Indeks Lewiatana. 60% firm optymistycznie ocenia przyszłość
19 kwietnia 2024

Indeks Lewiatana. 60% firm optymistycznie ocenia przyszłość

60% przedsiębiorców pozytywnie ocenia możliwości prowadzenia firmy w najbliższym czasie, w kontekście biznesowym. Gorsze są nastroje jeśli chodzi o prowadzenie firmy w kontekście zmian w prawie i działań administracji ponieważ przeważają opinie negatywne - wynika z kwietniowego badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator.

Przedsiębiorcy lepiej oceniają przyszłość niż ostatnie miesiące. 54% menedżerów firm uważa, że w ciągu ostatniego półrocza uległy pogorszeniu warunki prowadzenia działalności przy ocenie których szczególnie uwzględniano otoczenie regulacyjne i administracyjne.

Natomiast 40% pracodawców nie zauważyła znaczącej zmiany warunków. Tylko dla 6% firm one się poprawiły. Najbardziej krytycznie oceniają ostatnie półrocze firmy duże (70%). W przypadku przedsiębiorstw średnich ten odsetek wynosi 56%, a małych 52%.

Prowadzenie firmy w kontekście biznesowym

Natomiast nastroje przedsiębiorców dotyczące prowadzenia firmy w najbliższym czasie, w kontekście biznesowym, są zdecydowanie  korzystne – przeważa nastawienie pozytywne nad negatywnym. 60% przedsiębiorców ma pozytywne nastawienie, a 35% jest negatywnie usposobiona, 5% firm nie było w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Najbardziej optymistycznie postrzegają rzeczywistość menedżerowie z firm średnich (74%) i dużych (72%). Nieco gorzej widzą przyszłość  firmy małe (56%). Z badania widać wyraźnie, że nastroje przedsiębiorców zdecydowanie poprawiły się po ostatnich wyborach parlamentarnych i nadal są znacznie lepsze niż w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Prowadzenie biznesu w kontekście zmian w prawie

Niekorzystne są natomiast nastroje przedsiębiorców odnośnie prowadzenia firmy w kontekście zmian w prawie i działań administracji. Przeważa nastawienie negatywne nad pozytywnym (50% do 47%).

Tylko 47% firm ma pozytywne nastawienie, w tym 67% średnich, 62% dużych  i 40% małych.  50% firm obawia się o przyszłość (57% małych, 36% dużych oraz 30% średnich). Te nastroje są jednak o wiele lepsze niż w ostatnich kilku latach.

Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców „Indeks Biznesu”  przeprowadził w kwietniu br., na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców, CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

Na równości ekonomicznej kobiet i mężczyzn zyska społeczeństwo i gospodarka
07 marca 2024

Na równości ekonomicznej kobiet i mężczyzn zyska społeczeństwo i gospodarka

Stworzenie warunków, które umożliwią kobietom pełne wykorzystanie potencjału w sferze ekonomicznej mogłoby zwiększyć PKB Polski o 300 mld zł rocznie. Do 2030 roku PKB mógłby wzrosnąć o 9% gdyby lepiej wykorzystać potencjał kobiet na rynku pracy.

Międzynarodowy Dzień Kobiet to doskonała okazja, aby przypomnieć o sytuacji kobiet. Eksperci Światowego Forum Ekonomicznego szacują, że wyeliminowanie globalnej różnicy w szansach i partycypacji w obszarze ekonomicznym między kobietami i mężczyznami zajmie jeszcze 151 lat. Tymczasem na istniejących dysproporcjach wynikających z płci traci polska gospodarka i my jako społeczeństwo.

Kobiety są mniej aktywne zawodowo

– Mimo wzrostu partycypacji kobiet w rynku pracy są one nadal mniej aktywne zawodowo. W populacji pracujących w wieku 15-89 lat przeważają mężczyźni: wskaźnik zatrudnienia mężczyzn w tym wieku wynosi 64%, a w przypadku kobiet – niecałe 51% (dane BAEL za IV kwartał 2023 r.). Ponad 60% osób biernych zawodowo stanowią kobiety, które 10 razy częściej niż mężczyźni podają obowiązki rodzinne jako przyczynę nieposiadania i nieposzukiwania pracy. Dezaktywizacja zawodowa jednego z rodziców jest częstym zjawiskiem na naszym rynku pracy i zdecydowanie częściej dotyczy kobiet. Z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że tylko 62% matek dzieci w wieku 1-3 lat jest aktywnych zawodowo, podczas gdy w przypadku ojców odsetek ten wynosi 98% – mówi Nadia Kurtieva, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Mało kobiet w zarządach i radach nadzorczych

Jeszcze większe dysproporcję występują w udziale kobiet na stanowiskach decyzyjnych w firmach. Pod koniec 2022 roku kobiety stanowiły 17,2% władz 140 największych spółek giełdowych, przy czym  jedynie w 2,1% z nich pełniło funkcję prezeski zarządu (dane 30% Club Poland).

Tymczasem badania McKinsey & Company dowodzą, że stworzenie warunków, które umożliwią kobietom pełne wykorzystanie potencjału w sferze ekonomicznej mogłoby zwiększyć PKB Polski o 300 mld zł rocznie. Do 2030 polski PKB mógłby wzrosnąć o 9% gdyby lepiej wykorzystać potencjał kobiet na rynku pracy, m.in. zwiększyć wskaźnik zatrudnienia i ich reprezentację w sektorach o największej produktywności, jak przemysł czy technologia i komunikacja.

UE wprowadza kwoty i parytety

Ewolucyjna zmiana reprezentacji kobiet w zatrudnieniu i niwelowanie różnic ze względu na bariery strukturalne, będą odbywały się w niezwykle powolnym tempie, m.in. dlatego decydenci unijni wprowadzili minimalny próg udziału kobiet w organach decyzyjnych spółek. Do czerwca 2026 r. przynajmniej 40% członków organów zarządzających spółką lub 33% wszystkich stanowisk kierowniczych w spółkach giełdowych muszą obejmować osoby należące do niedostatecznie reprezentowanej płci. Stosowanie kwot i parytetów choć stanowi szybką ścieżkę zwiększenia partycypacji kobiet, to jednak nie rozwiązuje problemów polegających na stereotypowym postrzeganiu i dyskryminacji kobiet w życiu publicznym. Zaskakujące badanie Ipsos pokazuje, że 60% mężczyzn z pokolenia Z w 31 krajach uważa, że równość płci faworyzuje kobiety kosztem mężczyzn. Co więcej, pokolenie Z i Millennialsi mają większe tendencje do zgadzania się z tym, że mężczyzna, który pozostaje w domu, by opiekować się dziećmi, jest mniej męski (odpowiednio 25% i 27%) niż pokolenie X (20%) i Baby Boomersi (11%). Jest to szczególnie niepokojące z uwagi na fakt, że młodsze pokolenie jest postrzegane jako bardziej progresywne i przywiązujące uwagę do kwestii równości i różnorodności.

– Bez zmiany społecznej nie będziemy w stanie skutecznie walczyć z niedostateczną reprezentacją kobiet w sferze ekonomicznej. Dlatego tak ważne jest, aby angażować w ten proces interesariuszy z różnych sektorów publicznych i biznesowych oraz podnosić świadomość na temat istniejących barier i nierówności nie tylko 8 marca, ale każdego dnia – dodaje Nadia Kurtieva.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Nowy program dla firm edtech podniesie jakość  edukacji
05 marca 2024

Nowy program dla firm edtech podniesie jakość edukacji

Uruchomienie programu sektorowego dla firm z sektora edtech w formule zamówień przedkomercyjnych (PCP) - postuluje Rada ds. EdTech Konfederacji Lewiatan.

Zamówienia przedkomercyjne stanowią nową formułę finansowania badań i rozwoju, odmienną od tradycyjnego udzielania grantów na pojedyncze programy. Zamiast tego, jeden program może obejmować kompleksowe działanie badawcze składające się z portfolio programów, których zadaniem jest realizacja wspólnego celu. Taka formuła zapewnia większą elastyczność w reagowaniu na zmiany i wyzwania rynkowe.

Program mógłby skupić się na dwóch obszarach:

  • Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w edukacji: Tworzenie rozwiązań AI, które wzmacniają zielone kompetencje i rozwijają uzdolnienia uczniów.
  • Wykorzystanie rozwiązań Metaverse/XR w edukacji: Wspieranie tworzenia narzędzi edukacyjnych opartych na Metaverse/XR, które rozwijają kompetencje 4K (krytyczne myślenie, kreatywność, komunikacja, kooperacja).

– Program przyczyni się do stymulowania innowacji w edukacji przez wspieranie  tworzenia nowych, innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Wzmocnieni pozycję Polski na rynku edtech, bo pomoże polskim firmom edtech w rozwoju i ekspansji na rynki zagraniczne. Podniesie jakość edukacji w Polsce. Proponujemy jego uruchomienie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – przekonuje Adam Dżumaga, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Postulaty Rady ds. EdTech Lewiatana znajdziesz tutaj

 Konfederacja Lewiatan

 

Europejski rynek edtech w rozkwicie. Szansa dla polskich firm
19 lutego 2024

Europejski rynek edtech w rozkwicie. Szansa dla polskich firm

Europejski rynek edtech jest niezwykle dynamiczny i rośnie w tempie 14% rocznie. Do 2027 roku jego wartość ma się potroić i wynieść 60 mld dolarów. To ogromna szansa dla polskich firm edtech, które oferują innowacyjne i konkurencyjne rozwiązania edukacyjne – uważa Konfederacja Lewiatan.

Strategia ekspansji na kluczowe rynki

Program ekspansji zagranicznej powinien skupić się na 2-3 kluczowych rynkach UE o dużym potencjale dla polskich dostawców edtech.

– Polska ma szansę stać się jednym z najważniejszych graczy na europejskim rynku edtech. Uruchomienie programu ekspansji zagranicznej to kluczowy krok do osiągnięcia tego celu – mówi Adam Dżumaga, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Strategia ekspansji powinna obejmować:

  • badanie rynków zagranicznych: szczegółowa analiza demografii, systemów edukacyjnych, trendów technologicznych i konkurencji
  • współpracę z lokalnymi biurami handlowymi do nawiązywania kontaktów z klientami i partnerami na tych rynkach
  • misje gospodarcze: prezentacja oferty polskich firm edtech potencjalnym klientom podczas targów, konferencji i innych wydarzeń branżowych
  • współpracę z lokalnymi instytucjami: partnerstwo z agencjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami badawczymi, aby ułatwić wejście na nowe rynki.

Korzyści dla polskich firm edtech

Uruchomienie programu ekspansji zagranicznej przyniesie szereg korzyści dla polskich firm edtech, m.in.: wzmocnienie pozycji na rynkach zagranicznych, zwiększenie eksportu polskich rozwiązań edukacyjnych, czy promocję Polski jako lidera innowacji w edukacji

Międzynarodowe targi edtech w Polsce

Organizacja międzynarodowych targów edtech w Polsce to kolejny ważny element strategii ekspansji. Organizacja targów edtech to doskonała okazja do zaprezentowania naszych rozwiązań edukacyjnych szerokiej publiczności i nawiązania kontaktów z potencjalnymi klientami oraz partnerami zagranicznymi. Idealną do tego porą będzie polska Prezydencja w Radzie UE w pierwszej połowie 2025 roku.

Polska branża edtech rozwija się w imponującym tempie, a jej potencjał na arenie międzynarodowej jest ogromny. Aby w pełni wykorzystać tę szansę, Rada ds. EdTech Konfederacji Lewiatan postuluje uruchomienie programu sektorowego ukierunkowanego na ekspansję zagraniczną polskich firm z tego sektora.

Inicjatywy Lewiatana

Uruchomienie programu ekspansji zagranicznej oraz organizacja międzynarodowych targów edtech w Polsce to kluczowe kroki do osiągnięcia tego celu. Współpraca administracji i firm edtech w wypracowaniu i wdrożeniu właściwego programu wsparcia może zapewnić szybki i efektywny rozwój polskiej branży edtech, a tym samym przyczynić się do budowania silnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

Lewiatan podejmował już działania w tym zakresie w dialogu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Polską Agencja Innowacji i Handlu czy Centrum Govtech. Efektem tych działań był m.in. webinar na temat możliwości wejścia na rynek francuski firm z sektora edtech z Polski. Jesteśmy w trakcie ustalania kolejnych działań, w tym stoiska narodowego na wybranych targach kluczowych dla firm z sektora w 2024 r. i 2025 r.

Postulaty Rady ds. EdTech Lewiatana znajdziesz tutaj

 Konfederacja Lewiatan

 

Inwestycje w rozwiązania HR Tech przyspieszają
31 stycznia 2024

Inwestycje w rozwiązania HR Tech przyspieszają

Wzrost inwestycji w rozwiązania HR Tech w latach 2020 – 2023 w przypadku 40 proc. respondentów nie przekraczał 10 proc. Jednocześnie aż 47 proc. firm deklaruje, że wyniósł on między 11 a 50 proc, a 8 proc. mówi o wzroście ponad 50 proc. W 2024 odsetek firm planujących wzrost inwestycji w rozwiązania HR Tech na poziomie między 11 o 50 proc. spadł do 41 proc. – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Polskie Forum HR i Konfederację Lewiatan

Według danych DRAKE STAR szanowana wartość globalnego rynku HR Tech wyniosła w 2023 roku ponad 35 mld USD. W Polsce rynek ten również rośnie i z każdym rokiem wychodzi z coraz bogatszą ofertą dla pracodawców.

Pandemia pobudziła cyfryzację firm

W edycji rankingu indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) w roku 2022 Polska plasowała się na 24. miejscu wśród 27 państw członkowskich UE. Według tego samego raportu jedynie 40% firm w Polsce osiąga co najmniej podstawowy poziom wykorzystania technologii cyfrowych (średnia UE: 55%). Dane te pokazują z jakimi zaległościami w zakresie wdrażania nowych technologii mamy do czynienia. Pandemia nie pozostawiła pracodawcom wyboru i znacznie przyspieszyła proces cyfryzacji. Praca zdalna wymusiła wdrożenie wielu rozwiązań technologicznych, które do tej pory nie były priorytetem.

– W 2020 roku rozpoczął się prawdziwy boom na rynku narzędzi wspierających komunikację i zdalne zarządzanie przedsiębiorstwem. Firmy wdrażały rozwiązania ułatwiające rekrutację i onboarding pracowników, zarządzanie zespołami rozproszonymi, elektroniczny obieg dokumentów i wiele innych rozwiązań w obszarze HR Tech, które pozwoliły firmom przystosować się do nowej rzeczywistości – mówi Michał Młynarczyk, członek zarządu Polskiego Forum HR.

Jak wynika z ankiety zrealizowanej przez Polskie Forum HR i Konfederację Lewiatan wzrost inwestycji w rozwiązania HR Tech w latach 2020 – 2023 w przypadku 40 proc. respondentów nie przekraczał 10 proc. Jednocześnie aż 47 proc. firm deklaruje, że wzrost ten wyniósł między 11 a 50 proc, a 8 proc. mówi o wzroście ponad 50 proc.

Rośnie popyt na nowoczesne technologie

– Od 2023 obserwujemy pewne wyhamowanie inwestycji w obszarze ITC, co jest wynikiem wysokiej niestabilności gospodarczej i geopolitycznej. Niemniej jednak do 2030 roku według szacunków DRAKE STAR średnioroczny globalny wzrost rynku HR Tech wynosić będzie 9,4 proc. Inwestorzy nadal traktują technologie HR jako kluczowy obszar zainteresowania. Popyt na nowoczesne technologie, które usprawniają procesy w miejscu pracy i poprawiają ogólne doświadczenia pracowników od rekrutacji aż po emeryturę, cały czas rośnie – mówi Przemek Kadula, członek zarządu Polskiego Forum HR.

Ten spadek dynamiki obserwujemy również w prognozach inwestycyjnych na 2024 gdzie odsetek firm planujących wzrost inwestycji w rozwiązania HR Tech na poziomie między 11 o 50 proc. spadł do poziomu 41 proc., przy czym żaden z respondentów nie wskazał, że ten wzrost będzie wyższy niż 50 proc.

Priorytetem cyfryzacja procesów kadrowych

Rozwiązania z grupy HR automation, czyli cyfryzacja procesów kadrowych, rozliczania czasu pracy, urlopów, nieobecności, elektroniczny obieg dokumentów, zautomatyzowane naliczanie i wypłaty wynagrodzeń, w tym też tzw. wynagrodzenia na życzenie będą obszarami, w które najczęściej inwestować będą pracodawcy. Następne w kolejności są narzędzia wspierające rozwój pracowników, czyli różnego rodzaju platformy elearningowe oferujące nie tylko wystandaryzowane programy rozwojowe, ale też takie szyte a miarę, uwzględniające indywidualną kulturę organizacyjną pracodawcy.

 O ankiecie

Ankieta zrealizowana została w grudniu 2023 roku. Wzięło w niej udział 53 respondentów.

Podział odpowiedzi z uwagi na wielkość firmy: 0 – 10 pracowników – 8%; 11 – 50 pracowników – 8%; 51 – 250 pracowników – 25%; powyżej 250 pracowników – 60%.

Podział na sektory: przemysł 15%; handel detaliczny i hurtowy 8%; agencje zatrudnienia / usługi HR 45%; inne usługi dla biznesu 19%; pozostałe 13%.

 Konfederacja Lewiatan

 

Indeks Lewiatana. Firmy lepiej oceniają przyszłość niż ostatnie półrocze
23 stycznia 2024

Indeks Lewiatana. Firmy lepiej oceniają przyszłość niż ostatnie półrocze

61% menedżerów zarządzających firmami przyznaje, że w ciągu ostatniego półrocza warunki prowadzenia działalności uległy pogorszeniu. Znacznie lepiej przedsiębiorcy oceniają przyszłość. Pozytywne nastawienie dotyczące prowadzenia firmy w kontekście biznesowym ma 59% menedżerów, a w kontekście zmian w prawie 60% - wynika ze styczniowego badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator.

34% firm nie zauważyło znaczącej zmiany warunków prowadzenia biznesu w ostatnich sześciu miesiącach, przy ocenie których szczególnie uwzględniano otoczenie regulacyjne i administracyjne. 5% firm dostrzegło poprawę. Najbardziej pesymistycznie oceniają minione sześć miesięcy firmy duże (74% negatywnych odpowiedzi). Warunki prowadzenia biznesu pogorszyły się też dla 62% małych firm i 56% średnich.

Prowadzenie firmy w kontekście biznesowym

Natomiast nastroje przedsiębiorców dotyczące prowadzenia firmy w najbliższym czasie, w kontekście biznesowym, są zdecydowanie  korzystne – przeważa nastawienie pozytywne nad negatywnym. 59% przedsiębiorców ma pozytywne nastawienie, a 38% jest negatywnie usposobiona, 3% firm nie było w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Najbardziej optymistycznie postrzegają rzeczywistość menedżerowie z firm średnich – 73%. W przypadku firm dużych odsetek ten wyniósł 68%, a małych 55%.

Prowadzenie biznesu w kontekście zmian w prawie

Jeszcze bardziej korzystne są nastroje przedsiębiorców odnośnie prowadzenia firmy w kontekście zmian w prawie i działań administracji. 60% przedsiębiorstw ma pozytywne nastawienie, w tym 67% średnich, 66% dużych  i 58% małych.  35% firm obawia się o przyszłość (37% małych, 30% dużych oraz 27% średnich).

Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców „Indeks Biznesu”  przeprowadził w styczniu br., na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców, CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

 

Postulaty podatkowe ważne dla firm
04 stycznia 2024

Postulaty podatkowe ważne dla firm

Poprawienie przepisów dotyczących podatku u źródła, raportowania schematów podatkowych, zagranicznych jednostek kontrolowanych oraz zmiany w zakresie limitu kosztów finansowania dłużnego – proponuje Konfederacja Lewiatan.

– Obowiązujące przepisy o poborze podatku u źródła są jednymi z najbardziej nieprecyzyjnych i niejasnych na świecie. Na problem ten zwracają uwagę firmy oraz inwestorzy zagraniczni, którzy rozważają ulokowanie swoich przedsiębiorstw w Polsce. Konieczna jest korekta tych przepisów oraz przygotowanie we współpracy z biznesem objaśnień podatkowych, dających jasne dyrektywy w jaki sposób je stosować. Obecne regulacje powodują liczne spory z organami podatkowymi, które rozstrzygane są w sądach administracyjnych – mówi Przemysław Pruszyński, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Korekta przepisów o raportowaniu schematów podatkowych

Także przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych są jednymi z najbardziej restrykcyjnych i niejasnych w UE. Polskie regulacje MDR, choć stanowią implementację unijnej dyrektywy DAC6, mają znacznie większy zakres. Ustawodawca poszerzył stosowanie przepisów MDR m.in. o schematy krajowe oraz podatki inne niż bezpośrednie (np. w zakresie VAT czy akcyzy).

W Polsce zgodnie z art. 80f kodeksu karnego skarbowego za brak raportowania lub nieterminowe składanie informacji grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych, czyli aktualnie ponad 34,5 mln zł, co jest jednym z najwyższych pułapów kar przewidzianych w UE. Bardzo dotkliwe kary przy jednoczesnym ogólnym skomplikowaniu i nieprecyzyjności przepisów powodują nadmierne raportowanie  przez polskich podatników.

– Konieczna jest korekta przepisów o raportowaniu schematów podatkowych poprzez uspójnienie ich z dyrektywą DAC6 (w tym: w zakresie sankcji określonych proporcjonalnie do przewinienia, listy cech, rodzajów raportowanych podatków, ograniczenia do schematów transgranicznych) oraz przygotowanie we współpracy z biznesem dodatkowych objaśnień podatkowych, dających jasne rekomendacje w jaki sposób stosować te przepisy w konkretnych sytuacjach biznesowych – dodaje Przemysław Pruszyński.

Korekta przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych

1 stycznia 2022 r. zostały wprowadzone zmiany do wcześniej obowiązujących przepisów ustawy o CIT zawierających definicję zagranicznej jednostki kontrolowanej. Była to jedna z wielu regulacji wprowadzonych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Przepisy te były już wcześniej krytykowane za nadmierną kazuistykę, wysoki poziom skomplikowania, brak precyzji, czy nakładanie na podatników dodatkowych obowiązków polegających na szczegółowej weryfikacji działalności i rozliczeń podatkowych jednostek zależnych w państwie ich rezydencji podatkowej. Ustawodawca zdecydował się wprowadzić zasadę, zgodnie z którą definicja ZJK została rozszerzona o warunek posiadania przez podatnika 50% praw głosów lub udziału w kapitale jednostki wspólnie z innymi polskimi rezydentami podatkowymi, nawet jeśli nie są oni powiązani z podatnikiem.

Zmiany w zakresie limitu kosztów finansowania dłużnego (podatkowa EBIDTA)

Od początku 2022 r. wprowadzono też modyfikację wzoru do wyliczenia kosztów finansowania dłużnego z art. 15c ustawy o CIT, z której wprost wynika brak możliwości sumowania kwoty 3 mln zł i 30 proc. tzw. podatkowej EBITDA. Nowe brzmienie przepisu art. 15c ustawy o CIT zostało negatywnie odebrane przez podatników, ponieważ mogą oni obecnie zaliczyć koszty finansowania dłużnego do kosztów uzyskania przychodów w kwocie odpowiadającej mniejszej z ww. wartości.

– Uważamy, że wyłączenie zmodyfikowaną regulacją możliwości (aprobowanej przez NSA) stosowania limitu równego 3 mln zł i 30% podatkowej EBITDA stanowi istotne obciążenie dla firm i ogranicza ich rozwój. Należy podnieść limit kwotowy z art. 15c ustawy o CIT, do którego nie stosuje się ww. ograniczenia. Kwota 3 mln zł jest bardzo mała zważywszy na efekty inflacji w Polsce w ciągu ostatnich lat przekładające się na wyższe koszty finansowania. Poza tym, górna granica limitu w dyrektywie 2016/1164 ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (dyrektywa ATAD), określona została na 3 mln euro, czyli ponad czterokrotnie wyższej. Postulujemy podniesienie kwoty limitu do wartości dopuszczonej przez unijną dyrektywę – podkreśla Przemysław Pruszyński.

Konfederacja Lewiatan

Indeks Lewiatana. Nowy rząd będzie przychylny przedsiębiorcom
09 listopada 2023

Indeks Lewiatana. Nowy rząd będzie przychylny przedsiębiorcom

Ponad trzy czwarte przedsiębiorców jest przekonanych, że nowy rząd poprawi standardy stanowienia prawa i niezawisłości sądów. 76% uważa, że będzie przychylny firmom, 55% spodziewa się, że dzięki niemu znacznie wzrosną inwestycje prywatne – wynika z październikowego badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator.

77% przedsiębiorców wierzy, że nowy rząd poprawi standardy stanowienia prawa i niezawisłości sądów, przeciwnego zdania jest 20% firm. Najbardziej optymistycznie nastawione są w tej kwestii przedsiębiorstwa małe (79%) i średnie (75%). Mniejszymi optymistami są firmy duże (66%).

76% przedsiębiorców twierdzi, że rząd Donalda Tuska będzie przychylny sprawom firm. Nie zgadza się z tym poglądem tylko 22% respondentów. W dobrą wolę rządu wierzą zarówno firmy duże i małe  (76%),  jak i średnie (75%).

55% pytanych firm jest przekonanych, że dzięki nowemu rządowi znacznie wzrosną inwestycje firm prywatnych,  ale 41% nie jest jednak o tym przekonanych. W przyspieszenie inwestycji najbardziej wierzą firmy średnie (59%). W przypadku firm małych i dużych odsetek wynosi  54%.

Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców „Indeks Biznesu”  przeprowadził w październiku br., na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców, CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

 

Dwie organizacje przedsiębiorców z Ukrainy w BusinessEurope
02 października 2023

Dwie organizacje przedsiębiorców z Ukrainy w BusinessEurope

Unia Ukraińskich Przedsiębiorców i Federacja Pracodawców Ukrainy uzyskały od 1 października br. status obserwatorów w BusinessEurope, przynajmniej do końca 2025 roku, z możliwością jego przedłużenia do czasu wybrania jednej z organizacji na pełnego członka.

To efekt zakończonego właśnie procesu selekcji najbardziej reprezentatywnych kandydatów z Ukrainy, w którym bardzo aktywny udział brali przedstawiciele Konfederacji Lewiatan, a przede wszystkim prezydent Maciej Witucki jako wiceprezydent BusinessEurope ds. współpracy z Ukrainą.

– W czasie toczącej się wojny w Ukrainie szczególnie ważne jest wspieranie ukraińskich firm, nawiązywanie współpracy z tamtejszym biznesem. Mamy świadomość, że dziś bardzo wiele środowisk, organizacji, firm, nie tylko w Polsce, myśli o odbudowie Ukrainy, także tej infrastrukturalnej. Wiele z nich ma już kontakty z Ukrainą, inne dopiero szukają partnerów. Udział dwóch ukraińskich organizacji pracodawców w wielu pracach BusinessEurope pozwoli na zacieśnienie wzajemnych więzi, lepsze zrozumienie potrzeb tamtejszych firm. Ale jest również wyrazem poparcia europejskiego biznesu dla kandydatury Ukrainy w jej drodze do członkostwa w UE – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan, wiceprezydent BusinessEurope, specjalny wysłannik ds. współpracy z Ukrainą.

Unia Ukraińskich Przedsiębiorców (SUP/UUE) jest stosunkowo młodą (2016), dynamicznie rozwijającą się organizacją, która skupia ponad 1000 przedsiębiorstw przede wszystkim z nowszych sektorów gospodarki (http://sup.org.ua/en/mission). Federacja Pracodawców Ukrainy (FRU/FEU) to najliczniejsza organizacja przedsiębiorców Ukrainy (2001), reprezentująca ją w Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE) przy Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) w Genewie (https://fru.ua/en/). Jako obserwatorzy, jeszcze bez pełnych praw członkowskich, organizacje te będą mogły uczestniczyć w wielu aktywnościach BE – największej organizacji biznesu w Europie.

W roku 2022 Lewiatan nawiązał ściślejszą współpracę z kilkoma organizacjami przedsiębiorców Ukrainy, w tym obydwoma wymienionymi wyżej i będzie je aktywnie wspierał w przygotowaniach do pełnego członkostwa w BE oraz szerzej w procesie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Dyrektor generalna SUP, Kateryna Glazkowa będzie gościem najnowszej edycji EFNI 2023 w Sopocie.

Konfederacja Lewiatan

 

Milionowe straty firm energetycznych [+MP3]
26 września 2023

Milionowe straty firm energetycznych [+MP3]

Ponad 2 mld zł mogą stracić te firmy energetyczne, które nie mają obowiązku przedkładania taryf na sprzedaż prądu do Urzędu Regulacji Energetyki w celu ich zatwierdzenia.

Wysłuchaj komentarza ekspertki:

Tzw. rozporządzenie taryfowe dla energii elektrycznej nakłada na sprzedawców nowy obowiązek obniżenia cen energii, ale nie przewiduje rekompensat za udzielone odbiorcom upusty – alarmuje Lewiatan.

System rekompensat tj. pokrycia kosztów obniżenia i zamrożenia cen energii elektrycznej dla sprzedawców ulega często zmianom, które są chaotyczne, niedopracowane i niekonsultowane z branżą energetyczną, co przynosi negatywne skutki dla firm. Przykładem takiej regulacji jest ostatnia rewizja tzw. rozporządzenia taryfowego dla energii elektrycznej.

Nakłada ono obowiązek obniżenia należności w rozliczeniach za prąd w 2023 r. (a więc z mocą wsteczną) między przedsiębiorstwem obrotu a odbiorcą w przypadku, gdy ten ostatni spełni jeden ze wskazanych warunków. Warto zauważyć, że rozporządzenie taryfowe dotyczy tych przedsiębiorstw obrotu, które zgodnie z przepisami są zobowiązane do przedłożenia prezesowi URE taryfy do zatwierdzenia. Są jednak takie firmy, które nie podlegają temu obowiązkowi, a zatem wątpliwym jest czy zawarte w nim przepisy w ogóle ich dotyczą.

Największym problemem jest jednak fakt, że rozporządzenie nie przewiduje rekompensat za udzielone odbiorcom energii upusty, co będzie skutkowało ogromnymi stratami finansowymi przedsiębiorstw energetycznych niepodlegającym obowiązkowi przedłożenia taryfy do zatwierdzenia. Treść rozporządzenia nie tylko przyczyni się do strat finansowych firm, ale także zagraża bezpieczeństwu prawnemu, ponieważ przepisy zostały przyjęte z pogwałceniem standardów legislacyjnych, bez prawidłowej podstawy prawnej (na co wskazuje w uwagach Rządowe Centrum Legislacji) oraz z naruszeniem przepisów Konstytucji RP – mówi Paulina Grądzik, ekspertka Lewiatana.

Konfederacja Lewiatan apeluje o uchylenie rozporządzenia. Zwróciła się też do ministra klimatu i środowiska z propozycją spotkania w celu omówienia problemów wynikających z treści rozporządzenia. Pismo to pozostaje  bez odpowiedzi.

– Mamy jednak nadzieję, że prawa i interesy przedsiębiorców zostaną wzięte pod uwagę, a przepisy zostaną zmienione – dodaje Paulina Grądzik.

Wątpliwości budzi również tryb nowelizacji rozporządzenia. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji dokument pojawił się 7 września, dając Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, zobowiązanego przez Prawo energetyczne do wydania opinii w sprawie rozporządzenia, mniej niż dobę. Rozporządzenie zostało podpisane przez ministra klimatu i środowiska już 9 września, niedługo później wchodząc w życie.

Konfederacja Lewiatan