Szczególne rozwiązania dot. niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – uwagi Lewiatana
02 września 2022

Szczególne rozwiązania dot. niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do procedowanego aktualnie w Sejmie projektu ustawy o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (druk nr 2543) Konfederacja Lewiatan przekazała swoje uwagi.

KL/335/167/AB/2022

Pobierz pismo
Aukcje na sprzedaż energii wytworzonej w instalacjach OZE – uwagi do projektu rozporządzenia
04 sierpnia 2022

Aukcje na sprzedaż energii wytworzonej w instalacjach OZE – uwagi do projektu rozporządzenia

W związku z trwającymi konsultacjami projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w poszczególnych następujących po sobie latach kalendarzowych 2022–2027 (RD-569), Rada OZE Konfederacji Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/302/149/AB/2022

Pobierz stanowisko
Zapasy paliw w przedsiębiorstwach energetycznych – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia
13 lipca 2022

Zapasy paliw w przedsiębiorstwach energetycznych – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych (nr 849 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska), Konfederacja Lewiatan przedstawia w załączeniu swoje uwagi.

KL/265/130/AB/2022

Pobierz
Taryfy i rozliczenia w obrocie energią elektryczną – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia
28 czerwca 2022

Taryfy i rozliczenia w obrocie energią elektryczną – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (projekt z dnia 13 czerwca br.), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

KL/239/117/JR/2022

Pobierz
Ocena wniosków w postępowaniu rozstrzygającym – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury
10 czerwca 2022

Ocena wniosków w postępowaniu rozstrzygającym – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne nowej wersji projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceny wniosków w postępowaniu rozstrzygającym (projekt z dnia 19 maja br.), przekazuję uwagi Konfederacji Lewiatan.

KL/222/106/AB/2022

Pobierz
Ustawa o OZE – uwagi Lewiatana do nowelizacji ustawy
03 czerwca 2022

Ustawa o OZE – uwagi Lewiatana do nowelizacji ustawy

Obecnie w Sejmie procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2290 – dalej „Projekt Ustawy”). Jedną ze zmienianych przedmiotowym projektem ustaw ma być ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, 1093, 1873 i 2376 oraz z 2022 r. poz. 467, dalej: „Ustawa o OZE”), która jest kluczowa dla przedsiębiorców zrzeszonych w Radzie OZE Konfederacji Lewiatan. W związku z powyższym przesyłam poniższe uwagi Konfederacji Lewiatan do procedowanego projektu ustawy.

KL/219/104/AB/2022

Pobierz
Infrastruktura sieci domowej – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia
03 czerwca 2022

Infrastruktura sieci domowej – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie infrastruktury sieci domowej (nr 813 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska), przekazuję uwagi Konfederacji Lewiatan.

KL/213/101/AB/2022

Pobierz
Stanowisko Polski w sprawie wniosku dot. rozporządzenia PE i RE w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych – uwagi Lewiatana
20 maja 2022

Stanowisko Polski w sprawie wniosku dot. rozporządzenia PE i RE w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych – uwagi Lewiatana

W odpowiedzi na prośbę o uwagi do stanowiska Polski w sprawie wniosku dotyczącego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniającego dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 517/2014 COM(2022) 150, przekazuję uwagi Konfederacji Lewiatan.

KL/193/88/AB/2022

Pobierz
Zapasy ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego – stanowisko Lewiatana do projektu nowelizacji ustawy
20 maja 2022

Zapasy ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego – stanowisko Lewiatana do projektu nowelizacji ustawy

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu Ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw, przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

KL/195/90/AB/2022

Pobierz
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – uwagi Lewiatana do projektu nowelizacji ustawy
19 maja 2022

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – uwagi Lewiatana do projektu nowelizacji ustawy

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje społeczne projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, w załączeniu przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

KL/197/92/AB/2022

Pobierz