Cyfryzacja przyspieszy wzrost gospodarczy
15 marca 2024

Cyfryzacja przyspieszy wzrost gospodarczy

Jestem zwolennikiem inwestowania w cyfryzację i angażowania w ten proces jak najwięcej polskich firm, szczególnie małych i średnich. Chcemy wyrównywać konkurencję i wspierać nasze przedsiębiorstwa – zadeklarował Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji na spotkaniu z władzami i członkami Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem ministra cyfryzacja wpływa na przyspieszenie wzrostu gospodarczego i dotyka różnych aspektów naszego życia. Jest ważna dla każdego obywatela, sektora publicznego i biznesu.

– Chciałbym, aby cyfryzacja stała się przykładem transformacji państwa. Jest ona obecna w życiu każdego z nas, ale także na styku państwa, sektora publicznego i obywatela. Niezwykle istotna jest też dla przyszłości przedsiębiorstw. Jestem zwolennikiem wyrównywania szans na rynku cyfrowym, wspierania polskich firm. Będę zabiegał o stworzenie naszym firmom jak najlepszych warunki do inwestowania, prowadzenia działalności. Co nie znaczy, że będę przeciwnikiem wielkich, technologicznych korporacji – powiedział minister.

Szef resortu cyfryzacji zwrócił również uwagę na wyzwania, które stoją przed nami w kontekście szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji. Zmiany, które zachodzą w tym zakresie porównał do przechodzenia z epoki konia do epoki maszyny parowej. Sztuczna inteligencja zmieni rynek pracy, zmieni myślenie o roli państwa. Minister podkreślił znaczenie kompetencji cyfrowych. Bez nich trudno będzie przeprowadzać transformację cyfrową.

– Wkrótce uruchomimy wielką polską inwestycję w obszarze nowych technologii.  W ciągu trzech lat powstanie Krajowe Centrum Przetwarzania Danych, jedna z największych tego typu instytucji w Europie. Będzie też  duża inwestycja Intela – dodał minister.

Konfederacja Lewiatan

Nie wolno spowalniać cyfryzacji w szkolnictwie wyższym
27 lutego 2024

Nie wolno spowalniać cyfryzacji w szkolnictwie wyższym

W skomplikowanym procesie rekrutacji na uczelnie potrzebne są usprawnienia. Technologia może w tym pomóc. Dlatego należy kontynuować wcześniejsze prace w tym zakresie – uważa Rada ds. EdTech Konfederacji Lewiatan.

Postulujemy kontynuację prac dotyczących przygotowania centralnej rekrutacji na każdym poziomie edukacji: do szkół podstawowych, ponadpodstawowych po uczelnie wyższe. Z perspektywy kandydata centralna rekrutacja pozwoli w jednym miejscu zdobyć niezbędne informacje na temat szkoły czy uczelni oraz – w przypadku uczelni – wymagań kwalifikacyjnych. Zredukuje także blokowanie miejsc na studia przez zdolnych studentów, którzy są niezdecydowani i równolegle kandydują do różnych placówek. Dzięki tej formie rekrutacji na podstawie numeru PESEL możliwe będzie uwierzytelnienie kandydata poprzez krajowy węzeł (usługa mObywatel), co znacznie uprości proces rekrutacji. Jednocześnie uczelnie będą mogły na bieżąco monitorować stan rekrutacji. Takie narzędzie pozwoli także na prezentowanie oceny parametrycznej uczelni.

Skomplikowane rekrutacje na uczelnie

– Teraz wyzwaniem jest złożony proces rekrutacji w uczelniach i brak standaryzacji. Szkoły oraz uczelnie będą musiały zbudować integrację do projektowanego rozwiązania, ale naszym postulatem nie jest przygotowanie narzędzia, które zastąpiłoby systemy lokalne uczelni. Te nadal powinny być tworzone i rozwijane –  – mówi Małgorzata Lelińska, dyrektorka departamentu funduszy unijnych i edukacji cyfrowej Konfederacji Lewiatan, koordynatorka Rady ds. EdTech.

Obecne procesy rekrutacji w uczelniach są bardzo złożone i wymagają od kandydatów wprowadzenia w systemie bardzo dużej ilości informacji. W pierwszej kolejności należy zweryfikować, czy wszystkie zbierane dane są niezbędne. Większość z nich nie jest w żaden sposób wykorzystywana w przyszłości. Studenci zagraniczni nie mają wiedzy o istnieniu pewnych uczelni – centralna rekrutacja będzie bardzo pomocna także w tym zakresie. W przypadku rekrutacji na drugi stopień studiów należy podać komplet informacji, które uczelnie przesyłają do systemu POLON.

– Zamiast wymagać od kandydata podawania wszystkich danych, moglibyśmy – bazując na raportowaniu oraz potwierdzeniu z uczelni – wykorzystać informacje i zwolnić kandydata od ich ponownego podawania – wyjaśnia Małgorzata Lelińska.

Moje Internetowe Konto Edukacyjne – ważna innowacja dla obywateli

Zasadna jest również kontynuacja prac nad MIKE (Moje Internetowe Konto Edukacyjne) w ramach portalu edukacja.gov.pl czy też innej platformy wykorzystującej dotychczasowe efekty prac w tym zakresie. MIKE to bardzo korzystna usługa dla obywatela, która będzie centralnym miejscem informacji o wykształceniu oraz zdobytych umiejętnościach. Obecnie w Polsce nie ma jednego punktu, w którym można zweryfikować wszelkie informacje o absolwentach, np. ukończone szkoły, faktycznie posiadanie deklarowanego wykształcenia. Stwarza to możliwości oszustw. Funkcjonalność ta mogłaby także wesprzeć procesy rekrutacyjne i uprościć przepływ informacji między kandydatem do pracy a potencjalnym pracodawcą.

Jeszcze do niedawna założenie było takie, że usługa ta będzie połączona merytorycznie z procesem centralnej rekrutacji, z eDyplomem (elektroniczny dyplom) oraz zawierać moduł mikropoświadczeń – wszystkie te elementy miał integrować portal edukacja.gov.pl. Zgodnie z komunikatami z MEN, IBE i MNiSW prace w tym zakresie zawieszono. Tym samym nie wiemy, czy budowa portalu edukacja.gov.pl w ogóle ma szansę być kontynuowana, a potrzeba taka bezwzględnie jest.

Wyzwaniem na tym etapie prac pozostaje zależność MIKE od innych projektów takich jak np. elektroniczny dyplom (uzależniony od zmian legislacyjnych), ale także projektów wspierających usługę, czyli centralna rekrutacja, eDyplom, mikropoświadczenia, eTeczka studenta.

Czas na porządne repozytorium dyplomów

Kolejny postulat Rady ds. EdTech dotyczy właśnie przygotowania repozytorium dyplomów ukończenia szkoły oraz uczelni, które docelowo uwzględni także mikropoświadczenia. Usługa taka zbierałaby informacje w centralnej bazie na temat absolwenta dotyczące ukończonej uczelni oraz zdobytego tytułu. Można byłoby wygenerować dokument poświadczający wykształcenie, podpisany podpisem kwalifikowanym odpowiednio ministra edukacji lub nauki i szkolnictwa wyższego. Docelowo dyplomy powinny być przechowywane w blockchain, co – przy właściwej integracji baz –  umożliwi weryfikację autentyczności dyplomów na terenie całej Europy i w krajach poza nią.

– Kluczowe korzyści z tego rozwiązania to: uproszczenie weryfikacji autentyczności dyplomu lub posiadanego wykształcenia, redukcja fałszerstw dyplomów, ale także automatyzacja procesów weryfikacji posiadanego wykształcenia np. w procesie rekrutacji na studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia” – wylicza Małgorzata Lelińska.

W tym zakresie konieczne jest także przygotowanie podstaw prawnych – bezwzględnie w dialogu z sektorem szkolnictwa wyższego oraz branżą edtech.

Rada ds. EdTech Lewiatana rekomenduje także następujące prace legislacyjne:

 • zmianę przepisów dotyczących możliwości podpisywania dyplomów w formie elektronicznego podpisu rektora,
 • zmianę przepisów dotyczących suplementów do dyplomów,
 • utworzenie krajowej usługi do mikrodoświadczeń powiązanej z kontem MIKE.

 Postulaty Rady ds. EdTech Lewiatana znajdziesz tutaj

 Konfederacja Lewiatan

 

Wyzwania, korzyści i ryzyka cyfryzacji w miejscu pracy – projekt EFAD
23 lutego 2024

Wyzwania, korzyści i ryzyka cyfryzacji w miejscu pracy – projekt EFAD

Wypracowanie katalogu dobrych praktyk w obszarze transformacji cyfrowej w miejscu pracy oraz przygotowanie do wdrożenia Porozumienia Ramowego Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji na poziomie krajowym to główne cele projektu EFAD przygotowującego do procesu transformacji cyfrowej rynku pracy.

Jak przygotować miękkie lądowanie dla rynku pracy w okresie transformacji? Jak zapewnić, by sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe były rozwiązaniami technologicznymi, które pracują dla ludzi? Jaki jest charakter umiejętności wymaganych w czwartej rewolucji przemysłowej? Odpowiedzi na te pytania szukają eksperci i uczestnicy projektu “Inicjowanie działań wdrażających Porozumienie Ramowe Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji” przygotowujący partnerów społecznych z Polski, Włoch, Rumunii, Litwy oraz Macedonii Płn. do procesu transformacji cyfrowej rynku pracy, którego liderem jest Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”.

Konfederacja Lewiatan jest partnerem projektu.

Dobre praktyki w projekcie

Dotychczas w ramach projektu zebrano i opisano 30 przykładów dobrych praktyk z 5 krajów europejskich.

– Jak łatwo się domyślić, studia przypadków pokazały zróżnicowanie stopnia zawansowania procesów cyfryzacji na rynkach pracy w poszczególnych państwach biorących udział w projekcie – komentuje Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK NSZZ „Solidarność”. Niestety pokazały też, że nie wszędzie związki zawodowe są zaangażowane w te procesy – dodaje. Zebrane praktyki będą porównane i poddane analizie oraz ocenie w raporcie końcowym z projektu.

Partnerzy projektu mają ambitne cele – w tym stworzenie warunków do opracowania Krajowych Planów Działań przygotowujących do implementacji porozumienia w kraju, w tym wdrożenia prawa do odłączenia poprzez niezbędne analizy istniejącego stanu prawnego i faktycznego oraz wypracowanie katalogu dobrych praktyk.

Prawo do odłączania – co to jest

Projekt ma także na celu wzrost wiedzy partnerów społecznych na temat poprawy warunków pracy w kontekście prawa do odłączania, umiejętności korzystania z narzędzi cyfrowych oraz łączenia życia prywatnego z zawodowym poprzez działania szkoleniowe i upowszechniające.

Cyfrowa transformacja rynku pracy wymaga podniesienia świadomości liderów związkowych w zakresie konieczności nabycia nowych umiejętności w celu zachowania miejsc pracy w przyszłości. Zaplanowane działania oraz wypracowane produkty i rezultaty projektu w postaci m.in. nowego modułu szkoleniowego, spotkań eksperckich, szkoleń oraz dokumentów strategicznych służą realizacji tego celu i będą dostępne na stronie projektu do pobrania – komentuje Karol Nosal, Kierownik projektu z Biura Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność”.

Obecnie prawo do odłączenia (prawo do bycia off-line lub z ang. right to disconnect) jest bardzo dużym wyzwaniem. Wszyscy zauważyliśmy, że rozwój nowych technologii komunikacyjnych w tym wszelkiego rodzaju czatów powoduje, że pracownicy pozostają po godzinach pracy dostępni dla swoich przełożonych i współpracowników. Prowadzi to niestety bardzo często do przemęczenia, wypalenia zawodowego i odbija się na dobrostanie psychicznym pracownika i jego bliskich.

Prawo do odłączenia jest jednym z tematów europejskiego Porozumienia o cyfryzacji, nie udało się jednakże w tym porozumieniu ustalić wiążących rozwiązań. W tej sytuacji w czerwcu 2022 r. trzy europejskie organizacje pracodawców podpisały program prac w ramach dialogu społecznego z Europejską Konfederacją Związków Zawodowych (EKZZ), który obejmował zobowiązanie do wynegocjowania prawnie wiążącego porozumienia w sprawie pracy zdalnej, które miałoby zostać wdrożone w formie dyrektywy. Niestety, po ponadrocznych negocjacjach, w listopadzie 2023 r,  dwie organizacje pracodawców nie przedstawiły żadnych propozycji dotyczących tekstu porozumienia i wycofały się negocjacji.

Ze względu na rozwój sytuacji, EKZZ skierowała apel do Komisji Europejskiej, w którym podkreśliła konieczność wypełnienia luki legislacyjnej poprzez przedstawienie dyrektywy, która zagwarantuje prawa pracujących zdalnie, obejmujące m.in. równe traktowanie i wynagradzanie telepracowników i pracujących stacjonarnie, prawo do prywatności i odłączenia, ochronę przed nadmierną kontrolą oraz zaangażowanie związków zawodowych w kształtowanie i realizację pracy zdalnej.

W tym celu konieczne jest wypracowanie planów działań i promowanie takich praktyk jak:

 • ustawianie autoresponderów w służbowych skrzynkach pocztowych wskazujących:
 1. że pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego,
 2. do kogo z zespołu współpracowników należy się zwrócić w kwestiach pilnych,
 3. na godziny pracy pracownika i możliwość odpowiedzi w ramach godzin pracy,
 • szkolenia kierowników/ogółu pracowników w zakresie poszanowania prawa podwładnych/ współpracowników do niezakłóconego odpoczynku,
 • spotkania z psychologiem/doradcą zawodowym poświęcone konieczności stosowania w życiu zawodowym i prywatnym przerw od permanentnej obecności online w mediach społecznościowych czy komunikatorach.

Cele projektu partnerów społecznych w sprawie cyfryzacji

Projekt finansowany ze środków własnych oraz Unii Europejskiej koncentruje się na wyzwaniach, korzyściach i ryzykach dotyczących narzędzi cyfrowych w miejscu pracy. Działania eksperckie i szkoleniowe skierowane są do partnerów społecznych z 5 krajów europejskich, a głównym celem Projektu jest ułatwienie wdrożenia w tych krajach Porozumienia europejskich partnerów społecznych w sprawie cyfryzacji (EFAD) podpisanego 22 czerwca 2020 r. poprzez dialog społeczny.

Jest to już siódme autonomiczne porozumienie europejskich partnerów społecznych, którego wdrażanie z poziomu europejskiego inicjuje Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” za pośrednictwem środków projektowych. Jednym z celów jest wzmacnianie dialogu społecznego zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim.

Projekt przyczynia się do pogłębiania wiedzy partnerów społecznych na temat obecnych i przyszłych trendów na rynku pracy, co jest niezbędne, aby wypracować polityki potrzebne do zapewnienia sprawiedliwej i sprzyjającej włączeniu społecznemu transformacji.

Treść Porozumienia europejskich partnerów społecznych, Polski krajowy plan działań oraz więcej informacji o samym projekcie można znaleźć tutaj

Fot. Florencja, 15-16 czerwca 2023, międzynarodowe warsztaty i II spotkanie grupy sterującej projektu

Projekt 101051759 Inicjowanie działań wdrażających Porozumienie Ramowe Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Wyzwania firm na rynku cyfrowym – spotkanie z wiceministrem cyfryzacji
14 lutego 2024

Wyzwania firm na rynku cyfrowym – spotkanie z wiceministrem cyfryzacji

Michał Gramatyka, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, rozmawiał z firmami członkowskimi Lewiatana reprezentującymi branżę IT, telekomunikacyjną, mediową, transportową oraz przemysłową.

Wiceminister podzielił się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi obecnych i przyszłych działań resortu cyfryzacji w obszarze telekomunikacji oraz transformacji cyfrowej.

Problemy firm działających na rynku cyfrowym

Spotkanie byłą okazją do przedstawienia i szczegółowego omówienia problemów i wyzwań z którymi aktualnie mierzą się firmy działające na rynku cyfrowym. Przedstawiciele rynku telekomunikacyjnego zwrócili uwagę na potrzebę ograniczania uderzających w biznes ponadstandardowych zapisów w kształtowaniu nowego Prawa komunikacji elektronicznej. Firmy zaadresowały również potrzebę rozwoju dyplomacji cyfrowej i pogłębiania współpracy z biznesem przy pracach nad projektami regulacji unijnych.

Głos w toku dyskusji zabrały również firmy reprezentujące sektor transportu, wskazując na potrzebę wsparcia digitalizacji sektora, apelując m.in. o wdrożenie projektu cyfrowej rejestracji aut. Niemniej istotną kwestią dla firm była konieczność określenia po stronie administracji rządowej osoby odpowiedzialnej za cyfryzację przemysłu i ustalenie wspólnych standardów w tym zakresie.

W najbliższych miesiącach wiceminister będzie chciał rozwinąć i pogłębić współpracę z poszczególnymi firmami Lewiatana w zakresie tematów poruszonych w toku spotkania.

Wiceminister Michał Gramatyka był gościem w siedzibie Konfederacji Lewiatan 14 lutego.

 

Więcej rozwagi w cyfryzacji edukacji
06 lutego 2024

Więcej rozwagi w cyfryzacji edukacji

Przy cyfryzacji edukacji potrzebujemy przemyślanych działań, a nie punktowych interwencji i programów. Jesteśmy przeciwni trwonieniu pieniędzy i zasobów. Opowiadamy się za skutecznym wykorzystaniem dotychczas zrealizowanych programów i kontynuacją rozpoczętych prac legislacyjnych – uważa Rada ds. EdTech Konfederacji Lewiatan.

Programy realizowane w ostatnich latach w obszarze cyfryzacji edukacji były imponujące, jeśli chodzi o skalę zaangażowanych środków finansowych. Część z nich na pewno wspierała rozwój nowoczesnej edukacji. Ich słabością był brak koordynacji i kompleksowości.

Pośpiech w realizacji programów

– W wielu przypadkach brakowało także oparcia o faktycznie zdiagnozowane potrzeby i możliwości wykorzystania efektów programów przez szkoły, nauczycieli, uczniów. Podejmowane działania były często punktowe, realizowane w nieuzasadnionym pośpiechu. Inwestycje w sprzęt, oprogramowanie czy edukacyjne treści on-line nie były powiązane z działaniami wspierającymi skuteczne wykorzystanie ich w procesie edukacji. Z nieuzasadnionych powodów część placówek była także wykluczana z niektórych rodzajów wsparcia – mówi  Małgorzata Lelińska, dyrektorka departamentu funduszy unijnych i edukacji cyfrowej Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Rady ds. EdTech Lewiatana punktem wyjścia do dalszej realizacji wsparcia powinna być gruntowna analiza dotychczasowych działań przygotowana przez podmiot niezależny, zewnętrzny wobec realizatorów poszczególnych programów i projektów. Efektem takiej oceny powinna być inwentaryzacja i wskazanie dodatkowych działań wspierających skuteczne wykorzystanie pieniędzy dotychczas zainwestowanych w edukację. Na tej podstawie powinna zostać podjęta decyzja o kontynuacji, czy połączeniu programów wieloletnich.

Ocena dotychczasowych programów

– W ocenie programów udział powinny wziąć wszystkie zainteresowane strony, w tym organy prowadzące szkoły, dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, rodzice, ale także branża edtech dostarczająca rozwiązań wspierających cyfryzację edukacji, dzięki której wdrażane w życie programy są po prostu możliwe do zrealizowania.

Chodzi o to, by bezrefleksyjnie nie zaprzepaścić wszystkiego, co robił poprzedni rząd, ale też nie kontynuować programów bez koniecznych korekt. Namysł, ocena skuteczności dotychczasowych programów i inwestycji, ich mocnych i słabych stron, szeroki dialog, rozważne decyzje co do dalszych działań – to jest przepis na sukces edukacji – dodaje Małgorzata Lelińska.

Kluczowe rekomendacje

Doposażenie placówek i nauczycieli w sprzęt to za mało. Każdy program publiczny wspierający wykorzystanie technologii w edukacji powinien być realizowany pod warunkiem jednoczesnego otrzymania wsparcia przez szkołę w postaci: szkoleń technicznych – wdrożeniowych, szkoleń metodycznych – związanych z możliwościami wykorzystania sprzętu w nauce konkretnego przedmiotu/grupy przedmiotów, zakupu oprogramowania edukacyjnego (e-treści, e-materiałów edukacyjnych, e-podręczników, e-materiałów dodatkowych), działań w zakresie higieny cyfrowej i bezpieczeństwa w sieci. Konieczna jest także bieżąca ewaluacja działań na poziomie szkoły, ale także szerokie promowanie dobrych praktyk, w tym osiągnięć edukacyjnych szkół-liderów w obszarze cyfryzacji.

 

Przedsięwzięcia, na które szczególnie warto zwrócić uwagę:

Laboratoria Przyszłości – proponujemy gruntowną ewaluacje programu, weryfikację jego efektów, mocnych i słabych stron, zaplanowanie działań wspierających faktyczne wykorzystanie w szkołach zakupionego sprzętu.

Kontynuacja programu wyposażania pracowni przyrodniczych i objęcie wsparciem szkół dotychczas wykluczonych z tego programu. Chodzi o szkoły podstawowe przekształcone z gimnazjów dotychczas wyłączone z kryterium subwencji.

Aktywna Tablica – kontynuacja programu dla szkół i objęcie nim przedszkoli, zgodnie z potrzebami tych placówek Program Aktywna Tablica cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

Kontynuacja wsparcia w programie miniPAKT Pracownie Cyfrowe realizowanego przez Centrum Projektów Cyfrowa Polska. Program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem lokalnych samorządów. Adresowany był do gmin i służył doposażeniu pracowni służących rozwijaniu nowych form wzmacniania kompetencji cyfrowych w kreatywnych przestrzeniach edukacji pozaformalnej.

Laptop dla ucznia – program zgodnie z postulatem ogólnym należy poddać gruntownej ewaluacji, a na podstawie wyników tej oceny – przebudowie i uzupełnieniu go o działania wspierające wykorzystanie sprzętu w edukacji. Minister edukacji Barbara Nowacka już zapowiedziała program naprawczy w tym zakresie.

Laptop dla nauczyciela – program należy poddać gruntownej ewaluacji, a na podstawie wyników tej oceny, biorącej pod uwagę szczególnie głos nauczycieli – przebudowie.

Postulaty Rady ds. EdTech Lewiatana znajdziesz tutaj

 

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

Inwestycje w rozwiązania HR Tech przyspieszają
31 stycznia 2024

Inwestycje w rozwiązania HR Tech przyspieszają

Wzrost inwestycji w rozwiązania HR Tech w latach 2020 – 2023 w przypadku 40 proc. respondentów nie przekraczał 10 proc. Jednocześnie aż 47 proc. firm deklaruje, że wyniósł on między 11 a 50 proc, a 8 proc. mówi o wzroście ponad 50 proc. W 2024 odsetek firm planujących wzrost inwestycji w rozwiązania HR Tech na poziomie między 11 o 50 proc. spadł do 41 proc. – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Polskie Forum HR i Konfederację Lewiatan

Według danych DRAKE STAR szanowana wartość globalnego rynku HR Tech wyniosła w 2023 roku ponad 35 mld USD. W Polsce rynek ten również rośnie i z każdym rokiem wychodzi z coraz bogatszą ofertą dla pracodawców.

Pandemia pobudziła cyfryzację firm

W edycji rankingu indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) w roku 2022 Polska plasowała się na 24. miejscu wśród 27 państw członkowskich UE. Według tego samego raportu jedynie 40% firm w Polsce osiąga co najmniej podstawowy poziom wykorzystania technologii cyfrowych (średnia UE: 55%). Dane te pokazują z jakimi zaległościami w zakresie wdrażania nowych technologii mamy do czynienia. Pandemia nie pozostawiła pracodawcom wyboru i znacznie przyspieszyła proces cyfryzacji. Praca zdalna wymusiła wdrożenie wielu rozwiązań technologicznych, które do tej pory nie były priorytetem.

– W 2020 roku rozpoczął się prawdziwy boom na rynku narzędzi wspierających komunikację i zdalne zarządzanie przedsiębiorstwem. Firmy wdrażały rozwiązania ułatwiające rekrutację i onboarding pracowników, zarządzanie zespołami rozproszonymi, elektroniczny obieg dokumentów i wiele innych rozwiązań w obszarze HR Tech, które pozwoliły firmom przystosować się do nowej rzeczywistości – mówi Michał Młynarczyk, członek zarządu Polskiego Forum HR.

Jak wynika z ankiety zrealizowanej przez Polskie Forum HR i Konfederację Lewiatan wzrost inwestycji w rozwiązania HR Tech w latach 2020 – 2023 w przypadku 40 proc. respondentów nie przekraczał 10 proc. Jednocześnie aż 47 proc. firm deklaruje, że wzrost ten wyniósł między 11 a 50 proc, a 8 proc. mówi o wzroście ponad 50 proc.

Rośnie popyt na nowoczesne technologie

– Od 2023 obserwujemy pewne wyhamowanie inwestycji w obszarze ITC, co jest wynikiem wysokiej niestabilności gospodarczej i geopolitycznej. Niemniej jednak do 2030 roku według szacunków DRAKE STAR średnioroczny globalny wzrost rynku HR Tech wynosić będzie 9,4 proc. Inwestorzy nadal traktują technologie HR jako kluczowy obszar zainteresowania. Popyt na nowoczesne technologie, które usprawniają procesy w miejscu pracy i poprawiają ogólne doświadczenia pracowników od rekrutacji aż po emeryturę, cały czas rośnie – mówi Przemek Kadula, członek zarządu Polskiego Forum HR.

Ten spadek dynamiki obserwujemy również w prognozach inwestycyjnych na 2024 gdzie odsetek firm planujących wzrost inwestycji w rozwiązania HR Tech na poziomie między 11 o 50 proc. spadł do poziomu 41 proc., przy czym żaden z respondentów nie wskazał, że ten wzrost będzie wyższy niż 50 proc.

Priorytetem cyfryzacja procesów kadrowych

Rozwiązania z grupy HR automation, czyli cyfryzacja procesów kadrowych, rozliczania czasu pracy, urlopów, nieobecności, elektroniczny obieg dokumentów, zautomatyzowane naliczanie i wypłaty wynagrodzeń, w tym też tzw. wynagrodzenia na życzenie będą obszarami, w które najczęściej inwestować będą pracodawcy. Następne w kolejności są narzędzia wspierające rozwój pracowników, czyli różnego rodzaju platformy elearningowe oferujące nie tylko wystandaryzowane programy rozwojowe, ale też takie szyte a miarę, uwzględniające indywidualną kulturę organizacyjną pracodawcy.

 O ankiecie

Ankieta zrealizowana została w grudniu 2023 roku. Wzięło w niej udział 53 respondentów.

Podział odpowiedzi z uwagi na wielkość firmy: 0 – 10 pracowników – 8%; 11 – 50 pracowników – 8%; 51 – 250 pracowników – 25%; powyżej 250 pracowników – 60%.

Podział na sektory: przemysł 15%; handel detaliczny i hurtowy 8%; agencje zatrudnienia / usługi HR 45%; inne usługi dla biznesu 19%; pozostałe 13%.

 Konfederacja Lewiatan

 

Edukacja czeka na cyfrową transformację [+MP3]
11 grudnia 2023

Edukacja czeka na cyfrową transformację [+MP3]

Cyfrowa transformacja edukacji powinna obejmować cały okres edukacji i uczenia się formalnego, odnosić się do wszystkich obszarów, zakładać inwestycje poprzedzone przygotowaniem planów cyfryzacji danej szkoły, przedszkola czy uczelni. Konieczna jest też regularna ewaluacja oraz ocena wdrażanych przedsięwzięć i programów – uważa Konfederacja Lewiatan.

Wysłuchaj komentarza ekspertki:

8 grudnia zakończyły się prekonsultacje dokumentu „Polityka cyfrowej transformacji edukacji”. Jego przyjęcie przez rząd jest jednym z kamieni milowych KPO i zgodnie z założeniem miało nastąpić do końca 2023 r. Lewiatan w czasie konsultacji zwrócił uwagę na najważniejsze zagadnienia, które wiążą się z tym tematem.

Cyfryzacja przedszkoli i uczelni

– Polityka cyfrowej transformacji edukacji i uczenia się formalnego powinna zostać uzupełniona o kwestie związane z cyfryzacją przedszkoli oraz szkolnictwa wyższego. Te tematy powinny się uzupełniać, a wdrażane przedsięwzięcia być realizowane biorąc pod uwagę cele poszczególnych etapów edukacji i zachowanie ciągłości w kontekście oddziaływania na uczniów i wsparcia ich rozwoju na każdym etapie edukacji (przedszkole – szkoła podstawowa – szkoła średnia – studia wyższe). W zakresie wykorzystania rozwiązań cyfrowych i budowania kompetencji kluczowych, kolejne etapy edukacji powinny zapewniać  rozwój i wykorzystywać oraz wzmacniać efekty z poprzedniego etapu – przekonuje Małgorzata Lelińska, dyrektorka departamentu funduszy unijnych i edukacji cyfrowej Konfederacji Lewiatan.

Integracja odpowiedzialności

Polityka cyfrowej transformacji edukacji powinna też odnosić się do wszystkich obszarów, niezależnie od tego, jaka instytucja  odpowiada za dane zagadnienie. Jej zadaniem powinna być integracja rozproszonej obecnie odpowiedzialności w tym zakresie pomiędzy instytucje i resorty centralne (Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Cyfryzacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, itp.) oraz administrację na samorządową. W szczególności koordynacja powinna dotyczyć źródeł finansowania i harmonogramu realizacji poszczególnych działań.

Inwestycje poprzedzone planami cyfryzacji

Ważne jest także zdefiniowanie obszarów, które wymagają inwestycji, a także ewaluacja dotychczas podjętych działań i zrealizowanych programów, takich jak Laboratoria Przyszłości, Aktywna Tablica, itp. Tego rodzaju badanie powinno być zlecone na zewnątrz i zrealizowane przez podmioty niezależne.

– Inwestycje w placówkach powinny być poprzedzone przygotowaniem planów cyfryzacji danej szkoły, przedszkola czy uczelni. Takie strategie pozwolą na dopasowanie wsparcia do aktualnych możliwości i potrzeb. Kluczowe jest dobre wykorzystanie personelu do realizacji założeń strategii danej szkoły – dodaje Małgorzata Lelińska.

Istotne jest również powołanie stałego merytorycznego zespołu roboczego stanowiącego platformę dialogu i wypracowywania efektywnych rozwiązań, w skład którego wejdą także reprezentanci rynku edtech, aby na bieżąco inspirować do inwestycji w najbardziej nowoczesne rozwiązania, dopasowane do danego etapu nauki oraz dostosowane do wieku dzieci i ich potrzeb.

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

Wdrożenie e-doręczeń przesunięte
08 grudnia 2023

Wdrożenie e-doręczeń przesunięte

Termin na wdrożenie e-doręczeń będzie zmieniony. Zgodnie z projektem ustawy o e-doręczeniach przesunięto publikację komunikatu ministra cyfryzacji zapowiadającego termin wdrożenia rozwiązań technicznych, która miała nastąpić do 31 grudnia 2023.

Do Sejmu wpłynął projekt poselski KP Polska 2050- Trzecia Droga zapowiadający zmiany w ustawie o e-doręczeniach. Wprowadza on zmianę terminu wdrożenia e-doręczeń. Publikacja komunikatu ministra cyfryzacji zapowiadającego termin wdrożenia rozwiązań technicznych związanych z e-doręczeniami, nastąpi nie wcześniej niż 30 marca 2024 r. i nie później niż 1 stycznia 2025 r.

Zmiany obejmą m.in. wszystkich przedsiębiorców wpisanych do KRS oraz adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, notariuszy, doradców restrukturyzacyjnych oraz rzeczników patentowych.

Konsekwencje zmian przesunięcia wdrożenia e-doręczeń:

umożliwienie synchronizacji usług komercyjnych (dopuszczonych ustawą) z systemem opracowanym przez Pocztę Polską;

sensowny pilotaż działania tej usługi pod auspicjami resortu cyfryzacji;

– zawieszenie skrzynek już założonych przez zobowiązane do tego podmioty (a wraz z tym zawieszenie obowiązków wynikających z elektronicznego doręczenia).

Termin wydania komunikatu był wcześniej ustalony na 10 grudnia, potem został przesunięty na 30 grudnia. Dzięki zmianie zapewnione zostanie też wypełnienie ustawowego obowiązku ogłoszenia komunikatu ministra co najmniej 90 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań w nim określonych.

E-doręczenia są usługą, która umożliwia wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznie ze skutkiem równoważnym z listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Każdy urząd, obywatel i przedsiębiorca będzie miał jeden adres do kontaktu i zabezpieczoną skrzynkę e-doręczeniową.

Projekt wpłynął do Sejmu 6 grudnia.

Cyfrowe wyzwania Prezydencji Polski 2025
24 listopada 2023

Cyfrowe wyzwania Prezydencji Polski 2025

fot. EC - Audiovisual Service

Konfederacja Lewiatan zamierza aktywnie wspierać polską administrację rządową w przygotowaniach do objęcia prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (pierwsza połowa 2025 r.) i ustaleniu jej priorytetów w kwestiach związanych z funkcjonowaniem rynku cyfrowego.

Polska prezydencja powinna starać się przedefiniować narrację UE na temat suwerenności technologicznej w kierunku strategicznej odporności i zwiększonej konkurencyjności. Cel ten powinien obejmować zachęcanie przedsiębiorstw, niezależnie od lokalizacji ich siedziby, do angażowania się w działalność gospodarczą w Europie na zasadach określonych w prawie UE i we ścisłej współpracy z europejskimi regulatorami. Ważna jest w tym kontekście regulacja ryzyka związanego z technologią, a nie samej technologii.

Nie mniej istotnym wyzwaniem będzie zapewnienie środków na inwestycje w nowoczesną komunikację elektroniczną. Przyszłość łączności to przyszłość oparta na bezpiecznych, ultraszybkich sieciach komórkowych i światłowodowych 5G o niskich opóźnieniach, a także na szerokopasmowym Internecie satelitarnym. Zarówno 5G, jak i Internet satelitarny. To niezawodne sieci o wysokich przepływnościach będą podstawą kolejnej fali transformacji cyfrowej w Europie. Bez niezbędnych inwestycji europejska „cyfrowa dekada” zakończy się niepowodzeniem. 

Polska, w erze zwiększonej niestabilności geopolitycznej, w obliczu wojny na Ukrainie, powinna zadbać o niezawodne narzędzia do tworzenia kopii zapasowych oraz utrzymywania krytycznych danych i usług krajowych niezależnie od zakłóceń (np. cyberataku na dużą skalę lub innych kryzysów). Ambasady danych wpisują się w szerszą dyskusję polityczną UE na temat odporności danych i ciągłości infrastruktury cyfrowej w odniesieniu do usług w chmurze. Równie ważne jest zapewnienie swobodnego przepływu usług w chmurze w całej Europie i niedyskryminacyjnego podejścia opartego o silne więzi transatlantyckie.  

Polska powinna odegrać istotna rolę w zakresie zapewnienia, wraz z innymi krajami UE, skutecznego egzekwowanie nowych zasad dot. platform internetowych. Poprzedni cykl legislacyjny obfitował w regulacje nacelowane na platformy internetowe. DSA i DMA to kluczowe regulacje przyjęte przez Komisję Przewodniczącej U. von der Leyen. Oba rozporządzenia weszły już w życie, a w 2025 roku będzie można sformułować pierwsze wnioski dot. implementacji nowych reguł przez największe firmy, które muszą się do nich dostosować wcześniej. Nie wydaje nam się zasadne, żeby gospodarka platformowa potrzebowała szybko nowych regulacji, niemniej jednak uważamy, że wysoki priorytet powinien zostać nadany skutecznemu egzekwowaniu nowych przepisów.


Aleksandra Musielak, dyrektorka Departamentu Rynku Cyfrowego Konfederacji Lewiatan

Artykuł dla listopadowego wydania biuletynu Brussels Headlines

Wybory Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan
26 października 2023

Wybory Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

Członkowie Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan wybrali skład Rady Nadzorczej i Zarządu na kolejną kadencję.

Spotkanie przedstawicieli Związku było także okazją do podsumowania dotychczasowych działań i sukcesów ZPTCL oraz wyznaczenia priorytetów na najbliższe miesiące, w których znalazło się m.in. stworzenie postulatów sektora ICT dla nowego Ministerstwa Cyfryzacji oraz na Prezydencję Polski w Radzie UE w 2025 roku, czy zacieśnianie współpracy na polu europejskim w ramach grupy B9+.

Składy Rady Nadzorczej i Zarządu Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

W skład Rady Nadzorczej Związku zostali wybrani:

 • Artur Wiza (Asseco Poland S.A.) – przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Cristiano Pinzauti (Novandum Consulting Sp. z o.o.) – członek Rady Nadzorczej, honorowy przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Mariusz Mielczarek (Amazon Polska) – członek Rady Nadzorczej
 • Krzysztof Murawski (EDATA Polska Sp. z o.o.) – członek Rady Nadzorczej

Natomiast w skład Zarządu Związku:

 • Jolanta Jaworska (IBM Polska Sp. z o.o) – Prezeska Zarządu Związku
 • Marta Kokoszka (Amazon WEB Services) – Wiceprezeska Zarządu Związku
 • Paweł Piec (Intel Technology Poland Sp. z o.o.) – Wiceprezes Zarządu Związku
 • Marcin Olender (Google Poland Sp. z o.o.) – Wiceprezes Zarządu Związku
 • Małgorzata Wiśniewska (Avenga IT Professionals Sp. z o.o.) – Wiceprezeska Zarządu Związku
 • Jakub Turowski (Meta Polska) – Wiceprezes Zarządu Związku
 • Magdalena Piech (Allegro Polska) – Wiceprezeska Zarządu Związku

 

Spotkanie i wybory Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan odbyły się 26 października w siedzibie Konfederacji Lewiatan. ZPTCL zrzesza aktualnie 19 firm członkowskich reprezentujących sektor ICT.