżona stawka podatku może być zastosowana do dostaw towarów lub świadczenia usług dokonanych od 24 lutego 2022 r. do dnia 4 marca 2022 r. W przypadku darowizn przekazanych w tym okresie warunek zawarcia pisemnej umowy pomiędzy podatnikiem i podmiotem obdarowanym będzie spełniony, jeżeli obie strony potwierdzą na piśmie dokonanie dostawy towarów lub wykonanie usługi.

Darowizny na rzecz ofiar wojny kosztami uzyskania przychodów

W okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy oraz koszty z tytułu nieodpłatnego świadczenia, przekazane jako darowizny na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy stanowią dla przedsiębiorcy koszt uzyskania przychodu.

Regulacja ta dotyczy darowizn przekazywanych na rzecz:

 • organizacji pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy
 • jednostkom samorządu terytorialnego
 • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
 • podmiotom wykonującym na terytorium Polski lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego

– o ile koszty wytworzenia lub cena nabycia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

Darowizny przekazane przez spółkę opodatkowaną tzw. estońskim CIT nie podlegają opodatkowaniu

W okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. ryczałt od dochodów spółek tzw. estoński CIT nie będzie pobierany z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, w wysokości kosztów wytworzenia lub ceny nabycia przekazanych rzeczy lub praw, albo kosztów nieodpłatnego świadczenia, na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, przekazanych albo wyświadczonych na rzecz:

 • organizacji pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub równoważnym organizacjom działających zgodnie z ukraińskimi przepisami o działalności pożytku publicznego
 • jednostek samorządu terytorialnego
 • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
 • podmiotom wykonującym na terytorium Polski lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego.

Wartość darowizn otrzymanych przez organizacje niosące pomoc ofiarom wojny wyłączona z przychodów

Darowizny oraz nieopłatne świadczenia otrzymane w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przez:

 • organizacje pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz organizacje równoważne działające na podstawie przepisów obowiązujących na terytorium Ukrainy
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • Rządową Agencję Rezerw Strategicznych
 • podmioty wykonujące na terytorium Polski lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego

na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom stanu wojennego w Ukrainie nie stanowią przychodów w rozumieniu ustawy o PIT oraz ustawy o CIT.

Koszty darowizn na rzecz ofiar wojny wyłączone spod podstawy opodatkowania tzw. podatkiem minimalnym CIT

Dla celów obliczenia straty oraz udziału dochodów w przychodach, objętych tzw. minimalnym podatkiem CIT, tj. podatkiem od spółek oraz grup kapitałowych, które poniosły stratę albo osiągnęły dział dochodów w przychodach poniżej 1%, nie uwzględnia się kosztów wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych w terminie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom stanu wojennego w Ukrainie.

Pomoc humanitarna otrzymana przez ofiary wojny zwolniona z PIT

Wszelkie świadczenia otrzymane przez uchodźców, którzy przybyli na terytorium Polski w okresie od 24 lutego do 30 czerwca 2022 r. w wyniku działań wojennych w Ukrainie są zwolnione z PIT.

Zwolnienie obejmuje wszystkie świadczenia otrzymane od osób indywidualnych, organizacji pozarządowych czy od administracji państwowej w ramach pomocy humanitarnej, niezależnie od ich rodzaju i wartości, m.in. otrzymane pieniądze, rzeczy, nieodpłatne świadczenia, przekazane lub udostępnione ofiarom wojny, m.in. takie jak:

 • udostępnienie lokalu mieszkalnego,
 • zapewnienie żywności
 • sfinansowanie leczenia
 • opłacenie nauki, czy kursów pozwalających na zmianę kwalifikacji zawodowych.

Zwolnienie z PIT świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy

Każdy podmiot, w szczególności osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przybywającym bezpośrednio z terytorium Ukrainy z powodu działań wojennych może otrzymać, przez okres nie dłużej niż 60 dni, świadczenie pieniężne w kwocie 40 zł za każdy dzień udzielonego wsparcia.

Świadczenie to, otrzymane przez osobę fizyczną albo osobę prawną, jest zwolnione z podatku PIT lub CIT. 

Darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego

Osoby prawne, osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, mogą odliczyć od dochodu darowizny przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego. Działalność pożytku publicznego prowadzą organizacje pozarządowe (NGO), którymi są zarówno Organizacje Pożytku Publicznego (OPP), jak i niemające takiego statusu fundacje i stowarzyszenia. Prawo do odliczenia przysługuje także, w przypadku przekazania darowizny organizacji działającej na terenie UE i EOG.

Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem PIT mogą odliczyć od podstawy opodatkowania, kwotę nieprzekraczającą 6 proc. dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym. Podatnicy podatku CIT, kwotę nieprzekraczającą 10 proc. dochodu.

Ww. odliczeniu podlegają także darowizny przekazane na cele związane z pomocą Ukrainie.

Warunkiem skorzystania z odliczenia jest udokumentowanie przekazania darowizny. W przypadku darowizny pieniężnej – dowodem wpłaty na rachunek bankowy. A w przypadku darowizny rzeczowej – dokumentem wskazującym dane darczyńcy i wartość darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. poz. 531)

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru ryczałtu od dochodów spółek w związku z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy (Dz. U. poz. 641)

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.)

Konfederacja Lewiatan włącza europejski biznes w zbiórkę pieniędzy na pomoc Ukrainie
16 marca 2022

Konfederacja Lewiatan włącza europejski biznes w zbiórkę pieniędzy na pomoc Ukrainie

Konfederacja Lewiatan włączyła europejskie federacje pracodawców zrzeszonych w BusinessEurope w zbiórkę pieniędzy na rzecz pomocy Ukrainie. Dlaczego to zrobiliśmy? Ponieważ słowa wsparcia są niezwykle ważne, ale muszą za nimi pójść konkretne działania ze strony środowiska biznesowego.

W ostatnich dniach uruchomiliśmy dwa numery kont; dla przelewów w złotych i w euro.  Zebrane pieniądze przekażemy bezpośrednio do władz Ukrainy. Głęboko wierzymy, że władze ukraińskie są wiarygodne i najlepiej wiedzą, gdzie znajdują się najbardziej aktualne potrzeby.

O zbiórce poinformowaliśmy wszystkie federacje członkowskie BusinessEurope z 35 krajów naszego kontynentu.

W akcję zbierania pieniędzy może włączyć się każdy chętny. Poniżej dane do przelewu:

 

Dla wpłat w euro:

IBAN: PL 16 1050 1025 1000 0090 8156 3885
Kod BIC Swift: INGBPLPW

Dla wpłat w złotych:

38 1050 1025 1000 0090 8156 3877

Odbiorca:

Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa

Tytuł przelewu:
wpłata na rzecz Ambasady Ukrainy