Technologia VR wkracza do edukacji [+MP3]
13 marca 2023

Technologia VR wkracza do edukacji [+MP3]

Polska dzięki perspektywie unijnej 2021–2027 oraz zwiększeniu środków europejskich na edukację cyfrową ma szansę dogonić europejskich liderów technologii VR - uważają autorzy raportu „EdTech w Polsce Trendbook 2023”, przygotowanego przez ekspertów Rady ds. EdTech Konfederacji Lewiatan.

Wysłuchaj komentarza ekspertki:

Początkowo technologie VR (virtual reality) i AR (augmented reality) postrzegane były jako narzędzia do rozrywki. Jednak ta tendencja zaczyna się zmieniać. Zarówno na rynkach zagranicznych, jak i w Polsce coraz więcej jest dostawców rozwiązań VR i AR, które nie są bezpośrednio związane z gamingiem. Z ostatniego badania Informa Tech, firmy, która jest organizatorem wydarzeń branżowych, jak m.in. XRDC (AR, VR & MR Innovation Conference), wynika, iż 38% respondentów pracuje nad projektami szeroko rozumianej rozrywki niezwiązanej z rynkiem gier. Natomiast 33% badanych bierze udział w projektach z obszaru edukacji.

– Wiele uczelni i instytucji edukacyjnych w Polsce wykorzystuje już VR jako narzędzie szkoleniowe, zwiększające zaangażowanie studentów czy pracowników oraz zapewniające szybsze przyswajanie i zapamiętywanie wiedzy. VR umożliwia naukę poprzez praktyczne doświadczanie i zwiększa jakość uczenia się  – mówi Małgorzata Lelińska, dyrektorka departamentu funduszy unijnych i edukacji cyfrowej Konfederacji Lewiatan, koordynatorka Rady ds. EdTech.

– Naukowcy z Virtual Human Interaction Lab Uniwersytetu Stanforda wskazują, że doświadczenia związane z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości bardzo silnie wpływają na pamięć. Zapamiętujemy więc lepiej i głębiej niż przekazy analogowe (książki, prezentacje trenerskie, wykłady), przedstawienia lub narracje audiowizualne (scenki, filmy instruktażowe). Dlatego technologia VR będzie miała w najbliższych latach bardzo szerokie zastosowanie – dodaje Kamila Kowalska, wiceprezeska zarządu, Human Partner ekspertka immersive learning.

Na polskim rynku dostępne są już platformy ułatwiające tworzenie aplikacji oraz treści przeznaczonych dla VR, obniżając tym samym koszty budowy takich rozwiązań. Dotychczas koszty były traktowane jako jeden z głównych hamulców w upowszechnianiu tej technologii. Dlatego jednym z ważniejszych trendów będzie zwiększenie zainteresowania wśród odbiorców właśnie gotowymi platformami lub aplikacjami, które są udostępniane za pomocą licencji.

W najbliższym czasie możemy spodziewać się coraz powszechniejszego wykorzystywania symulacji VR na uczelniach wyższych. Większość wiodących uczelni medycznych i technicznych wykorzystuje VR do prowadzenia zajęć ze studentami lub projektowania eksperymentów edukacyjnych. Wraz z rozwojem tej technologii koszty wdrożenia VR w szkołach wyższych znacząco się obniżyły. A dodatkowe środki unijne z nowego programu krajowego Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego jeszcze zwiększą liczbę realizowanych projektów technologicznych od 2023 roku.

Będzie też rosło znaczenie kontentu edukacyjnego o wysokiej jakości merytorycznej. Obecnie w naszym kraju wciąż występuje duży deficyt dobrych symulacji VR w języku polskim. Chodzi o takie symulacje, które zapewniają wysoki poziom zaangażowania użytkowników oraz są odpowiednio dostosowane do poziomu danej grupy odbiorców (np. młodzieży, trenerów biznesu lub wykładowców akademickich).

Na polskim rynku jest już zauważalne łączenie (blendowanie) różnych formatów edukacyjnych podczas projektowania i prowadzenia szkoleń rozwijających kompetencje cyfrowe. VR-learning będzie można swobodnie łączyć m.in. z takimi rozwiązaniami, jak e-learning, mobile learning czy nawet serious games (cyfrowe gry edukacyjne, „gry poważne”). Tym samym zapewniając użytkownikom jeszcze większe możliwości rozwoju w zróżnicowanym środowisku cyfrowym.

Konfederacja Lewiatan

Energia elektryczna bez pośredników może obniżyć rachunki za prąd [+MP3]
03 marca 2023

Energia elektryczna bez pośredników może obniżyć rachunki za prąd [+MP3]

Bezpośrednie połączenie wytwórcy i odbiorcy energii elektrycznej, z pominięciem powszechnej sieci energetycznej, może przyczynić do szybszego rozwoju OZE, obniżenia rachunków za prąd i zmniejszenia śladu węglowego. Niestety, proponowane obecnie regulacje utrudnią rozwój tego rodzaju infrastruktury – ostrzega Konfederacja Lewiatan.

Wysłuchaj komentarza ekspertki:

Takie korzyści może przynieść powstawanie linii bezpośrednich, czyli linii łączących jednostkę wytwarzania energii elektrycznej (np. wiatrak) bezpośrednio z odbiorcą – z pominięciem sieci.

– Linia bezpośrednia to rozwiązanie, które jest podobne do doskonale znanego prosumenta. Tym razem jednak to nie gospodarstwo domowe, ale zakład przemysłowy, który potrzebuje instalacji OZE o dużej mocy na własne potrzeby, będzie zużywał wytworzoną energię elektryczną w całości albo w znacznej części. Taka instalacja pozwoliłaby odbiorcom, w tym energochłonnym przedsiębiorstwom oraz gospodarstwom rolnym, uruchamiać i wykorzystywać nowe jednostki OZE, co w konsekwencji oznaczałoby obniżenie rachunków za energię elektryczną oraz niższy ślad węglowy – mówi Paulina Grądzik, ekspertka ds. energetyki i legislacji Konfederacji Lewiatan.

Energochłonne przedsiębiorstwa produkcyjne i gospodarstwa rolne potrzebują wykazania zużycia energii elektrycznej z OZE z powodu wymogów zrównoważonej sprawozdawczości. Będzie to miało również znaczenie dla możliwości pozyskiwania finansowania dla ich działalności. Niezwykle istotne jest więc obniżanie śladu węglowego na każdym etapie produkcji z uwagi na coraz bardziej rygorystyczne regulacje unijne. Im mniejszy procent zielonej energii w polskim miksie energetycznym tym mniejsza atrakcyjność Polski jako obszaru do inwestycji na arenie międzynarodowej, co spowoduje utratę wielu potencjalnych wpływów do krajowego budżetu i obniżenie pozycji naszej gospodarki na tle innych państw Europy.

– Masowe odmowy wydawania warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej i przesyłowej przez operatorów systemów elektroenergetycznych dotyczące przyłączeń instalacji OZE zagrażają rozwojowi i konkurencyjności gospodarki. Im wyższa generacja energii elektrycznej z OZE, tym niższa jest cena rynkowa energii elektrycznej dla firm. Remedium na problem braku przyłączeń do sieci jest właśnie linia bezpośrednia – dodaje Paulina Grądzik.

Zgodnie z treścią unijnej dyrektywy  w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej należy prawidłowo zaimplementować przepisy dotyczące linii bezpośrednich, które mają łączyć odbiorców z wytwórcami energii elektrycznej, z pominięciem infrastruktury sieciowej. Projektowane przepisy krajowe nie doprowadzą do tego celu.

Regulacja w zakresie linii bezpośredniej w obecnym kształcie stawia bariery w rozwoju tego rodzaju infrastruktury, zwłaszcza poprzez ograniczenie łącznej mocy zainstalowanych jednostek wytwórczych do 2 MW oraz z uwagi na konieczność zaangażowania w dostawy odrębnego przedsiębiorstwa obrotu, które jest dodatkowo wyposażone we własne sieci i instalacje, do których są przyłączeni odbiorcy. Tymczasem to rozwiązanie powinno być dedykowane dla przemysłu i gospodarstw rolnych oraz obejmować instalacje OZE o znacznie większej mocy zainstalowanej.

– Liczymy na to, że rząd poprawi projektowane przepisy i przedsiębiorcy będą mogli zacząć korzystać z linii bezpośrednich – podkreśla Paulina Grądzik.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Zniesienie obliga giełdowego spowoduje wzrost cen energii elektrycznej
07 listopada 2022

Zniesienie obliga giełdowego spowoduje wzrost cen energii elektrycznej

Ze zrozumieniem przyjmujemy rozwiązania mające na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej. Obawiamy się, że niektóre branże przemysłowe nie będą objęte żadnymi formami wsparcia. Apelujemy o odblokowanie energetyki wiatrowej na lądzie.

Niepokoi zniesienie obliga giełdowego oraz pomijanie niektórych ważnych dla społeczeństwa i gospodarki branż z zakresu wsparcia – przede wszystkim dla dużych przedsiębiorstw – wskazywali eksperci Konfederacji Lewiatan w czasie plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego.

Gospodarka jest systemem system naczyń połączonych. Problemy finansowe dużych przedsiębiorstw, bezpośrednio przełożą się na sytuację wielu małych i średnich przedsiębiorców, które są zależne od zamówień realizowanych na rzecz dużych podmiotów gospodarczych. Udział dużych firm w PKB przekracza 23%.Drastyczny wzrost kosztów energii i paliw będzie miał szczególnie negatywny wpływ na takie branże jak: materiałów budowlanych, szklarska, cementowa, farmaceutyczna, poligraficzna czy piekarnicza.

– Mechanizmy interwencji na rynku energii są potrzebne w okresie kryzysu energetycznego pod warunkiem, że mają charakter czasowy oraz odwracalny. Regulacje, które wywołają likwidację giełdowego rynku energii oraz spółek obrotu, są dysfunkcyjne. Likwidacja obliga giełdowego to stłuczenie termometru pokazującego referencyjną cenę. Już teraz inne mechanizmy interwencyjne doprowadziły do spadku cen energii elektrycznej. Ustawa o zniesieniu obliga stała się więc bezprzedmiotowa. Zmiany będą miały bardzo negatywne skutki dla gospodarki, rynku energii i zaangażowania sektora finansowego w budowę źródeł OZE w Polsce. Nie można jednoznacznie potwierdzić, że obligo giełdowe przyczyniło się do obecnego wzrostu cen, a usunięcie tego mechanizmu doprowadzi do zakładanych efektów. Całkowite wycofanie przymusu działania na transparentnym rynku giełdowym doprowadzi do ograniczenia konkurencji na rynku obrotu energią oraz wzrostu cen energii dla odbiorców, którzy utracą możliwość wyboru sprzedawcy i weryfikacji ofert – ostrzega Jakub Safjański, dyrektor departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Na cenę energii elektrycznej korzystny wpływ ma udział energii z odnawialnych źródeł. Dlatego tak ważne jest wspieranie rozwoju OZE
w Polsce.

– Zwracamy się o podjęcie przez Sejm prac nad rządowym projektem ustawy
o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni, która odblokuje wreszcie energetykę wiatrową na lądzie. Przyjęcie ustawy umożliwi budowę nowych farm wiatrowych, zwiększenie efektywności instalacji już istniejących oraz wprowadzi nowe zasady ich bezpiecznej eksploatacji. Przepisy obowiązującej ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe od sześciu lat wstrzymują planowanie nowych inwestycji w lądową energetykę wiatrową opartą na nowoczesnych turbinach. Potrzebne są też ułatwienia dla rozwoju biogazowni, zarówno w zakresie liberalizacji przepisów regulujących ich lokalizację, jak i możliwości wykorzystania pofermentu jako naturalnego nawozu. Ważne są również linie bezpośrednie i gazociągi łączące źródła OZE z odbiorcą oraz działania naprawcze na rzecz umów wirtualnych PPA (tzw. vCPPA), które są zagrożone nowymi regulacjami – dodaje Jakub Safjański.

Konfederacja Lewiatan

 

Przedsiębiorcy popierają ograniczenie obliga giełdowego do 50 proc.
02 listopada 2022

Przedsiębiorcy popierają ograniczenie obliga giełdowego do 50 proc.

Ograniczenie obliga giełdowego do 50 proc. sprzedawanej energii elektrycznej do końca 2023 roku, które przegłosował Senat, jest dobrym rozwiązaniem uwzględniającym uwagi przedsiębiorców – uważa Konfederacja Lewiatan.

Senat zaproponował poprawki do ustawy znoszącej obowiązek sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej na giełdzie towarowej (obligo giełdowe). Zgodnie z nimi  obligo giełdowe miałoby zostać nie zlikwidowane, tylko ograniczone do 50%, do końca 2023 roku. Konfederacja Lewiatan zdecydowanie popiera stanowisko Senatu. Ustawa wraca teraz do Sejmu, który może zadecydować o przyjęciu lub odrzuceniu poprawek Senatu.

– Likwidacja obowiązku sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej na giełdzie towarowej spowoduje zmiany szkodliwe dla rynku i przedsiębiorców, gdyż doprowadzi do drastycznego wzrostu ceny energii oferowanej na giełdzie. Likwidacja obliga spowoduje brak transparentności cen na rynku energii de facto pozbawiając uczestników rynku bezspornego indeksu cenowego stosowanego w już zawartych kontraktach z odbiorcami, czy też w rozliczaniu aukcji OZE – mówi Agata Bator, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Projekt zmian Prawa energetycznego likwidującego obligo giełdowe jest ponownie procedowany od września i już na tym etapie legislacyjnym doprowadził do zmniejszenia liczby transakcji zawieranych na Towarowej Giełdzie Energii w kontraktach terminowych.

W październiku br. odnotowano kilka dni bez możliwości zakupu kontraktu terminowego na najbliższy rok i kwartał, co dotychczas nie było spotykane na tym etapie. Oznacza to, że odbiorcy dokonujący samodzielnego zakupu energii na giełdzie – bądź poprzez pośredników – nie byli w stanie zakupić energii.

Planowane przejęcie niemal całości wytwarzania energii opartego na węglu kamiennym i brunatnym w Polsce przez jeden podmiot – Narodową Agencję Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) przy braku obligo giełdowego doprowadzi do całkowitej monopolizacji rynku wytwarzania energii i skazania uczestników rynku na dyktat jednego podmiotu przy braku jakiejkolwiek ceny referencyjnej dla zawieranych transakcji.

Kilka istotnych aktów prawnych wprowadzanych w tym samym czasie potęguje niepewność regulacyjną i trudności w realizowaniu strategii zabezpieczenia energii dla odbiorców. Dlatego najlepszym rozwiązaniem byłoby utrzymanie obliga giełdowego co najmniej na poziomie 50% dla zapewnienia bezpieczeństwa zakupu energii przez przedsiębiorców.

Konfederacja Lewiatan

 

Okrągły stół w Brukseli. Limity na ceny energii w UE
28 października 2022

Okrągły stół w Brukseli. Limity na ceny energii w UE

Wysokie ceny energii w Europie wynikają głównie z zagrożenia brakiem jej dostępności. Zielona transformacja odgrywa ważną rolę w drodze do uniezależnienia się od rosyjskich paliw kopalnych – podkreślali uczestnicy okrągłego stołu, który odbył się w Parlamencie Europejskim.

Spotkanie okrągłego stołu zorganizowanego dla członków Rady ds. Zielonej Transformacji Lewiatana odbyło się w Parlamencie Europejskim.

Tematem przewodnim dyskusji były limity cenowe, tzw. price cap, na ceny energii w UE. Gospodarzami spotkania byli posłowie do PE: Krzysztof Hetman, Adam Jarubas oraz prof. Jerzy Buzek.

Wysokie ceny energii zagrażają przemysłowi i gospodarce UE

W wystąpieniach otwierających gospodarze podkreślali istotną rolę zielonej transformacji w drodze do uniezależnienia się od rosyjskich paliw kopalnych w związku z obecną sytuacją geopolityczną, kryzysem energetycznym i wysokimi cenami energii, które zagrażają przemysłowi i całej gospodarce UE.

Wskazano także, że transformacja może przebiegać na dwa sposoby. Pierwszy to dekarbonizacja dzięki skutecznemu otoczeniu regulacyjnemu i odpowiedniemu wsparciu finansowemu, z drugiej strony wspomniano o istnieniu ryzyka deindustrializacji, co w obecnej sytuacji jest niepożądane.

Były premier Jerzy Buzek zaznaczył, że największym wrogiem Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ) jest Putin, który od wielu lat walczy z alternatywnymi źródłami energii. – Więc chociażby z tego powodu powinniśmy pilnować EZŁ „jak oka w głowie” i realizować, co się tylko da, być może z niewielkimi zmianami. Wysokie ceny energii to nie tylko wina wojny, ale też pustych magazynów gazu sprzed wojny w Europie. W Polsce była za duża zależność od węgla z Rosji, tak jak Niemców od gazu – mówił.

Pandemia i wojna spowodowały wzrost kosztów przedsiębiorstw

Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan Grzegorz Baczewski podkreślił, że żyjemy w czasach niepewności – najpierw pandemia, a obecnie trwająca wojna w Ukrainie spowodowały wzrost kosztów działalności przedsiębiorstw i dużą niepewność w kontekście dostaw i cen energii. – Przedsiębiorcy obawiają się nadejścia wieloletniego kryzysu, w konsekwencji którego zostaną drastycznie ograniczone wydatki inwestycyjne. Wprowadzenie tymczasowych mechanizmów nierynkowych wydaje się być konieczne dla utrzymania tempa zielonej transformacji i ochrony firm, aby później wrócić do zasad rynkowych – dodał.

W imieniu członków Rady ds. Zielonej Transformacji w dyskusji zabrał głos Wojciech Graczyk, prezes Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki, należącego do Konfederacji Lewiatan, który przedstawił perspektywę klientów i sprzedawców energii elektrycznej, spółek obrotu. Zwrócił uwagę przede wszystkim na ryzyko utraty konkurencyjności na polskim rynku energii. – Po pierwsze z uwagi na zniesienie obliga giełdowego, po drugie na ryzyko upadku prywatnych sprzedawców energii i oligopolizacji polskiego rynku energii – mówił.

Michał Motylewski, przewodniczący grupy eksperckiej ds. Ambicji Klimatycznych w Radzie ds. Zielonej Transformacji, odniósł się do sytuacji producentów OZE oraz branż i sektorów, które postawiły na zieloną transformację. Wskazał na konieczność rozmów na poziomie strategicznym. Podkreślił istotność parametru, jakim jest cena energii, która pozwala mierzyć bezpieczeństwo energetyczne, a także konieczność większej zdolności do implementacji już istniejących regulacji.

Główne problemy legislacyjne dla polskich przedsiębiorców

Michał Motylewski wypunktował też główne problemy legislacyjne, z jakimi mierzą się polscy przedsiębiorcy:

 • Brak możliwości wykorzystania w Polsce typowego instrumentu dla energetyki rozproszonej – linii bezpośredniej,
 • Brak zdolności inwestowania w nowe moce wytwórcze, integracji z sieciami przesyłowymi państw członkowskich,
 • Brak możliwości rozwoju polskiej energetyki wiatrowej na lądzie (zasada 10h)
 • Brak możliwości optymalizacji wykorzystania dostępu do sieci, dzięki któremu można łączyć technologie wytwórcze (cable pooling),
 • Konieczna reforma rynku bilansującego,
 • Problemy z dostępem i przyłączeniem do sieci przesyłowej.

Podkreślił także, że kluczowy jest nadzór nad wdrażaniem środków chroniących polskich przedsiębiorców i uzupełnienie ich o przemysł energochłonny i inne sektory, które są zależne od innych nośników niż energii elektryczna. – Tylko w ten sposób można zmniejszyć głębokość oddziaływania trwającego kryzysu energetycznego na gospodarstwa domowe, gospodarkę w licznych sektorach, na bezpieczeństwo publiczne, a także na ogólne europejskie PKB, od którego jest uzależniona zdolność do generowania dalszych zasobów niezbędnych do zielonej transformacji i  tempo zielonej transformacji – wyjaśnił.

Stabilność prawa podstawą decyzji inwestycyjnych firm

Małgorzata Wenerska-Crabs, kierownik Wydziału Ekonomiczno-Handlowego w Stałym Przedstawicielstwie RP, zwróciła m.in. uwagę na powoli kończącą się obecną kadencję Parlamentu Europejskiego, co może spowodować pośpiech legislacyjny. Barbara Głowacka, członkini Gabinetu Komisarz ds. Energii Kadri Simson, podkreśliła istotność stabilności regulacyjnej do podejmowania przez przedsiębiorców decyzji inwestycyjnych.

Agata Zalewska, ekspertka BusinessEurope odniosła się do krytycznej sytuacji na rynku energii. – W Europie zaczynają być dostrzegalne: spowolnienie gospodarcze i ograniczanie produkcji energochłonnej, ryzyko relokacji biznesu do krajów trzecich, a także ryzyko likwidacji miejsc pracy i szerszych problemów gospodarczych – mówiła. W perspektywie długoterminowej zwróciła uwagę na konieczność zapewnienia możliwości inwestowania w OZE, bilansowanie popytu (w miarę możliwości) na energię elektryczną, a także konieczny rozwój interkonektorów.

Na zakończenie prof. Jerzy Buzek podsumowując dyskusję, zwrócił uwagę, że wysokie ceny energii w Europie wynikają głównie z zagrożenia braku jej dostępności.

Konfederacja Lewiatan apeluje do decydentów o wprowadzenie odpowiednich, długoterminowych legislacji, które zapewnią rozwój odnawialnych źródeł energii, które są kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego i w znaczący sposób przyczynią się do zachowania tempa zielonej transformacji w Polsce.

W rozmowach wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorstw i związków branżowych zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan – członków Rady ds. Zielonej Transformacji (Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa, Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, Santander Bank Polska, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, PKP Energetyka, Dentons, IVECO, Roca, Hynfra), dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan, przedstawiciele departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan i dyrektorka Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli. Uczestnikami spotkania byli także Małgorzata Wenerska-Craps, kierownik Wydziału Ekonomiczno-Handlowego, Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE z zespołem – Barbarą Rudnicką oraz Mariuszem Kawnikiem; Barbara Głowacka, członkini Gabinetu Komisarz ds. Energii Kadri Simson oraz Agata Zalewska, ekspertka Business Europe.

Spotkanie okrągłego stołu w Brukseli odbyło się 26 października 2022 roku i było zorganizowane przez europosłów K. Hetmana, A. Jarubasa, J. Buzka oraz Przedstawicielstwo KL w Brukseli i Radę ds. Zielonej Transformacji dla jej członków.

Ochroną powinny być objęte również duże    firmy
26 października 2022

Ochroną powinny być objęte również duże firmy

W ustawie o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej brakuje objęcia ochroną dużych przedsiębiorców, co będzie miało wpływ na gospodarkę (w tym MŚP) i społeczeństwo.

Przy ochronie dużych firm jednocześnie konieczne jest zapewnienie odpowiednich  rekompensat dla spółek obrotu energią elektryczną – uważa Konfederacja Lewiatan.

W Senacie trwają prace nad projektem ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców w 2023 roku.

– Niepokoi nas brak ochrony dużych przedsiębiorców. Z jednej strony zrozumiałe jest kierowanie pomocy do najbardziej wrażliwych firm, ale trzeba pamiętać, że gospodarka to system naczyń połączonych. Problemy finansowe dużych przedsiębiorstw, czy wręcz ich upadłości, bezpośrednio przełożą się na sytuację wielu małych i średnich przedsiębiorców (na przykład będących ich kontrahentami) oraz pracowników. Duże firmy z wielu branż ponoszą obecnie ogromne koszty związane ze wzrostem cen energii. Bywa, że są zmuszone ograniczać produkcję. Na horyzoncie jest widmo zwolnień pracowników. Jako przykład można podać branżę poligraficzną, cementową, ceramiczną, szklarską (czy też ogólnie branżę materiałów budowlanych). Trudności dotykają też branżę farmaceutyczną – mówi Agata Bator, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan zwraca też uwagę, że projekt ustawy trafił do parlamentu bez konsultacji publicznych i będzie miał negatywny wpływ na rynek energii.

– System zaprojektowany w ustawie zakłada bardzo wysoki poziom niepewności prawnej przy ustaleniu wielkości odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny dla podmiotów, które będą zobowiązane ten odpis kalkulować i odprowadzać, a wręcz doprowadzi do niewypłacalności, a w konsekwencji upadłości spółek obrotu energią elektryczną. Nie pozostanie to bez konsekwencji dla odbiorców końcowych i ich prawa do wyboru sprzedawcy. Konieczne jest też zapewnienie odpowiednich rekompensat dla spółek obrotu energią elektryczną – dodaje Agata Bator.

Konfederacja Lewiatan

 

Firmy obawiają się zbyt dużej ingerencji w rynek energii elektrycznej
20 października 2022

Firmy obawiają się zbyt dużej ingerencji w rynek energii elektrycznej

Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej zbyt mocno ingeruje w rynek, przez co spowoduje ogromną niepewność, której konsekwencją może być upadłość wielu firm – uważa Konfederacja Lewiatan.

W parlamencie trwają prace nad projektem ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Trafił on do Sejmu bez konsultacji publicznych.

Ustawa ma ograniczyć negatywne efekty wysokich cen energii elektrycznej, wprowadzając przy tym pojęcie „odbiorcy uprawnionego”, któremu będzie przysługiwać ochrona. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, zakłada on ograniczenie przychodów wytwórców energii elektrycznej, przy jednoczesnej redystrybucji uzyskanych środków do odbiorców końcowych objętych ochroną. W tym celu ustawa powołuje Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, na który wytwórcy energii oraz przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną mają dokonywać wpłat (określonych w ustawie jako „odpisy”).

Nie ulega wątpliwości, że trudna sytuacja na rynku energii i jej wysokie ceny wymagają podjęcia odpowiednich działań. W tym celu opracowano rozwiązania także na poziomie unijnym: rozporządzenie Rady (UE) 2022/1854 w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii. Procedowany obecnie projekt ustawy jest konsekwencją i odzwierciedleniem tych unijnych regulacji w krajowym porządku prawnym.

– W obecnym brzmieniu zakłada on jednak daleko idącą, a w znacznej mierze wręcz nadmiarową, ingerencję w rynek energii elektrycznej. Co więcej, ingerencję wprowadzaną naprędce i bez konsultacji publicznych. Przeprowadzenie kompleksowych konsultacji dałoby możliwość dogłębnego rozważenia wszelkich możliwych konsekwencji rozwiązań. Tymczasem system zaprojektowany w ustawie niesie za sobą bardzo wysoki poziom niepewności prawnej w zakresie ustalenia wielkości odpisu na Fundusz dla podmiotów, które będą zobowiązane ten odpis kalkulować i odprowadzać, a wręcz doprowadzi do niewypłacalności, a w konsekwencji upadłości spółek obrotu. Nie pozostanie to bez konsekwencji dla odbiorców końcowych i ich prawa do wyboru sprzedawcy – ostrzega Agata Bator, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Wydaje się, że nie taka była intencja projektodawcy. Chodzi o to, aby wprowadzając zmiany, które w założeniu mają pomóc, nie wylać dziecka z kąpielą.

Zobacz stanowisko Lewiatana

Konfederacja Lewiatan

EFNI 2022. Zielona zmiana Europy
11 października 2022

EFNI 2022. Zielona zmiana Europy

Jak zapewnić stałość dostaw energii? Jak redukować więcej emisji gazów niż wynosi produkcja w łańcuchach dostaw? Jakie są perspektywy rozwoju zielonego transportu? Jak wykorzystać potencjał państw basenu Morza Bałtyckiego? Na te i inne pytania odpowiedzą uczestnicy paneli jednej ze ścieżek tematycznych EFNI.

Już w środę, 12 października, rozpocznie się w Sopocie kolejna edycja Europejskiego Forum Nowych Idei organizowanego od 11 lat przez Konfederację Lewiatan przy współudziale BusinessEurope oraz miasta Sopot. Dyskusje będą odbywać się podczas wykładów, paneli, ale także imprez towarzyszących oraz networkingowych, takich jak nowy format EFNI Talks czy rozmowy Nocnych Marków.

Źródła energii i zapewnienie stałości jej dostaw

Podczas czwartkowych paneli w ramach ścieżki tematycznej „Zielona zmiana Europy” odbędzie się sześć paneli, a w piątek 14 października – trzy, z udziałem ekspertów oraz partnerów tegorocznego EFNI. Partnerem spotkania w czwartek, 13 października, na temat gospodarki obiegu zamkniętego i perspektyw jej wdrożenia jest Lafarge Poland. Głos w dyskusji zabiorą m.in. Jakub Tyczkowski, prezes Rekopol, Katarzyna Barańska, Head of the Carbonisation z Osborne Clarke, Monika Michalska, Commercial Manager z Geocycle Polska. Moderatorem będzie Paweł Niziński z B Corps.

„Forum Bałtyckie: szanse rozwojowe ekotransformacji” to temat przewodni spotkania w czwartek, 13 października, którego partnerami są BP Polska, Invest in Pomerania oraz Samorząd Województwa Pomorskiego. Prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożenie innowacyjnych produktów i usług, alternatywne wobec paliw kopalnych źródła energii i zapewnienie stałości jej dostaw, dążenie do wspólnotowych celów klimatycznych, które uwzględnia problemy współczesności – takie wyzwania będą podjęte w tej części EFNI.

Jak wykorzystać potencjał gospodarczy i społeczny państw, regionów i miast leżących w basenie Morza Bałtyckiego? Czy możliwe jest wypracowanie trwałych, wspólnych celów oraz ścieżek ich realizacji? Na te pytania spróbują odpowiedzieć Bogdan Kucharski, prezes BP Polska, Elżbieta Bieńkowska, była wicepremier i komisarz Komisji Europejskiej, wykładowczyni w Uniwersytecie Śląskim, Robert Chryc-Gawrychowski, CEO z Northvolt Poland, Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego oraz Charlotte Andersdotter, International Director w Confederation of Swedish Enterprise. Moderować spotkanie będzie Maciej Witucki, prezydent Konfederacja Lewiatan.

Przyszłość zielonej energii w Europie

IKEA Retail Polska, Invest in Pomerania, Samorząd Województwa Pomorskiego, Veolia Energia Polska są partnerami panelu, na którym przedstawione zostaną dobre praktyki transformacyjne firm na polskim rynku – „od truciciela do innowatora”. Podczas dyskusji w czwartek, 13 października, eksperci odpowiedzą na pytania: jak redukować więcej emisji gazów niż wynosi produkcja w całych łańcuchach dostaw, będzie także mowa o zeroemisyjnym biznesie tworzącym neutralne produkty i usługi.

Stan regulacji prawnych w Polsce i porządek europejski przedstawią m.in. Antoni Bielewicz, dyrektor programu krajowego, European Climate Foundation, Mariusz Podgórski, Renewable Energy Asset Manager w Ingka Investments, Stanisław Szultka, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz Frédéric Faroche, prezes zarządu Grupy Veolia Energia Polska. Moderacją zajmie się Roksana Kozłowska z Departamentu Energii I Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan.

Globalna gospodarka – nowy paradygmat wzrostu

Partnerami panelu o takim tytule, który odbędzie się w czwartek, 13 października, są Bank BNP Paribas, BASF Polska, Fundacja Veolia Polska, a partnerem merytorycznym Fundacja WWF Polska. Poruszony zostanie m.in. wątek ograniczenia działalności człowieka prowadzącej do utraty różnorodności biologicznej, co zmniejsza ryzyko kolejnych pandemii i odpowiada na największe wyzwania cywilizacyjne.

O kryzysie różnorodności biologicznej i kryzysie klimatycznym, jako kluczowych zagrożeniach oraz największych czynnikach ryzyka biznesowego rozmawiać będą eksperci. To m.in. Paul Polman, b. CEO w Unilever (nagranie wideo), Katarzyna Byczkowska, prezes BASF Polska, Mirosław Proppe, prezes Fundacji WWF Polska, Partha Dasgupta, ekonomista i profesor emeritus Uniwersytetu Cambridge (zdalnie online), Stefano Mallia, przewodniczący grupy pracodawców z Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Izabela Rakuć-Kochaniak, dyrektor ds. CSR w Veolia Energia Polska oraz prezes Fundacji Veolia Polska. Spotkanie poprowadzi Agnieszka Veljković, rzeczniczka prasowa Fundacji WWF Polska.

Zrównoważone i mobilne miasta

Partnerami kolejnej dyskusji ścieżki „Zielona zmiana Europy” są miasto Gdańsk, Tier i Uniwersytet Łódzki. Czym jest nowoczesność w odniesieniu do miast? Jak rysują się perspektywy rozwoju zielonego transportu, zwłaszcza publicznego, a także dostępność do usług wspólnych odpowiedzialnych środowiskowo? Na te pytania w czwartek, 13 października, odpowiedzą Mathieu Deloly, dyrektor Tier na region Europy Środkowej i Wschodniej, Piotr Borawski, wiceprezydent Gdańska, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, radczyni prawna i prezeska Zarządu Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Mariusz Sokołowicz, prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Moderatorką będzie Joanna Erbel, ekspertka ds. mieszkaniowych, członkini rady programowej Fundacji Rynku Najmu.

Efektywność budynków i czyste powietrze

Jak rzucić palenie? W piecach! – to przewodni temat kolejnego panelu, którego partnerem jest Rada ds. Czystego Powietrza Konfederacji Lewiatan, w czwartek, 13 października. Pytania to m.in.: jak wrócić na ambitną ścieżkę masowej poprawy efektywności budynków (7,5 mln do 2050!) i wysokoemisyjne źródła ogrzewania zastąpić zielonym ciepłem? Jak pokonać bariery? Jak je identyfikować? Jak współpracować?

Porozmawiają o tym eksperci w składzie: Paweł Mirowski, pełnomocnik Premiera RP ds. programu Czyste Powietrze i efektywności energetycznej budynków oraz wiceprezes NFOŚiGW, Justyna Glusman, dyrektor zarządzająca w Fala Renowacji, Szymon Firląg, prezes Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa, Paweł Lachman, prezes zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Paweł Ścigalski – pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. jakości powietrza oraz Frédéric Faroche, prezes zarządu Grupy Veolia Energia Polska. Moderatorem będzie Jan Ruszkowski, koordynator Rady ds. Czystego Powietrza Konfederacji Lewiatan.

Dobre sposoby finansowania zielonych inwestycji

Na pytanie, czy takie sposoby istnieją, spróbują odpowiedzieć paneliści w części, której partnerami są: Bank BNP Paribas, Orange Polska oraz LPP. Uczestnicy porozmawiają o kryteriach wyboru dojrzałych firm w podejmowaniu współpracy biznesowej oraz skutecznym finansowaniu zielonych inwestycji w przemyśle i produkcji. Panelistami spotkania w piątek, 14 października, są: Michał Siwek, dyrektor Departamentu Food&Agri International Hub w Bank BNP Paribas, Jacek Hutyra, Climate Officer w Orange Polska, Robert Koński, wiceprezes Figene, Małgorzata Szczepańska, dyrektorka departamentu programów wsparcia innowacji i rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ryszard Pawlik, doradca europosła Jerzego Buzka. Moderacja: Sonia Sobczyk-Grygiel, Dziennik Gazeta Prawna.

Energia dla mobilności

Partnerami tego panelu, który odbędzie się w piątek, 14 października, są Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki. W dyskusji udział wezmą: Ewa Łabno-Falęcka, dyrektorka komunikacji marketingowej i relacji zewnętrznych w Mercedes-Benz Manufacturing Poland, Rafał Rudziński, CEO w Bosch Polska, Tomasz Surma, dyrektor ds. Regulacji i Relacji Publicznych w Veolia Polska, Katarzyna Byczkowska, dyrektor zarządzająca, Basf Polska, Grzegorz Chodkowski, Head of Development w Off Shore Poland, Wojciech Graczyk, prezes, ZPPE, dyrektor, Polityka Energetyczna, Regulacje i Obsługa Prawna, E.ON. Polska oraz Andrzej Tokarz, prezes zarządu, dyrektor generalny FCA Powertrain Poland. Moderacja: Paweł Wideł, prezes, Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych oraz Jakub Safjański, dyrektor departamentu Energii i Zmian Klimatu, Konfederacja Lewiatan.

Transformacja zielonych organizacji

Partnerzy panelu: 3M, BP Polska, IKEA Retail Polska – piątek, 14 października. Fit for 55 i Zielony Ład UE a wyzwania energetyczne stojące przed przemysłem obecnym na polskim rynku. Jak zadbać o wysokie standardy w zakresie odpowiedzialności środowiskowej w każdym ogniwie łańcucha dostaw? Jak wybierać dojrzałych środowiskowo kooperantów i interesariuszy?

Na te i inne pytania odpowiedzą: Dorota Niedziółka z Katedry Geografii Ekonomicznej w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, profesor Szkoły Głównej Handlowej, Małgorzata Dobies-Turulska, prezeska zarządu IKEA Industry Polska oraz dyrektorka generalna IKEA Industry Zbąszynek, Michał Obiegała, dyrektor ds. korporacyjnych, członek zarządu BP Polska oraz Radosław Kaskiewicz, dyrektor zarządzający w 3M East Europe Region. Moderatorem będzie Jakub Safjański, dyrektor departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan.

Program EFNI 2022 dostępny jest TUTAJ

Po zniesieniu obliga giełdowego. Droga energia z walizki
30 września 2022

Po zniesieniu obliga giełdowego. Droga energia z walizki

Likwidacja obliga giełdowego jest działaniem na szkodę obywateli i przedsiębiorców – ostrzega Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki.

29 września Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zakłada ona całkowite zniesienie tzw. obliga giełdowego w odniesieniu do sprzedaży energii elektrycznej, wynikającego z art. 49a ustawy – Prawo energetyczne. Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan, jest zdecydowanie przeciwny, uchwalonym przez Sejm, zmianom przepisów. 

– Są one nieadekwatne do diagnozy postawionej przez autorów projektu ustawy oraz będą miały bardzo negatywne skutki dla gospodarki, rynku energii i zaangażowania sektora finansowego w budowę źródeł OZE w Polsce. Ponadto stoją w sprzeczności z innymi aktualnie procedowanymi aktami prawnymi, które są wprowadzane w związku z sytuacją na rynku energii. Usunięcie obligo giełdowego doprowadzi do wzrostu cen energii dla przedsiębiorstw. Firmy i konsumenci utracą możliwość weryfikacji ofert pozyskiwanych od spółek energetycznych – mówi Wojciech Graczyk, prezes zarządu Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki.

Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki w szczególności zwraca uwagę na fundamentalne kwestie w przedstawionym projekcie:

 • zniesienie obowiązku działania na transparentnym rynku giełdowym doprowadzi do ograniczenia konkurencji na rynku obrotu energią oraz wzrostu cen energii w Polsce. Brak obliga wpłynie na umocnienie monopolu wytwarzania konwencjonalnego,
 • efektem zmian będzie znaczące ograniczenie możliwości finasowania nowych OZE, ponieważ drastyczne obniżenie wolumenu transakcji na Towarowej Giełdzie Energii doprowadzi do pozbawienia instytucji finansujących wiarygodnych cen referencyjnych, które dzisiaj dostarcza giełda energii,
 • przytoczona argumentacja za zniesieniem obliga wspiera interesy dużych grup energetycznych, a ponadto jest fundamentalnie sprzeczna z tym, jak uzasadniano wprowadzenie 100% obliga giełdowego w 2018 roku. Obecnie przytaczane są wyłącznie argumenty służące interesom dużych grup energetycznych,
 • proponowana zmiana regulacji jest przedwczesna, gdyż nie są znane skutki wprowadzenia innych regulacji istotnych dla hurtowego rynku energii elektrycznej – w szczególności będzie ona negatywnie oddziaływała na mechanizmy mające za celu obniżenie cen na rynku hurtowym, jakie zostały przewidziane we wchodzących w życie 3 października 2022 r. zmianach rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,
 • umocnienie monopolu wytwarzania konwencjonalnego – wycofanie obowiązku działania na transparentnym rynku giełdowym doprowadzi do wzrostu cen energii,
 • drastyczne obniżenie wolumenu transakcji na Towarowej Giełdzie Energii doprowadzi do znacznego ograniczenia możliwości finansowania budowy OZE w Polsce – giełda energii dostarcza bankom wiarygodne ceny referencyjne dla finansowania nowych projektów,
 • na skutek likwidacji obliga giełdowego nastąpi drastyczna utrata wiarygodności cen i indeksów na giełdzie energii – stoi to w jawnej sprzeczności z celem i treścią innych aktualnie procedowanych w Sejmie i rządzie ustaw; stanie się to przy jednoczesnym braku informacji (raportów publicznych) cen w transakcjach zawieranych wewnątrz grup.
 • zakres i tryb wprowadzenia proponowanej zmiany ustawy stanowią zagrożenie dla zaufania obywateli, inwestorów, systemu bankowego i przedsiębiorców do państwa.

Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki z całą stanowczością wskazuje na nieprawdziwość przytaczanego przez autorów proponowanych zmian argumentu, że wytwórcy energii mogliby sprzedawać energię taniej, ale nie mogą z powodu obligo. Argument ten jest nieprawdziwy z dwóch powodów: po pierwsze mniej niż połowa energii wyprodukowanej w Polsce jest sprzedawana w ramach obliga (wg danych Prezesa URE z 11.02.2021 roku), po drugie w 2022 roku uczestnicy handlu na giełdzie borykają się z permanentnym brakiem ofert na sprzedaż energii elektrycznej.

Ceny energii. Nie wiadomo, które firmy otrzymają pomoc
29 września 2022

Ceny energii. Nie wiadomo, które firmy otrzymają pomoc

Przedsiębiorcy oczekują jasnych przepisów dotyczących uzyskania przez nich wsparcia w związku z sytuacją na rynku energii. Tymczasem projekt ustawy która ma uregulować ten problem jest mało konkretny i nie określa do których firm i w jakiej wysokości będzie skierowana pomoc – uważa Konfederacja Lewiatan.

W Sejmie rozpoczęły się prace nad projektem ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024. Rząd chce udzielić przedsiębiorcom pomocy publicznej w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. Projekt ustawy ma właśnie określić zasady udzielania takiej pomocy.

– Niestety, nie ma w nim żadnych konkretów, tylko mgliste zapowiedzi przyszłej pomocy na podstawie uchwały Rady Ministrów. Nadal nie wiadomo do jakich firm trafi wsparcie i w jakiej wysokości. Przedsiębiorcy potrzebują teraz jasnych regulacji, co do możliwości uzyskania wsparcia państwa w związku z wysokimi cenami energii i gazu. Według zaproponowanych przepisów pomoc może teoretycznie trafić do wielu sektorów, które ponoszą dodatkowe koszty związane ze wzrostem cen energii i gazu, jednak obawiamy się, że rząd będzie arbitralnie wskazywać beneficjentów pomocy, a przedsiębiorcy zostaną wykluczeni z konsultacji treści programów pomocowych. Projekt ustawy skierowanej przez rząd do Sejmu nie został poddany konsultacjom publicznym, mimo że ten temat wzbudza ogromne zainteresowanie pracodawców i związkowców – mówi Jakub Safjański, dyrektor departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan