Staż uczniowski lepiej przygotowuje do pracy – mamy programy dla branży mody
23 września 2022

Staż uczniowski lepiej przygotowuje do pracy – mamy programy dla branży mody

fot. Cam Morin / unsplash

Wypracowaliśmy modelowe programy praktycznej nauki zawodu w zakresie staży uczniowskich dla zawodów technik stylista i technik przemysłu mody. Zachęcamy do ich wykorzystania.

 

Dokumenty, które Państwu przekazujemy zostały wypracowane w projekcie realizowanym wspólnie przez Konfederację Lewiatan oraz Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan.

Elementy modeli praktycznej nauki zawodu 

W modelach praktycznej nauki zawodu w zakresie stażu uczniowskiego zawarte są:

  • treści nauczania do realizacji w ramach stażu uczniowskiego w rzeczywistych warunkach pracy, a w przypadku wariantu współpracy na linii szkoła – centrum kształcenia zawodowego – pracodawca, również treści do realizacji w centrum kształcenia zawodowego
  • rozwiązania organizacyjne w zakresie realizacji stażu uczniowskiego w rzeczywistych warunkach pracy
  • wzór umowy ucznia z pracodawcą oraz przykładowe ustalenia szkoły z pracodawcą stanowiące załącznik do umowy z uczniem
  • sposób zaangażowania nauczycieli, w tym nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz kierowników kształcenia praktycznego w organizację kształcenia praktycznego dla uczniów
  • zasady zapewniania jakości stażu uczniowskiego realizowanego u pracodawcy wraz z  narzędziem ich weryfikacji, umożliwiające monitorowanie jakości stażu przez wszystkie zaangażowane strony.

Staż uczniowski pozwala pozyskać pracowników przygotowanych

Staż uczniowski pozwala pracodawcy na pozyskanie pracowników, którzy będą najlepiej przygotowani do danego miejsca zatrudnienia. Zakres zagadnień realizowanych w czasie stażu jest ustalany z dyrektorem szkoły w uzgodnieniu z uczniem albo rodzicami niepełnoletniego ucznia. W trakcie stażu uczeń może realizować treści nauczania i nabywać umiejętności wynikające z programu nauczania zawodu lub treści spoza programu nauczania, które zwiększą jego szanse na późniejsze zatrudnienie w wyuczonym zawodzie lub u konkretnego pracodawcy, u którego odbywa staż.

Firma przyjmująca ucznia na staż ma obowiązek zapewnić uczniowi bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu uczniowskiego na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Okres stażu uczniowskiego zalicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Koszty świadczenia pieniężnego wypłacanego uczniowi przyjętemu na staż uczniowski mogą zostać przez pracodawcę wliczone w koszty uzyskania przychodu, ale wynagrodzenie za staż nie jest obligatoryjne.

 Pobierz materiały i skorzystaj z nich:

Osoba do kontaktu w Konfederacji Lewiatan:
Małgorzata Lelińska
e-mail: mlelinska@lewiatan.org

Materiały zostały wypracowane w projekcie: pt.: „Modelowe programy stażu uczniowskiego w branży przemysłu mody (23)” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 576 854,46 PLN.

Pobierz
Apel Rady Przedsiębiorczości o uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy
12 sierpnia 2022

Apel Rady Przedsiębiorczości o uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy

fot. Mufid Majnun / unsplash

Uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy jest nie tylko koniecznością. Jest polską racją stanu. Rada Przedsiębiorczości kolejny raz apeluje o odblokowanie środków z KPO.

W apelu do rządu organizacje pracodawców podkreślają, że nie ma ich zgody na to, aby w obliczu tak trudnych wyzwań ekonomicznych i geopolitycznych decyzje determinujące przyszłość naszego kraju były podejmowane wyłącznie z pobudek politycznych – dla zaspokojenia partykularnych interesów partyjnych. Nie ma również zgody na to, aby bezpowrotnie stracić szansę na uratowanie polskiej gospodarki.

Sposób na zwalczenie inflacji

Kluczowym sposobem na poradzenie sobie z inflacją i spowolnieniem gospodarczym jest wzrost produkcji – czyli inwestycje. Tylko one zapewnią rozwój i pozwolą uniezależnić się od rosyjskich dostaw. Uchronią też miejsca pracy.

– Pamiętajmy, że bez inwestycji wielu firmom grozi upadłość. A to przedsiębiorstwa decydują o sile naszego państwa, gwarantują jego bezpieczeństwo i zapewniają byt żyjącym w nim obywatelom. W dzisiejszych realiach nie da się zwiększyć inwestycji bez udziału środków z Krajowego Planu Odbudowy – czytamy w apelu Rady Przedsiębiorczości.

Rezygnacja z tak dużego źródła finansowania i dalsze zaognianie sytuacji politycznej z unijnymi partnerami to nieracjonalne i niebezpieczne działanie osłabiające nasze państwo w zwrotnym momencie dziejów. To atak na polską suwerenność, a nie jej obrona.

Pieniądze z KPO powinny jak najszybciej trafić do Polski

W apelu wskazano, że wyłączną odpowiedzialność za brak dostępu Polski do KPO ponosi rząd oraz partia rządząca. To po stronie polskiego rządu oraz partii rządzącej potrzebne jest wola i działanie, aby środki z KPO trafiły do Polski.

Najwyższy czas, aby skończyć z czysto polityczną retoryką i przerzucaniem się odpowiedzialnością ze wskazywaniem winnych całej tej sytuacji. Potrzebne są realne działania. Te środki muszą faktycznie popłynąć do Polaków, bo od tego zależy stabilność makroekonomiczna naszego kraju. Klincz polityczny musi natychmiast zostać zwolniony. Dalsze jego trwanie byłoby wyrazem całkowitego braku odpowiedzialności za Polskę i dobro wspólne żyjących w niej obywateli – podkreślają szefowie organizacji pracodawców.

Radę Przedsiębiorczości tworzą: ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego.

Apel można pobrać poniżej.

Czytaj też: Apel Rady Przedsiębiorczości o likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz odblokowanie środków z KPO

 

Pobierz Apel
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 – propozycje kryteriów
27 czerwca 2022

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 – propozycje kryteriów

Konfederacja Lewiatan otrzymała propozycje kryteriów wyboru projektów w FENG 2021-2022. Dla przedsiębiorców kluczowe znaczenie będą mieć kryteria w 1 Priorytecie FENG.

Te kryteria zostały podzielone na dwie grupy:

  • Kryteria wspólne dla wszystkich modułów i rankingujące (Załącznik 3)
  • Kryteria specyficzne dla poszczególnych modułów (Załącznik 4)

Załączniki są dostępne do pobrania u dołu tego wpisu.

Kryteria będą omawiane na grupie roboczej, powołanej 23 czerwca.

Najprawdopodobniej we wrześniu finalna  kryteriów wersja zostanie zatwierdzona przez Komitet Monitorujący i na tej podstawie zostaną ogłoszone pierwsze nabory dla firm. , ale na pewno już na tym etapie warto je przeanalizować i zgłosić uwagi/ pytania lub propozycję zmian.

Zachęcamy Państwa do analizy propozycji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i zapraszamy do zgłaszania uwag wyłącznie na adres stanowiska@lewiatan.org w formularzu dostępnym poniżej, do 8 lipca 2022 roku.

Załącznik 3
Fundusze europejskie na lata 2021-2027 – konsultacje wytycznych
27 czerwca 2022

Fundusze europejskie na lata 2021-2027 – konsultacje wytycznych

fot. European Union 2022

Zapraszamy do włączenia się w konsultacje i śledzenia prac dotyczących wytycznych na lata 2021-2027. Konfederacja Lewiatan będzie przygotowywać stanowiska do wytycznych, które są kluczowe dla naszych firm członkowskich, ale także do tych, które definiują rolę i uprawnienia naszej organizacji w systemie wdrażania funduszy europejskich na lata 2021-2027.

Poniżej prezentujemy projekty wytycznych skierowane do konsultacji społecznych wraz z aktualną informacją o terminach, w których można zgłaszać uwagi do stanowiska Konfederacji Lewiatan.

Lewiatan weźmie udział w konsultacjach wybranych dokumentów.

Informacje o wszystkich skierowanych do konsultacji projektów wytycznych znajdują się na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/prawo-i-dokumenty/wytyczne/#/domyslne=1

Poniższe zestawienie jest aktualizowane.

Kontakt w Konfederacji Lewiatan:

Małgorzata Lelińska
mlelinska@lewiatan.org

Projekty wytycznych, do których aktualnie przygotowujemy stanowiska i zbieramy uwagi

Wytyczne dotyczące zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027

Projekt wytycznych

Formularz zgłaszania uwag

Uwagi proszę przesyłać na adres: stanowiska@lewiatan.org do 5 sierpnia 2022 r. na powyższym formularzu

 

Wytyczne dotyczące zasad równościowych w funduszach unijnych na lata 2021-2027

Projekt wytycznych

Załącznik nr 1 – Standard minimum

Załącznik nr 2 – Standardy dostępności

Załącznik nr 3 Spełnienie warunków

Formularz zgłaszania uwag

Uwagi proszę przesyłać na adres: stanowiska@lewiatan.org do 10 sierpnia 2022 r. na formularzu powyżej.

Projekty wytycznych już ocenione przez Konfederację Lewiatan

 

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

Projekt wytycznych

Formularz do zgłaszania uwag

Uwagi do stanowiska Konfederacji zbierane były do 6 lipca 2022 r.

Zestawienie uwag Lewiatana do wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków przesłane do MFiPR

 

Wytyczne dotyczące wyboru projektów na lata 2021-2027

Projekt wytycznych

Formularz do zgłaszania uwag

Uwagi do stanowiska Konfederacji zbierane były do 4 lipca 2022 r.

Zestawienie uwag Lewiatana do wytycznych dotyczących wyboru projektów przesłane do MFiPR

 

Wytyczne dotyczące kontroli projektów na lata 2021-2027

Projekt wytycznych

Formularz do zgłaszania uwag

Uwagi do stanowiska Konfederacji zbierane były do 4 lipca 2022 r.

Zestawienie uwag Lewiatana do wytycznych dotyczących kontroli projektów przesłane do MFiPR

 

Wytyczne dotyczące komitetów monitorujących na lata 2021-2027

Projekt wytycznych

Formularz do zgłaszania uwag

Uwagi do stanowiska Konfederacji zbierane były do 1 lipca 2022 r.

Zestawienie uwag Lewiatana do wytycznych dotyczących komitetów monitorujących przesłane do MFiPR

Fundusze europejskie 2021-2027.  Czeka nas gorące i pracowite lato [+MP3]
10 czerwca 2022

Fundusze europejskie 2021-2027. Czeka nas gorące i pracowite lato [+MP3]

fot. MDart10 / Shutterstock

Ustawa wdrożeniowa regulująca kluczowe kwestie dla wykorzystania funduszy europejskich na lata 2021-2027 w Polsce weszła w życie 4 czerwca 2022 r. Właśnie zaczął się sprint oficjalnego tworzenia systemu wdrażania na bieżący okres programowania. Konfederacja Lewiatan obawia się, że zabraknie czasu na konsultacje wielu dokumentów.

Posłuchaj komentarza:

Umowa Partnerstwa 2021-2027 ma być zaakceptowania przez Komisję Europejską do końca czerwca. Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w czasie posiedzenia Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego zostały już z Komisją ustalone wszelkie sporne kwestie.


Gotowy jest nowy system SL2021 służący do rozliczeń projektów. Będzie on miał także funkcjonalność związaną z aplikowaniem o środki w konkursach finansowanych z pieniędzy unijnych: elektroniczny wniosek o dofinansowanie (WOD2021), ale nie wszystkie instytucje muszą z niego skorzystać. Dla przykładu program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 zostaje przy systemie SOWA, który był wykorzystywany w obecnie kończącej się perspektywie.
W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej trwają także prace nad wytycznymi na lata 2021-2027. Są to dokumenty bardzo ważne dla wszystkich instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie środków, ale także dla beneficjentów realizujących projekty. Regulują takie kwestie jak: kwalifikowalność wydatków, wybór projektów, zasady kontroli, kwestie związane z równością szans i niedyskryminacją, informacją i promocją, zasadą partnerstwa, sprawozdawczością i wiele, wiele innych.

Ministerstwo planuje wydać aż 18 takich dokumentów, z których – UWAGA! – 11 projektów trafi do konsultacji społecznych w czerwcu 2022 r., a kolejne 6 w lipcu i sierpniu. Na zaopiniowanie każdego z tych dokumentów będzie od 14 do 30 dni.

– Biorąc pod uwagę kumulację konsultacji oraz okres wakacyjny maleje szansa, by skutecznie i efektywnie wpłynąć na kształt tych dokumentów. To z pewnością nie jest dobra praktyka w zakresie zasady partnerstwa, ale także ogromne wyzwanie dla nas – komentuje Małgorzata Lelińska, dyrektorka departamentu funduszy unijnych i edukacji cyfrowej Konfederacji Lewiatan. Zgodnie z zasadą partnerstwa powinniśmy być włączeni w prace nad założeniami tych dokumentów, a nie zaskakiwani dziesiątkami stron nowych zapisów przekazanych do konsultacji w tym samym czasie – dodaje Lelińska.
To będzie gorące i pełne intensywnej pracy lato dla wszystkich instytucji, które są odpowiedzialne za tworzenie systemu wdrażania, ale także tych, które reprezentują w nim beneficjentów jako partnerzy spoza administracji.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz MP3
Ustawa wdrożeniowa na lata 2021-2027 skierowana do prac parlamentarnych
28 lutego 2022

Ustawa wdrożeniowa na lata 2021-2027 skierowana do prac parlamentarnych

fot. Unsplash / Piotr Cierkosz

Projekt ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 został przyjęty przez rząd i skierowany do prac parlamentarnych.

Projekt dotyczy podstawy dla realizacji umowy partnerstwa, w tym wdrażania programów dotyczących polityki spójności w perspektywie finansowej 2021-2027. Nowe przepisy wynikają z rozpoczęcia w 2021 r. nowej, siedmioletniej perspektywy finansowania polityki spójności z budżetu UE. Ustawa wprowadza mechanizmy koordynacji programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Funduszu Spójności oraz określa również zasady i podstawowe dokumenty służące wdrażaniu tych funduszy. W ustawie wprowadza się także szczegółowe przepisy dotyczące Krajowego Planu Odbudowy.

Konfederacja Lewiatan brała udział w konsultacjach projektu ustawy we wrześniu 2021 r. W oparciu o uwagi zgłoszone przez członków organizacji przygotowaliśmy stanowisko, które będzie także podstawą naszej aktywności na etapie prac parlamentarnych. Planowane jest także przygotowanie przez stronę społeczną Rady Dialogu Społecznego wspólnego stanowiska do tego dokumentu. Ponadto w Podkomitecie ds. rozwoju partnerstwa przy Komitecie Umowy Partnerstwa trwają pracę nad wystąpieniem dotyczącym nieprawidłowości w realizacji zasady partnerstwa (w tym w zakresie włączenia partnerów społecznych) na etapie tworzenia i konsultowania tych przepisów prawa.

Obecnie dokument został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie. Będziemy śledzić proces legislacyjny i aktywnie prezentować w nim stanowisko Lewiatana.

Aktualne brzmienie projektu ustawy i etap w pracach parlamentarnych dostępne są na stronie: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2022

 

Polska jako jedyny kraj UE nie przedstawiła Komisji Europejskiej Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków
11 lutego 2022

Polska jako jedyny kraj UE nie przedstawiła Komisji Europejskiej Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków

fot. Dagmara_K / Shutterstock

Jak wynika z opublikowanego w grudniu 2021 dokumentu Komisji Europejskiej „Analiza krajowych długoterminowych strategii renowacji” tylko Polska nie dostarczyła Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków. Brak przyjęcia strategii oznacza brak dostępu do środków finansowych z UE, które w przypadku Polski są ogromne.

Polska mogłaby zostać największym beneficjentem w UE w tym zakresie. Deklarowana kwota dla Polski z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 1,6 mld EUR na działania związane z poprawą efektywności energetycznej.

W związku z sytuacją związaną z Covid-19  krajowe  Długoterminowe Strategie Renowacji nie zostały przedłożone Komisji Europejskiej w planowanym terminie czyli do 10 marca 2020 r., ale 26 krajów zdążyło to zrobić do 1 października 2021. Mimo wagi dokumentu, który nie tylko przedstawia tempo renowacji budynków ale także m.in. system finansowania, wpływ na rynek pracy czy sposób wsparcia osób, których dotyczy ubóstwo energetyczne, Polska nadal nie podjęła decyzji o przesłaniu dokumentu do Komisji Europejskiej.

W obecnej sytuacji kiedy ceny energii gwałtownie rosną, a dotyczy to właściwie wszystkich nośników: energii elektrycznej, gazu a nawet węgla kamiennego, termomodernizacja budynków jest najszybszym sposobem, aby wspomóc gospodarstwa domowe w ograniczaniu wydatków na energię.

Jak pokazuje raport Politechniki Warszawskiej „Określenie głównych zalet ocieplania budynków istniejących oraz wpływu termomodernizacji na ograniczenie smogu (niskiej emisji)” koszt użytkowania przeciętnego domu o powierzchni 125 m2 wybudowanego w latach 80-tych to ok. 5 600 zł rocznie. Gdyby został poddany kompleksowej termomodernizacji koszty użytkowania zmniejszyłyby się o 60% do ok. 2300 zł rocznie. Trzeba pamiętać też, że obecnie rosną też gwałtownie ceny najtańszego paliwa jakim jest węgiel. W stosunku do zeszłego roku, w składach, zdrożał on o 60%.

fot. materiały własne

Według raportu „Impuls Dla Energii Polski” Konfederacji Lewiatan i Forum Energii opublikowanego w maju 2020 r. termomodernizacja budynków może stworzyć dodatkowo 85.000 miejsc pracy, co w kontekście decyzji Rządu RP o zamykaniu kopalń ma ogromne społeczne znaczenie.

Długoterminowa Strategia Renowacji to klucz do ograniczania rosnących wydatków na ogrzewanie, do tworzenia dodatkowych tysięcy miejsc pracy i wreszcie do praktycznego zmierzenia się z problemem ubóstwa energetycznego – podkreśla Dorota Zawadzka-Stępniak, Dyrektorka Departamentu Energii i Zmian Klimatu Konfederacji Lewiatan.

Apelujemy o jak najszybsze przesłanie do Komisji Europejskiej Długoterminowej Strategii Renowacji oraz wdrożenie działań w niej przewidzianych” – dodaje.

Konfederacja Lewiatan
Perspektywa finansowa 2021-2027 nadal w powijakach
07 lutego 2022

Perspektywa finansowa 2021-2027 nadal w powijakach

Pieniądze z nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 trafią do przedsiębiorstw najwcześniej  w IV kwartale tego roku, czyli niemal po 2 latach od jej rozpoczęcia  – prognozuje Konfederacja Lewiatan.

– Na unijne pieniądze firmy będą jeszcze musiały poczekać przynajmniej do końca roku, biorąc pod uwagę stan zaawansowania prac nad programami oraz systemem dystrybucji środków  – mówi Małgorzata Lelińska, dyrektorka departamentu funduszy unijnych i edukacji cyfrowej Konfederacji Lewiatan.

15 grudnia 2021 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekazało do Komisji Europejskiej Umowę Partnerstwa na lata 2021-2027. To kluczowy dokument, nadrzędny wobec wszystkich programów krajowych i regionalnych finansowanych z polityki spójności. Wyznacza zakres wsparcia dla Polski w kolejnej perspektywie finansowej. Termin ten otworzył 4-miesięczny okres formalnych negocjacji Polski z Komisją Europejską. Jest też ważny dla prac nad programami regionalnymi i krajowymi – wszystkie muszą zostać przekazane do Komisji Europejskiej w ciągu 3 miesięcy od tej daty, czyli nie później niż 15 marca 2022 r.

4 programy krajowe zostały już przekazane do Komisji Europejskiej, 2 ciągle są na etapie prac krajowych i dialogu nieformalnego z Komisją. Od daty przekazania do formalnych negocjacji Komisja ma 4 miesiące na akceptację programu, przy czym ten czas jest zatrzymywany w przypadku konieczności składania przez kraj członkowski dodatkowych wyjaśnień.

 

Co to oznacza dla beneficjentów, w tym przedsiębiorców czekających na wsparcie z perspektywy finansowej 2021-2027? W dużym skrócie – kolejne miesiące oczekiwania. Chociaż koszty są kwalifikowane formalnie od początku 2021 r. to w praktyce instytucje zarządzające programami nie zdecydują się na ogłoszenie konkursów wcześniej niż przed oficjalną decyzją KE. Nadal nie jest także gotowa architektura krajowa konieczna do uruchomienia wsparcia, m.in.: nie mamy jeszcze systemu informatycznego dla nowej pespektywy, sieci komitetów monitorujących zatwierdzających kryteria wyboru projektów, ale także nie zakończyły się prace nad kluczowymi przepisami prawa w zakresie funduszy europejskich, czyli tzw. ustawą wdrożeniową.

Stan prac nad programami krajowymi (na dzień 04.02.2022 r. na podstawie informacji z MFiPR):

 

Nazwa programu Stan prac Alokacja programu
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko  (FEnIKS) Przekazany do Komisji Europejskiej: 05.01.2022 r. EFRR: 12,8 mld euro

FS: 12,3 mld euro

Suma: 25 mld euro

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) Przekazany do Komisji Europejskiej: 28.01.2022 r. EFRR: 2,5 mld euro (2 508 000 799)
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) Przekazany do Komisji Europejskiej: 26.01.2022 r. EFRR: 8 mld euro (7 973 242 153)
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) Program przed przyjęciem przez Radę Ministrów.

Planowany termin przekazania do Komisji Europejskiej: 15.03.2022 r.

EFS+: 4 mld euro (4 049 099 774)
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Program przyjęty przez Radę Ministrów: 05.01.2022r. w trybie obiegowym.

Planowany termin przekazania do Komisji Europejskiej przed 15.03.2022 r.

EFRR: 2 mld euro (1 988 038 869)
Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (PTFE) Przekazany do Komisji Europejskiej: 24.01.2022r. EFRR: 0,55 mld euro (550 000 000)

 

Pobierz
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 dla dużych firm – konsultacje KL
04 lutego 2022

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 dla dużych firm – konsultacje KL

Trwają prace związane z uruchomieniem programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).

Instytucja zarządzająca opracowuje obecnie zasady udzielania  wsparcia dla różnych rodzajów projektów lub podmiotów je realizujących, w tym dla tzw. dotacji warunkowej.  Miałaby to być forma finansowania projektów wdrożeniowych realizowanych przez duże przedsiębiorstwa.

Dotacja warunkowa jest jedną z form wsparcia przewidzianą w rozporządzeniu ogólnym UE na nową perspektywę finansową (obok bezzwrotnych dotacji oraz instrumentów finansowych). Zgodnie z art. 57 rozporządzenia 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.  państwa członkowskie mogą udzielać beneficjentom dotacji warunkowych, które podlegają pełnemu lub częściowemu zwrotowi, zgodnie z dokumentem określającym warunki wsparcia.

W propozycji przygotowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, kwota dofinansowania dla projektu wdrożeniowego realizowanego przez dużego przedsiębiorcę w ramach dotacji warunkowej jest podzielona na dwie części – część bezzwrotną obejmującą 30% kwoty dofinansowania modułu oraz 70% kwoty dofinansowania modułu – tj. maksymalna część zwrotna dofinansowania, która podlega zwrotowi po zaistnieniu określonych warunków.

Zachęcamy do zapoznania się z propozycją zasad wdrażania dotacji warunkowej oraz wątpliwościami Instytucji zarządzającej FENG i zgłoszenia uwag do tego materiału do 11 lutego 2022 r. na adres mailowy Marzeny Chmielewskiej: mchmielewska@lewiatan.org

Pobierz załącznik