Lewiatan zorganizował wizytę przedstawicieli Unii Ukraińskich Przedsiębiorców w Brukseli
12 stycznia 2024

Lewiatan zorganizował wizytę przedstawicieli Unii Ukraińskich Przedsiębiorców w Brukseli

Konfederacja Lewiatan zorganizowała wizytę przedstawicieli Unii Ukraińskich Przedsiębiorców (SUP) w Brukseli. Podczas spotkań z unijnymi interesariuszami omówiono wyzwania oraz szanse związane z akcesją Ukrainy do UE z perspektywy biznesu, a także możliwości dalszego rozwoju współpracy między europejskimi i ukraińskimi przedsiębiorcami.

W dniach 8-10 stycznia odbyła się wizyta przedstawicieli Unii Ukraińskich Przedsiębiorców w Brukseli. SUP to jedna z dwóch ukraińskich organizacji pracodawców, która uzyskała status obserwatora w BusinessEurope. Prezydent Maciej Witucki jako wiceprezydent BusinessEurope ds. współpracy z Ukrainą odpowiada za rozwój relacji między biznesem europejskim i ukraińskim, w tym za współpracę z najbardziej reprezentatywnymi organizacjami ukraińskich przedsiębiorców i pracodawców.

W ramach wizyty delegacja SUP wzięła udział w spotkaniach z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Tematami rozmów z dyrekcją generalną odpowiedzialną za prowadzenie unijnej polityki sąsiedztwa i rozszerzenia (DG NEAR) oraz dyrekcją generalną ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) były m.in. wyzwania związane z akcesją Ukrainy do UE z perspektywy biznesu, a także możliwości dalszego wsparcia Ukrainy oraz zaangażowania w odbudowę tego kraju w obliczu przedłużającej się wojny.

Przedstawiciele SUP spotkali się również z posłami do Parlamentu Europejskiego Elżbietą Łukacijewska oraz Adamem Jarubasem. Podczas spotkania podkreślono konieczność wsparcia dla Ukrainy, w tym biznesu, na drodze jej akcesji do Unii Europejskiej.

Ważnym punktem wizyty było spotkanie z Prezydentem Grupy Pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, Stefanem Mallią, który wyraził wsparcie dla ukraińskiego biznesu oraz chęć rozwijania współpracy z ukraińskimi organizacjami przedsiębiorców i pracodawców.

Przedstawiciele SUP spotkali się również z dyrektorkami brukselskich biur szwedzkiej i fińskiej federacji pracodawców. Tematem rozmów była działalność organizacji pracodawców na poziomie unijnym oraz potencjał współpracy między europejskimi i ukraińskimi przedsiębiorstwami.

Ze strony Konfederacji Lewiatan w spotkaniach wzięli udział Maciej Witucki, Andrzej Rudka, Kinga Grafa oraz Luana Żak.

Premier obiecał ułatwienia dla przedsiębiorców
12 grudnia 2023

Premier obiecał ułatwienia dla przedsiębiorców

fot. Kancelaria Sejmu

Podczas expose wygłoszonego w Sejmie Donald Tusk zapowiedział realizację obietnic przedwyborczych, w tym adresowanych do przedsiębiorców.

– To było expose męża stanu, lidera, przywódcy – osoby, która potrafi wyjść poza polskie podwórko i zobaczyć silną Polskę w Europie i na świecie – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Relacje z Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi, sąsiadami, walkę o międzynarodową pomoc Ukrainie – to bierze premier na swoje barki. Widać, że ministrowie jego rządu mieli dużą autonomię. Czekamy na ich działania, chociaż wiele propozycji padło już teraz. Ważne, że premier widzi, że wsparcie socjalne dla najsłabszych jest potrzebne, ale jednocześnie powołuje Radę Fiskalną, która będzie patrzeć ministrom na ręce i kontrolować wydatki.

– Co ważne, ten rząd będzie dostrzegał także przedsiębiorców. W expose premiera znaleźli kilka konkretów. Na uwagę zasługują szczególnie  PIT kasowy, czy urlop dla przedsiębiorców. Czekamy jednak z niecierpliwością na więcej szczegółów.

Cieszy nas, że Donald Tusk zapowiedział również skrócenie czasu kontroli mikroprzedsiębiorców.  Po jego wystąpieniu jest poważna nadzieja na przywrócenie normalnego dialogu społecznego, gdzie każdy z partnerów ma równe szanse i obowiązki – dodaje Maciej Witucki.

 Konfederacja Lewiatan

 

Program prac Komisji Europejskiej na kolejny rok – co w nim znajdziemy?
27 października 2023

Program prac Komisji Europejskiej na kolejny rok – co w nim znajdziemy?

fot. EC - Audiovisual Service

W październiku Komisja Europejska przyjęła program prac na 2024 r., w którym sporo miejsca poświęciła uproszczeniu przepisów obowiązujących przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej. Plan działań obejmuje m.in. środki mające na celu realizację zobowiązania przewodniczącej KE do ograniczenia wymogów sprawozdawczych o 25% na poziomie europejskim. Czy proponowane działania przyczynią się do zwiększenia długoterminowej konkurencyjności UE?

Komisja Europejska zaprezentowała program prac na 2024 r., w którym przedstawiła propozycje działań na kolejne miesiące. W planie podkreślono, że ponad 90% zobowiązań zawartych w wytycznych politycznych z 2019 r. zostało już zrealizowane i biorąc pod uwagę to, że do wyborów europejskich pozostało kilka miesięcy, zaproponowane inicjatywy mają służyć realizacji celów, które nie zostały jeszcze urzeczywistnione. Jednym z nich jest ograniczenie wymogów sprawozdawczych dla MŚP, których obecna ilość stanowi dla nich nadmierne obciążenie i może negatywnie wpłynąć na ich konkurencyjność.

Jak Ursula von der Leyen wskazała już w swoim orędziu o stanie Unii, Komisja planuje zatem na koniec swojego obecnego mandatu podjąć próbę redukcji wymogów sprawozdawczych o 25% na poziomie europejskim. Podkreślono, że KE zaproponowała już inicjatywy, które mają ulżyć europejskim MŚP – na przykład: reforma unijnego kodeksu celnego, która ma przynieść handlowcom około 2 miliardy euro oszczędności, a także zmiana przepisów dotyczących badań statystycznych, która z kolei ma przyczynić się do zmniejszenia kosztów – w tym dla MŚP – o 450 mln euro.

W programie prac na 2024 r. przedstawiono kolejnych 26 propozycji uproszczeń, które zakładają m.in. skonsolidowanie nakładających się obowiązków, zmniejszenie liczby przedsiębiorstw objętych wymogami, przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów czy zwiększenie cyfryzacji procesów administracyjnych. Dla przykładu planowane są zmiany w dyrektywie ws. sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) – będzie ona obejmowała mniej przedsiębiorstw, a także zostanie przesunięty termin jej stosowania dla poszczególnych sektorów, aby przedsiębiorstwa miały więcej czasu na dostosowanie się do nowych wymagań.

Ponadto, Komisja ogłosiła zaproszenie do składania uwag dotyczące uciążliwych wymogów sprawozdawczych, potwierdzając w ten sposób swój zamiar rozszerzenia prac w tym zakresie. KE podkreśla jednak, że celem inicjatywy nie leży całkowite wyeliminowanie obowiązków sprawozdawczych, lecz ich racjonalizacja przez usunięcie zbędnych, zdublowanych lub nieaktualnych obowiązków, nieefektywnych rozwiązań pod względem częstotliwości lub terminów składania sprawozdań czy nieodpowiednich metod zbierania danych.

Obiecującą inicjatywą, która znalazła się w programie prac jest również propozycja powołania pełnomocnika UE ds. MŚP, który we współpracy z zainteresowanymi stronami ma przeanalizować funkcjonujące już przepisy pod kątem ich sprawności, a także zapewnić, że kolejne inicjatywy będą przyjazne dla przedsiębiorstw. Pełnomocnik ten będzie składał sprawozdania bezpośrednio przewodniczącej KE oraz będzie brał udział w posiedzeniach Rady ds. Kontroli Regulacyjnej oceniając inicjatywy legislacyjne pod kątem ich potencjalnego wpływu na przedsiębiorstwa.

Europejski biznes z pewnym optymizmem przyjął propozycje zawarte w programie prac KE. Należy podkreślić, że jest to istotny krok w kierunku ograniczenia obciążeń sprawozdawczych dla przedsiębiorstw, jednak konieczne jest przygotowanie ambitniejszej strategii, która przywróci przyjazne warunki prowadzenia biznesu w Europie. MŚP są szczególnie narażone na koszty wynikające z przepisów, m.in. ze względu na ich ograniczone zasoby ludzkie i finansowe, i dlatego niezwykle istotne jest dążenie do tego, by przepisy legislacyjne były opracowywane również z uwzględnieniem perspektywy przedsiębiorstw.

Jak wiemy, małe i średnie przedsiębiorstwa są podstawą europejskiej gospodarki – stanowią one 99% wszystkich przedsiębiorstw w UE, zatrudniają około 100 milionów ludzi, a także wytwarzają ponad połowę europejskiego PKB. Jednak warunki prowadzenia biznesu w Europie, w porównaniu do innych regionów świata, stają się coraz trudniejsze zdaniem aż 55% MŚP do ich największych problemów należą obciążenia administracyjne lub przeszkody regulacyjne. Dlatego też konieczne jest stworzenie takiego otoczenia regulacyjnego, które przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, a także pomoże im przejść przez skutki ostatnich kryzysów.

Wydaje się również, że oprócz racjonalizacji przepisów legislacyjnych, istotne jest opracowanie kompleksowej strategii na rzecz dalszego pogłębiania integracji gospodarczej i likwidacji barier na rynku wewnętrznym. Niestety w orędziu o stanie Unii zabrakło wystarczającego podkreślenia znaczenia jednolitego rynku, zwłaszcza w kontekście rosnących tendencji protekcjonistycznych niektórych państw. Komisja Europejska musi zaproponować działania, które pogłębią jednolity rynek i zapobiegną dalszej jego fragmentacji. Z niecierpliwością będziemy czekać na sprawozdanie w sprawie przyszłości jednolitego rynku, które Enrico Letta ma przygotować na wniosek Rady Europejskiej.

Czy dotychczasowe propozycje faktycznie przyniosą ulgę europejskim przedsiębiorcom? Samo zauważenie problemu przez instytucje unijne jest już kierunkiem w dobrą stronę, jednak z pewnością, oprócz szumnych zapowiedzi, potrzebujemy długofalowej strategii oraz konkretnych propozycji, które będą również uwzględniały perspektywę biznesu. Bruksela ma informować o swoich postępach w osiągnięciu celu redukcji obciążeń o 25% – pierwszy raport ma pojawić się już w przyszłym roku.

Wydaje się jednak, że te kilkadziesiąt propozycji redukcji obciążeń zaprezentowanych w programie prac to kropla w morzu potrzeb MŚP – jak wskazał Prezydent BusinessEurope podczas EFNI, w ciągu ostatnich 5 lat na poziomie UE powstało 850 nowych obowiązków regulacyjnych skierowanych do przedsiębiorstw, obejmujących ponad 5000 stron prawodawstwa. Potrzebujemy więc bardziej ambitnych propozycji.


Luana Żak, ekspertka ds. UE, Przedstawicielstwo Lewiatana w Brukseli

Artykuł dla październikowego wydania Brussels Headlines

Jest nadzieja, że będzie lepiej
16 października 2023

Jest nadzieja, że będzie lepiej

Przed nowym rządem staną ogromne wyzwania gospodarcze. Przedsiębiorcy mają jednak nadzieję, że będzie lepiej. Oczekują, że zakończymy wojnę z Komisją Europejską i odblokujemy środki z KPO.

Komentarz Macieja Wituckiego, prezydenta Konfederacji Lewiatan

Wczoraj cała Polska zdała egzamin z demokracji, czego wyrazem jest imponująca frekwencja wyborcza, najwyższa w historii. Jeśli wyniki sondaży się potwierdzą, to jest nadzieja, że gospodarka zacznie się szybciej rozwijać, że zakończymy wojnę z Unią Europejską i odbudujemy naszą pozycję międzynarodową, że wreszcie  odblokujemy środki z KPO i do Polski popłyną  setki miliardów złotych.

Możemy się spodziewać zakończenia dalszego łamania praworządności, wygaszenia propagandowego konfliktu z Niemcami, naszym najważniejszym partnerem gospodarczym. Rosną szanse na przywrócenie równowagi między interesami „narodowych czempionów” a MŚP, które są prawdziwym kołem zamachowym gospodarki, gwarantem wzrostu i innowacyjności.

W ostatnich latach represyjność państwa i nadużywanie prawa nie zachęcały  do podejmowania ryzyka inwestycyjnego. Liczymy teraz na zmianę tego trendu. Inaczej grozi nam dramatyczne osłabienie ducha przedsiębiorczości.

Oczekujemy, że nowy rząd  przywróci zryczałtowaną składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Wraz z odebraniem absolutnej władzy polityków nad minimalnym wynagrodzeniem jest to warunek konieczny dla utrzymania przy życiu ogromnej liczby mikro firm będących przecież poligonem i wylęgarnią przyszłych polskich jednorożców.

Mamy też nadzieję na przywrócenie mechanizmów rynkowych i zwiększenie konkurencyjności w sektorze energetycznym, odblokowanie potencjału energetyki wiatrowej oraz odrodzenie dialogu społecznego i wiarygodności Rady Dialogu Społecznego.

Istotny jest także powrót ładu korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Kontrola przez państwo nie może oznaczać wyłączenia z zasad wolnego rynku, czy uczciwej konkurencji. Konieczne jest również wdrożenie spójnej polityki migracyjnej umożliwiającej sprowadzanie wykwalifikowanych pracowników spoza UE. Bez pracowników zza granicy nie mamy szans.

Konfederacja Lewiatan

 

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji szansą dla dużych firm
27 marca 2023

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji szansą dla dużych firm

fot. shutterstock

Pierwsze konkursy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji wystartują w drugim kwartale roku. Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji to narzędzia finansowe, które mają udzielać wsparcia regionom górniczym o największej intensywności emisji oraz regionom, w których najwięcej osób pracuje w sektorze paliw kopalnych.

Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji został wprowadzony w budżecie unijnym w celu łagodzenia skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu.

Składa się z trzech filarów:

 • Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST)
 • Gwarancji budżetowej InvestEU
 • Instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego (IPSP).

Dla przedsiębiorców najatrakcyjniejszym narzędziem będzie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, którego celem jest łagodzenie skutków podjętych już działań transformacyjnych w regionach węglowych, tj. skutków wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko.

Regiony węglowe w Polsce, które zostały objęte FST

Do otrzymania środków z FST niezbędne było opracowanie terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji przez poszczególne regiony węglowe. Plany te obejmują okres do 2030 roku i wskazują najbardziej dotknięte skutkami transformacji obszary, które powinny otrzymać największe wsparcie.

W Polsce wsparcie obejmie następujące obszary:

 • województwo wielkopolskie – ze wsparcia w ramach funduszu będą mogły skorzystać firmy zlokalizowane w Wielkopolsce Wschodniej (m. Konin, powiaty: koniński, kolski, turecki, słupecki)
 • województwo śląskie – ze wsparcia będą mogły skorzystać podmioty z podregionów: katowickiego, bielskiego, tyskiego, rybnickiego, gliwickiego, bytomskiego, sosnowieckiego
 • województwo dolnośląskie – program jest skierowany wyłącznie do obszaru dawnego województwa wałbrzyskiego (obejmuje 5 powiatów: wałbrzyski, kłodzki, świdnicki, ząbkowicki i dzierżoniowski)
 • województwo małopolskie – z funduszu będą mogły skorzystać podmioty prowadzące działalność w regionie Małopolski Zachodniej (powiaty: wadowicki, oświęcimski, olkuski, chrzanowski)
 • województwo łódzkie – o wsparcie z funduszu będą mogły ubiegać się firmy z obszaru górniczo-energetycznego w okręgu piotrkowsko-bełchatowskim.

Region śląski otrzymał najwięcej środków w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – 2,22 mld euro. Następne pod względem wysokości wsparcia są: region wałbrzyski w województwie dolnośląskim z kwotą 581,5 mln euro oraz Wielkopolska Wschodnia – 415 mln euro. Alokacje te będą przeznaczone na inwestycje jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz dla przedsiębiorców. Udział procentowy dofinansowania zależeć będzie od stopnia rozwoju regionu. Będzie to 50 proc. dla regionów lepiej rozwiniętych, 70 proc. dla regionów w okresie przejściowym i 85 proc. dla słabiej rozwiniętych. Na przykład w województwie śląskim będzie to 85 proc., a na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce – 70 proc..

Możliwości dofinansowania projektów

Środki z FST będą przyznawane jedynie w formie bezzwrotnych dotacji, co jest niezwykle atrakcyjne dla przedsiębiorców. W odróżnieniu od większości krajowych i regionalnych programów dotacyjnych, w ramach funduszu dotacje będą dostępne dla projektów inwestycyjnych bez wymogu wdrożenia innowacji.

FST jest częścią regionalnych programów na lata 2021-2027 poszczególnych województw. O wsparcie będą mogli ubiegać się wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność we wskazanych subregionach.

We wszystkich wybranych obszarach dofinansowanie można otrzymać na projekty związane m.in. z:

 • inwestycjami w zakresie podnoszenia konkurencyjności, wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla środowiska produktów czy dywersyfikacji działalności
 • internacjonalizacją i cyfryzacją działalności przedsiębiorstw (w niektórych regionach jako element uzupełniający do projektów)
 • poprawą efektywności energetycznej
 • inwestycjami w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym – GOZ
 • przeprowadzeniem prac B+R oraz z zakresu komercjalizacji wyników prac B+R
 • infrastrukturą B+R.

Pierwsze konkursy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w Wielkopolsce oraz na Dolnym i Górnym Śląsku wystartują już w drugim kwartale 2023 roku.

Zachęcamy do zapoznania się harmonogramem naborów (stan na 20 marca 2023 r.):

NABORY FST

Kontakt w Konfederacji Lewiatan:
Patrycja Kosińska
Departament Funduszy Unijnych i Edukacji Cyfrowej
e-mail: pkosinska@lewiatan.org

 

Zostań członkiem Global Gateway Business Advisory Group i miej wpływ na strategię UE
25 marca 2023

Zostań członkiem Global Gateway Business Advisory Group i miej wpływ na strategię UE

fot. European Union 2022

Konfederacja Lewiatan zachęca firmy oraz organizacje członkowskie działające w sektorach transportowym, energetycznym, cyfrowym, a także zajmujące się wzmacnianiem systemów opieki zdrowotnej, edukacji i badań naukowych do dołączenia do Global Gateway Business Advisory Group (BAG). Udział w BAG to możliwość wpływu na kierunek strategii szeroko rozumianej łączności Unii Europejskiej w skali globalnej.

Komisja Europejska uruchomiła możliwość wnioskowania o przyjęcie do Global Gateway Business Advisory Group (BAG). Do aplikowania zaproszone są wszystkie europejskie organizacje sektora prywatnego posiadające odpowiednie doświadczenie w sektorach objętych strategią konektywności Global Gateway, tj. w transporcie, energetyce, cyfryzacji, a także zajmujących się wzmacnianiem systemów opieki zdrowotnej, edukacji i badań naukowych na całym świecie. Aplikować mogą zarówno przedsiębiorstwa duże, jak i MŚP, a także stowarzyszenia handlowe i biznesowe.

Celem powołania BAG jest stworzenie forum dla wymiany poglądów pomiędzy sektorem prywatnym a Przewodniczącym Komisji Europejskiej lub właściwymi Komisarzami w odniesieniu do inwestycji przedsiębiorstw unijnych w obszarze szeroko rozumianej łączności w krajach poza UE. Zadaniem grupy będzie również wsparcie Komisji Europejskiej w zacieśnianiu współpracy z europejskim sektorem prywatnym w zakresie skutecznej realizacji strategii konektywności UE Global Gateway.

BAG ma liczyć 60 członków, którzy będą wybierani na okres trzech lat. Decyzja o przyjęciu do grupy będzie podejmowana przez Komisję Europejską. Pierwsze posiedzenie wysokiego szczebla grupy planowane jest już na II połowę 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat procesu aplikowania, znajdą Państwo na poniższych stronach internetowych:

Zgłoszenia należy przesyłać do 20 kwietnia 2023 r. do godziny 14.00 CET bezpośrednio na adres: EC-GGBAG@ec.europa.eu.

Inicjatywa Global Gateway – założenia

Zaprezentowana w 2021 roku inicjatywa Global Gateway to europejska strategia, której celem jest wsparcie budowy inteligentnych, czystych i bezpiecznych połączeń infrastrukturalnych w sektorach cyfrowym, energetycznym i transportowym oraz wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej, edukacji i badań naukowych w skali globalnej. W ramach inicjatywy Unia Europejska w latach 2021–2027 uruchomi inwestycje w krajach partnerskich o wartości do 300 mld euro w dziedzinie:

 • technologii cyfrowych
 • klimatu i energii
 • transportu
 • zdrowia
 • edukacji i badań naukowych.

Strategia Global Gateway pozwoli na realizację zrównoważonych projektów wysokiej jakości, które uwzględnią potrzeby krajów partnerskich i zapewnią trwałe korzyści społecznościom lokalnym. Inicjatywa umożliwi partnerom UE rozwój społeczny i gospodarczy, a także stworzy możliwości dla sektora prywatnego państw członkowskich UE w zakresie inwestowania i utrzymania konkurencyjności przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych standardów środowiskowych i norm pracy, a także należytego zarządzania finansami.

Global Gateway to wkład UE w globalną lukę inwestycyjną na świecie. Jest to strategia zgodna ze zobowiązaniem przywódców G-7 z czerwca 2021 r. do zainicjowania opartego na wartościach, wysokiej jakości i przejrzystego partnerstwa infrastrukturalnego, które ma sprostać globalnym potrzebom w zakresie rozwoju infrastruktury.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Komisja Europejska
Polski biznes słucha Lewiatana
09 grudnia 2022

Polski biznes słucha Lewiatana

Przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan dr Henryka Bochniarz, prezydent Maciej Witucki i doradca zarządu Lewiatana Jeremi Mordasewicz zostali uznani za autorytety najchętniej słuchane przez środowisko biznesowe w Polsce. Nasi eksperci znaleźli się w rankingu „Kogo słucha polski biznes?” 2022.

Ośrodek THINKTANK przy współpracy Instytutu Monitorowania Mediów (IMM) już po raz czwarty zbadał, czyj głos spośród ekonomistów, doradców biznesu oraz przedsiębiorców jest najchętniej słuchany przez środowisko biznesowe.

Wyniki rankingu „Kogo słucha polski biznes?” 2022 (w kolejności alfabetycznej)

Najczęściej słuchani ekonomiści (dwie osoby zdobyły tę samą liczbę punktów, dlatego jest na niej 11 osób)

 1. Leszek Balcerowicz
 2. Marek Belka
 3. Jakub Borowski
 4. Alicja Defratyka
 5. Bogusław Grabowski
 6. Jerzy Hausner
 7. Piotr Kuczyński
 8. Ignacy Morawski
 9. Witold Orłowski
 10. Andrzej Rzońca
 11. Paweł Wojciechowski

Najczęściej słuchani doradcy biznesu

 1. Jan Krzysztof Bielecki
 2. Janusz Czapiński
 3. Adrian Furgalski
 4. Mateusz Grzesiak
 5. Natalia Hatalska
 6. Piotr Mieczkowski
 7. Jowita Michalska
 8. Jeremi Mordasewicz
 9. Bolesław Rok
 10. Jacek Santorski

Najczęściej słuchani przedsiębiorcy i menedżerowie

 1. Rafal Baniak
 2. Henryka Bochniarz
 3. Rafał Brzoska
 4. Irena Eris
 5. Zbigniew Jagiełło
 6. Dominika Kulczyk
 7. Zygmunt Solorz
 8. Michał Sołowow
 9. Rafał Sonik
 10. Maciej Witucki

Kto jest autorytetem dla przedsiębiorców

THINKTANK szuka na potrzeby rankingu liderów opinii mających uznanie i wpływ na poglądy środowiska biznesowego w skali krajowej. Bada też, kto kształtuje postrzeganie przez biznes sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie oraz inspiruje przedsiębiorców do myślenia o najważniejszych wyzwaniach.

Specjaliści ds. analiz mediowych THINKTANK zweryfikowali prawie 667 tys. materiałów prasowych i internetowych, w których znalazły się wskazane przez Radę Ekspertów THINKTANK nazwiska z ostatnich dwunastu miesięcy.

Eksperci biznesowi są najbardziej aktywni w social mediach

Jak się okazuje, wyłonieni doradcy, ekonomiści i przedsiębiorcy w tym czasie swoją rozpoznawalność najmocniej budowali w kanałach social mediowych, w tym głównie na Twitterze. Social media stanowią aż 91 proc. wszystkich wzmianek.

Ranking wyłania autorytety biznesu w Polsce w trzech grupach: ekonomiści, doradcy biznesu, menedżerowie i przedsiębiorcy.

Jak zmieniła się hierarchia autorytetów polskiego biznesu od 2019 r.

Przystępując do opracowania rankingu, zespół THINKTANK chciał zbadać, czy i jak zmieniła się hierarchia autorytetów polskiego biznesu od 2019 r. W tym czasie trwała pandemia oraz rozpoczęła się wojna w Ukrainie, co wywołało kryzysy. Według THINKTANK w świadomości ludzi biznesu spowodowały one  niepewność i wzmocniły potrzebę opierania się na autorytetach. Zaspokajają ją przede wszystkim osoby znane, o ugruntowanej pozycji, występujące na kongresach, konferencjach i w najpopularniejszych mediach.  Zmiany na liście najczęściej słuchanych ekonomistów w stosunku do rankingu z 2019 r. są niewielkie.

Ranking nie brał pod uwagę osób aktualnie pełniących funkcje polityczne i rządowe, w tym szefów instytucji publicznych takich jak bank centralny, giełda itp.

Więcej informacji o rankingu na stronie https://think-tank.pl/wyniki-rankingu-kogo-slucha-polski-biznes-2022/.

Jak zatrudnić Ukraińca? Zasady wkrótce w naszym poradniku [+MP3]
09 listopada 2022

Jak zatrudnić Ukraińca? Zasady wkrótce w naszym poradniku [+MP3]

fot. Austin Distel/unsplash

Co zrobić, by legalnie zatrudnić obywatela Ukrainy w Polsce? Zasady związane z zatrudnieniem i wymagania dla pracodawców znajdą się w specjalnym podręczniku. Przygotowujemy go dla przedsiębiorców zainteresowanych angażowaniem pracowników z Ukrainy.

Wysłuchaj wypowiedzi eksperta:

Od końca lutego 2022 obywatele Ukrainy masowo przyjeżdżają do Polski, szukają tu schronienia, a wielu z nich także pracy. Jednocześnie pracodawcy poszukują pracowników i są chętni przyjąć Ukraińców. Wiele firm sygnalizuje jednak, że nie ma wystarczającej wiedzy, jakie warunki należy spełnić, żeby móc legalnie ich zatrudnić. Procedury w tym zakresie są skomplikowane i niejednoznaczne.

Konfederacja Lewiatan we współpracy z Jobs First sp. z o.o. i Urzędem Pracy m.st. Warszawy realizuje projekt „Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy”. Jego celem jest ułatwienie znalezienia pracy osobom, które przybyły do Polski w związku z konfliktem zbrojnym. Kluczowy element projektu to aktywizacja pracowników i wsparcie w zatrudnieniu obywateli Ukrainy przez polskich przedsiębiorców.

Podręcznik o zatrudnianiu Ukraińców to pomoc dla przedsiębiorców

W ramach projektu „Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy” powstaje także specjalny poradnik dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców zainteresowanych zatrudnieniem pracowników z Ukrainy.

– Będą w nim kompleksowo opisane wszystkie kwestie dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce, takie jak zasady związane z prawem pobytu na terytorium RP, odpowiednie przepisy podatkowe, regulacje związane z ubezpieczeniem i innymi dokumentami, jakie pracodawca powinien złożyć w odpowiednich urzędach, aby zatrudnienie obywatela Ukrainy nastąpiło zgodnie z prawem – wyjaśnia Łukasz Arendt, koordynator projektu w Konfederacji Lewiatan.

Ukraińcy są przygotowani do pracy w ramach projektu aktywizującego

Cały czas w ramach projektu są też prowadzone działania aktywizujące obywateli Ukrainy i wspierające ich w wejściu na polski rynek pracy. Chcemy dotrzeć do przedsiębiorców, którzy potrzebują pracowników i są zainteresowani zatrudnieniem Ukraińców.

– Równocześnie wspieramy bardzo praktycznie pracodawców w łączeniu kandydata do pracy ze zgłaszanym zapotrzebowaniem na pracownika w danym zawodzie – dodaje Łukasz Arendt. Zainteresowani pracodawcy mogą liczyć na pewnych pracowników i praktyczne wskazówki co do formalności związanych z ich zatrudnieniem.

Po kilkumiesięcznej współpracy z doradcami zawodowymi grupa ponad stu Ukraińców jest gotowa do podjęcia zatrudnienia. Wśród naszych kandydatów reprezentowana jest duża różnorodność zawodów: chemicy, kucharze, kosmetyczki, spawacze, ślusarze, muzycy, lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, nauczyciele, fotografowie, dziennikarze, adwokaci, strażacy, szwaczki, inżynierowie górnictwa. Większość pracowała w Ukrainie w zawodach wyuczonych.

Kontakt w sprawie zatrudnienia pracowników z Ukrainy

Przedsiębiorców zainteresowanych zatrudnieniem obywateli Ukrainy zachęcamy do kontaktu z Jobs First – Paweł Banczew pbanczew@jobsfirst.pl, tel. 603 764 564.

Dzięki naszemu projektowi i pracy doradców zanim Ukrainiec trafia do pracodawcy, przechodzi proces weryfikacji. Działania skupiają się na dobieraniu osób najbardziej zmotywowanych i chętnych do podjęcia pracy i kierowaniu na rynek pracy tych chcących na dłużej związać się z Polską.

Pilotaż jest prowadzony w kilku miastach w trzech regionach kraju: na Mazowszu (Warszawa i Pruszków), na Śląsku (Katowice i Siemianowice Śląskie) i w Małopolsce (Kraków, Oświęcim, Chrzanów).

Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy Nr FWD-H-4 pt. „Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy” w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej “FWD” Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Inicjatywa jest finansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Norweskich i EOG.

 

Obejrzyj też webinarium na temat aktualnego stanu prawnego w zakresie podstaw pobytu i pracy obywateli Ukrainy w Polsce

Pobierz MP3
Okrągły stół w Brukseli. Limity na ceny energii w UE
28 października 2022

Okrągły stół w Brukseli. Limity na ceny energii w UE

Wysokie ceny energii w Europie wynikają głównie z zagrożenia brakiem jej dostępności. Zielona transformacja odgrywa ważną rolę w drodze do uniezależnienia się od rosyjskich paliw kopalnych – podkreślali uczestnicy okrągłego stołu, który odbył się w Parlamencie Europejskim.

Spotkanie okrągłego stołu zorganizowanego dla członków Rady ds. Zielonej Transformacji Lewiatana odbyło się w Parlamencie Europejskim.

Tematem przewodnim dyskusji były limity cenowe, tzw. price cap, na ceny energii w UE. Gospodarzami spotkania byli posłowie do PE: Krzysztof Hetman, Adam Jarubas oraz prof. Jerzy Buzek.

Wysokie ceny energii zagrażają przemysłowi i gospodarce UE

W wystąpieniach otwierających gospodarze podkreślali istotną rolę zielonej transformacji w drodze do uniezależnienia się od rosyjskich paliw kopalnych w związku z obecną sytuacją geopolityczną, kryzysem energetycznym i wysokimi cenami energii, które zagrażają przemysłowi i całej gospodarce UE.

Wskazano także, że transformacja może przebiegać na dwa sposoby. Pierwszy to dekarbonizacja dzięki skutecznemu otoczeniu regulacyjnemu i odpowiedniemu wsparciu finansowemu, z drugiej strony wspomniano o istnieniu ryzyka deindustrializacji, co w obecnej sytuacji jest niepożądane.

Były premier Jerzy Buzek zaznaczył, że największym wrogiem Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ) jest Putin, który od wielu lat walczy z alternatywnymi źródłami energii. – Więc chociażby z tego powodu powinniśmy pilnować EZŁ „jak oka w głowie” i realizować, co się tylko da, być może z niewielkimi zmianami. Wysokie ceny energii to nie tylko wina wojny, ale też pustych magazynów gazu sprzed wojny w Europie. W Polsce była za duża zależność od węgla z Rosji, tak jak Niemców od gazu – mówił.

Pandemia i wojna spowodowały wzrost kosztów przedsiębiorstw

Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan Grzegorz Baczewski podkreślił, że żyjemy w czasach niepewności – najpierw pandemia, a obecnie trwająca wojna w Ukrainie spowodowały wzrost kosztów działalności przedsiębiorstw i dużą niepewność w kontekście dostaw i cen energii. – Przedsiębiorcy obawiają się nadejścia wieloletniego kryzysu, w konsekwencji którego zostaną drastycznie ograniczone wydatki inwestycyjne. Wprowadzenie tymczasowych mechanizmów nierynkowych wydaje się być konieczne dla utrzymania tempa zielonej transformacji i ochrony firm, aby później wrócić do zasad rynkowych – dodał.

W imieniu członków Rady ds. Zielonej Transformacji w dyskusji zabrał głos Wojciech Graczyk, prezes Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki, należącego do Konfederacji Lewiatan, który przedstawił perspektywę klientów i sprzedawców energii elektrycznej, spółek obrotu. Zwrócił uwagę przede wszystkim na ryzyko utraty konkurencyjności na polskim rynku energii. – Po pierwsze z uwagi na zniesienie obliga giełdowego, po drugie na ryzyko upadku prywatnych sprzedawców energii i oligopolizacji polskiego rynku energii – mówił.

Michał Motylewski, przewodniczący grupy eksperckiej ds. Ambicji Klimatycznych w Radzie ds. Zielonej Transformacji, odniósł się do sytuacji producentów OZE oraz branż i sektorów, które postawiły na zieloną transformację. Wskazał na konieczność rozmów na poziomie strategicznym. Podkreślił istotność parametru, jakim jest cena energii, która pozwala mierzyć bezpieczeństwo energetyczne, a także konieczność większej zdolności do implementacji już istniejących regulacji.

Główne problemy legislacyjne dla polskich przedsiębiorców

Michał Motylewski wypunktował też główne problemy legislacyjne, z jakimi mierzą się polscy przedsiębiorcy:

 • Brak możliwości wykorzystania w Polsce typowego instrumentu dla energetyki rozproszonej – linii bezpośredniej,
 • Brak zdolności inwestowania w nowe moce wytwórcze, integracji z sieciami przesyłowymi państw członkowskich,
 • Brak możliwości rozwoju polskiej energetyki wiatrowej na lądzie (zasada 10h)
 • Brak możliwości optymalizacji wykorzystania dostępu do sieci, dzięki któremu można łączyć technologie wytwórcze (cable pooling),
 • Konieczna reforma rynku bilansującego,
 • Problemy z dostępem i przyłączeniem do sieci przesyłowej.

Podkreślił także, że kluczowy jest nadzór nad wdrażaniem środków chroniących polskich przedsiębiorców i uzupełnienie ich o przemysł energochłonny i inne sektory, które są zależne od innych nośników niż energii elektryczna. – Tylko w ten sposób można zmniejszyć głębokość oddziaływania trwającego kryzysu energetycznego na gospodarstwa domowe, gospodarkę w licznych sektorach, na bezpieczeństwo publiczne, a także na ogólne europejskie PKB, od którego jest uzależniona zdolność do generowania dalszych zasobów niezbędnych do zielonej transformacji i  tempo zielonej transformacji – wyjaśnił.

Stabilność prawa podstawą decyzji inwestycyjnych firm

Małgorzata Wenerska-Crabs, kierownik Wydziału Ekonomiczno-Handlowego w Stałym Przedstawicielstwie RP, zwróciła m.in. uwagę na powoli kończącą się obecną kadencję Parlamentu Europejskiego, co może spowodować pośpiech legislacyjny. Barbara Głowacka, członkini Gabinetu Komisarz ds. Energii Kadri Simson, podkreśliła istotność stabilności regulacyjnej do podejmowania przez przedsiębiorców decyzji inwestycyjnych.

Agata Zalewska, ekspertka BusinessEurope odniosła się do krytycznej sytuacji na rynku energii. – W Europie zaczynają być dostrzegalne: spowolnienie gospodarcze i ograniczanie produkcji energochłonnej, ryzyko relokacji biznesu do krajów trzecich, a także ryzyko likwidacji miejsc pracy i szerszych problemów gospodarczych – mówiła. W perspektywie długoterminowej zwróciła uwagę na konieczność zapewnienia możliwości inwestowania w OZE, bilansowanie popytu (w miarę możliwości) na energię elektryczną, a także konieczny rozwój interkonektorów.

Na zakończenie prof. Jerzy Buzek podsumowując dyskusję, zwrócił uwagę, że wysokie ceny energii w Europie wynikają głównie z zagrożenia braku jej dostępności.

Konfederacja Lewiatan apeluje do decydentów o wprowadzenie odpowiednich, długoterminowych legislacji, które zapewnią rozwój odnawialnych źródeł energii, które są kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego i w znaczący sposób przyczynią się do zachowania tempa zielonej transformacji w Polsce.

W rozmowach wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorstw i związków branżowych zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan – członków Rady ds. Zielonej Transformacji (Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa, Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, Santander Bank Polska, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, PKP Energetyka, Dentons, IVECO, Roca, Hynfra), dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan, przedstawiciele departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan i dyrektorka Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli. Uczestnikami spotkania byli także Małgorzata Wenerska-Craps, kierownik Wydziału Ekonomiczno-Handlowego, Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE z zespołem – Barbarą Rudnicką oraz Mariuszem Kawnikiem; Barbara Głowacka, członkini Gabinetu Komisarz ds. Energii Kadri Simson oraz Agata Zalewska, ekspertka Business Europe.

Spotkanie okrągłego stołu w Brukseli odbyło się 26 października 2022 roku i było zorganizowane przez europosłów K. Hetmana, A. Jarubasa, J. Buzka oraz Przedstawicielstwo KL w Brukseli i Radę ds. Zielonej Transformacji dla jej członków.

EFNI 2022: dyskusje o gospodarce, przyszłości i Nagrody Lewiatana
20 października 2022

EFNI 2022: dyskusje o gospodarce, przyszłości i Nagrody Lewiatana

Współczesne kryzysy to wyzwanie dla biznesu i administracji. Nie ma innej drogi dla Ukrainy niż integracja europejska. Zielona transformacja firm jest już koniecznością. To niektóre wnioski płynące z rozmów na Europejskim Forum Nowych Idei 2022. Podczas gali XI edycji EFNI wręczono Nagrody Lewiatana.

Przyszłość Polski, Europy i świata w czasach wielkiej niepewności związanej z wojną w Ukrainie czy kryzysem energetycznym to główne tematy tegorocznego Europejskiego Forum Nowych Idei. W XI edycji EFNI w Sopocie uczestniczyło prawie 1400 osób z kilkunastu krajów, podczas trzech dni odbyło się ponad 70 paneli i spotkań.

EFNI 2022 trwało od 12 do 14 października w Sopocie, w hotelu Radisson Blu, a zorganizowała je Konfederacja Lewiatan przy współpracy z BusinessEurope i miastem Sopot. Hasłem było tradycyjnie #CoBędzieJutro.

Tuż przed Forum odbył się występ ukraińskiego zespołu art rockowego Prystani. Podczas sesji otwarcia EFNI 2022 uczestników powitała Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan oraz Henryk Orfinger, pierwszy wiceprezydent Lewiatana. Oboje odnieśli się do zatrzymanie przez CBA Macieja Wituckiego, prezydenta Konfederacji Lewiatan i wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego.

Gości witali też: Jerzy Buzek, przewodniczący Rady Programowej EFNI, Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu, Fredrik Persson, przewodniczący BussinesEurope i Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego.

Prof. John Keane: w czasach niepewności doceniamy demokrację

Gościem specjalnym pierwszego dnia konferencji był John Keane, politolog, profesor, University of Sydney i Wissenschaftszentrum Berlin (WZB), który podkreślał, że w czasach niepewności coraz bardziej doceniamy demokrację. – Rządy despotyczne starają się zarządzać niepewnością, m.in. poprzez jej ukrywanie. Tymczasem demokracja publicznie przyznaje, że niepewność istnieje i pozwala społeczeństwom radzić sobie z jej skutkami – powiedział.

Czytaj więcej o sesji otwarcia EFNI 2022

Zobacz transmisję z otwarcia EFNI

Pięć ścieżek tematycznych EFNI 2022

Tegoroczne EFNI podzielone było na pięć ścieżek tematycznych: Cyfrowa transformacja Europy, Europa otwarta i różnorodna, Zielona zmiana Europy, Europa na globalnych rynkach oraz Europa przyszłości. W ramach każdej z nich odbywały się panele z udziałem ekspertów i przedstawicieli partnerów EFNI.

Ścieżka Cyfrowa transformacja Europy

Poniżej linki do relacji z paneli związanych z cyfrową transformacją Europy.

Biznes w erze metaversum Czytaj relację
GIG Economy i przyszłość rynku specjalistów
Czytaj relację
Czy powinniśmy chronić młodych przed mediami społecznościowymi?
Czytaj relację
Czy istnieją granice cyfrowych rynków?
Czytaj relację
Jak konkurować w czasach algorytmów i sztucznej inteligencji
Czytaj relację
Sztuczna inteligencja a różnorodność i kultura pracy
Czytaj relację
Cyfryzacja usług publicznych
Czytaj relację
Sektor IT w Polsce
Czytaj relację

 

Ścieżka Zielona zmiana Europy

W ramach ścieżki tematycznej „Zielona zmiana Europy” odbyło się dziewięć paneli, relacje dostępne są w linkach poniżej.

Gospodarka obiegu zamkniętego – perspektywy wdrożenia Czytaj relację
Forum Bałtyckie: szanse rozwojowe ekotransformacji Czytaj relację
Przyszłość zielonej energii w Europie
Czytaj relację
Globalna gospodarka – nowy paradygmat wzrostu
Czytaj relację
Zrównoważone i mobilne miasta
Czytaj relację
Jak rzucić palenie? W piecach
Czytaj relację
Czy istnieją dobre sposoby finansowania zielonych inwestycji? Czytaj relację
Energia dla mobilności
Czytaj relację
Transformacja zielonych organizacji
Czytaj relację

 

Ścieżka Europa otwarta i różnorodna

Relacje z paneli, które odbyły się w ścieżce tematycznej „Europa otwarta i różnorodna” poniżej w linkach.

Przywództwo na nowe czasy Czytaj relację
Jak zwiększyć dostępność mieszkań w Polsce?
Czytaj relację
Nowa Ukraina. Nowa Europa. Nowy świat
Czytaj relację
Jakich kompetencji oczekiwać będzie od nas przyszłość?
Czytaj relację
Dobrostan pracowniczy i nowe spojrzenie na kulturę organizacyjną Czytaj relację
Przywództwo kobiet – panel Akademii Liderek Henryki Bochniarz
Czytaj relację
Jakie kompetencje zdominują najbliższą przyszłość?
Czytaj relację
Świat według kobiet
Czytaj relację

Ścieżka Europa na globalnych rynkach

W tematyce ścieżki „Europa na globalnych rynkach” odbyło się dziesięć paneli. Zapraszamy do przeczytania relacji.

Łańcuchy dostaw czasów niepewności Czytaj relację
Czy biznes skazany jest na wsparcie państwa? Czytaj relację
Jak wojna w Ukrainie wpływa na rynki pracy? Czytaj relację
Przyszłość rolnictwa i rynku Czytaj relację
Wspólne wyzwania biznesu i administracji wobec współczesnych kryzysów Czytaj relację
Przyszłość rozliczeń finansowych i zaufania do gotówki Czytaj relację
Jak promować rolę kobiet w biznesie. Szklany sufit – wciąż realny problem? Czytaj z relację
Biznes i trzeci sektor: wspólne cele Czytaj relację
Konsument przyszłości: nadmiar, umiar, wygoda? Czytaj relację
Rynki finansowe w dobie niepewności Czytaj relację
Mecenat kultury – jak osiągnąć konsensus i obustronne korzyści?
Czytaj relację

 

Ścieżka Europa przyszłości

Relacje z dyskusji na temat „Europa przyszłości” dostępne są w linkach poniżej.

Zdrowe miasta – gdzie żyje się najlepiej? Czytaj relację
Transatlantyckie relacje USA – UE w dobie wojny
Czytaj relację
Europa zjednoczona czy podzielona?
Czytaj relację
Unijny plan wsparcia i przyszłej odbudowy Ukrainy
Czytaj relację
Campus Polska przyszłości – rok później
Czytaj relację
Dokąd zmierza Europa?
Czytaj relację
Plan odbudowy i integracji europejskiej Ukrainy
Czytaj relację
Czy da się mediować z organami administracji?
Czytaj relację

Nocne Marki i Spotkania Autorskie

Podczas Rozmów Nocnych Marków pierwszego dnia Forum odbyły się dwa spotkania: O chamstwie, czyli inna historia Polski oraz Rozmowy o depresji. Drugiego dnia EFNI uczestnicy mogli wziąć udział w Rozmowach o politycznym szaleństwie, w spotkaniu Wojna widziana na własne oczy oraz Zrozumieć mężczyznę.

Podczas Spotkań autorskich w ramach EFNI odbyły się rozmowy:  „Wojna czy pokój?” – spotkanie wokół najnowszej książki prof. Grzegorza Kołodki. „Od komika do lidera. Fenomen prezydenta Zełenskiego” – to spotkanie z Natalią Bryżko-Zapór, autorką książki „Ja tu zostaję. Fenomen Wołodymyra Zełenskiego”, byłą radczynią Ambasady RP w Kijowie. „Zwyczajne życie artysty” – to spotkanie z Wojciechem Marczewskim, reżyserem filmowym oraz Damianem Jankowskim, publicystą „Więzi” i współautorami książki „Świat przyspiesza, ja zwalniam”. „Czy hakerzy zagrażają twojej firmie?” – spotkanie z Jakubem Bojanowskim, ekspertem od cyberbezpieczeństwa i autorem książki „Zdążyć przed hakerem”.

Piątkowe spotkania dotyczyły zagadnień „Cyberwojna? Czy to możliwe?”, „Zmienić świat na lepsze” oraz „Życia Kory Jackowskiej”. Rozmawiano też na temat „Prawa człowieka w zmieniającej się rzeczywistości” i „Jak żyć zdrowiej?”.

Rozmowy EFNI TALKS

EFNI TALKS jako nowy format na Forum, skupiło się w tym roku m.in. na omawianiu wniosków z raportów. Dyskutanci omówili temat młodych na rynku pracy – wnioski z raportu „Make the change” Citi Handlowy i Sieć Przedsiębiorczych Kobiet oraz „Wartości młodych. Czym żyją, co planują?” i „Reskilling – rewolucja na rynku edukacji”.

W ramach EFNI TALKS odbył się również panel dotyczący pilnie oczekiwanych przez rynek zmian systemowych w obszarze gospodarowania odpadami, stanowiących rzeczywiste wdrożenie zasady „zanieczyszczający płaci”. Była też dyskusja na temat równości płac w Polsce i Europie i rozmowa o wpływie trendów na cele zrównoważonego rozwoju firm. Zorganizowano też spotkanie w ramach podcastu Polityki Insight „Nasłuch” na temat: „Kto wygra wybory?”.

„Leaders of Today & Leaders of the Future. Jak potoczą się losy świata?” – to jeden z tematów piątkowego EFNI TALKS. Uczestnicy mieli też okazję wzięcia udziału w rozmowach „Pracownicy skarżą się na dyskryminację i mobbing? Jak ich wspierać dbając o interes firmy”, „Przeciwdziałanie molestowaniu w miejscach publicznych i w pracy” oraz w spotkaniu z Małgorzatą Bieniaszewską „Lider nie idealny”. Inne tematy to „Cykl Kariery” i „Equal voice”.


Laureaci Nagród Lewiatana w 2022 roku

Przyznaliśmy też pięć Nagród Lewiatana w 2022 roku. Zarząd Konfederacji Lewiatan przyznał dwie nagrody im. Andrzeja Wierzbickiego. Za nadawanie stylu polskiej przedsiębiorczości i kontynuowanie jej najlepszych tradycji, nagrodę w kategorii duża firma otrzymał Rafał Brzoska. W kategorii firma MSP wyróżniony został Wiktor Wolfson.

Nagrodę im. Władysława Grabskiego za działalność, która w sposób decydujący przyczyniła się do rozwoju współpracy instytucji ze środowiskiem pracodawców, otrzymał Waldemar Dąbrowski, dyrektor Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, były minister kultury. Nagroda Za Odważne Myślenie, wręczana przez Konfederację Lewiatan i Fundację na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, trafiła do Ewy Woydyłło-Osiatyńskiej, psycholożki i terapeutki uzależnień.

Nagrodę Specjalną Zarządu Konfederacji Lewiatan przyznano Markowi Tejchmanowi, wicenaczelnemu „Dziennika Gazety Prawnej”, za wyznaczanie standardów dziennikarstwa ekonomicznego w Polsce.

Obejrzyj wideo z rozdania Nagród Lewiatana

Przeczytaj relację z rozdania Nagród Lewiatana

Kryzysy wpływają na nasze życie

W panelu „Świat według kobiet” poprzedzającym ceremonię zamknięcia EFNI kobiety poszukiwały odpowiedzi na pytania, jak na nasze życie wpływają kryzysy i jak zmieniają nasze postrzeganie rzeczywistości.

Aleksandra Przegalińska, profesor Akademii im. Leona Koźmińskiego, podkreśliła, że każdy kryzys, pandemia Covid-19 czy wojna w Ukrainie, nas hartują. – W kryzysie łatwiej o mobilizację. Obserwowałam to w czasie pandemii, kiedy kwitła samopomoc. Widać to było także w naszych reakcjach na przyjazd do Polski milionów uchodźców z Ukrainy. W dziedzinie sztucznej inteligencji, którą się zajmuję, nastąpiło przyspieszenie wielu projektów, które mają służyć społeczeństwu – powiedziała.

Zobacz relację z zakończenia EFNI 2022

60 idei – krótkie wypowiedzi ekspertów EFNI 2022

Obejrzyj też krótkie filmy nagrane w ramach #60sIDEI:

„Takiego zderzenia kryzysów na wielu polach, jak dzisiaj, nie było w historii ludzkości” – mówi dr Henryka Bochniarz, Przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.

Były premier RP i przewodniczący Parlamentu Europejskiego podzielił się swoimi przemyśleniami o przyszłości Europy w ramach cyklu #60sIDEI.

Zobacz też, Co przynosi ludziom cierpienie i pozbawia ich godności? Władza autorytarna, arbitralna – mówił o tym w krótkim wideo profesor John Keane, gość specjalny EFNI2022.
 

„Uncertainty is often underestimated” – zobacz wypowiedź Elisy Ferreiry, komisarz UE, która mówi o głównym temacie EFNI2022.

Jak ważne dla biznesu jest przestrzeganie praworządności przez państwo? Bardzo ważne. Mówił o tym w specjalnym przekazie dla uczestników EFNI Didier Reynders, komisarz do spraw wymiaru sprawiedliwości:

 

Czy metawersum jest szansą dla biznesu? Mówił o tym Jakub Turowski, Public Policy Director, Central and Eastern Europe w Meta:

O prezentowanym na EFNI Indeksie Zdrowych Miast mówiła podczas panelu Anna Rulkiewicz, prezeska LUX MED i wiceprezydentka Konfederacja Lewiatan. Zobacz film:


„Poprawa efektywności energetycznej domu to szereg korzyści, nie tylko finansowych” – mówił Jan Ruszkowski, koordynator Rady ds. Czystego Powietrza w Konfederacja Lewiatan na EFNI 2022. Zobacz film:

„Praktycznie każdy rok stawia nas w obliczu kryzysu – mówi Witold Drożdż, członek zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych, Orange Polska, obejrzyj tutaj EFNI: infrastruktura Orange to dzisiaj jeden z krwioobiegów funkcjonowania państwa i gospodarki

„Kobiety są silne, potrafią dobrze działać” – podkreśla Olga Złotnicka, p.o. dyrektorka wykonawcza ds. tranformacji i efektywności, Orange Polska. Obejrzyj więcej.

Statystyki XI edycji EFNI

Podczas tej edycji w Sopocie uczestniczyło prawie 1400 osób z kilkunastu krajów, podczas trzech dni odbyło się ponad 70 paneli i spotkań. Spotkania relacjonowało150 dziennikarzy z 48 redakcji.

Wśród uczestników było 518 kobiet i 682 mężczyzn. Nasze panele gościły jako ekspertów 90 kobiet (40,2 proc. panelistów) i 134 mężczyzn (59,8 proc.).

 

Partnerzy EFNI 2022

Partnerzy Strategiczni 11. edycji EFNI: Orange, EY, Meta, Google

Partnerzy Główni: Adamed Pharma, Allegro, BASF Polska, British American Tobacco Polska, Bank BNP Paribas, BOSCH, Fundacja Kronenberga, Miasto Gdańsk, Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych, IKEA Retail Polska, Invest in Pomerania Województwo Pomorskie, L’Oréal, Grupa LUX MED, Stellantis, Samorząd Województwa Pomorskiego, Volkswagen Poznań, Veolia Energia Polska, Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki.

Partnerzy Wspierający: 3M, Amazon, Antal, Benefit Systems, Blue Media, BP Polska,  BMW Group Polska, Clean Air Fund, DB Schenker, Deutsche Bank, Miasto Gdynia, Intel Technology Poland, Isolette, Kulczyk Foundation, KRUK, Lafarge Poland, LPP, Otodom, Radisson Blu, TIER, Tik Tok, UBER, Uniwersytet Łódzki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Konfederacji Lewiatan.

Partnerzy Merytoryczni: SGH (Strategiczny Partner Merytoryczny), Akademia Liderek Henryki Bochniarz, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Sukces Pisany Szminką, Fundusze Norweskie, Nask, Fundacja Nienieodpowiedzialni, Polityka Insight, PWN, ThinkTank, Fundacja WWF Polska.

Główni Partnerzy Medialni: Dziennik Gazeta Prawna, Money.pl, TOK FM.

Partnerzy Medialni: ams, Biznes24, Chilli ZET, Euractiv.pl, Forbes Women, ICAN Management Review Polska, ISBNews, My Company Polska, Polska Agencja Prasowa, Magazyn Pismo, Polityka, Puls Biznesu, Radio Zet, Rzeczpospolita, Trójmiasto.pl, Warsaw Business Journal.

Relacje, zdjęcia i wideo z paneli EFNI 2022

Z relacjami ze wszystkich paneli można się zapoznać na stronie EFNI.pl.

Zdjęcia z EFNI 2022 dostępne są na portalu Flickr.

Dziękujemy za udział w EFNI, zapraszamy w przyszłym roku 11-13 października 2023.