Prekonsultacje wdrożenia do polskiego porządku prawnego Aktu w sprawie sztucznej inteligencji – stanowisko Lewiatana
19 kwietnia 2024

Prekonsultacje wdrożenia do polskiego porządku prawnego Aktu w sprawie sztucznej inteligencji – stanowisko Lewiatana

W związku z zaproszeniem do prekonsultacji wdrożenia do polskiego porządku prawnego Aktu w sprawie sztucznej inteligencji, Konfederacja Lewiatan przesyła odpowiedzi.

KL/230/60/ET/2024

Pobierz
Zmiana ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – uwagi Lewiatana
12 kwietnia 2024

Zmiana ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – uwagi Lewiatana

W związku z zaproszeniem do konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw, Konfederacja Lewiatan przesyła uwagi do niniejszego tekstu.

KL/205/53/ET/2024

Pobierz
Zapewnianie spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze – apel Lewiatana
08 kwietnia 2024

Zapewnianie spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze – apel Lewiatana

Konfederacja Lewiatan wystosowała apel o zwrócenie uwagi na konieczność przyjęcia poprawki do procedowanego rządowego projektu ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze (druk nr 241). Projekt dotyczy zapewnienia większego dostępu do najpowszechniejszych produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami; dostosowania do przepisów Unii Europejskiej wymogów dostępności produktów i usług (tzw. Europejski Akt o Dostępności).

KL/198/AM/2024

 

Pobierz apel
Spotkanie z prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych
25 marca 2024

Spotkanie z prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Prezes UODO podkreślił, że priorytetem dla niego i dla całego urzędu jest pewność prawa, otwartość na dialog i transparentność. Zaprosił też Konfederację Lewiatan do uczestnictwa w kwartalnych spotkaniach, na których na bieżąco będą omawiane kwestie związane z danymi. Ma to na celu usprawnienie komunikacji i bardziej efektywną współpracę.

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan – prezydent Maciej Witucki i ekspertka Departamentu Rynku Cyfrowego Eliza Turkiewicz wzięli udział w spotkaniu z prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosławem Wróblewskim, zastępcą prezesa Konradem Komornickim oraz ekspertami UODO.

Urząd chce wzmocnić swoją rolę na poziomie europejskim. Prezes UODO zaakcentował, że widzi problemy związane z legislacją na poziomie unijnym – projekty często zawierają przepisy sprzeczne, wykluczające się.

Cele prezesa UODO

Wśród celów PUODO jest m.in., aby urząd posiadał kompetencje w zakresie  kwestii związanych nie tylko z danymi osobowymi, ale też danymi ważnymi dla gospodarki.

Przewodniki i wytyczne PUODO będą aktualizowane oraz publiczne konsultowane. Wszystkie przewodniki i konsultacje będą dostępne na specjalnej podstronie. Powstanie wyszukiwarka wszystkich decyzji i orzeczeń UODO. Trudno na razie wskazać datę, ponieważ działania te wymagają dużego nakładu pracy i czasu ze względu na kwestie techniczne.

Mechanizmy certyfikacji

UODO zachęca podmioty prywatne, aby chciały stworzyć specjalne narzędzie – mechanizmy certyfikacji. Urząd organizuje cykliczne webinaria w tym zakresie.

PUODO widzi także swoją rolę w tematyce sztucznej inteligencji, a dokładniej w takim zakresie, gdzie modele trenowane są na danych osobowych.

Urząd planuje działania edukacyjne na poziomie Sejmu, Senatu czy Rządowego Centrum Legislacji, ponieważ w projektach legislacyjnych nie ma obecnie oceny ryzyka dotyczącego danych osobowych. Urzędowi zależy także na promowaniu istoty inspektorów danych osobowych w każdej organizacji.

Urząd planuje również bardziej ścisłą współpracę z samorządami.

Spotkanie z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych odbyło się 22 marca. Udział wzięli także eksperci UODO, m.in. Departamentu Orzecznictwa i Legislacji, Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji.

 

 

Prawo komunikacji elektronicznej powinno ściśle implementować przepisy europejskie
21 marca 2024

Prawo komunikacji elektronicznej powinno ściśle implementować przepisy europejskie

Prawo komunikacji elektronicznej, przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji, powinno ściśle implementować przepisy zawarte w Europejskim kodeksie łączności elektronicznej (EKŁE).

Konfederacja Lewiatan zgłosiła do propozycji resortu cyfryzacji kilkadziesiąt uwag, m.in. dotyczących wysokości opłaty telekomunikacyjnej czy nowego modelu opłaty za wydanie pozwolenia radiowego.

Konfederacja Lewiatan uważa, że przedstawiony do konsultacji nowy projekt ustawy Prawa komunikacji elektronicznej wolny jest od najbardziej kontrowersyjnych i motywowanych politycznie rozwiązań typu tzw. lex pilot. To bardzo istotna i pozytywna zmiana filozofii. Wciąż jednak dostrzegamy poważne niespójności projektu z przepisami europejskimi, co niesie niekorzystne konsekwencje dla polskich przedsiębiorców.

Brak spójności z dyrektywą

Brak spójności z europejską dyrektywą tworzyć będzie bariery na wspólnym rynku oraz spowoduje, że warunki działania przedsiębiorców w Polsce będą gorsze niż w innych państwach, co w rezultacie spowoduje pogorszenie ich konkurencyjności.

Dlatego Lewiatan apeluje o niezwiększanie obciążeń regulacyjnych ponad to, co wynika z europejskiej dyrektywy, o powstrzymanie się od podnoszenia administracyjnych kosztów prowadzania działalności na rynku telekomunikacyjnym, który należy do grupy najbardziej konkurencyjnych i najtańszych w UE.

Przedsiębiorcy apelują, aby tworzeniu nowych przepisów towarzyszyła filozofia kreowania warunków proinwestycyjnych, sprzyjających innowacjom oraz wzmacnianiu, a nie osłabianiu konkurencyjności przedsiębiorców działających na rynku polskim.

Spóźniona implementacja

Implementacja Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej jest już spóźniona o ponad trzy lata. Poprzedni rząd nie poprzestał jednak na implementacji EKŁE i zaproponował wiele kontrowersyjnym przepisów, co skończyło się wycofaniem ustawy z Sejmu.

– Zwracamy uwagę na konieczność ścisłej implementacji EKŁE na poziomie krajowym. To oznacza nie tylko szacunek dla zasady zupełnej harmonizacji, która zbliża reguły Kodeksu dla wszystkich aktorów rynku komunikacji elektronicznej w Europie, ale też odejście od wzbogacania projektu ustawy o elementy wykraczające poza zakres implementacji – mówi dr Aleksandra Musielak, dyrektorka departamentu rynku cyfrowego Konfederacji Lewiatan.

Obecnie UE nie ma jednolitego rynku sieci i usług łączności elektronicznej, ale 27 rynków krajowych o różnych warunkach podaży i popytu, architekturze sieci, różnych poziomach zasięgu sieci o bardzo dużej przepustowości, innych krajowych procedurach wydawania zezwoleń na korzystanie z widma, warunkach i terminach, a także rozmaitych (choć częściowo zharmonizowanych) podejściach regulacyjnych.

– Wyrównywanie zasad obowiązujących w UE w zakresie praw i obowiązków nakładanych na podmioty z sektora komunikacji elektronicznej oraz dalsze wzmacnianie rynku, poprzez likwidację istniejących na nim barier, powinno lec u podstaw programu Prezydencji Polski w Radzie UE w 2025 r. Wdrożenie EKŁE powinno wpisywać się w ten kierunek – dodaje Aleksandra Musielak.

Uwagi przedsiębiorców

Konfederacja Lewiatan zgłosiła do projektu ustawy kilkadziesiąt uwag. Za nieuzasadnione uznajemy propozycje drastycznych podwyżek opłat za prowadzenie działalności telekomunikacyjnej (podwyższenie maksymalnej wysokości opłaty telekomunikacyjnej za wydanie pozwolenia radiowego czy maksymalnych opłat związanych z prawem korzystania z częstotliwości i opłat za prawo do wykorzystania zasobów numeracyjnych).

Takie działanie uznać by można za celowe pogarszanie konkurencyjności przedsiębiorców, co stoi w sprzeczności z deklaracjami nowego rządu o deregulacji, ograniczania obciążeń administracyjnych i poprawy warunków do prowadzenia działalności gospodarczej.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Prawo autorskie i prawa pokrewne – uwagi Lewiatana
04 marca 2024

Prawo autorskie i prawa pokrewne – uwagi Lewiatana

W związku z zaproszeniem do konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu UC6), Konfederacja Lewiatan przesyła uwagi.

KL/124/34/ET/2024

Pobierz
Prawo autorskie i prawa pokrewne – uwagi Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatana
29 lutego 2024

Prawo autorskie i prawa pokrewne – uwagi Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatana

W związku z zaproszeniem do konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu UC6), Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan przesyła uwagi.

KL/122/33/ET/2024

Pobierz
Zapewnianie spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze – uwagi Lewiatana
21 lutego 2024

Zapewnianie spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do publikacji najnowszej wersji projektu ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze (nr z wykazu UC4), przyjętej w lutym br. przez Stały Komitet Rady Ministrów, Konfederacja Lewiatan przedkłada uwagi do projektu.

KL/92/27/AM/2024

Pobierz
Wyzwania firm na rynku cyfrowym – spotkanie z wiceministrem cyfryzacji
14 lutego 2024

Wyzwania firm na rynku cyfrowym – spotkanie z wiceministrem cyfryzacji

Michał Gramatyka, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, rozmawiał z firmami członkowskimi Lewiatana reprezentującymi branżę IT, telekomunikacyjną, mediową, transportową oraz przemysłową.

Wiceminister podzielił się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi obecnych i przyszłych działań resortu cyfryzacji w obszarze telekomunikacji oraz transformacji cyfrowej.

Problemy firm działających na rynku cyfrowym

Spotkanie byłą okazją do przedstawienia i szczegółowego omówienia problemów i wyzwań z którymi aktualnie mierzą się firmy działające na rynku cyfrowym. Przedstawiciele rynku telekomunikacyjnego zwrócili uwagę na potrzebę ograniczania uderzających w biznes ponadstandardowych zapisów w kształtowaniu nowego Prawa komunikacji elektronicznej. Firmy zaadresowały również potrzebę rozwoju dyplomacji cyfrowej i pogłębiania współpracy z biznesem przy pracach nad projektami regulacji unijnych.

Głos w toku dyskusji zabrały również firmy reprezentujące sektor transportu, wskazując na potrzebę wsparcia digitalizacji sektora, apelując m.in. o wdrożenie projektu cyfrowej rejestracji aut. Niemniej istotną kwestią dla firm była konieczność określenia po stronie administracji rządowej osoby odpowiedzialnej za cyfryzację przemysłu i ustalenie wspólnych standardów w tym zakresie.

W najbliższych miesiącach wiceminister będzie chciał rozwinąć i pogłębić współpracę z poszczególnymi firmami Lewiatana w zakresie tematów poruszonych w toku spotkania.

Wiceminister Michał Gramatyka był gościem w siedzibie Konfederacji Lewiatan 14 lutego.

 

Plany rozwoju aplikacji mObywatel na 2024 rok – propozycje Lewiatana
23 stycznia 2024

Plany rozwoju aplikacji mObywatel na 2024 rok – propozycje Lewiatana

W związku z tematyką poruszoną na posiedzeniu Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (CNT) w dniu 16 stycznia br. tj. rozpatrzenia informacji Ministra Cyfryzacji na temat nowych dokumentów i usług udostępnionych w cyfrowym portfelu mObywatel i planów rozwoju tej aplikacji na 2024 r., Konfederacja Lewiatan przedstawia propozycje na rozwój probiznesowych funkcjonalności aplikacji mObywatel.

KL/42/10/AM/2024

Pobierz