Modele zapewniania społecznościom lokalnym korzyści z energetyki wiatrowej – stanowisko Lewiatana
12 kwietnia 2024

Modele zapewniania społecznościom lokalnym korzyści z energetyki wiatrowej – stanowisko Lewiatana

Konfederacja Lewiatan przedstawia analizę i propozycję zmian mających na celu zapewnienie wyważonej oraz świadomej partycypacji społecznej w korzyściach wynikających z rozwoju lądowej energetyki wiatrowej.

KL/204/52/JS/2024

Pobierz
System kaucyjny na opakowania po napojach jedyną szansą realizacji poziomów zbiórki
11 marca 2024

System kaucyjny na opakowania po napojach jedyną szansą realizacji poziomów zbiórki

1 stycznia 2025 roku Polska stanie się kolejnym krajem w Europie, który ma szanse na uruchomienie systemu kaucyjnego na niektóre opakowania po napojach.

Zgodnie z ustawą z 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi systemem tym objęte będą:

  • jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 l
  • szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 l
  • metalowe puszki o pojemności do 1 l.

Cel: poprawa selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych

Kaucja pobierana będzie we wszystkich jednostkach handlowych, w których będą sprzedawane napoje w takich opakowaniach, niezależnie od ich powierzchni. Natomiast zwrot kaucji wraz z pustym opakowaniem będzie obowiązkowy w jednostkach handlowych o powierzchni powyżej 200 m2. Mniejsze punkty będą mogły dołączyć do systemu dobrowolnie.

Najważniejszym celem wprowadzenia systemu kaucyjnego w naszym kraju jest poprawa selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wprowadzający produkty w opakowaniach (producenci, importerzy i właściciele marek) będą zobowiązani do osiągnięcia minimalnych poziomów selektywnej zbiórki opakowań.

Te poziomy to:

  • 77% za 2025 r.
  • 81% za 2026 r.
  • 84% za 2027 r.
  • 87% za 2028 r.
  • 90% za 2029 r. i następne lata.

Prawo przewiduje wielu operatorów systemu

Najważniejszą i budzącą chyba najwięcej emocji cechą naszego ustawodawstwa jest jego wielooperatorowość. Innymi słowy, nasz polski system będzie działał w oparciu o więcej niż jeden podmiot reprezentujący (tzw. operator systemu).

Jednym z nich będzie założona przez Fundację Odzyskaj Środowisko „PolKa”, operator systemu kaucyjnego not for profit S.A. Fundacja od 13 lat działa w branży recyklingu w Polsce, wspierając świadomą edukację ekologiczną. Jak podkreśla Marcel Rakowski, prezes „PolKa”, oferuje sklepom, hurtowniom, producentom, jak i importerom napojów objętych systemem kaucyjnym gotowe rozwiązania niezbędne do szybkiego i sprawnego wdrożenia systemu kaucyjnego.

„PolKa” zajmie się kompleksową organizacją procesów składających się na system kaucyjny (end-to-end solution). Nawiązała współpracę ze znanymi polskimi firmami o zasięgu krajowym i międzynarodowym, które działają w zakresie m.in. logistyki pierwszej i środkowej mili, centrów liczenia czy przetwarzania odpadów opakowaniowych. W ramach powstałego modelu oferuje również finansowanie, instalację oraz serwisowanie maszyn RVM (tzw. zwrotomatów) renomowanych producentów.

Nasza firma działa ponad podziałami, łącząc interesy wszystkich kluczowych uczestników systemu kaucyjnego. „PolKa” zapewni optymalne koszty oraz umożliwi osiągnięcie celów selektywnej zbiórki w 2025 r. Z kolei skuteczna zbiórka zagwarantuje uczestnikom systemu właściwą jakość materiału, a system IT efektywne zarządzanie procesami (w tym rozliczeniami kaucji i materiału). Szeroki asortyment zwrotomatów (maszyn do automatycznej zbiórki) i transparentna sprawozdawczość oraz efektywne raportowanie przyczynią się do efektywności systemu kaucyjnego prowadzonego przez „PolKa” – mówi Marcel Rakowski.

Więcej o działaniach naszej nowej firmy członkowskiej www.polskakaucja.pl.

Konsultacje projektu programu priorytetowego „Moja Elektrownia Wiatrowa” – stanowisko Lewiatana
13 lutego 2024

Konsultacje projektu programu priorytetowego „Moja Elektrownia Wiatrowa” – stanowisko Lewiatana

W nawiązaniu do pisma z dnia 5 lutego (KL/69/JR/2024), w ramach bardzo krótkich konsultacji projektu programu priorytetowego NFOŚiGW „Moja Elektrownia Wiatrowa”, ogłoszonego na rządowej stronie poświęconej Funduszowi Modernizacyjnemu, Konfederacja Lewiatan przekazuje stanowisko.

KL/84/26/JR/2024

Pobierz
Koncepcja wprowadzenia państwowego modelu organizacji odzysku – stanowisko Lewiatana
02 lutego 2024

Koncepcja wprowadzenia państwowego modelu organizacji odzysku – stanowisko Lewiatana

Konfederacja Lewiatan przekazuje stanowisko w sprawie koncepcji wprowadzenia państwowego modelu organizacji odzysku przygotowane przez 27 europejskich organizacji łańcucha wartości opakowań. Konfederacja Lewiatan oraz jej członkowie, w tym wiele firm i organizacji zrzeszonych w organizacjach będących sygnatariuszami stanowiska – popierają je w całości.

KL/67/21/PM/2024

Pobierz pismo
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych – uwagi Lewiatana
02 lutego 2024

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do toczących się konsultacji nad wnioskiem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/1020 i dyrektywę (UE) 2019/904 oraz uchylające dyrektywę 94/62/WE), Konfederacja Lewiatan przesyła uwagi.

KL/66/20/PM/2024

Pobierz pismo
Model Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) – stanowisko Lewiatana
21 listopada 2023

Model Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) – stanowisko Lewiatana

W oczekiwaniu na powołanie Rady Ministrów oraz licząc na nową regulację mającą dać podstawę do wdrożenia w Polsce modelu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta zgodnie z wymogami znowelizowanej w 2018 r. dyrektywy o odpadach 2008/98/WE, Konfederacja Lewiatan przekazuje w załączeniu stanowisko w sprawie Modelu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP).

KL/428/200/PM/2023

Pobierz
Inwestycje towarzyszące polegające na przebudowie lub remoncie istniejących linii elektroenergetycznych – uwagi Lewiatana
10 października 2023

Inwestycje towarzyszące polegające na przebudowie lub remoncie istniejących linii elektroenergetycznych – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do prowadzonych konsultacji projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu inwestycji towarzyszących polegających na przebudowie lub remoncie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV (nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów RD 759) Konfederacja Lewiatan przesyła uwagi.

KL/386/180/PG/2023

Pobierz pismo
Sposób kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną – uwagi Lewiatana
19 września 2023

Sposób kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną – uwagi Lewiatana

Konfederacja Lewiatan wyraża głębokie zaniepokojenie trybem procedowania oraz treścią Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (dalej jako Rozporządzenie) i zwraca się z uprzejmą prośbą o rozważenie pilnego uchylenia tego Rozporządzenia.

KL/354/168/PG/2023

Pobierz
Zielona transformacja – startujemy z biuletynem i zapraszamy do współpracy
25 sierpnia 2023

Zielona transformacja – startujemy z biuletynem i zapraszamy do współpracy

Zielona transformacja będzie realizowana przede wszystkim oddolnie, wysiłkiem przedsiębiorców, którzy już teraz zmieniają swoje modele biznesowe, aby dostosować się do nowej rzeczywistości gospodarczej. Aktywnym uczestnikiem transformacji są też samorządy i środowisko nauki. Chcemy słuchać głosów wszystkich stron i będziemy je prezentować w Biuletynie Zielonej Transformacji Konfederacji Lewiatan.

Pierwszy numer naszego nowego Biuletynu Zielonej Transformacji jest już gotowy. Chcemy zaprezentować przedsiębiorcom zrzeszonym w Konfederacji Lewiatan zarówno biznesowe jak i społeczne, naukowe oraz samorządowe spojrzenie na polską transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej oraz o obiegu zamkniętym. Projekt realizujemy we współpracy z European Climate Foundation. Zapraszamy do lektury.

Podmioty realizujące zieloną transformację

– To przede wszystkim przedsiębiorcy będą realizowali zieloną transformację, już teraz dostosowują się do nowej rzeczywistości gospodarczej. Nie powinno się też odrzucać głosu samorządów i społeczności lokalnych, od których przychylności zależeć będzie sukces transformacji polskiej energetyki. W dyskusjach nad optymalnym modelem transformacji ważną rolę pełnią think-tanki oraz naukowcy – mówi Jakub Safjański, dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu Konfederacji Lewiatan.

Jak podkreśla, Biuletyn Zielonej Transformacji jest otwarty na głos wszystkich interesariuszy i otwiera się szeroko na współpracę.

Ekologiczne działania miast to duże oszczędności

W pierwszym numerze przedstawiamy głos dr Tymoteusza Marca z Unii Metropolii Polskich, który przybliży rolę miast w przyszłym modelu energetyki rozproszonej. Jak podkreśla autor, pozyskiwanie energii elektrycznej wytwarzanej przez miasta pozwoli ustabilizować ceny energii i zwiększyć bezpieczeństwo dostaw. „Swobodne wytwarzanie i wymiana energii elektrycznej w ramach jednostek miejskich, często w ramach własnych systemów dystrybucji i linii bezpośrednich, może spowodować milionowe oszczędności” – czytamy w artykule.

Michał Gelata z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Kraków zaprezentuje działania Krakowa na rzecz rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego. „Wdrażanie założeń GOZ jest ważnym aspektem funkcjonowania spółek komunalnych. Pozwala oszczędzać energię elektryczną, ciepło, a przede wszystkim zasoby naturalne, surowce wtórne oraz paliwa kopalne. Korzyści są oczywiste, nie tylko w wymiarze finansowym” – zaznacza autor.

Zielone obligacje i offset węglowy

Stanisław Stefaniak z Fundacji Instrat opisze model finansowania transformacji poprzez zielone obligacje, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb samorządu. Jak wyjaśnia w artykule, można wskazać na kilka barier ograniczających rozwój rynku zielonych obligacji w Polsce. „Po pierwsze, zarówno polscy przedsiębiorcy jak i samorządy poszukują finansowania zewnętrznego przede wszystkim w formie kredytu bankowego. Obligacje, nawet te niezielone, cieszą się znacznie mniejszą popularnością. Po drugie, zielona emisja wiąże się z dodatkowymi kosztami”.

Bartosz Podziewski, prezes Zarządu GSS S.A., jako przedstawiciel biznesu przybliży nowe narzędzie dla przedsiębiorców wspomagające transformację, jakim jest offset węglowy. „Dobrowolne offsety węglowe to mechanizmy, które umożliwiają firmom i osobom prywatnym bilansowanie swojej emisji dwutlenku węgla przez finansowanie projektów, które redukują, unikają lub składują emisje CO2” – pisze autor.

Pierwszy numer Biuletynu Zielonej Transformacji można bezpłatnie pobrać tutaj. Zapraszamy do lektury tego i kolejnych wydań. Liczymy też, że Czytelnicy zechcą w przyszłości aktywnie współtworzyć Biuletyn. Zachęcamy też do kontaktu na mail: jsafjanski@lewiatan.org.

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – uwagi Lewiatana
24 lipca 2023

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – uwagi Lewiatana

Konfederacja Lewiatan z satysfakcją przyjęła informację o skierowaniu do prac parlamentarnych projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw zwanej dalej ustawą o systemie kaucyjnym. Przesyłamy uwagi do ustawy (druk senacki nr 1059).

KL/290/135/PM/2023

Pobierz