Szczegółowe warunki funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – uwagi Lewiatana
16 września 2022

Szczegółowe warunki funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – uwagi Lewiatana

W odpowiedzi na pismo ministra klimatu i środowiska (sygnatura DP-WOPIII.0220.35.2022.EF z dnia 9 września 2022 r.), kierujące projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (nr 914 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska) do ponownych konsultacji, Konfederacja  Lewiatan przesłała uwagi.

KL/353/178/JS/2022

Pobierz
Energia elektryczna z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem – uwagi Lewiatana
15 września 2022

Energia elektryczna z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem – uwagi Lewiatana

W ramach publicznych konsultacji projektu rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2023 (nr 928 w wykazie prac legislacyjnych MKiŚ), ogłoszonych na stronach Rządowego Centrum Legislacji,  Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/351/177/JS/2022

Pobierz
Ceny referencyjne energii elektrycznej z OZE – uwagi Lewiatana
14 września 2022

Ceny referencyjne energii elektrycznej z OZE – uwagi Lewiatana

Konfederacja Lewiatan dziękuje za zaproszenie do konsultacji projektu rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy w danym roku wygrali aukcje. W załączeniu uwagi, które zostały opracowane przez Radę OZE Konfederacji Lewiatan.

KL/350/176/JS/2022

Pobierz
Weź udział w krótkim badaniu na temat zielonej transformacji
21 lipca 2022

Weź udział w krótkim badaniu na temat zielonej transformacji

Konfederacja Lewiatan chce zebrać głosy na temat zatrudnienia i kompetencji pracowników w związku z zieloną transformacją. Będą one cennym wkładem do raportu, który opracujemy. Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety.

Działania na rzecz zielonej transformacji są jednym z priorytetów UE. Aktywność Komisji Europejskiej znacząco wpływa na sposób funkcjonowania przedsiębiorców i sytuację na rynku pracy. Zielona transformacja to przejście na ekologiczną, niskoemisyjną, energooszczędną i „zasobooszczędną” gospodarkę.

W tym kontekście kluczowe znaczenie ma diagnoza zapotrzebowania na odpowiednie kwalifikacje i kompetencje pracowników, aby wspierać osoby zatrudnione i pracodawców w radzeniu sobie z przemianami. Brakuje bowiem usystematyzowanych informacji na temat skutków zielonej transformacji w obszarze kwalifikacji czy kompetencji zawodowych.

Powstanie raport o zmianach na rynku pracy

Konfederacja Lewiatan podjęła się opracowania raportu dotyczącego zmian na rynku pracy, w szczególności zmian w zapotrzebowaniu na kwalifikacje i kompetencje. Jednym z istotnych elementów raportu i diagnozy potrzeb jest ocena zachodzących zmian dokonana przez polskich przedsiębiorców zatrudniających pracowników. Interesuje nas opinia firm reprezentujących różne sektory działalności gospodarczej.

W związku z tym, zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety (7 pytań). Gromadzone dane są anonimowe i będą wykorzystane w raporcie w formie zestawień zbiorczych. Będziemy zobowiązani za wypełnienie ankiety do dnia 31 lipca br. 

Link do ankiety: https://www.survio.com/survey/d/O6D8G9N8L5H3V9O5M

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z Roksaną Kozłowską (rkozlowska@lewiatan.org).

 

Taryfy i rozliczenia w obrocie energią elektryczną – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia
28 czerwca 2022

Taryfy i rozliczenia w obrocie energią elektryczną – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (projekt z dnia 13 czerwca br.), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

KL/239/117/JR/2022

Pobierz
Ustawa o OZE – uwagi Lewiatana do nowelizacji ustawy
03 czerwca 2022

Ustawa o OZE – uwagi Lewiatana do nowelizacji ustawy

Obecnie w Sejmie procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2290 – dalej „Projekt Ustawy”). Jedną ze zmienianych przedmiotowym projektem ustaw ma być ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, 1093, 1873 i 2376 oraz z 2022 r. poz. 467, dalej: „Ustawa o OZE”), która jest kluczowa dla przedsiębiorców zrzeszonych w Radzie OZE Konfederacji Lewiatan. W związku z powyższym przesyłam poniższe uwagi Konfederacji Lewiatan do procedowanego projektu ustawy.

KL/219/104/AB/2022

Pobierz
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie – uwagi Lewiatana do projektu ustawy
03 czerwca 2022

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie – uwagi Lewiatana do projektu ustawy

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (nr UD375 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), przekazuję uwagi Konfederacji Lewiatan.

KL/216/102/AB/2022

Pobierz
Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta – apel Lewiatana
26 maja 2022

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta – apel Lewiatana

Przedstawiamy apel Konfederacji Lewiatan dotyczący projektu ustawy wdrażającej Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta (ROP), numer z wykazu prac Rządu: UC81, a także prezentacja zatytułowaną „Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta, Forum Dialogu Konfederacji Lewiatan – nowy system ROP – od założeń do projektu”, przygotowaną w związku ze spotkaniem pod tym samym tytułem, które odbyło się w siedzibie Konfederacji Lewiatan, 10 maja br.

KL/202/AB/2022

Pobierz apel
Stanowisko Polski w sprawie wniosku dot. rozporządzenia PE i RE w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych – uwagi Lewiatana
20 maja 2022

Stanowisko Polski w sprawie wniosku dot. rozporządzenia PE i RE w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych – uwagi Lewiatana

W odpowiedzi na prośbę o uwagi do stanowiska Polski w sprawie wniosku dotyczącego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniającego dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 517/2014 COM(2022) 150, przekazuję uwagi Konfederacji Lewiatan.

KL/193/88/AB/2022

Pobierz
Zapasy ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego – stanowisko Lewiatana do projektu nowelizacji ustawy
20 maja 2022

Zapasy ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego – stanowisko Lewiatana do projektu nowelizacji ustawy

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu Ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw, przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

KL/195/90/AB/2022

Pobierz