Nowa wersja Data Act nie spełnia oczekiwań rynku
02 lutego 2023

Nowa wersja Data Act nie spełnia oczekiwań rynku

Fot. austin distel / unsplash

Potrzebne jest zapewnienie odpowiedniego czasu na dyskusje wokół problemów wynikających z Aktu w sprawie danych. Środowisko unijnych organizacji biznesowych, w tym BuisnessEurope, wystąpiło z apelem w tej sprawie do Rady UE. Chodzi też o umożliwienie większej przewidywalności wymagań stawianych biznesowi w zakresie dzielenia się danymi.

Niedawna publikacja nowej wersji Data Act (Aktu w sprawie danych), przygotowanego przez Radę UE, wciąż nie spełnia oczekiwań rynku. Zabiegamy o to, by projekt rozporządzenia chronił tajemnice handlowe, bezpieczeństwo, ochronę i prywatność poprzez zapewnienie biznesowi skutecznych zabezpieczeń w celu zapobiegania nadużywaniu danych i nieuczciwej konkurencji.

Co powinien zapewnić przedsiębiorstwom Akt w sprawie danych

Ważne też, by akt zapewniał przedsiębiorstwom pewność co do tego, czy i co muszą udostępniać, począwszy od ustalenia jasnych definicji, np. „danych” i „posiadacza danych”. Istotne jest umożliwienie przedsiębiorstwom znalezienia wzajemnie korzystnych relacji opartych na danych poprzez uznanie kluczowej roli elastycznych warunków umownych, w tym w zakresie wynagrodzenia.

Nowa wersja Aktu w sprawie danych ma też gwarantować jasne rozróżnienie relacji między przedsiębiorstwami (B2B) a relacjami między przedsiębiorstwami a konsumentami (B2C). Powinien też ustanawiać ścisłe zasady dzielenia się danymi między przedsiębiorstwami a administracją publiczną (B2G) i ograniczać ich zakres do sytuacji kryzysowych.

Okres przejściowy Data act powinien wynosić co najmniej 36 miesięcy

Projekt nie powinien też tworzyć nowych przeszkód dla zasad międzynarodowego transferu danych, które mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju europejskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Ważne także, by okres przejściowy wynosił co najmniej 36 miesięcy, aby dać przedsiębiorstwom czas na dostosowanie i przez to zapewnił przewidywalność obecnych inwestycji.

W związku z intensyfikacją prac nad projektem na poziomie UE Prezydencja Szwedzka opublikowała jego czwartą wersję (projekt rozporządzenia w sprawie zharmonizowanych zasad dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i korzystania z nich z 24 stycznia br., sygn. 5586/23). Konfederacja Lewiatan uczestniczyła w opracowaniu dwóch kluczowych dokumentów prezentujących stanowisko biznesu względem projektu. Można je pobrać poniżej.

 

 

Akt w sprawie danych (Data Act) – stanowisko Lewiatana i organizacji biznesu
02 lutego 2023

Akt w sprawie danych (Data Act) – stanowisko Lewiatana i organizacji biznesu

Mając na uwadze intensyfikację prac na poziomie UE nad projektem Aktu w sprawie danych (Data Act), w związku z publikacją przez Prezydencję Szwedzką czwartej kompromisowej wersji projektu rozporządzenia (dokument z dnia 24 stycznia br., sygn. 5586/23), Konfederacja Lewiatan przesyła dwa kluczowe dokumenty, w których opracowaniu uczestniczyła, prezentujące stanowisko biznesu.

KL/54/AM/2023

Pismo przewodnie do Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa
Ochrona konkurencji i konsumentów – stanowisko Lewiatana
20 stycznia 2023

Ochrona konkurencji i konsumentów – stanowisko Lewiatana

W nawiązaniu do publikacji na stronie Rządowego Centrum Legislacji nowej wersji projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (wersja z dnia 5 grudnia br.), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko do projektu ustawy.

KL/32/12/AM/2023

Pobierz stanowisko
Prawo telekomunikacyjne – stanowisko Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan
18 stycznia 2023

Prawo telekomunikacyjne – stanowisko Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

W związku z zaproszeniem do składania uwag do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne (UD 471), Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan przekazuje stanowisko.

KL/28/11/AM/2023

Pobierz
Prawo komunikacji elektronicznej – stanowisko Lewiatana
10 stycznia 2023

Prawo komunikacji elektronicznej – stanowisko Lewiatana

W związku ze skierowaniem do rozpatrzenia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej rządowych projektów ustaw: Prawo komunikacji elektronicznej oraz przepisy wprowadzające ustawę Prawo komunikacji elektronicznej, Konfederacja Lewiatan przekazuje stanowisko.

KL/21/8/AM/2023

Pobierz
Zapobieganie kradzieży tożsamości – stanowisko Lewiatana
10 stycznia 2023

Zapobieganie kradzieży tożsamości – stanowisko Lewiatana

W związku z zaproszeniem do udziału w konsultacjach projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapobieganiem kradzieży tożsamości (nr w wykazie UD 472) Konfederacja Lewiatan przesyła stanowisko.

KL/17/6/AM/2023

Pobierz
Rok 2022 wyznaczył nowy rozdział w regulacjach dotyczących sztucznej inteligencji
15 grudnia 2022

Rok 2022 wyznaczył nowy rozdział w regulacjach dotyczących sztucznej inteligencji

fot. Maxim Hopman / Unsplash

Mijający rok bez wątpienia obfitował w nowe propozycje regulacji unijnych, które mają przybliżyć Europę do bycia liderem bezpiecznej i ukierunkowanej na człowieka transformacji cyfrowej.

Jednym z kluczowych aktów jest Rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji. Projekt przedstawiony przez Komisję w kwietniu 2021 r. ma stanowić podwaliny dla unijnej polityki rozwoju bezpiecznej i legalnej sztucznej inteligencji, która jest zgodna z prawami podstawowymi.

Akt o sztucznej inteligencji – bezpieczeństwo i pewność prawa

Na grudniowym szczycie Rady przyjęto wspólne stanowisko („podejście ogólne” z ang. „general approach”) w sprawie aktu o sztucznej inteligencji. Akt ten został oparty na analizie ryzyka oraz ma ustanowić horyzontalne i jednolite ramy prawne odnoszące się do systemów sztucznej inteligencji, które mają zapewnić pewność prawa. W swoich założeniach projekt ma wzmacniać innowacje i inwestycje w zakresie SI oraz ułatwić rozwój jednolitego rynku.

Idzie on w parze z innymi inicjatywami, w tym skoordynowanym planem w sprawie sztucznej inteligencji, który ma przyspieszyć inwestycje w sztuczną inteligencję w Europie.

Nowe zasady odpowiedzialności za sztuczną inteligencję

Kolejną inicjatywą w temacie sztucznej inteligencji jest opublikowany jesienią projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostosowania przepisów dotyczących pozaumownej odpowiedzialności cywilnej do sztucznej inteligencji (Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za sztuczną inteligencję).

Akt ten jest odpowiedzią na obowiązujące realia prawne, które nie nadążają za piorunującym rozwojem sztucznej inteligencji. Obecne krajowe regulacje dotyczące odpowiedzialności, w szczególności opartej na winie w żaden sposób nie są dostosowane do rozpatrywania roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkody spowodowane przez produkty i usługi opartych na systemach sztucznej inteligencji.

Dyrektywa ma na celu zwiększenie zaufania społecznego do technologii sztucznej inteligencji oraz ułatwienie dostępu do skutecznego systemu wymiaru sprawiedliwości dostosowanego do specyfiki systemów SI. Akt ten ma mieć również wymierne skutki dla samych przedsiębiorców ze względu na fakt, iż zwiększenie zaufania do sztucznej inteligencji umożliwi szybsze upowszechnienie się tych systemów w codziennym życiu.

Tuż po Nowym Roku możemy się spodziewać kolejnych etapów legislacyjnych dla obu aktów, które będą miały ogromny wpływ na wielu polskich i europejskich przedsiębiorców.


Eliza Turkiewicz, ekspertka Departamentu Rynku Cyfrowego w Konfederacji Lewiatan

Artykuł dla grudniowego wydania Brussels Headlines – europejskiego biuletynu Lewiatana

Projekty cyfrowe – podsumowanie i plany działań UE
14 grudnia 2022

Projekty cyfrowe – podsumowanie i plany działań UE

fot. European Union 2022

Komisja Europejska konsekwentnie kontynuowała w tym roku realizację założeń strategii Europe fit for digital age. Celem Komisji niezmiennie pozostawało uczynienie Europy wiodącą siłą w zakresie etycznej, przejrzystej i bezpiecznej transformacji cyfrowej.

Z czym mierzyli się przedsiębiorcy w 2022 r.?

Priorytetowym projektem pozostawał Akt w sprawie Danych (Data Act), którego celem jest zapewnienie sprawiedliwego podziału wartości z danych między podmiotami w gospodarce danymi oraz wspieranie dostępu do danych i ich wykorzystywania. Firmy najbardziej niepokoi kwestia udostępniania metadanych produktów państwom trzecim czy trudne do realizacji obowiązki związane z zapewnieniem klientom przenoszalności usług między różnymi dostawcami chmurowymi. Prace nad rozporządzeniem będą konturowane będą przez prezydencję szwedzką.

Wychodząc naprzeciw problemowi braku mikroprocesorów na rynku europejskim – kluczowych do produkcji sprzętu elektronicznego, w tym rosnącej liczby inteligentnych urządzeń, ale też funkcjonowania przemysłu 4.0. – Komisja zintensyfikowała pracę nad regulacją Chips Act. W grudniu br. kraje UE zaakceptowały plan 45 mld euro inwestycji w produkcję czipów w Europie. Celem inicjatywy jest ograniczenie zależności Europy od produkcji z Azji i USA i osiągnięcie do końca dekady 20 proc. udziału w światowej produkcji (obecnie 8 proc.).

Dużo działo się w obszarze bezpiecznej cyberprzestrzeni. Komisja Europejska zintensyfikowała prace nad projektem Cyber Resislience Act, tj. rozporządzeniem o cyberodporności. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa europejskiego oprogramowania i sprzętu IoT (np. inteligentne lodówki, zegarki) poprzez ustanowienie minimalnych wymogów bezpieczeństwa dla urządzeń połączonych, zarówno na etapie rozwoju produktu, jak i w całym cyklu życia produktu. Regulacja służy zwiększeniu odpowiedzialności producentów za zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego swoich produktów, a jednocześnie umożliwi konsumentom uzyskanie większej ilości informacji dotyczących bezpieczeństwa ich urządzeń.

A co czeka przedsiębiorców w 2023 r.?

W 2023 r. KE zapowiada regulację nowych rozwiązań na rynku cyfrowym, tj.  metawersum, trójwymiarowego świata wirtualnej rzeczywistości, będącego kolejną ewolucją Internetu, oraz hyperloop, tj. szybkiego i niskoemisyjnego rozwiązania transportowego z użyciem technologii cyfrowych.

Komisja zamierza w pierwszym kwartale nowego roku opublikować unijny aktu prawny dotyczącego surowców krytycznych, aby zapewnić odpowiednie i zróżnicowane dostawy dla europejskiej gospodarki cyfrowej, jak również dla zielonej transformacji.

KE dalej będzie dążyć do rozszerzania i unowocześniania wykorzystania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek, które zmierzać będą w kierunku zwiększenia przejrzystości działania spółek na jednolitym rynku, uproszczeń procedury administracyjnej i sądowej oraz ułatwień transgranicznej ekspansji przedsiębiorstw.

Więcej informacji na temat planów Komisji Europejskiej w 2023 r. można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.


Aleksandra Musielak, dyrektorka Departamentu Rynku Cyfrowego

Artykuł dla grudniowego wydania Brussels Headlines, newslettera europejskiego Konfederacji Lewiatan

Akt w sprawie czipów – uwagi Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatana
01 grudnia 2022

Akt w sprawie czipów – uwagi Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatana

W związku z trwającymi pracami związanymi z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy dotyczące środków na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu półprzewodników (również jako: Akt w sprawie czipów, EU Chips Act), Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan przesyła uwagi.

KL/481/233/ET/2022

Pobierz
Transformacja cyfrowa – istotny temat CoPres w Sztokholmie
23 listopada 2022

Transformacja cyfrowa – istotny temat CoPres w Sztokholmie

Motywem przewodnim niedawnego spotkania Prezydentów BuinsessEurope (CoPres), które odbyło się 24 listopada br. w Sztokholmie, była „Europa konkurencyjna i zrównoważona (odporna) w tym pełnym wyzwań świecie”.

W ramach wydarzenia, jedna z ważniejszych dyskusji z przedstawicieli biznesu, dotyczyła głównych kierunków transformacji cyfrowej w UE oraz obaw firm związanych z zapewnieniem dobrych warunków kontynuowania rozwoju technologicznego w czasach kryzysu energetycznego oraz wysokiej inflacji.

W debacie poprowadzonej przez p. Martin Lundstedta, dyrektora generalnego Volvo, jednej z najbardziej znanych i szanowanych na świecie marek w branży pojazdów użytkowych, oraz p. Grzegorza Baczewskiego, Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan, skupiono się na wątkach ocenie konkurencyjności europejskiego rynku cyfrowego. Uczestnicy wymienili się doświadczeniami na temat tego czy i na ile konkurencja na wpływ na decyzje o inwestycjach cyfrowych w firmach europejskich.

Dużo uwagi poświęcono kwestii luki kompetencyjnej istniejącej na rynku cyfrowym, w tym umiejętnościom kluczowym z perspektywy cyfrowej transformacji firm oraz warunków poprawy tej sytuacji w firmach. Dyskusja na koniec skupiła się wokół nie tylko dużych, ale również małych, innowacyjnych graczy na ryku cyfrowym. Uczestnicy debaty próbowali odpowiedzieć na pytania dotyczące sposobom wsparcia startupów – przyszłych jednorożców z branży zaawansowanych technologii w Unii Europejskiej.


Aleksandra Musielak, dyrektorka Departamentu Rynku Cyfrowego

Artykuł dla listopadowego wydania Brussels Headlines, newslettera europejskiego Konfederacji Lewiatan