Model Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) – stanowisko Lewiatana
21 listopada 2023

Model Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) – stanowisko Lewiatana

W oczekiwaniu na powołanie Rady Ministrów oraz licząc na nową regulację mającą dać podstawę do wdrożenia w Polsce modelu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta zgodnie z wymogami znowelizowanej w 2018 r. dyrektywy o odpadach 2008/98/WE, Konfederacja Lewiatan przekazuje w załączeniu stanowisko w sprawie Modelu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP).

KL/428/200/PM/2023

Pobierz
Inwestycje towarzyszące polegające na przebudowie lub remoncie istniejących linii elektroenergetycznych – uwagi Lewiatana
10 października 2023

Inwestycje towarzyszące polegające na przebudowie lub remoncie istniejących linii elektroenergetycznych – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do prowadzonych konsultacji projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu inwestycji towarzyszących polegających na przebudowie lub remoncie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV (nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów RD 759) Konfederacja Lewiatan przesyła uwagi.

KL/386/180/PG/2023

Pobierz pismo
Sposób kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną – uwagi Lewiatana
19 września 2023

Sposób kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną – uwagi Lewiatana

Konfederacja Lewiatan wyraża głębokie zaniepokojenie trybem procedowania oraz treścią Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (dalej jako Rozporządzenie) i zwraca się z uprzejmą prośbą o rozważenie pilnego uchylenia tego Rozporządzenia.

KL/354/168/PG/2023

Pobierz
Zielona transformacja – startujemy z biuletynem i zapraszamy do współpracy
25 sierpnia 2023

Zielona transformacja – startujemy z biuletynem i zapraszamy do współpracy

Zielona transformacja będzie realizowana przede wszystkim oddolnie, wysiłkiem przedsiębiorców, którzy już teraz zmieniają swoje modele biznesowe, aby dostosować się do nowej rzeczywistości gospodarczej. Aktywnym uczestnikiem transformacji są też samorządy i środowisko nauki. Chcemy słuchać głosów wszystkich stron i będziemy je prezentować w Biuletynie Zielonej Transformacji Konfederacji Lewiatan.

Pierwszy numer naszego nowego Biuletynu Zielonej Transformacji jest już gotowy. Chcemy zaprezentować przedsiębiorcom zrzeszonym w Konfederacji Lewiatan zarówno biznesowe jak i społeczne, naukowe oraz samorządowe spojrzenie na polską transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej oraz o obiegu zamkniętym. Projekt realizujemy we współpracy z European Climate Foundation. Zapraszamy do lektury.

Podmioty realizujące zieloną transformację

– To przede wszystkim przedsiębiorcy będą realizowali zieloną transformację, już teraz dostosowują się do nowej rzeczywistości gospodarczej. Nie powinno się też odrzucać głosu samorządów i społeczności lokalnych, od których przychylności zależeć będzie sukces transformacji polskiej energetyki. W dyskusjach nad optymalnym modelem transformacji ważną rolę pełnią think-tanki oraz naukowcy – mówi Jakub Safjański, dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu Konfederacji Lewiatan.

Jak podkreśla, Biuletyn Zielonej Transformacji jest otwarty na głos wszystkich interesariuszy i otwiera się szeroko na współpracę.

Ekologiczne działania miast to duże oszczędności

W pierwszym numerze przedstawiamy głos dr Tymoteusza Marca z Unii Metropolii Polskich, który przybliży rolę miast w przyszłym modelu energetyki rozproszonej. Jak podkreśla autor, pozyskiwanie energii elektrycznej wytwarzanej przez miasta pozwoli ustabilizować ceny energii i zwiększyć bezpieczeństwo dostaw. „Swobodne wytwarzanie i wymiana energii elektrycznej w ramach jednostek miejskich, często w ramach własnych systemów dystrybucji i linii bezpośrednich, może spowodować milionowe oszczędności” – czytamy w artykule.

Michał Gelata z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Kraków zaprezentuje działania Krakowa na rzecz rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego. „Wdrażanie założeń GOZ jest ważnym aspektem funkcjonowania spółek komunalnych. Pozwala oszczędzać energię elektryczną, ciepło, a przede wszystkim zasoby naturalne, surowce wtórne oraz paliwa kopalne. Korzyści są oczywiste, nie tylko w wymiarze finansowym” – zaznacza autor.

Zielone obligacje i offset węglowy

Stanisław Stefaniak z Fundacji Instrat opisze model finansowania transformacji poprzez zielone obligacje, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb samorządu. Jak wyjaśnia w artykule, można wskazać na kilka barier ograniczających rozwój rynku zielonych obligacji w Polsce. „Po pierwsze, zarówno polscy przedsiębiorcy jak i samorządy poszukują finansowania zewnętrznego przede wszystkim w formie kredytu bankowego. Obligacje, nawet te niezielone, cieszą się znacznie mniejszą popularnością. Po drugie, zielona emisja wiąże się z dodatkowymi kosztami”.

Bartosz Podziewski, prezes Zarządu GSS S.A., jako przedstawiciel biznesu przybliży nowe narzędzie dla przedsiębiorców wspomagające transformację, jakim jest offset węglowy. „Dobrowolne offsety węglowe to mechanizmy, które umożliwiają firmom i osobom prywatnym bilansowanie swojej emisji dwutlenku węgla przez finansowanie projektów, które redukują, unikają lub składują emisje CO2” – pisze autor.

Pierwszy numer Biuletynu Zielonej Transformacji można bezpłatnie pobrać tutaj. Zapraszamy do lektury tego i kolejnych wydań. Liczymy też, że Czytelnicy zechcą w przyszłości aktywnie współtworzyć Biuletyn. Zachęcamy też do kontaktu na mail: jsafjanski@lewiatan.org.

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – uwagi Lewiatana
24 lipca 2023

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – uwagi Lewiatana

Konfederacja Lewiatan z satysfakcją przyjęła informację o skierowaniu do prac parlamentarnych projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw zwanej dalej ustawą o systemie kaucyjnym. Przesyłamy uwagi do ustawy (druk senacki nr 1059).

KL/290/135/PM/2023

Pobierz
Zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii – opinia Lewiatana
20 lipca 2023

Zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii – opinia Lewiatana

W nawiązaniu do posiedzenia senackich Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska, Konfederacja Lewiatan przesyła opinię w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

KL/283/129/PG/2023

Pobierz pismo
Opakowania i odpady opakowaniowe – uwagi Lewiatana
26 kwietnia 2023

Opakowania i odpady opakowaniowe – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do toczących się konsultacji nad wnioskiem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/1020 i dyrektywę (UE) 2019/904 oraz uchylające dyrektywę 94/62/WE), Konfederacja Lewiatan przesyła uwagi.

KL/166/67/PM/2023

Pobierz pismo
Ułatwienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych – uwagi Lewiatana
17 kwietnia 2023

Ułatwienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do toczących się konsultacji publicznych projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych (UD485) Konfederacja Lewiatan przesyła uwagi.

KL/150/60/PG/2023

Pobierz pismo
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – stanowisko Lewiatana
12 kwietnia 2023

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – stanowisko Lewiatana

W nawiązaniu do rozpatrywanego dnia 11 kwietnia 2023 r. przez Komisję Infrastruktury i Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (UD369) Konfederacja Lewiatan przesyła stanowisko.

KL/144/58/PG/2023

Pobierz stanowisko
Europejczycy chcą oddychać czystszym powietrzem
24 marca 2023

Europejczycy chcą oddychać czystszym powietrzem

fot. European Union, 2023

Błędem byłoby traktowanie rewizji europejskiej dyrektywy „powietrznej” (AAQD) jako prostej zmiany dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń i nowego bagażu zmartwień dla samorządów. Planowane zmiany wpłyną na zmianę naszej rzeczywistości, a więc pośrednio również na całą gospodarkę.

W dobie palących wyzwań klimatycznych, niestabilnych cen energii, wdrażania taksonomii unijnej i transformacji energetycznej, uwaga władz i biznesu skupia się coraz mocniej na dwutlenku węgla. Liczymy ślady węglowe, zgłębiamy tajniki raportowania niefinansowego, zapominając że z rur wydechowych oraz kominów domów i fabryk emitujemy substancje, które tu i teraz decydują o jakości powietrza, którym oddychamy.

Dlatego Komisja Europejska, wyciągając wnioski z rekomendacji WHO z 2021 roku, dojrzała do tego, by po 15 latach zrewidować treść tzw. dyrektywy powietrznej AAQD (Ambient Air Quality Directive) i uczynić ją elementem całego pakietu zmian znanych jako Europejski Zielony Ład. Celem zmian AAQD jest uproszczenie, skonsolidowanie, ale i zaostrzenie europejskich przepisów dotyczących zanieczyszczeń powietrza. Dyrektywa wprowadzi nowe wymagania, zaostrzy dopuszczalne limity poziomów zanieczyszczeń (szczególnie pyłów i NOx) i wymusi rewizję regionalnych planów ochrony powietrza.

Styczniowe konsultacje polskiego stanowiska do dyrektywy AAQD nie wzbudziły dużego zainteresowania przedsiębiorców. Powody były dwojakie – pierwszym był bardzo krótki termin na składanie uwag, a drugim – przekonanie, że przepisy te nie dotyczą bezpośrednio sektora prywatnego.

Podejście jest zrozumiałe, ale tylko po części prawdziwe. Ostateczny kształt dyrektywy będzie miał bardzo szeroki, zarówno bezpośredni jak i pośredni wpływ na politykę krajową, regionalną i lokalną, akty prawne i instrumenty wsparcia. Sprostanie nowym wymaganiom nie będzie możliwe bez przyspieszenia całej „zielonej agendy”, a przede wszystkim – poprawy efektywności energetycznej budynków, zwiększenia skali termomodernizacji oraz integracji sektorów (sector coupling) – szczególnie elektryfikacji transportu, ciepłownictwa oraz intensywnego rozwoju źródeł i infrastruktury OZE. W perspektywie lat nowe wymagania wpłyną na to jak i z czego budujemy domy, jak i czym je ocieplamy, ogrzewamy, czym dojeżdżamy do pracy, na zakupy itd. Tym samym zmiany będą dotyczyć wszystkich – również przedsiębiorców.

Kto, kiedy i jakich zmian może się spodziewać? Jakie wyzwania, ryzyka i szanse niosą nowe przepisy? Aby choć trochę przybliżyć ten temat, Rada ds. Czystego Powietrza Konfederacji Lewiatan w połowie marca zorganizowała webinar z udziałem dwojga radców prawnych specjalizujących się w tematyce ochrony powietrza – Agnieszką Warso-Buchanan (ClientEarth Prawnicy dla Ziemi) oraz Miłoszem Jakubowskim (Frank Bold). Wszystkich zainteresowanych zmianami, jakie niesie rewizja dyrektywy powietrznej, zachęcamy do zapoznania się z nagraniem webinaru:


Jan Ruszkowski, ekspert Lewiatana

Artykuł dla marcowego wydania Brussels Headlines – europejskiego biuletynu Lewiatana