Pakiet zmian europejskiego prawa farmaceutycznego
25 maja 2023

Pakiet zmian europejskiego prawa farmaceutycznego

26 kwietnia br. Komisja Europejska przyjęła pakiet zmian europejskiego prawa farmaceutycznego. Niestety, projekt nie przewiduje wprowadzenia prawnego i finansowego mechanizmu odbudowy bezpieczeństwa lekowego Europy, czyli przywrócenia produkcji API i leków.

Do projektu dyrektywy i rozporządzenia należy wprowadzić odniesienie wzywające Komisję Europejską do pilnego opracowania aktu legislacyjnego realizującego postanowienia Strategii Farmaceutycznej i dokumentów strategicznych UE.

Dokument wprowadza natomiast zachęty do produkcji leków, które odpowiadają na pilne potrzeby zdrowotne w postaci przedłużenia ich monopolu, co w efekcie może utrudnić dostęp do terapii. Nie należy wydłużać okresu ochrony leków monopolistycznych, który już teraz jest najdłuższy na świecie. W pakiecie farmaceutycznym mówi się co prawda o skróceniu okresów wyłączności leków, ale przepisy de facto otwierają cały wachlarz możliwości jego przedłużania.

Pozytywnie należy ocenić natomiast propozycję zachęt w postaci 4-letniej wyłączności danych dla leków generycznych w nowym wskazaniu. To przecież tych leków najczęściej brakuje w aptekach, więc warto zachęcać do zwiększania ich produkcji. Poza tym, promuje to de facto innowacje w przystępnych cenach.

W UE leki mają najdłuższy na świecie monopol

Monopol rynkowy w UE zapewnia lekom nie tylko patent. Ramy ochrony prawnej poza nim tworzą dodatkowe świadectwo ochronne – SPC, wyłączność danych i wyłączność rynkowa. Trwająca 20 lat ochrona patentowa to prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku obejmujące m.in. produkcję, oferowanie, sprzedaż, import, składowanie leku. SPC zapewnia 5-letni monopol stanowiąc rekompensatę prowadzonych już po uzyskaniu patentu wieloletnich badań w celu wprowadzania leku do obrotu. Wyłączność danych to instrument ochrony produktów zakazujący podmiotom trzecim odwoływania się do dokumentacji rejestracyjnej leku. Po upływie 8 lat ochrony danych mamy jeszcze dwuletni okres wyłączności rynkowej. W jej trakcie może zostać złożony wniosek rejestracyjny dla leku generycznego odwołujący się do wyników badań chronionego leku, ale generyk nie może być wprowadzony do obrotu.

Należy podkreślić, że obowiązująca na obszarze UE ochrona – obejmująca, poza patentem, 8 lat wyłączności danych, po których następuje dwuletni okres wyłączności rynkowej mogący zostać przedłużony o kolejny rok (tzw. 8+2+1)  – jest najdłuższa na świecie. Dla porównania, system stosowany w USA przewiduje standardowo 5-letni okres wyłączności danych.

 Skrócenie, które de facto wydłuża

Projektowane przez UE zmiany choć skracają do 6 lat okres ochrony danych, wprowadzają szereg wyjątków od tej zasady. Firmy mogą korzystać z dodatkowych okresów ochrony zwiększając jej łączny okres do maksymalnie 12 lat, a nawet do 13 lat, podczas gdy obecnie wynosi on 11 lat. W sumie projektowane zmiany wydłużają więc całkowity okres ochronny nawet o 2 lub 3 lata względem obecnie obowiązującego prawa. Dodatkowe okresy ochrony można uzyskać, jeżeli firmy wprowadzą lek we wszystkich krajach UE (+2 lata), jeżeli lek dotyczy niezaspokojonej potrzeby medycznej (+6 miesięcy) lub jeżeli prowadzone są porównawcze badania kliniczne (+6 miesięcy). Kolejny rok ochrony zostaje przyznany, jeśli lek może być stosowany również w leczeniu innych chorób.

Uważamy, że najdłuższy na świecie okres wyłączności i tak już ogranicza dostępność terapii w UE. Dlatego należy zachować postulowane projektem dyrektywy zachęty dla rejestrowania leków we wszystkich krajach UE, rejestrowania nowych wskazań oraz prowadzenia badań porównawczych, ale przy jednoczesnym obniżeniu czasu trwania podstawowego okresu wyłączności danych do 4 lat. Zachęty powinny być tak zaprojektowane, aby sumaryczny czas trwania ochrony danych i rynkowej nie przekraczał 11 lat, jak obecnie. Dodaje, że jeśli producent leku nie podjąłby żadnych działań przedłużających ochronę, uzyskałby 4 lata wyłączności danych oraz 2 lata wyłączności rynkowej, czyli okres porównywalny z tym, który obowiązuje obecnie w USA. Jeśli zostałyby zrealizowane wszystkie działania objęte zachętami, okres wyłączności rejestracyjnej pozostałby na obecnym poziomie, czyli byłby najdłuższy na świecie. 

Voucher na sprzedaż

Planowane przez KE zmiany zakładają również wprowadzenie zbywalnego Voucheru na wyłączność (TEV) dla środków przeciwdrobnoustrojowych, czyli przede wszystkim antybiotyków, który miałby zachęcać do ich produkcji. Voucher przedłużałby ochronę danych o rok, przy czym mógłby być przekazany innej firmie, która przedłużyłaby sobie ochronę danych dowolnego swojego produktu. Vouchery będą mogły być wykupywane przez najbogatsze firmy dla przedłużenia monopolu swoich leków. Dlatego uważamy, że jeśli już miałyby zostać wprowadzone, powinny być niezbywalne i przypisane do antybiotyku, który stanowił podstawę przyznania.


Grzegorz Rychwalski, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków

Komentarz dla majowego wydania Brussels Headlines, newslettera europejskiego Konfederacji Lewiatan

O zakazie reklamy aptek w Polsce podczas posiedzenia Komisji Petycji PE
25 maja 2023

O zakazie reklamy aptek w Polsce podczas posiedzenia Komisji Petycji PE

Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego omówiła petycję Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET w sprawie zakazu reklamy aptek w Polsce. Podczas posiedzenia komisji, przedstawiciele związku argumentowali, że wprowadzeniu zakazu towarzyszyły dobre intencje, niemniej nie przystaje on do współczesnych realiów i blokuje rozwój usług aptecznych.

PharmaNET apeluje o przywrócenie możliwości informowania pacjenta o świadczonych w aptece usługach.

Dnia 24 maja odbyło się posiedzenie Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego w Brukseli, podczas którego omówiono petycję Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET w sprawie zakazu reklamy aptek w Polsce. Przepis ten funkcjonuje w Polsce już dwanaście lat skutecznie blokując rozwój usług aptecznych, które w większości państw Unii Europejskiej są standardem. Dostęp do bardziej kompleksowej opieki farmaceutycznej powinni mieć również polscy pacjenci, o co od lat zabiega Związek PharmaNET wraz Przedstawicielstwem Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

Doświadczenie pandemii COVID-19 udowodniło, że apteki mogą stać się ważnym elementem systemu zdrowia i wykwalifikowani farmaceuci mogą odciążyć lekarzy oferując szereg usług prozdrowotnych. Reprezentanci związku wskazali, że ostatnie dwa lata były rewolucyjne dla sektora aptecznego w Polsce. Przyjęto Ustawę o zawodzie farmaceuty, która umożliwiła farmaceutom świadczenie usług opieki farmaceutycznej, takich jak przeglądy lekowe, kontynuacja recepty czy proste badania diagnostyczne.

Aby jednak potencjał branży mógł zostać w pełni wykorzystany, istotne jest zapewnienie odpowiedniego otoczenia regulacyjnego poprzez m.in. zniesienie zakazu reklamy, który uniemożliwia obecnie informowanie pacjentów na temat usług aptecznych. W tej sprawie od 12 lat toczy się postępowanie, zapoczątkowane skargą Konfederacji Lewiatan do Komisji Europejskiej. Jak wskazali przedstawiciele PharmaNET, wedle obowiązującego prawa apteki mogą komunikować się z pacjentem tylko w zakresie informacji o lokalizacji i godzinach otwarcia apteki. To oznacza, że za każdą inną informację kierowaną do pacjenta – na przykład o tym, że w danej aptece można zmierzyć ciśnienie, wykonać test na COVID-19 lub szczepienie – mogą grozić wysokie kary.

Kolejne kroki – petycja będzie dalej analizowana

Podczas posiedzenia Komisji Petycji przedstawiciel DG GROW Komisji Europejskiej wskazał, że podziela zdanie Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET i Konfederacji Lewiatan dotyczące nieadekwatności dzisiejszych przepisów w sytuacji, kiedy potrzebna jest nowoczesna i kompleksowa opieka farmaceutyczna. KE prowadzi rozmowy z polskimi władzami na temat projektu zmian, który będzie satysfakcjonujący w zakresie zgodności z przepisami unijnymi. Podkreślił również, że niezwykle istotne będzie, aby ewentualne zmiany prawa usunęły obecny stan niepewności dla przedsiębiorców, były wystarczająco dla nich jasne i wspierały ich działalność.

Biorący udział w posiedzeniu poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Jarubas wskazał, że apteki mogą świadczyć wiele usług około medycznych, co dowiodły realizując chociażby szczepienia w zakresie COVID i apteki w innych państwach Unii je realizują odciążając system ochrony zdrowia, tam gdzie lekarz nie jest niezbędny. Dlatego też, jego zdaniem, należy zbadać wszelkie aspekty zakazu reklamy aptek w Polsce.

Komisja Petycji zdecydowała o pozostawieniu petycji otwartą, poprosiła o sprawozdanie Komisji Europejskiej z wyników prowadzonego postępowania oraz skierowała ją do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego w celu dalszej analizy.

W posiedzeniu Komisji Petycji PE wzięli udział Artur Jędra oraz Filip Gołba z ramienia Związku PharmaNET, a także ekspertka z biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli, Luana Żak.

Jakich umiejętności cyfrowych potrzebują pracodawcy?
25 maja 2023

Jakich umiejętności cyfrowych potrzebują pracodawcy?

Prezentujemy wnioski z analiz prowadzonych w ramach projektu "Better Skilled" (cz. II). Jest ciekawie.

Jednym z głównych obszarów (poza zagadnieniem przechodzenia firm na pracę zdalną – więcej o tym można przeczytać w kwietniowym wydaniu Brussels Headlines) prowadzonych prac analityczno-badawczych w ramach realizowanego przez Konfederację Lewiatan projektu „Better Skilled”, dofinansowanego przez Unię Europejską, jest zapotrzebowanie pracodawców na umiejętności.

W ramach diagnozy przygotowywanej przez Spółkę Celową Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z o.o. przeprowadzono badania w tym zakresie w perspektywie krótko i średniookresowej. Konfederacja Lewiatana przedstawi wkrótce raport dotyczący obecnego oraz przyszłego popytu na kompetencje i kwalifikacje cyfrowe. Jednak już dzisiaj prezentujemy pierwsze główne wnioski płynące z badania empirycznego w obszarze zapotrzebowania pracodawców na kompetencje cyfrowe w krótkim horyzoncie czasowym.

 1. W krótkim okresie można wyodrębnić m.in. grupę ogólnych umiejętności cyfrowych, które już teraz są kluczowe dla większości firm:
   • umiejętność dostrzegania zagrożeń cyfrowych (np. prób wyłudzenia informacji),
   • umiejętność komunikacji z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych (np. e-mail, komunikatory, wideokonferencje, portale społecznościowe),
   • umiejętność filtrowania istotnych informacji oraz krytycznej oceny ich wiarygodności,
   • umiejętność ochrony i zabezpieczania danych w środowiskach cyfrowych (np. wykorzystanie pakietów oprogramowania antywirusowego, szyfrowania dysków firmowych),
   • umiejętność poszukiwania danych i treści w środowiskach cyfrowych.
 2. Wyższe zapotrzebowanie na kompetencje cyfrowe deklarują przedsiębiorstwa z dominującym zagranicznym kapitałem. Może to wynikać z faktu, iż zagraniczne firmy szybciej przechodzą procesy transformacji cyfrowej. Funkcjonują one również w bardziej dynamicznym i konkurencyjnym, międzynarodowym otoczeniu, co znajduje odzwierciedlenie w zapotrzebowaniu na odpowiednie umiejętności pracowników. Ponadto, pracownicy tych przedsiębiorstw z oddziałów zlokalizowanych poza Polską cechują się wyższym poziomem cyfrowych kompetencji i oczekują odpowiedniego dostosowania pracowników funkcjonujących na polskim rynku.
 3. W obszarze umiejętności związanych z pracą zdalną, umiejętności uznane za kluczowe to:
   • umiejętność stosowania platform do wideokonferencji – korzystania z aplikacji, umawiania spotkań, włączania uczestników, zarządzania dostępami,
   • umiejętność podziału obowiązków zespołu w sposób najlepiej wykorzystujący ich umiejętności (np. analityczne lub komunikacyjne),
   • umiejętność samoorganizacji – planowania i organizowania swojej pracy zdalnej, w tym zarządzania czasem i priorytetami, a także wykonywania zadań zgodnie z harmonogramem,
   • umiejętność budowania zaangażowania i motywowania przestrzennie rozproszonych członków zespołu (np. poprzez wykorzystanie formalnej i nieformalnej komunikacji).
 4. Grupa umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi AI/IoT generalnie oceniana jest przez polskich pracodawców jako zdecydowanie mniej istotna dla firm w krótkim okresie. W tym obszarze dwie umiejętności uznawane za istotne to umiejętność wykorzystania translatorów i systemów korekty pisowni wspieranych sztuczną inteligencją oraz umiejętność zasilania systemów AI w dobrej jakości dane wejściowe oraz krytyczne wnioskowanie odnośnie do wiarygodności uzyskiwanych wyników zwrotnych.
 5. W najbliższej przyszłości większe zapotrzebowanie na umiejętności cyfrowe zgłaszają firmy średnie, małe i mikro (zatrudniające poniżej 250 pracowników), co wskazuje – zgodnie ze stanem wiedzy wyłaniającym się z badań desk research – na większą lukę kompetencyjną w przypadku MŚP.

Wartością opracowywanej ekspertyzy będą także wnioski i rekomendacje w zakresie zapotrzebowania na kompetencje cyfrowe w średnim okresie, zapotrzebowania na kwalifikacje oraz w odniesieniu do zapobiegania deficytom umiejętności cyfrowych na poziomie przedsiębiorstw. Wspomniany raport już w czerwcu br. zostanie udostępniony na stronie Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan – projekt „Better Skilled”

W ramach projektu „Better Skilled” Konfederacja Lewiatan prowadzi również działania związane ze wsparciem członków KL w zakresie podnoszenia i zmiany kwalifikacji pracowników. Więcej o projekcie można przeczytać tutaj:

https://lewiatan.org/tag/europejski-rok-umiejetnosci/

UWAGA:

Firmy i organizacje członkowskie KL zainteresowane przystąpieniem do Rady ds. Kompetencji i Kwalifikacji Konfederacji Lewiatan mogą przystąpić do Rady wyrażając chęć uczestniczenia w jej pracach via e-mail.

Główne obszary merytoryczne działalności Rady to: legislacja (polityki publiczne, dokumenty strategiczne), rynek pracy (prognozy zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje), system edukacji formalnej (oświata i szkolnictwo wyższe), system nabywania kompetencji i kwalifikacji przez pracowników (głównie poprzez kursy i szkolenia) oraz systemy kwalifikacji w Polsce i w UE.

Osoba kontaktowa: Sławomir Szymczak – koordynator projektu – sszymczak@lewiatan.org

 


Sławomir Szymczak, ekspert/koordynator projektu, Konfederacja Lewiatan

Artykuł dla majowego wydania Brussels Headlines – europejskiego biuletynu Lewiatana

 

Piaskownice regulacyjne – innowacje, rozwój, bezpieczeństwo
25 maja 2023

Piaskownice regulacyjne – innowacje, rozwój, bezpieczeństwo

fot. EC - Audiovisual Service

Sektor energetyczny rozwija się niezwykle dynamicznie. Rosnący popyt na energię elektryczną i konieczność elektryfikacji gospodarek krajowych wymaga ewolucji branży energetycznej, dostosowania się uczestników rynku do obecnego kierunku unijnej polityki energetycznej, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

Szybki rozwój wymaga jednak innowacji, a wręcz wymusza na podmiotach profesjonalnych ich wdrażanie. Często jednak środowisko prawne nie jest wystarczająco przystosowane do stopnia innowacyjności pomysłów, które mogłyby usprawnić wiele procesów na rynku energetycznym. Nowoczesne, często bardzo skomplikowane rozwiązania napotykają bariery prawne, które nie pozwalają na rzeczywiste wdrożenie czy nawet testowanie poszczególnych technologii.

Remedium na tego rodzaju sytuacje może stanowić piaskownica regulacyjna definiowana jako narzędzie, które pozwala innowatorom na „testowanie nowoczesnych technologii w bezpiecznym środowisku testowym, pod stałym nadzorem i kontrolą odpowiednich organów, celem pozyskania potrzebnych informacji, a w efekcie wdrożenia innowacji na rynek we właściwy sposób”.

Piaskownice regulacyjne zapoczątkowane zostały w sektorze FinTech w Wielkiej Brytanii, ale, jak się okazało, mogą stanowić bardzo użyteczny mechanizm także w energetyce. Procedowana obecnie nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne przewiduje to rozwiązanie, które już niedługo będzie mogło przyczynić się do rozwoju sektora energetycznego na wielu płaszczyznach.

Zgodnie z definicją zaprojektowaną w procedowanej nowelizacji, piaskownica regulacyjna w polskim systemie prawnym będzie polegała na przyznaniu Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki możliwości udzielenia (na uzasadniony wniosek określonych w przepisach podmiotów, w drodze decyzji administracyjnej) odstępstwa od stosowania określonych przepisów.

Celem udzielenia takiego odstępstwa jest realizacja „projektu mającego na celu wdrożenie innowacyjnych technologii, usług, produktów, modeli współpracy użytkowników systemu, rozwiązań technologicznych lub teleinformatycznych na korzyść transformacji energetycznej, inteligentnych sieci i infrastruktury, rozwoju lokalnego bilansowania oraz wzrostu efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury energetycznej, w zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia”.

Należy zaznaczyć, iż odstępstwo może zostać udzielone wyłącznie w sytuacji, kiedy dana innowacja nie może być testowana na rynku energetycznym bez udzielenia tego odstępstwa, z uwagi na zbyt duże bariery dla możliwości rzeczywistego sprawdzenia sposobu działania innowacji i jej wpływu na sektor, a w dalszej perspektywie efektów, jakie to rozwiązanie przyniesie, kiedy zostanie wprowadzone na większą skalę.

Odstępstwo od stosowania określonych przepisów może dotyczyć m.in. warunków uzyskania i prowadzenia działalności objętej koncesją czy obowiązku przedłożenia do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki taryfy. Sam projekt musi przyczynić się do osiągnięcia celów polityki energetycznej państwa, natomiast wnioskodawca jest zobowiązany do uprawdopodobnienia oczekiwanych korzyści wynikających z realizacji projektu dla funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, jego użytkowników czy innych korzyści środowiskowych, gospodarczych lub społecznych oraz do wspomnianego już wykazania istniejących barier regulacyjnych uniemożliwiających realizację projektu bez uzyskania odstępstwa.

Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, odstępstwo nie może zostać przyznane, jeżeli zaistnieje prawdopodobieństwo, że realizacja projektu zagrozi prawidłowemu świadczeniu usług przez operatorów sieci, bezpieczeństwu sieci lub bezpieczeństwu dostaw energii elektrycznej. Wprowadzono także ograniczenie w postaci przyznania odstępstwa maksymalnie na trzy lata, z możliwością jednokrotnego przedłużenia projektu na okres do trzech lat. W tym czasie innowatorzy mają szansę na testowanie swoich nowoczesnych rozwiązań w bezpiecznym środowisku, pod kontrolą Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Wprowadzenie tego mechanizmu do polskiego porządku prawnego jest sygnałem wsparcia rozwoju sektora energetycznego i chęci zwiększenia katalogu innowacyjnych rozwiązań. Jest to instrument, który pobudza rozwój gospodarczy, zwiększa konkurencyjność i oswaja odbiorców energii elektrycznej z nowinkami technicznymi, których na rynku pojawia się coraz więcej, a których wdrażanie i stosowanie jest konieczne dla sprawnego przeprowadzenia transformacji energetycznej.

Beneficjentami tego rozwiązania są więc nie tylko innowatorzy, którzy mają szansę testować swoje rozwiązania i w przyszłości wprowadzić je na rynek w pełnym wymiarze, ale także właściwe w tym zakresie organy państwowe – w polskich warunkach prawnych są nimi Minister Klimatu i Środowiska oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, którzy mogą powziąć wiedzę o kierunku rozwoju technologicznego sektora energetycznego już na wczesnym etapie testowania innowacji, dzięki czemu możliwa jest szybsza reakcja na płaszczyźnie prawnej i odpowiednie dostosowanie przepisów. Ostatnią grupą beneficjentów są odbiorcy energii elektrycznej, którzy mogą wypróbować określone mechanizmy w fazie testowej, dzięki czemu poznają oni obszar innowacji energetycznych. To może doprowadzić do zaktywizowania części tych odbiorców, co jest niezwykle istotne, zwłaszcza w kontekście najnowszych regulacji prawnych i dynamicznego rozwoju sektora energetycznego.


Paulina Grądzik, ekspertka Lewiatana

Komentarz dla majowego wydania Brussels Headlines, newslettera europejskiego Konfederacji Lewiatan

Ważny krok w kierunku zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami
25 maja 2023

Ważny krok w kierunku zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami

Do 2025 roku w Polsce może zabraknąć nawet 1,5 mln pracowników. Dostępne zasoby na polskim rynku pracy coraz mniej zaspokajają aktualne zapotrzebowanie. W obliczu wyzwań spowodowanych niekorzystnymi zmianami demograficznymi oraz nieustannym procesem starzenia się społeczeństwa należy podjąć zdecydowane kroki, które pozwolą zaktywizować zawodowo niedoreprezentowane na rynku pracy grupy społeczne.  

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami od lat utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. Jak podaje Najwyższa Izba Kontroli, nieco ponad 80% osób z niepełnosprawnościami w latach 2018-2020 nie miało pracy, ani jej nie szukało. Polska należy do krajów o bardzo niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. W ciągu ostatnich dwóch lat odnotowano wzrost wskaźnika zatrudnienia z 28% do 32%, natomiast wciąż on znacznie odbiega od średniej unijnej, która wynosi ok. 50%.

W obecnych warunkach na rynku pracy budowanie nowoczesnej, konkurencyjnej gospodarki wymaga sięgnięcia do jak najszerszej puli talentów. Otwarte, różnorodne i włączające środowisko pracy zwiększa innowacyjność i konkurencyjność firm. Różnorodność w zespole odgrywa coraz większe znaczenie także dla pracowników: z 51. Monitora Rynku Pracy Randstad wynika, że dla 63% zatrudnionych różnorodność jest istotna. Tymczasem nie jest możliwe stworzenie skutecznej strategii różnorodności bez uwzględnienia perspektywy zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

10 maja br. podczas Kongresu Inclu(vi)sion, organizowanego przez Fundację Aktywizacja, objętego patronatem Konfederacji Lewiatan, odbyła się uroczysta inauguracja partnerstwa, którego celem jest istotny wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy w Polsce. Wśród postulatów jest m.in. dążenie do zwiększenia wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Polsce do 40% w perspektywie 2030 r.

Podczas Kongresu został również przedstawiony raport z badania „Inclu(vi)sion: Co pracodawcy w Polsce myślą o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami?”. 77% pracodawców, którzy zatrudniali kiedyś pracowniczki i pracowników z niepełnosprawnościami, wskazuje, że obecnie rozważa przyjęcie do pracy osób z tej grupy. Zdecydowana większość była zadowolona z współpracy, wskazując, że osoby z niepełnosprawnościami pracowały sumiennie i efektywnie (79%) oraz, że obecność osób z niepełnosprawnościami dobrze wpływała na funkcjonowanie zespołu (56%).

Otwartość pracodawcy na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami jest uwarunkowana doświadczeniem. Oprócz motywowania osób z niepełnosprawnością do aktywności zawodowej, zasadnym jest zwiększenie świadomości pracodawców oraz zapewnienie dodatkowego wsparcia we wdrożeniu zmian w organizacji pracy, jak również dostarczenie kompleksowej wiedzy dotyczącej zatrudniania i funkcjonowania w środowisku pracy osób z niepełnosprawnościami. Utworzona w ramach Partnerstwa współpraca otwiera nową perspektywę na sytuację zawodową osób z niepełnosprawnościami oraz angażuje przedstawicieli biznesu, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w działania na rzecz jej polepszenia.


Nadia Kurtieva, ekspertka Lewiatana

Komentarz dla majowego wydania Brussels Headlines, newslettera europejskiego Konfederacji Lewiatan

Priorytety dla współpracy transatlantyckiej z perspektywy biznesu
25 maja 2023

Priorytety dla współpracy transatlantyckiej z perspektywy biznesu

fot. EC - Audiovisual Service

Właśnie rozpoczęło się czwarte posiedzenie ministerialne Rady UE–USA ds. Handlu i Technologii, której celem jest pogłębianie współpracy w kontekście globalnych wyzwań w sferze handlu i technologii. Jakie priorytety dla rozwoju stosunków transatlantyckich widzi europejski i amerykański biznes?

W dniach 30-31 maja odbędzie się kolejne posiedzenie ministerialne Rady UE–USA ds. Handlu i Technologii (TTC), która jest obecnie najważniejszą platformą rozwijania transatlantyckiej współpracy gospodarczej. Z perspektywy biznesu, TTC powinno stanowić narzędzie do identyfikacji wspólnych zagrożeń, wzmacniania współpracy w zakresie globalnych wyzwań, takich jak transformacja cyfrowa i ekologiczna, oraz tworzenia przewidywalnego środowiska regulacyjnego, które będzie wspierało rozwój przedsiębiorstw.

Podkreślając znaczenie i potencjał TTC, BusinessEurope, organizacja zrzeszająca europejskie federacje pracodawców, której członkiem jest Konfederacja Lewiatan, wraz z U.S. Chamber of Commerce wspólnie apelują o dalsze pogłębianie transatlantyckich stosunków handlowo-inwestycyjnych i lepszą koordynację działań, które pozwolą skutecznie odpowiedzieć na obecne wyzwania geopolityczne. W obliczu inwazji Rosji na Ukrainę, pandemii Covid-19 oraz problemów gospodarczych po obu stronach Atlantyku, europejskie i amerykańskie firmy oczekują działań, które zmniejszą obciążenie regulacyjne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także polityki, która będzie wspierać dalsze inwestycje oraz rozwój innowacji.

Priorytety współpracy transatlantyckiej – perspektywa biznesu

Priorytetem powinien stać się dalszy rozwój bilateralnych stosunków handlowych i inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę wyzwania, z którymi wciąż borykają się obie gospodarki — od kryzysu energetycznego, poprzez inflację, po stosowanie nierynkowych praktyk przez wiodące gospodarki – nadrzędnym celem TTC musi być poprawa otoczenia biznesowego, unikanie kolejnych nieporozumień handlowych oraz obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej po obu stronach Atlantyku.

Kluczowa jest również koordynacja działań w zakresie współpracy z krajami trzecimi. Organizacje pracodawców zdecydowanie popierają wysiłki w ramach TTC na rzecz zidentyfikowania i zmiany polityk amerykańskich i europejskich, które mogą nieumyślnie zmniejszyć konkurencyjność lokalnych przedsiębiorstw. Biznes jest zaniepokojony np. potencjalnymi konsekwencjami obowiązku udostępniania danych przez producentów i dystrybutorów produktów, który przewiduje obecnie procedowane rozporządzenie Data Act, zwłaszcza w kontekście własności intelektualnej i tajemnic handlowych. USA oraz UE powinny również wzmocnić i koordynować wysiłki w zakresie egzekwowania sankcji wobec Rosji i Iranu, a także prowadzić skoordynowane polityki, które będą odpowiadać na dyskryminujące praktyki handlowe innych państw.

Obecnie firmy ponoszą znaczne koszty związane z wielokrotnym wykazywaniem zgodności z normami regulacyjnymi obowiązującymi w UE i USA. TTC powinna poprawić efektywność procesów oceny zgodności, zmniejszyć obciążenia regulacyjne oraz wyeliminować opóźnienia i dublujące się wymogi w różnych sektorach. Lepsza koordynacja procedur oceny zgodności umożliwiłaby przedsiębiorstwom po obu stronach Atlantyku szybsze wprowadzanie innowacyjnych produktów na rynek przy jednoczesnym wykazywaniu ich bezpieczeństwa.

Usunięcie barier technicznych w handlu znacząco poprawiłoby transatlantycki klimat biznesowy. TTC powinna szybko identyfikować potencjalne obszary, w których można by ustanowić nowe umowy o wzajemnym uznawaniu – i szybko je wdrażać. Już istniejące umowy, dotyczące m.in. ubezpieczeń, produktów farmaceutycznych i lotniczych, pokazały, że usunięcie barier technicznych zwiększa naszą konkurencyjność. Rządy i przedsiębiorstwa muszą współpracować, aby rozszerzyć te porozumienia na inne sektory.

Nauka, rozwój technologii i innowacji są siłą napędową rozwoju gospodarczego oraz społecznego, a współpraca w tym zakresie jest niezbędna do zwiększenia konkurencyjności Ameryki i Europy.  Konieczne jest więc uzgodnienie podstawowego zestawu wspólnych zasad, które będą stanowić wytyczne dla formułowania odpowiednich przepisów dotyczących rozwoju i wykorzystania najnowszych technologii. Jako dwie główne potęgi regulacyjne, UE i Stany Zjednoczone muszą w jak największym stopniu zharmonizować ramy prawne, aby zapewnić środowisko sprzyjające innowacjom przy jednoczesnym ograniczeniu potencjalnych zagrożeń.

UE i USA powinny wspólnie przejąć również inicjatywę w sprawach klimatycznych. W nawiązaniu do bieżących działań w zakresie zielonych zamówień publicznych i dotacji na czyste technologie, obie strony powinny rozszerzyć współpracę w tej dziedzinie. Głównym celem powinno być uniknięcie wyścigu o dotacje, wypracowanie jasnych zasad promujących uczciwą konkurencję oraz rozwój współpracy biznesowej.

TTC powinno również zwiększyć zaangażowanie interesariuszy w swoje prace. Kluczowe znaczenie mają stałe konsultacje z zainteresowanymi stronami, na które decyzje podjęte przez TTC mają bezpośredni wpływ. Regularne konsultacje mogą pomóc zapewnić przedsiębiorstwom jasność przepisów prawnych oraz wesprzeć w skutecznym wdrażaniu nowych polityk.


Luana Żak, ekspertka ds. UE, Przedstawicielstwo Lewiatana w Brukseli

Komentarz dla majowego wydania Brussels Headlines, newslettera europejskiego Konfederacji Lewiatan

O wyzwaniach polskiego rynku energii z przedstawicielami Komisji Europejskiej
26 kwietnia 2023

O wyzwaniach polskiego rynku energii z przedstawicielami Komisji Europejskiej

fot. European Union

Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki Konfederacji Lewiatan spotkał się z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej (DG COMP), aby porozmawiać o wyzwaniach polskiego rynku energii i planowanych zmianach w sektorze elektroenergetycznym w Polsce.

20 kwietnia Przedstawicielstwo Konfederacji Lewiatan w Brukseli zorganizowało spotkanie Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki KL z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej. Podczas spotkania rozmawiano o obecnych wyzwaniach rynku energii w Polsce i planowanych przez rząd zmianach w sektorze energetyki.

Jednym z głównych tematów rozmów był plan utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), którego celem jest wydzielenie do niej aktywów węglowych ze spółek energetycznych. Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki Konfederacji Lewiatan przedstawił swoje wątpliwości wobec aktualnych ram tworzenia NABE i potencjalne negatywne skutki jej utworzenia dla polskiego rynku energii, w szczególności dla indywidualnych klientów.

Pracodawcy z branży energetycznej wskazują, że planowane zmiany powinny zapewniać transparentność, konkurencyjność i efektywną kontrolę. Wątpliwości rodzą potencjalne negatywne skutki utworzenia NABE dla rynku w warunkach likwidacji obowiązku sprzedaży wytworzonej energii przez giełdę –  zmiany te mogą doprowadzić m.in. do braku płynności na rynku kontraktów terminowych i konieczności realizowania transakcji na rynku spotowym, braku transparentności, ograniczenia dalszego rozwoju OZE, a także nieuczciwej pomocy publicznej.

W spotkaniu wzięli udział Wojciech Graczyk, Prezes Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki Konfederacji Lewiatan oraz Luana Żak, ekspertka w Przedstawicielstwie Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

Lewiatan w Pradze na spotkaniu trzech federacji
25 kwietnia 2023

Lewiatan w Pradze na spotkaniu trzech federacji

Konfederacja Lewiatan po raz kolejny uczestniczyła w trójstronnym spotkaniu z federacjami pracodawców z Niemiec oraz Czech (BDI i SPCR). Tematem rozmów była m.in. obecna sytuacja gospodarcza w Europie, kryzys energetyczny oraz wyzwania dla stosunków transatlantyckich w kontekście uchwalonej przez USA ustawy o redukcji inflacji (IRA).

Istotnym punktem spotkania była również dyskusja na temat wojny w Ukrainie oraz współpracy na rzecz odbudowy tego kraju.

20 kwietnia w Pradze odbyło się kolejne już trójstronne spotkanie organizacji pracodawców, w którym udział wzięły Konfederacja Lewiatan oraz federacje z Czech (SPCR) i Niemiec (BDI). Celem tych cyklicznych rozmów jest wymiana informacji oraz zacieśnianie współpracy w kluczowych dla organizacji obszarach.

Podczas spotkania omówiono obecną sytuację gospodarczą w Europie i wskazano na wyzwania, z którymi borykają się europejscy przedsiębiorcy – m.in. wysoka inflacja, rosnące ceny energii i deficyt pracowników. Tematem rozmów był również kryzys energetyczny – biorąc pod uwagę wysokie ceny energii, zielona transformacja staje się coraz trudniejsza dla europejskiego biznesu i dlatego też konieczne jest większe wsparcie dla zielonych technologii, w tym dla MŚP.

W związku z uchwaleniem przez USA ustawy o redukcji inflacji (IRA) Unia Europejska przyjęła Plan przemysłowy Zielonego Ładu, co zostało przyjęte przez europejskie przedsiębiorstwa z zadowoleniem. Niezwykle istotne jest jednak zapewnienie większego wsparcia dla nowych inwestycji i tworzenie przyjaznego klimatu inwestycyjnego w Europie. Unia Europejska musi jednocześnie dalej zacieśniać stosunki z USA i zabiegać o podpisanie umowy o wolnym handlu z tym krajem.

Istotnym tematem spotkania była wojna w Ukrainie oraz współpraca krajów unijnych na rzecz odbudowy tego kraju. Dyrektor Generalny KL poinformował o oficjalnej wizycie Prezydenta Zełenskiego w Polsce i podpisanym polsko-ukraińskim memorandum o współpracy przy odbudowie Ukrainy. Odbudowa musi przebiegać w sposób, który pozwoli na zbudowanie nowoczesnej gospodarki i solidnych podstaw instytucjonalnych. Europejski biznes jest gotowy, aby wspólnie uczestniczyć w procesie rekonstrukcji, jednak konieczna jest większa koordynacja działań państw unijnych w tym zakresie oraz stworzenie unijnych gwarancji finansowych, które zachęcą do inwestycji w Ukrainie.

Z ramienia Konfederacji Lewiatan w spotkaniu udział wzięli Grzegorz Baczewski, Dyrektor Generalny KL oraz Kinga Grafa, Dyrektorka ds. UE.

Zmiany na rynku konsumenckim, czyli projekt dyrektywy Right to repair
21 kwietnia 2023

Zmiany na rynku konsumenckim, czyli projekt dyrektywy Right to repair

fot. European Union

W marcu Komisja Europejska opublikowała tekst projektu dyrektywy w sprawie wspólnych zasad promujących naprawę towarów, zmieniającej rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywy (UE) 2019/771 i (UE) 2020/1828, zwanej również dyrektywą Right to repair.

Projekt dyrektywy wraz z wciąż negocjowanymi projektami aktów prawnych, tj. rozporządzeniem ustanawiającym ramy ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla zrównoważonych produktów i uchylającym dyrektywę 2009/125/WE (ESPR) oraz projektem dyrektywy w sprawie wzmocnienia pozycji konsumentów w procesie transformacji ekologicznej stanowi część koncepcji regulatora mającej na celu zaangażowanie oraz umocnienie konsumentów w procesie zielonej transformacji.

Kolejną przyczyną powstania projektu jest coraz częściej widoczny trend, iż konsumenci rezygnują z naprawy wad produktów i skłaniają się ku pozbywaniu się go i wymianie na nowy – pomimo że ich naprawa oraz dalsze użytkowanie byłoby jak najbardziej możliwe. Zbyt pośpieszne pozbywanie się towarów konsumenckich nadających się do naprawy skutkuje wzrostem ilości odpadów, zwiększenia popytu na cenne zasoby do produkcji nowych towarów oraz, co równie ważne, do emisji gazów cieplarnianych.

Ponadto, prawodawcy przyświeca również idea zunifikowania rynku. Już teraz wiele państw członkowskich wprowadziło samodzielne rozwiązania prawne odnoszące się do napraw, co wtórnie może być powodem fragmentacji rynku wewnętrznego UE.

Projekt dotyczy wszystkich towarów konsumpcyjnych (materialnych rzeczy ruchomych) oraz zakłada szereg rozwiązań mających bezpośrednio wpłynąć na stosunek konsumentów do napraw, m.in. w ramach gwarancji prawnej sprzedawcy będą zobowiązani do zaoferowania naprawy, z wyjątkiem sytuacji, kiedy koszt naprawy będzie przewyższał koszt wymiany towaru lub naprawa nie będzie możliwa. Ponadto, UE opracuje standardy jakości napraw oraz utworzy internetową platformę umożliwiającą znalezienie konsumentom ofert naprawy, a osoby zajmujące się naprawą towaru będą zobowiązane do stworzenia formularza informacji o naprawie, aby warunki i ceny napraw były bardziej przejrzyste.

W swoim stanowisku Konfederacja Lewiatan podniosła argument, aby prace prowadzone równolegle na forum UE nad wcześniej wspomnianymi projektami były koordynowane na każdym etapie kluczowym dla ww. projektów. Brak zachowania równoległości i harmonizacji może doprowadzić do rozbieżności interpretacyjnych, w tym w warstwie pojęciowej, co jest kluczowe dla zachowania roli dyrektywy.

KL uważa również, iż aby realizacja założonych dyrektywą nadrzędnych celów była skuteczna (m.in. „promowanie zrównoważonej konsumpcji”), niezbędna jest odpowiednia świadomość i edukacja konsumencka. Same firmy i przedsiębiorcy (producenci, sprzedawcy), poprzez zmuszenie ich do zastosowania określonego narzędzia wykonania środka ochrony prawnej, nie spowodują zmiany postaw klientów. Przedsiębiorca nie może ponosić całkowitego kosztu wdrożenia wymaganych rozwiązań prawnych – pomocą w tym celu powinien służyć organ publiczny poprzez wspieranie zarówno strony konsumenckiej, jak i przedsiębiorców we właściwej interpretacji przepisów.


Eliza Turkiewicz, ekspertka Konfederacji Lewiatan

Artykuł dla kwietniowego wydania Brussels Headlines – europejskiego biuletynu Lewiatana

Praca zdalna i jej wpływ na rynek pracy – wnioski z raportu w ramach „Better Skilled”
21 kwietnia 2023

Praca zdalna i jej wpływ na rynek pracy – wnioski z raportu w ramach „Better Skilled”

fot. European Union

W ramach realizowanego przez Konfederację Lewiatan projektu "Better Skilled", dofinansowanego przez Unię Europejską, prowadzone są prace analityczne w zakresie przechodzenia firm na pracę zdalną oraz jej skutków dla pracodawców i pracowników.

W ramach diagnozy przeprowadzono m.in. badania potrzeb przedsiębiorców. Analizy dotyczyły głównie zmian zachodzących w firmach w związku z przechodzeniem na pracę zdalną oraz wiążących się z nimi potrzeb kompetencyjnych.

Prowadzone prace zbiegły się w czasie z opublikowaną w dniu 6 lutego 2023 roku w Dzienniku Ustaw ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 240). Określa ona nie tylko to, czym jest praca zdalna, ale przede wszystkim zasady i obowiązki pracodawcy, jak i pracownika dotyczące pracy zdalnej. Nowe przepisy zaczęły obowiązywać 7 kwietnia 2023 roku. Pracodawcy zobligowani zostali do przygotowania i dostosowania organizacji do wchodzących w życie zmian prawa pracy. Przyjęcie ustawy wpisało pracę zdalną na stałe w polski Kodeks pracy, jednocześnie uchylając przepisy dotyczące telepracy. Praca zdalna będzie świadczona na podstawie uzgodnienia stron umowy, na polecenie pracodawcy bądź okazjonalnie na wniosek pracownika.

Pandemia COVID-19 stała się punktem zwrotnym, który wpłynął na stosowany przez część przedsiębiorców model pracy poprzez wprowadzenie pracy zdalnej (wcześniej pod pojęciem telepracy) lub spotęgował jej zastosowanie. Analizy przeprowadzone w ramach tworzonej ekspertyzy pokazują, że obecnie wchodzi ona do coraz bardziej powszechnego standardu pracy, który utrzymał się również po pandemii. Niektóre firmy, które wprowadziły pracę zdalną z powodu warunków jakie przyniósł COVID-19, pozostały przy takiej organizacji pracy, jeśli nie w całości, to w jakiejś części – łącząc pracę zdalną z pracą stacjonarną.

Główne wnioski, które płyną z prowadzonych analiz można zawrzeć w 10 punktach:

 1. Pandemia w wielu organizacjach na całym świecie przyspieszyła rozwój pracy zdalnej. W Polsce odsetek osób pracujących zazwyczaj z domu w 2020 r. prawie dwukrotnie wzrósł wobec 2019 roku. Wiele z firm pozostało przy jakimś wymiarze pracy zdalnej. Zarówno w czasie pandemii, jak i po jej ustąpieniu, największy odsetek pracowników wykonujących pracę zdalną występuje wśród osób pracujących w sektorach: informacja i komunikacja oraz finanse i ubezpieczenia. Skala zjawiska pracy zdalnej rośnie wraz z wielkością firm.
 2. Możliwości pracy zdalnej są zwrotnie sprzężone z rozwojem cyfryzacji. Badani są przekonani o tym, że aktualnie potrzebna jest optymalizacja procesów w firmach, organizacjach, by móc zwiększać potencjał przedsiębiorstwa. Wiąże się to z jednej strony ze wzrostem zapotrzebowania na ludzi ze specjalistyczną wiedzą, specyficznymi kompetencjami, zatrudnianych do pracy koncepcyjnej, kreatywnej. Z drugiej strony, jeśli zwiększy się wykorzystanie procesów automatyzacji, robotyzacji, sztucznej inteligencji, algorytmów do wykonywania prac powtarzalnych, prostych, to pracownicy będą musieli umieć się tymi rozwiązaniami posługiwać. Wzrośnie zatem potrzeba zdobywania odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności, aby móc obsłużyć nowe technologiczne rozwiązania i monitorować ich działanie, czy też nadzorować wykonywaną przez roboty pracę.
 3. Praca zdalna stwarza ogromne możliwości rozwoju przedsiębiorstwa poprzez pozyskiwanie pracowników z wiedzą ekspercką (bez względu na miejsce zamieszkania), trudno dostępnych, ale także daje możliwości rozszerzania działalności na inne rynki.
 4. Zalety pracy zdalnej to przede wszystkim szeroko rozumiane oszczędności. Poza zaoszczędzanym czasem oraz wydatkami pracowników na dojazdy, warto zwrócić uwagę na oszczędności dla pracodawców, które pojawiają się dzięki możliwości rezygnacji z części powierzchni biurowej (ograniczenie kosztów najmu i utrzymania).
 5. Wprowadzanie pracy zdalnej w organizacjach wiąże się z koniecznością zmiany podejścia kadry kierowniczej do sposobów kontrolowania, nadzorowania oraz weryfikowania pracy wykonywanej na odległość. Pojawia się potrzeba zwrócenia się w kierunku oceny jakości pracy przez pryzmat osiągania założonych celów.
 6. Największe obawy związane z wprowadzaniem pracy zdalnej związane są z procesem kontroli pracy, z poziomem wydajności, efektywności pracy, z kwestiami o charakterze społecznym i psychologicznym (aspekt relacji, integracji z zespołem oraz ewentualne zaburzenie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym) oraz ze względami technicznymi, w tym możliwościami technologicznymi zapewniającymi bezpieczeństwo danych.
 7. Analizując różne aspekty prowadzenia pracy zdalnej, uwzględniając różne perspektywy i wiążące się z nią negatywne oraz pozytywne następstwa, można dojść do wniosku, że najlepszym obecnie rozwiązaniem (dzięki któremu można czerpać z korzyści tego trybu pracy, przy jednoczesnym ograniczaniu wpływu jego wad) jest praca hybrydowa. Połączenie pracy zdalnej z obecnością w biurze według potrzeb i ustalonych zasad, stanowi najlepsze rozwiązanie, które może zadowolić zarówno przeciwników, jak i zwolenników pracy zdalnej, pracodawców oraz pracowników.
 8. Na pierwszy plan wysuwa się potrzeba ustalania zasad i organizowania pracy hybrydowej, która może być zróżnicowana w przypadku poszczególnych przedsiębiorstw, tak na poziomie stanowisk pracy, jak i indywidualnego pracownika.
 9. Pracodawcy poszukują przykładów, wzorów regulaminów pracy zdalnej. Respondenci artykułowali także potrzebę pewnych wskazówek, być może zbioru dobrych praktyk udostępnianych pracodawcom odnośnie do tego, w jaki sposób zorganizować kontrolę nad pracownikami zdalnymi i jakich konkretnych narzędzi można do tego użyć.
 10. Oczekiwane wsparcie, jakie zapewnić mogą instytucje otoczenia biznesu, to przygotowanie i udostępnienie poradników, instrukcji, wzorów procedur, dotyczących wdrażania pracy zdalnej, odpowiednie dla poszczególnych wielkości przedsiębiorstw. Tego typu wskazówki, materiały pomocnicze dla kadry zarządzającej, kierowników działów – w postaci poradników, szkoleń, webinariów, doradztwa – byłyby mile widziane wśród pracodawców.

Ogólnie przeważającą opinią, w toku prowadzonych badań, jest ta, że najlepsze rozwiązanie stanowi wprowadzanie pracy w modelu hybrydowym – pozwalającym łączyć tryb pracy zdalnej z obecnością w biurze, według potrzeb i ustalonych zasad. Dzięki takiemu podejściu można czerpać korzyści z pozytywnych aspektów pracy zdalnej, przy jednoczesnym ograniczaniu negatywnych następstw, jakie się z nią wiążą.


Konfederacja Lewiatan – projekt „Better Skilled”

W ramach projektu „Better Skilled” Konfederacja Lewiatan prowadzi również działania związane ze wsparciem członków KL w zakresie podnoszenia i zmiany kwalifikacji pracowników. Więcej o projekcie można przeczytać tutaj: https://lewiatan.org/tag/europejski-rok-umiejetnosci/

UWAGA:

Firmy i organizacje członkowskie KL zainteresowane przystąpieniem do Rady ds. Kompetencji i Kwalifikacji Konfederacji Lewiatan mogą przystąpić do Rady wyrażając chęć uczestniczenia w jej pracach via e-mail.

Główne obszary merytoryczne działalności Rady to: legislacja (polityki publiczne, dokumenty strategiczne), rynek pracy (prognozy zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje), system edukacji formalnej (oświata i szkolnictwo wyższe), system nabywania kompetencji i kwalifikacji przez pracowników (głównie poprzez kursy i szkolenia) oraz systemy kwalifikacji w Polsce i w UE.

Osoba kontaktowa: Sławomir Szymczak – koordynator projektu – sszymczak@lewiatan.org


Sławomir Szymczak, ekspert/koordynator projektu, Konfederacja Lewiatan

Artykuł dla kwietniowego wydania Brussels Headlines – europejskiego biuletynu Lewiatana