Szkoły powinny dbać o dobrostan uczniów
12 lutego 2024

Szkoły powinny dbać o dobrostan uczniów

Jednym z celów polityki oświatowej powinno być wzmocnienie roli szkoły w rozpoznawaniu sytuacji kryzysowych dotyczących zdrowia psychicznego uczniów, a także umiejętne pomaganie zagrożonej młodzieży – uważa Rada ds. EdTech Konfederacji Lewiatan.

Problemy psychiczne dzieci i młodzieży to obecnie jedno z najpoważniejszych wyzwań. Szacuje się, że z depresją może zmagać się co piąty nastolatek. Rośnie także liczba samobójstw i prób samobójczych. Dlatego dzieci i młodzież powinny mieć dostęp do programów profilaktycznych, ale także być cyklicznie diagnozowane pod kątem zdrowia psychicznego.

Dobrostan uczniów

– Troska o dobrostan uczniów to jedno z najważniejszych zadań szkoły. Tymczasem mamy do czynienia z  dramatycznym niedofinansowaniem szkół w zakresie realizacji celów dotyczących ochrony zdrowia i skutecznej profilaktyki oraz niezrozumieniem globalnych zmian, jakie niesie za sobą rozwój technologii AI czy powszechny dostęp do mediów społecznościowych. Kompetencje kadry pedagogicznej w tym zakresie są niskie. Panuje też mała otwartość na zmianę roli szkoły w realizacji wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży. Brakuje współdziałania i jednolitej wizji wsparcia zdrowia dzieci i młodzieży pomiędzy poszczególnymi resortami (edukacja, zdrowie, cyfryzacja)  – mówi  Małgorzata Lelińska, dyrektorka departamentu funduszy unijnych i edukacji cyfrowej Konfederacji Lewiatan.

Rada ds. EdTech Lewiatana proponuje, aby włączyć treści związane z dbaniem o zdrowie psychiczne do programów nauczania. Edukacja w zakresie zdrowia psychicznego powinna być elementem programów nauczania na wszystkich poziomach nauki. Uczniowie powinni zdobywać wiedzę i ćwiczyć umiejętności radzenia sobie ze stresem, emocjami, a także uczyć się, jak budować pozytywne relacje z rówieśnikami i dorosłymi. Wprowadzone inicjatywy muszą być regularnie monitorowane i oceniane pod kątem ich efektywności.

Pomoc także dla rodziców i opiekunów

Pomoc powinna być adresowana także do rodziców i opiekunów, którzy muszą się nauczyć jak wspierać rozwój emocjonalny i psychiczny dzieci w obliczu wyzwań, jakie stawia przed nimi rozwój technologii i cyfryzacja. Konieczne jest promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej jako elementu wpływającego na dobrostan psychiczny.

Szkolenia z pierwszej pomocy psychologicznej

– Proponujemy też wprowadzenie regularnych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy psychologicznej dla nauczycieli. Mogłyby one zwiększyć świadomość oraz kompetencje kadry w zakresie rozpoznawania i reagowania na sytuacje kryzysowe. Ważne jest, aby nauczyciele potrafili nie tylko rozpoznać problem, ale również wiedzieli, jak postępować w pierwszej kolejności oraz kiedy i gdzie kierować ucznia po profesjonalną pomoc – dodaje Małgorzata Lelińska.

Rada ds. EdTech postuluje również rozwój cyfrowych narzędzi diagnostycznych i wsparcia. W dobie rosnącej roli technologii, warto rozwijać narzędzia online, które mogą wspierać specjalistów w diagnozie, a uczniów w radzeniu sobie ze stresem, lękiem czy innymi problemami emocjonalnymi.

Zwraca też uwagę na stworzenie zintegrowanych programów wsparcia psychologicznego w szkołach. Programy te powinny łączyć różne formy pomocy – od konsultacji indywidualnych, przez warsztaty grupowe, po wsparcie online. Programy muszą być dostosowane do różnych potrzeb i sytuacji życiowych uczniów.

Postulaty Rady ds. EdTech Lewiatana znajdziesz tutaj

 Konfederacja Lewiatan

 

Biznes i RównoWaga szans w zatrudnieniu na Kongresie Kobiet
04 września 2023

Biznes i RównoWaga szans w zatrudnieniu na Kongresie Kobiet

Biznes włącza do swoich polityk narzędzia i procesy, które mają przeciwdziałać powstawaniu nierówności i negatywnym zjawiskom. Firmy to robią, bo to po prostu się opłaca – mówiła dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan podczas jubileuszowego Kongresu Kobiet.

Na tegorocznym Kongresie Kobiet, który się odbył 2-3 września w Poznaniu nie zabrakło tematów dotyczących zarządzania różnorodnością w biznesie. Panele zostały poświęcone nie tylko równości ze względu na płeć, ale również różnicom międzypokoleniowym, zatrudnieniu kobiet 60+ oraz kwestiom godzenia obowiązków rodzicielskich z pracą.

Biznes włącza procesy przeciwdziałające powstawaniu nierówności

W niektórych obszarach dot. równości i niedyskryminacji widzimy regres i chęć powrotu do tradycyjnych wartości i podziału ról społecznych. Wpływa to negatywnie na szanse kobiet w zatrudnieniu, wysokość zarobków i możliwości awansu. Biznes włącza do swoich polityk narzędzia i procesy, które mają przeciwdziałać powstawaniu nierówności i negatywnym zjawiskom.

Firmy to robią, bo to po prostu się opłaca. Badania wskazują, że większa różnorodność w strukturach zarządczych wpływa na zyski firm. Natomiast nie powinniśmy się koncentrować tylko na dużych firmach, gdyż małe i średnie firmy stanowią przeważającą większość przedsiębiorstw w Polsce – podkreśliła dr Henryka Bochniarz, założycielka i przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.

Firmy wspierają pracujących rodziców

Ważnym działaniem w ramach zarządzaniu różnorodnością w firmie oraz dążeniu do osiągnięciu równości szans w zatrudnieniu jest wsparcie rodziców w łączeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych. Pracodawcy coraz częściej decydują się na dodatkowe płatne urlopy dla rodziców, programy monitoringowe dla pracownic powracających z dłuższych nieobecności związanych z macierzyństwem oraz promują większą partycypację ojców w opiece nad dzieckiem.

Kiedyś poprzeczka dla biznesu była zawieszona dość nisko. Ale to się zmienia. Kobieta przed podjęciem decyzji o dłuższej nieobecności patrzy na inne pracownice w organizacji, które po powrocie do pracy były (lub nie) w stanie się rozwijać. Ważne jest, żeby kobiety w trakcie urlopów macierzyńskich nie były pomijane w procesach podwyżkowych – zwróciła uwagę Katarzyna Kaczmarek, Krajowa Liderka ds. Różnorodności, Równego Traktowania i Kultury Przynależności w IKEA Retail Polska podczas panelu dotyczącego pogodzenia pracy i macierzyństwa.

Z badań przekrojowych wynika, że obowiązki wychowawcze stanowią barierę w życiu zawodowym Polek. Temat obowiązków rodzinnych zawsze się pojawia wśród czynników powodujących, że kobiety nie chcą wchodzić do rad nadzorczych, obejmować stanowiska managerskie lub wrócić na rynek pracy.

Kobiety stanowią nieoceniony potencjał, po który warto sięgnąć, ale są pewne bariery. Firmy, które to dostrzegają, wspierają kobiety w łączeniu pracy i życia prywatnego, ale równolegle motywują mężczyzn do większego zaangażowania w rodzicielstwo. Poza tym, widzimy wyniki wdrożenia dyrektywy work-life balance: do końca lipca 2023 r. liczba mężczyzn korzystających z urlopu rodzicielskiego była trzykrotnie większa niż w całym 2022 r. – podkreślała Karolina Andrian, prezeska fundacji Share the Care.

Kobiety stanowią ponad 60% osób biernych zawodowo w Polsce

Kwestia macierzyństwa jest wyzwaniem – już przed pojawieniem się dziecka kobiety zaczynają zarabiać mniej, w przypadku mężczyzn dzieje się odwrotnie.

Nie rozwiążemy problemu luki placowej i niższej aktywności zawodowej kobiet, jeśli nie włączymy mężczyzn w proces wychowania dzieci. Potrzebujemy odpowiednich polityk i działań absolutnie na każdym szczeblu – zaangażowania rządu, samorządów, biznesu i organizacji pozarządowych – podkreśliła prof. Iga Magda, wiceprezeska Instytutu Badań Strukturalnych.

Błędnym założeniem, na którym od lat buduje się polityka aktywizacji zawodowej rządu jest to, że kobieta pozostając poza rynkiem pracy, prędzej zdecyduje się na posiadanie dziecka.

Badania wskazują na odwrotną zależność. Bezpieczeństwo finansowe wpływa na decyzje o posiadaniu potomstwa – mówiła dr nauk ekonomicznych Ewa Rumińska-Zimny. Powinniśmy zmieniać świadomość pracodawców. Jeśli będziemy widzieć i promować dobre praktyki firm, coraz więcej podmiotów może to przełożyć na własne polityki.

Wybrano laureatów konkursu na prokobiecą firmę „RównoWaga”

Promowanie dobrych praktyk mających na celu wyrównanie szans kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu jest jednym z założeń konkursu na prokobieca firmę „RównoWaga”. Podczas kongresu obyło się posiedzenie Kapituły Konkursy, która wybrała laureatów.

Jesteśmy dopiero na początku drogi, ale właśnie takie inicjatywy, które łączą wiele sektorów, sprawiają, że przekształcimy deklaracje w konkretne działania. Świadomość firm jest podstawą dobrych zmian, ale w tej sferze jeszcze dużo mamy do zrobienia – podkreśliła dr Henryka Bochniarz, założycielka i przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.

Organizatorami konkursu są podmioty z różnych sektorów: Konfederacja Lewiatan, Stowarzyszenie Kongres Kobiet i Kulczyk Foundation. Wręczenie statuetek laureatom konkursu zostało zaplanowane podczas tegorocznego EFNI (Europejskiego Forum Nowych Idei), które odbędzie się w dniach 11–13 października 2023.

Na rozwój kariery wpływają zdrowie i kondycja psychiczna

Oprócz obowiązków rodzinnych, na rozwój kariery wpływają zdrowie i kondycja psychiczna. W wyniku pandemii COVID-19 firmy coraz więcej uwagi zaczęły poświęcać tematowi dobrostanu pracowników. Natomiast kwestia zdrowia kobiecego jest często pomijana i niewiele firm może się pochwalić dodatkowymi działaniami w obszarze zdrowia menstrualnego i wsparcia kobiet w okresie menopauzalnym.

Trzeba uświadomić kobiecie, że to ona jest kreatorką rzeczywistości, natomiast oprócz świadomości mamy jeszcze ciało, które było i jest tematem tabu. Jeśli kobieta nie czuje się sobą, to nie jest w stanie wykorzystać swojego potencjału w pracy. Nikogo nie dziwi ból głowy, natomiast wstydzimy się menstruacji i menopauzy, która wpływa na nasze samopoczucie i możliwości w pracy. Poczujmy się z tym dobrze i niech to będzie naszą mocą, że jesteśmy kobietami – podsumowała Dominika Kulczyk, założycielka i prezeska Kulczyk Foundation podczas panelu dotyczącego równowagi szans w zatrudnieniu.

Kwestie te są także przedmiotem dyskusji w ramach Rady ds. Zarządzania Różnorodnością, która działa przy Konfederacji Lewiatan. Z uwagi na wzrost znaczenia kwestii ESG różnorodność i tworzenie inkluzywnego miejsca pracy przestaje być opcją, a staje się standardem. Zapraszamy do kontaktu firmy zainteresowane członkostwem w Radzie.

O równości w funduszach unijnych

W panelu „O równości w funduszach unijnych” udział wzięły dwie ekspertki Lewiatana: Marzena Chmielewska, zastępczyni Dyrektora Generalnego ds. rozwoju projektów oraz Małgorzata Lelińska, dyrektorka Departamentu Funduszy Unijnych i Edukacji Cyfrowej.

Podkreślały, że potrzeba międzysektorowej współpracy, by pokazywać projektodawcom, jak coraz lepiej realizować równość w projektach, jak budować równe szanse w praktyce. Warto podkreślić, że równość szans w funduszach UE to jeden z tych obszarów omawianych na Kongresie, w których z perspektywy na perspektywę widać progres. Wymagania rosną, ale to też wymusza poszukiwanie efektywnych rozwiązań jak je spełniać, jak lepiej diagnozować potrzeby i dobierać skuteczne działania.

Zdjęcia poniżej – spotkanie Gabinetu Cieni Kongresu Kobiet, panel O równości w funduszach unijnych.

 

Raport Lewiatana. Opłaca się inwestować w poprawę dobrostanu pracowników
26 czerwca 2023

Raport Lewiatana. Opłaca się inwestować w poprawę dobrostanu pracowników

Większa produktywność firm, konkurencyjność na rynku pracy, lojalność pracowników, poprawa stanu zdrowia załogi i wizerunku firmy oraz stabilny rozwój przedsiębiorstwa to potencjalne korzyści z polityki nastawionej na dbanie o samopoczucie i dobrostan pracowników – wynika z raportu „Korzyści i koszty dla przedsiębiorstw nastawionych na dobrostan pracowników” przygotowanego przez Konfederację Lewiatan.

Coraz więcej firm dostrzega konieczność wdrożenia lub rozszerzenia polityki zmierzającej do poprawy samopoczucia i dobrostanu pracowników. Kluczowe znaczenie dla przyspieszenia tego trendu miał wybuch pandemii COVID-19, która zrewolucjonizowała w wielu firmach relacje pracodawca – pracownik i zmieniła sposób świadczenia pracy.

Wśród koncepcji nastawionych na dobrostan pracowników obok work-life balance (twardy rozdział pracy i życia prywatnego) coraz większe znaczenie zyskuje work-life fit (elastyczne łączenie pracy i życia prywatnego).

– Po ogłoszeniu końca pandemii sposoby pracy i podejście do nich nie wróciły do  przedpandemicznego standardu. Firmy zauważyły, że zmiany wprowadzone doraźnie jako środek zaradczy mogą przynosić korzyści. Zmieniło się także podejście do pracy wśród pracowników. Zaczęli oni sobie w większym stopniu cenić jakość życia, nauczyli się stawiać granice, zredefiniowali swoje priorytety. Zobaczyli też, że niektóre sposoby zarządzania pracą i wymagania stawiane przez pracodawców, nie tylko nie są efektywne, ale też mogą nie mieć uzasadnienia. Ta zmiana mentalna nastąpiła w okresie kurczących się zasobów pracy i ograniczonego dostępu do pracowników. Z tego względu wzrosła też na rynku pracy pozycja pracowników, których wymagania i oczekiwania, nie mogą być przez drugą stronę ignorowane. W tej nowej rzeczywistości muszą odnaleźć się firmy i ich menedżerowie, których style zarządzania i wdrożone modele pracy wydają się już do tego świata pracy nie przystawać – mówi Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

Obecnie jednym z najważniejszych wyzwań jest dbanie o zdrowie psychiczne pracowników, które uległo znacznemu pogorszeniu i wciąż podlega negatywnemu wpływowi takich czynników jak wojna w Ukrainie czy pogarszająca się sytuacja gospodarcza Polski.

Firmy stosują coraz szerszy katalog instrumentów w ramach polityki nastawionej na dobrostan pracowników. Część z nich ma charakter finansowy (np. dodatkowe świadczenia z funduszu socjalnego, zapewnienie wsparcia psychologa czy dofinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem pracy zdalnie z domu pracownika). Inne można wdrożyć w praktyce bezkosztowo (np. poprawa atmosfery w pracy, regularny profesjonalny feedback czy transparentność procesu decyzyjnego).

Potencjalne koszty implementacji polityki nastawionej na dobrostan pracowników to dodatkowe wydatki finansowe (np. na fundusz socjalny), konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych czy ryzyko nadużyć nowych przywilejów przez pracowników.

Jednak patrząc na funkcjonowanie w długim okresie wybór pomiędzy dobrostanem a dyscypliną wydaje się jednoznaczny z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa. Rozwiązania dyscyplinujące, które przynoszą korzyści w krótkim terminie mogę generować problemy, których firma doświadczy w średnim lub długim okresie. Przykładowo zwiększając dyscyplinę i wprowadzając nadzór aktywności, firma może uzyskać wyższą efektywność, ale ryzykuje odpływem wykwalifikowanych, cennych pracowników i pogorszeniem swojej opinii na rynku jako pracodawcy. Przez to zapewne będzie miała trudności z rekrutowaniem talentów.

Pobierz raport „Korzyści i koszty dla przedsiębiorstw nastawionych na dobrostan pracowników”

Projekt „Wpływ pandemii COVID-19 na kształtowanie się nowych modeli pracy” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konfederacja Lewiatan

 

Pobierz raport