Włączamy się w prace BIAC Tax Committee
12 maja 2023

Włączamy się w prace BIAC Tax Committee

Za nami pierwsze spotkanie przedstawicieli Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan z BIAC Tax Committee. Jest to efekt przystąpienia Lewiatana do największej organizacji reprezentującej interesy przedsiębiorstw w OECD.

Członkostwo w BIAC umożliwi nam realny wpływ na prace OECD w kwestiach podatkowych. Będziemy mogli opiniować inicjatywy legislacyjne podejmowane na forum międzynarodowym i mieć wpływ na ich kształt.

Zmiany w Pillar One i Pillar Two

Obecnie prace w BIAC Tax Committee są skupione na zmianach w międzynarodowym systemie podatkowym tzw. Pillar One i Pillar Two.

Pillar One dotyczy wprowadzenia nowych zasad opodatkowania przedsiębiorstw, które nie mają fizycznej obecności w kraju, ale osiągają tam zyski. Pillar Two dotyczy wprowadzenia minimalnej stawki podatku dochodowego od przedsiębiorstw na poziomie międzynarodowym.

Ponadto, w ramach Tax Comimittee funkcjonują grupy robocze:

– Digitalization of tax systems

– Tax and environment

– Taxation of mobile workers

– Tax and development

– VAT/GST

– CSR

Spotkanie odbyło się 11 maja.

 

Czytaj też: Lewiatan przystępuje do Business at OECD (BIAC)

 

Rozpoczyna się Europejski Rok Umiejętności
09 maja 2023

Rozpoczyna się Europejski Rok Umiejętności

Dzisiaj, w Dzień Europy, rozpoczyna się Europejski Rok Umiejętności – promujący ideę uczenia się przez całe życie. Podobne cele ma projekt realizowany przez Konfederację Lewiatan – Better Skilled, który znakomicie wpisuje się w unijną inicjatywę.

Inicjatywa ta ma nadać impet unijnym działaniom na rzecz podnoszenia i zmiany kwalifikacji, a także nabywania nowych umiejętności przez pracowników. Czy pomoże rozwiązać problem niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej w UE, który pracodawcy z całej UE uważają za kluczowe wyzwanie?

Rok 2023 został ogłoszony przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen – Europejskim  Rokiem Umiejętności. KE chce nadać nowy impuls do uczenia się przez całe życie, co ma wesprzeć UE w odpowiedzi na obecne problemy rynku pracy, które osłabiają konkurencyjność firm. Wyzwania, przed którymi obecnie stoi Europa – takie jak transformacja ekologiczna i cyfrowa – wpłyną diametralnie na rynek pracy. Pojawią się nowe możliwości dla społeczeństwa i gospodarki Unii Europejskiej, ale jednocześnie pracownicy będą musieli zaadaptować się do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Jak zauważa Kinga Grafa, dyrektorka Przedstawicielstwa Konfederacji Lewiatan w Brukseli, kluczowe jest, aby Europejski Rok Umiejętności przyniósł skuteczną odpowiedź na problemy, z którymi obecnie borykają się przedsiębiorcy, „deficyt siły roboczej oraz niedopasowanie umiejętności do potrzeb pracodawców, to główne wyzwania, na które zwracają uwagę przedsiębiorcy z całej UE. Istotne będzie zaproponowanie działań, które pomogą aktywizować bezrobotnych oraz osoby, które z różnych powodów, pozostają nieaktywne zawodowe, w szczególności  kobiety, osoby starsze, bądź osoby z niepełnosprawnościami. To są także nasze cele w ramach projektu Better skilled, współfinansowanego przez UE i realizowanego przez Konfederację Lewiatan oraz federacje z innych państw, m. in. Danii, Niemiec i Austrii.”

Deficyt siły roboczej oraz niedopasowanie umiejętności do potrzeb pracodawców może wpłynąć negatywnie na konkurencyjność Europy.

– Better Skilled zakłada wsparcie budowy efektywnego systemu nabywania i doskonalenia kompetencji potrzebnych obecnie pracodawcom w Polsce. Projekt umożliwi Konfederacji Lewiatan kształtowanie otoczenia prawnego, instytucjonalnego i finansowego w tym zakresie, a także opracowanie strategii działań mających na celu stworzenie systemu kształcenia i szkolenia polskich pracowników, które będą adekwatne do obecnych potrzeb rynku pracy –  dodaje Luana Żak, ekspertka Lewiatana w Brukseli, odpowiedzialna za realizację projektu na poziomie UE.

Już teraz ponad trzy czwarte przedsiębiorstw w Unii wskazuje na trudności związane ze znalezieniem pracowników o niezbędnych umiejętnościach. Co więcej, 4 na 10 dorosłych i co trzecia osoba pracująca w Europie nie posiadają podstawowych umiejętności cyfrowych. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój technologii, problem rosnącego zapotrzebowania na nowe umiejętności i zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej będzie się tylko powiększał. Jak wskazuje Komisja Europejska, pomimo tego, że liczba bezrobotnych w Europie jest niska jak nigdy dotąd, to liczba wolnych miejsc pracy osiągnęła rekordowy poziom i dlatego też konieczne jest zwiększenie inwestycji w kształcenia oraz szkolenia.

Europejski Rok Umiejętności ma pomóc UE w realizacji przyjętych celów społecznych. Plan ten zawiera ambitne cele, które mają zostać osiągnięte do 2030 r. – m.in. co najmniej 78 proc. osób w wieku 20–64 lat powinno mieć zatrudnienie, a także 60 proc. wszystkich osób dorosłych powinno każdego roku uczestniczyć w szkoleniu. Inicjatywa ta ma również wesprzeć realizację celów cyfrowego kompasu na 2030 r., który z kolei zakłada, że co najmniej 80 proc. dorosłych powinno do 2030 r. posiadać podstawowe umiejętności cyfrowe.

Potrzebna jest także poprawa dostępu cudzoziemców do unijnego rynku, systemu ich zatrudniania oraz uznawania ich kwalifikacji. Konieczne jest stworzenie sprawnych mechanizmów przyciągania siły roboczej z państw trzecich w celu obsadzania wolnych miejsc pracy w sektorach, w których utrzymują się niedobory, a także rekrutacji specjalistów z potrzebnymi umiejętnościami.

W ramach Europejskiego Roku Umiejętności nacisk ma być położony na wdrożenie i aktualizację już istniejących inicjatyw (w tym przyjęcie pakietu dotyczącego edukacji cyfrowej i umiejętności cyfrowych, aktualizację europejskich ram jakości staży, uruchomienie unijnej puli talentów ułatwiającej międzynarodową rekrutację, odnowienie ram mobilności edukacyjnej, poprawę uznawania kwalifikacji).  Planowane jest także przedstawienie nowych propozycji (np. wprowadzenie partnerstw w zakresie talentów z wybranymi krajami partnerskimi spoza UE, utworzenie akademii przemysłu neutralnego emisyjnie). Celem jest również większa promocja dostępnych dla pracowników i pracodawców środków finansowych UE, które mogą być wykorzystane na rozwój umiejętności i nabywanie kwalifikacji. Komisja Europejska wskazuje, że aż jedna trzecia budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na lata 2021-2027 (niemal 43 mld EUR) ma przeznaczona na edukację i rozwój umiejętności, w tym ponad 15 mld EUR na wsparcie kształcenia ustawicznego.

Konfederacja Lewiatan

Europa potrzebuje strategii konkurencyjności
25 listopada 2022

Europa potrzebuje strategii konkurencyjności

Wzywamy Unię Europejską do skupienia się na swoich podstawowych zasadach: pokoju i dobrobycie poprzez handel i integrację gospodarczą. Ma to zasadnicze znaczenie w kontekście wojny w Ukrainie i umożliwienia Europie dalszego odgrywania ważnej roli w niezwykle napiętym kontekście geopolitycznym - napisali w deklaracji sztokholmskiej przewodniczący 40 organizacji pracodawców, w tym Konfederacji Lewiatan, którzy są członkami BusinessEurope.

Rada przewodniczących BusinessEurope zebrała się w tym tygodniu w Sztokholmie i przyjęła  deklarację dotyczącą m.in. przyszłości Europy, kryzysu energetycznego, transformacji klimatycznej i cyfrowej oraz jednolitego rynku.

Szefowie europejskich organizacji pracodawców przypomnieli, że  średnie roczne ceny detaliczne gazu dla odbiorców przemysłowych w UE wzrosły dwukrotnie więcej niż ceny energii dla gospodarstw domowych i są znacznie wyższe niż w innych częściach świata. Na przykład, ceny gazu na rynku hurtowym są od 5 do 7 razy wyższe niż w USA. Wiele europejskich przedsiębiorstw absorbuje te koszty lub tylko częściowo przenosi je na konsumentów, ale coraz więcej przedsiębiorstw jest zmuszonych do ograniczenia produkcji. Ponieważ oczekuje się, że długoterminowe kontrakty energetyczne lub zabezpieczenia wielu firm wyczerpią się w nadchodzących miesiącach, w razie braku niezbędnej reakcji politycznej sytuacja pogorszy się. Pilnie potrzebujemy przełomowego rozwiązania na szczeblu UE, by złagodzić gwałtowny wzrost cen energii i zapewnić, że Europa pozostanie atrakcyjnym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej.

W czasie toczącej się wojny w Ukrainie szczególnie ważne jest wspieranie europejskich przedsiębiorstw w ich wysiłkach zmierzających do uporania się z napiętą sytuacją geopolityczną i unikanie zwiększania obciążeń poprzez nakładanie wymogów należytej staranności, które są niemożliwe do opanowania dla większych firm i nie do zniesienia dla MŚP. Europejskie przedsiębiorstwa pilnie potrzebują regulacyjnej chwili wytchnienia. Kryzys dramatycznie zwiększa ryzyko dezindustrializacji Europy – mówi Kinga Grafa, dyrektorka biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

Podstawą naszej konkurencyjności jest dobrze funkcjonujący jednolity rynek. Przedsiębiorstwa europejskie muszą mieć możliwość korzystania ze swobodnego przepływu towarów, usług, osób, kapitału i danych w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym. Konieczne są natychmiastowe działania służące usunięciu barier regulacyjnych i zmniejszenia obciążeń dla przedsiębiorstw na jednolitym rynku, który jest ich rynkiem krajowym – czytamy w deklaracji sztokholmskiej.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Pobierz deklarację
EFNI 2022. Europa na globalnych rynkach
11 października 2022

EFNI 2022. Europa na globalnych rynkach

Czy biznes skazany jest na wsparcie państwa, jak wojna w Ukrainie wpływa na rynki pracy, jakie wspólne wyzwania stoją przed biznesem i administracją wobec współczesnych kryzysów, jak promować rolę kobiet w biznesie, czy szklany sufit wciąż jest realnym problem, jak zachowują się rynki finansowe w dobie niepewności – to tylko niektóre z pytań, na które będą szukali odpowiedzi uczestnicy 11 paneli w ramach ścieżki tematycznej „Europa na globalnych rynkach” w trakcie Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.

13 października

Panel: Łańcuchy dostaw czasów niepewności

Partnerzy: Adamed Pharma, Intel Technology Poland, Volkswagen Poznań

Jak zapobiec problemom, których świat doświadczył w czasach pandemii? Jakie wnioski wyciągnął biznes z załamania się łańcuchów w ostatnich latach? Czy państwa i wspólnoty są skazane na wsparcie firm w tym zakresie? Jak produkcja będzie znosić okresy przestojów, które nadal grożą firmom?

Agnieszka Olenderek, członek zarządu, Finanse, Zakupy i IT, Volkswagen Poznań

Hendrik Bourgeois, vice-president, European Gov Affairs, Intel Technology Poland

Małgorzata Bieniaszewska, właścicielka, MB Pneumatyka

Marzena Cichosz, Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności, adiunkt, Szkoła Główna Handlowa Bartłomiej Rodawski, dyrektor operacyjny, członek zarządu, Adamed Pharma

Marek Zychla, prezes zarządu, Śląski Związek Pracodawców Prywatnych

Moderacja: Piotr Arak, dyrektor, Polski Instytut Ekonomiczny

 

Panel: Czy biznes skazany jest na wsparcie państwa?

Partnerzy: Citi Handlowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Partner merytoryczny: Szkoła Główna Handlowa

Czego uczą nas potężne interwencje finansowe państw i UE wobec firm, których doświadczyliśmy w ostatnich latach, w momentach kryzysowych? Coraz więcej firm domaga się uregulowania swoich obszarów rynku. Czy zmieni to perspektywę z konfrontacji państwo vs. rynek na rzecz porządkowania reguł gry i równych szans?

Piotr Wachowiak, profesor, rektor Szkoły Głównej Handlowej

Paweł Borys, prezes, Polski Fundusz Rozwoju

Wauthier Robyns, członek Komitetu Zarządzającego, Assuralia, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Sławomir Sikora, przewodniczący Rady Nadzorczej, Citi Handlowy

Tomasz Makarewicz, ekonomista, Universität Bielefeld

Paweł Jaroszek, wiceprezes, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Moderacja: Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej, Konfederacja Lewiatan

 

Panel: Jak wojna w Ukrainie wpływa na rynki pracy?

Partnerzy: EEA & Norway Grant, Miasto Gdynia, Uber

Czy uchodźcy z Ukrainy zasilą polskie firmy jako pracownicy? Jaki będą mieć wpływ na popyt na rynku pracy? Jaką politykę praktykują dziś firmy, aby pozyskiwać i utrzymywać u siebie największe talenty? Czy znamy, bądź posiadamy mechanizmy poznania profili zawodowych i kompetencji nowych mieszkańców Polski przybywających ze wschodu?

Piotr Arak, dyrektor, Polski Instytut Ekonomiczny

Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydentka Miasta Gdyni

Henrik Munthe, adwokat NHO

Małgorzata Stanowska, Head of Public Policy for CEE, Uber

Agnieszka Chłoń-Domińczak, prorektor, Szkoła Główna Handlowa

Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy

Moderacja: Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, profesor, Uniwersytet Warszawski

 

Panel: Przyszłość rolnictwa i rynku żywnościowego

Partnerzy: BASF Polska

Partner merytoryczny: Polityka Insight

Czy polityka w zakresie dóbr spożywczych w Europie wymaga znaczącego przewartościowania – niemal na skalę dywersyfikacji źródeł energii? Jak UE powinna, bądź może zareagować na bieżącą sytuację w zakresie polityki subsydiowania produkcji roślinnej i zwierzęcej? Konsekwencje wojny w Ukrainie dla świata.

Cezary Urban, dyrektor działu Agricultural Solutions, BASF Polska

 Maciej Gołubiewski, szef gabinetu komisarza ds. rolnictwa, Komisja Europejska

Urszula Pasławska, posłanka, przewodnicząca sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Ewa Chodkiewicz, dyrektor Działu Ochrony Przyrody, Fundacja WWF Polsk

Moderacja: Hanna Cichy, Polityka Insight

 

14 października

Panel: Wspólne wyzwania biznesu i administracji wobec współczesnych kryzysów

Partner: Orange Polska

W ostatnich latach światem wstrząsa szereg zdarzeń, których wspólnym mianownikiem jest nieprzewidywalność bądź trudny do uchwycenia moment na zapobieżenie problemom. Kryzysy ekonomiczne i finansowe, kolejne fale pandemii, konflikty zbrojne, wzmożone ruchy migracyjne, wahania cen nośników energii i rosnące ryzyko ich deficytu – to czynniki determinujące gwałtowne zmiany o wielorakich konsekwencjach, wzajemnie oddziałujących na siebie.

Witold Drożdż, członek zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych, Orange Polska

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektorka, Instytut Strategie 2050

Radosław Kujawa, generał, były szef Służby Wywiadu Wojskowego

Moderacja: Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny, Konfederacja Lewiatan

 

Panel: Przyszłość rozliczeń finansowych i zaufania do gotówki

Partnerzy: Bank Ochrony Środowiska, Blue Media

Czas pandemii i związanych z nią obostrzeń sprzyjał rozwiązaniom redukującym bezpośredni kontakt z gotówką i bezpośrednie transakcje między ludźmi na rzecz szeregu rozwiązań cyfrowych. Przekształciło się to w inne trendy, bądź je wzmocniło, przykład to wzrost wartości e-commerce w Polsce. Które z trendów już dziś dostrzegalnych staną się praktyką rynkową?

Małgorzata Zaleska, profesor, dyrektorka Instytutu Bankowości, Szkoła Główna Handlowa

Jerzy Zań, wiceprezes zarządu, Bank Ochrony Środowiska

Antonio Garcia del Riego, członek, Europejski Komitet Ekonomiczno – Społeczny

Wojciech Murawski, Chief Commercial Officer i członek zarządu, Blue Media

Moderacja: Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny, Konfederacja Lewiatan

 

Panel: Jak promować rolę kobiet w biznesie. Szklany sufit – wciąż realny problem?

Partnerzy: Deutsche Bank Polska, Miasto Gdańsk, Fundacja Liderek Biznesu, KRUK SA

Czy procedury sprzyjające różnorodności i inkluzywności w organizacjach sprawdzają się w praktyce? Jak egzekwować istniejące regulacje, bądź wywalczyć równościową politykę? Czy nadal istnieją sektory “zarezerwowane” dla mężczyzn?

Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Miasta Gdańsk

Asli Ertonguc, General Manager, Poland & Baltic, British-American Tobacco

Monika Jezierska, członkini zarządu, Fundacja Liderek Biznesu oraz zespół Zarządzania Ryzykiem Finansowym, partner, EY Polska

Urszula Okarma, członkini zarządu, KRUK S.A.

Magdalena Rogalska, wiceprezes, Deutsche Bank Polska

Moderacja: Kuba Sito, Chilli Zet

 

Panel:  Biznes i trzeci sektor: wspólne cele

Partner: Google

Jak zacząć, czyli sposoby wypracowania strategii CSR i etapy jej wdrożenia. Ewolucja spojrzenia firm na odpowiedzialność społeczną. Dobra współpraca, czyli jak firma może nawiązać i rozwijać partnerstwo z trzecim sektorem?

Jagoda Zakrzewska, Government Affairs and Public Policy Manager Poland & CEE, Google Poland Zbigniew Canowiecki, prezydent, Pracodawcy Pomorza

Witold Klaus, profesor, Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk

Halina Brdulak, profesor, Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Szkoła Główna Handlowa

Agata Polińska, wiceprezeska, Onkofundacja Alivia – zdalnie online

Moderacja: Mirella Panek-Owsiańska, ekspertka ds. CSR

 

Panel: Konsument przyszłości: nadmiar, umiar, wygoda?

Partnerzy: Bosch Polska, EY, IKEA Retail Polska, L’Oreal Polska

Jaki wpływ na konsumpcję dóbr mają trudne do przewidzenia czynniki zewnętrzne, jak pandemia czy konflikt zbrojny oraz towarzyszące im niepokoje społeczne? Jak wchodzenie na rynek klienta nowego pokolenia redefiniuje strategie sprzedażowe?

Robert Krzak, Business Consulting, Ekspert Sektora Handlu i Produktów Konsumenckich, EY Polska Rafał Rudziński, CEO, Bosch Polska

Marina Dubakina, Prezeska i Dyrektorka Generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju, IKEA Retail Polska Valéry Gaucherand, dyrektor generalny, L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie

Moderacja: Jakub Bierzyński, badacz rynków, mediów i reklamy

 

Panel: Rynki finansowe w dobie niepewności

Partner: Deutsche Bank Polska

W jaki sposób rynki poradzą sobie z szeregiem nieprzewidywalnych czynników zewnętrznych, które uderzają w dotychczasowy porządek? Jakie powinności spoczywają na regulatorach, aby wspierać stabilność rynków?

Małgorzata Zaleska, profesor, dyrektorka Instytutu Bankowości, Szkoła Główna Handlowa

Antonio Garcia del Riego, Member, European Economic and Social

Tomasz Kowalski, prezes, Deutsche Bank Polska

Moderacja: Hanna Cichy, Polityka Insight

 

Panel: Mecenat kultury – jak osiągnąć konsensus i obustronne korzyści?

Partner: BMW Group Polska

Dlaczego marki angażują się w świat kultury i sztuki? Czy wpisując taką aktywność w swoje strategie, zakładają konkretne korzyści? A także – czy istnieją stałe reguły budowania relacji marka – instytucja kultury bądź twórca.

Urszula Kropiwiec, wicedyrektorka, Nowy Teatr w Warszawie

Kacper Studencki, dyrektor marketingu, BMW Group Polska

Przemysław Kieliszewski, dyrektor, Teatr Muzyczny w Poznaniu

Andrzej Kosendiak, dyrektor, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu

Beata Szczucińska, kanclerz, Akademia Teatralna w Warszawie

Nowe ramy europejskiego dialogu społecznego
30 czerwca 2022

Nowe ramy europejskiego dialogu społecznego

fot. François Genon / Unsplash

28 czerwca 2022 r. przedstawiciele europejskich organizacji partnerów społecznych (BusinessEurope, ETUC, SGIeurope i SMEunited), w obecności Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej KE ds. Zatrudnienia Joost Korte, podpisali siódmy Roboczy Program Europejskiego Dialogu Społecznego na lata 2022-2024.

Celem takich programów, wypracowywanych wspólnie przez partnerów społecznych od prawie 20 lat i wspieranych w ich realizacji przez Komisję Europejską, jest wzmacnianie autonomicznego dialogu społecznego na poziomie europejskim i narodowym, zarówno dialogu dwu- jak i trójstronnego.

Merytoryczne priorytety obecnego 7. Programu to:

  1. 1. Telepraca i prawo do bycia offline (telework and right to disconnect), obejmujące w obliczu postępującej cyfryzacji pracy m.in. takie zagadnienia jak: praca hybrydowa, prawo do bycia offline, organizacja pracy i zarządzanie pracownikami online, zachowanie równowagi pomiędzy pracą i życiem prywatnym, ochrona danych pracowników. Instrumentem realizacji będzie tu aktualizacja porozumienia nt. pracy zdalnej jeszcze z 2002 r. i prawdopodobne przyjęcie przez KE nowej dyrektywy na ten temat.
  2. Zielona transformacja (green transition), uwzględniająca wzajemnie powiązane kwestie dekarbonizacji procesów gospodarczych i gospodarki o charakterze zamkniętym (circular) oraz cyfryzacji, która powinna wspierać tę transformację. Jej skala i tempo wymagają skutecznego włączania się partnerów społecznych dla zapewnienia sprawiedliwej transformacji dla wszystkich. Instrumentem realizacji tego priorytetu będzie szeroki zakres podejmowanych konkretnych akcji.
  3. Zatrudnienie młodzieży (youth employment), która jest grupą najbardziej dotkniętą skutkami kolejnych kryzysów gospodarczych oraz pandemii Covid-19. Poprawa możliwości zatrudnienia i jego warunków, zapewnienie odpowiednich umiejętności w warunkach różnych form zatrudnienia i zwiększenia jego bezpieczeństwa. W sytuacji trwającego w 2022 r. Europejskiego Roku Młodzieży i organizowanych w jego ramach licznych działań, ich podsumowaniem będzie organizacja konferencji dla przedstawienia najlepszych praktyk w tym zakresie.
  4. Prywatność i nadzór związane z pracą (work related privacy and survillance), które to aspekty nabierają szczególnego znaczenia w obliczu coraz bardziej powszechnego wykorzystywania w pracy narzędzi cyfrowych i równoległego gromadzenia danych osobowych. Nadzór i kontrola powinny być stosowane w uzasadnionych sytuacjach tak, aby zapewniać maksymalny poziom prywatności zatrudnionych. Kwestie te zostały mocno zaakcentowane w przyjętym w roku 2021 Porozumieniu autonomicznym partnerów społecznych nt. cyfryzacji. Zadaniem partnerów społecznych jest obecnie odpowiednie nadzorowanie jego wdrażania i w tym celu zostanie zorganizowana konferencja.
  5. Doskonalenie dopasowywania umiejętności (improving skills matching in Europe) w związku z koniecznością ich szybkich zmian (upskilling and reskilling) w obliczu trwającego procesu ‘podwójnej’ transformacji (zielonej i cyfrowej). Partnerzy społeczni powinni wzajemnie zadbać o odpowiedni dostęp pracowników do szkoleń i w tym celu zorganizowana zostanie wspólna konferencja upowszechniająca dobre praktyki z poszczególnych krajów członkowskich UE i w różnych sektorach.
  6. Rozbudowa potencjału partnerów społecznych (capacity building), których aktywność pozwoliła ograniczyć negatywne skutki kryzysu związanego z pandemią Covid-19. Europejska Rada ds. Dialogu Społecznego oceni istniejące liczne projekty z tej dziedziny realizowane na poziomie europejskim i wykorzystywane instrumenty. Co więcej, europejscy partnerzy społeczni będą współdziałać na rzecz wzmocnienia potencjału organizacji na szczeblu krajowym, w tym w krajach kandydujących oraz we współpracy z krajami trzecimi. W tym celu utworzona będzie specjalna grupa robocza w ramach RDS dla identyfikacji problemów we wdrażaniu istniejących już porozumień autonomicznych, jak również zapewnienia finansowania dla wzmacniania potencjału partnerów społecznych w wybranych krajach (organizowanie seminariów, szkoleń, centrów informacji czy funduszy na tłumaczenia). Warto podkreślić, że ten ostatni priorytet jest kontynuacją działań z poprzedniego okresu i powinien mieć też istotne znaczenie dla wzmocnienia potencjału partnerów społecznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym również w Polsce.

 

Przyjęcie siódmego Roboczego Programu Europejskiego Dialogu Społecznego na lata 2022-2024 wpisuje się dobrze w kontekst podjętej obecnie przez UE nowej inicjatywy nt. dialogu społecznego, której wyrazem ma być przyjęcie na jesieni 2022 roku dwóch znaczących dokumentów wypracowywanych od kilku miesięcy w konsultacjach z europejskimi partnerami społecznymi, którzy zgłaszają do nich liczne własne postulaty (jak np. utworzenie w każdym Departamencie Komisji Europejskiej stanowiska ds. dialogu społecznego celem ułatwienia partnerom społecznym bezpośrednich kontaktów w istotnych dla nich sprawach). Jednym z nich będzie Komunikat Komisji Europejskiej, który wytyczy nowe ramy dialogu społecznego na poziomie europejskim, w tym również sektorowego dialogu społecznego (na poziomie sektorów gospodarczych). Drugim równoległym dokumentem ma być przygotowywane Rozporządzenie Rady Europejskiej dotyczące wzmocnienia dialogu społecznego w krajach członkowski UE. Obydwa te dokumenty, wraz z przyjętym właśnie siódmym Programem Roboczym Europejskiego Dialogu Społecznego, stworzą niewątpliwie nowe ramy dla dialogu społecznego w skali europejskiej. Z nadzieją na rozwiązania korzystne dla obydwu głównych stron dialogu społecznego, tj. pracodawców i pracobiorców.

 

Link do Programu:

https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/reports_and_studies/2022-06-28_european_social_dialogue_programme_22-24_0.pdf


Andrzej Rudka, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan

Artykuł dla Brussels Headlines – newslettera europejskiego Konfederacji Lewiatan