Moda, ekologia, edukacja – podsumowanie i materiały z konferencji
28 października 2022

Moda, ekologia, edukacja – podsumowanie i materiały z konferencji

fot. Becca McHaffie/unsplash

Branża przemysłu mody, aby sprostać wyzwaniom, jakie stawia rynek, potrzebuje wykwalifikowanych kadr. Instrumentem, który może służyć młodym ludziom w nabywaniu praktycznych umiejętności, jest staż uczniowski realizowany w firmach.

28 września na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej odbyła się debata pod hasłem „Moda, ekologia, edukacja”. Spotkanie zorganizowane było wspólnie przez Konfederację Lewiatan oraz  Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan i było zwieńczeniem projektu „Modelowe programy stażu uczniowskiego w branży przemysłu mody (23)”

Branża modowa potrzebuje wykwalifikowanych kadr

Branża przemysłu mody, aby sprostać wyzwaniom, jakie stawia rynek, potrzebuje wykwalifikowanych kadr. Szkolnictwu zawodowemu stawia się obecnie wymagania przygotowania absolwentów zgodnie z potrzebami rynku pracy. Kształcenie zawodowe ma zatem na celu przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej oraz aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Niezależnie od zmian technologicznych i organizacyjnych dokonujących się na rynku pracy cel kształcenia zawodowego jest od zawsze niezmienny: uczymy się zawodu, aby w przyszłości znaleźć swoje miejsce na rynku pracy.

W tym kontekście ważne jest podejmowanie działań prowadzących nie tylko do skorelowania oferty edukacyjnej z potrzebami rynku pracy oraz oczekiwaniami pracodawców, ale także do wskazania szczegółowych zasad współpracy szkół z pracodawcami.

Połączenie mody z ekologią i edukacją

W czasie debaty zachęcaliśmy do zacieśniania współpracy z pracodawcami w zakresie praktycznej nauki zawodu. Instrumentem, który może służyć młodym ludziom w nabywaniu praktycznych umiejętności jest staż uczniowski realizowany w firmach. Wsparciu realizacji staży posłużą modelowe programy wypracowane w projekcie i zaprezentowane podczas konferencji. Uczestnicy konferencji otrzymali je także w wersji elektronicznej. Modelowe programy zostały także zamieszczone na końcu tego artykułu.

Połączenie mody z ekologią i edukacją to nie lada wyzwanie. Wizja kryzysu spędza sen z powiek, a w takich okolicznościach trzeba nauczyć się funkcjonować i wykrzesać z siebie siłę do działania i inspirowania kolejnych pokoleń, które rozwiną branżę zgodnie z ambicjami unijnymi o konkurencyjnej i cyrkularnej gospodarce. Branża przemysłu mody zatrudnia ok.  200 tysięcy specjalistów, a do podjęcia zatrudnienia w tym sektorze kształci się obecnie ponad 3 tysiące uczniów w szkołach branżowych, ponad 1,5 tysiąca słuchaczy na kursach, a do 2030 r. będzie potrzeba kolejnych 30 tysięcy pracowników.

Tymczasem, ze względu na zderzenie z realiami rynku wrażliwego na bodźce (kryzysy: gospodarczy, klimatyczny, zdrowotny, energetyczny, rosnące koszty, inflację) coraz więcej absolwentów szkół branżowych sektora mody nie wiąże swojej ścieżki zawodowej z branżą.

Jednocześnie, w ostatnich latach rynek tekstylno-odzieżowy ulega szybkim i dynamicznym przemianom, w wyniku których powstaje zapotrzebowanie na nowe specjalizacje. W efekcie takie specjalizacje na rynku powstają szybciej niż programy edukacyjne opracowywane przez szkoły.

Staże uczniowskie realizowane w firmach

Intensywny rozwój nowych technologii jest dodatkowo źródłem pewnych trudności. Tempo ich rozwoju istotnie wyprzedza nie tylko programy edukacyjne ale także posiadane kompetencje obecnych specjalistów. Tym bardziej istotna jest współpraca sektora prywatnego i sektora edukacji. Skuteczną metodą nabywania kompetencji przez uczniów, ale także atrakcyjną dla szkół i firm formą kształcenia zawodowego są właśnie staże uczniowskie.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami i prezentacjami z tego wydarzenia:

Prezentacje z konferencji:

Nagranie z konferencji dostępne jest tutaj.

Osoba do kontaktu w Konfederacji Lewiatan:
Małgorzata Lelińska
e-mail: mlelinska@lewiatan.org

Konferencja została zorganizowana w projekcie pt.: „Modelowe programy stażu uczniowskiego w branży przemysłu mody (23)” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 576 854,46 PLN.

Biznes wspiera kształcenie kadr dla przemysłu mody
04 października 2022

Biznes wspiera kształcenie kadr dla przemysłu mody

Bez współpracy biznesu z sektorem edukacji nie będzie dobrze wykształconych kadr dla branży przemysłu mody, które podołają stawianym przed nimi wyzwaniom – uważa Konfederacja Lewiatan.

Najistotniejszą kwestią dla przyszłych kadr jest stworzenie im bezpiecznych i stabilnych warunków pracy w branży, która jednocześnie będzie w możliwie największym stopniu odporna na zewnętrzne perturbacje i konkurencję. Jest to ambicją Komisji Europejskiej, która w Strategii dla Sektora Tekstylnego podkreśla, że praktyczne i uwzględniające najnowsze trendy kształcenie i szkolenie zawodowe są niezbędne dla skutecznego rozwoju sektora tekstylno-odzieżowego.

Konfederacja Lewiatan wraz ze Związkiem Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan od lat wspiera współpracę między sektorem edukacji a biznesem.

– Bez tego nie będzie dobrze wykształconych kadr. Staramy się wspierać szkoły w kształceniu jak najbardziej zgodnym z potrzebami pracodawców. Służyć temu mogą m.in. udostępnione ostatnio szkołom modelowe programy praktycznej nauki zawodu w zakresie staży uczniowskich – komentuje Małgorzata Lelińska, dyrektorka departamentu funduszy unijnych i edukacji cyfrowej.

– Wizja kryzysu spędza sen z powiek, a w takich okolicznościach trzeba nauczyć się funkcjonować i wykrzesać z siebie siłę do działania i inspirowania kolejnych pokoleń, które rozwiną branżę zgodnie z ambicjami unijnymi o konkurencyjnej i cyrkularnej gospodarce – mówi o branży przemysłu mody Agnieszka Oleksyn-Wajda, dyrektorka Instytutu Zrównoważonego Rozwoju na Uczelni Łazarskiego.
Mowa o sektorze, który zatrudnia obecnie ponad 200 tysięcy specjalistów, kształci ponad 3 tysiące uczniów w szkołach branżowych, ma ponad 1,5 tysiąca słuchaczy na kursach, a do 2030 r. będzie potrzebował kolejnych 30 tysięcy pracowników.
Tymczasem, ze względu na zderzenie z realiami rynku wrażliwego na bodźce (kryzysy: gospodarczy, klimatyczny, zdrowotny, energetyczny, rosnące koszty, inflację) coraz więcej absolwentów szkół branżowych sektora mody nie wiąże swojej ścieżki zawodowej z branżą.
Jednocześnie, w ostatnich latach rynek tekstylno-odzieżowy ulega szybkim i dynamicznym przemianom, w wyniku których powstaje zapotrzebowanie na nowe specjalizacje. W efekcie powstają one szybciej niż programy edukacyjne opracowywane przez szkoły.
Intensywny rozwój nowych technologii jest dodatkowo źródłem pewnych trudności. Tempo ich rozwoju istotnie wyprzedza nie tylko programy edukacyjne ale także posiadane kompetencje obecnych specjalistów. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku planu transformacji sektora na cyrkularny i zrównoważony. Tempo zmian, w tym w sferze prawa, również wyprzedza kompetencje, a także programy edukacyjne.
Materiały dostępne na stronie: https://lewiatan.org/staz-uczniowski-lepiej-przygotowuje-do-pracy-mamy-modele-w-branzy-mody/

 Konfederacja Lewiatan

 

 

Staże uczniowskie kuźnią kadr dla przemysłu mody
07 kwietnia 2022

Staże uczniowskie kuźnią kadr dla przemysłu mody

Branża przemysłu mody, aby sprostać wyzwaniom potrzebuje wykwalifikowanych kadr. Konfederacja Lewiatan apeluje do firm o organizowanie staży uczniowskich, które będą wspierać młodych ludzi w nabywaniu praktycznych umiejętności.

Szkolnictwu branżowemu stawia się wymagania przygotowania absolwentów zgodnie z  potrzebami rynku pracy. Kształcenie zawodowe ma przede wszystkim na celu przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej oraz aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Branża mody stwarza ogromne możliwości rozwoju dla absolwentów takich kierunków jak technik przemysłu mody czy technik stylista.

Bardzo trudno osiągnąć efekty kształcenia kluczowe dla rynku pracy bez zaangażowania w ten proces pracodawców. Dlatego Lewiatan  zachęca firmy do realizacji staży uczniowskich. Obecnie tylko ok. 30% absolwentów kierunków kształcenia z branży przemysłu mody podejmuje pracę w przemyśle. Pozostałe osoby pracują niezgodnie ze swoimi kwalifikacjami i kierunkiem kształcenia.

Dlaczego staż uczniowski jest dobrym narzędziem przygotowania przyszłych kadr? Staż uczniowski pozwala pracodawcy na pozyskanie pracowników, którzy będą najlepiej przygotowani do danego miejsca zatrudnienia. Firma przyjmująca ucznia na staż ma obowiązek zapewnić mu bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu na zasadach określonych w Kodeksie pracy, ale program stażu może być przez nią dowolnie kształtowany.

– Co ważne dla uczniów: staż uczniowski zalicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Koszty świadczenia pieniężnego wypłacanego uczniowi przyjętemu na staż mogą zostać przez pracodawcę wliczone w koszty uzyskania przychodu, ale wynagrodzenie za staż nie jest obligatoryjne – wyjaśnia Małgorzata Lelińska, dyrektorka departamentu funduszy europejskich i kompetencji cyfrowych Konfederacji Lewiatan.

Największym wyzwaniem jest obecnie możliwość nawiązania współpracy firm i szkół. Te pierwsze nie mają czasu, by oddelegować pracowników do opieki nad uczniami, a bez tego nauka w miejscu pracy nie ma sensu.

– Kluczowa dla pobudzenia współpracy pracodawca – szkoła jest rekompensata finansowa dla firmy za czas poświęcony uczniom. Bez tego krąg chętnych firm do zaangażowania się nie będzie poszerzał się szybko – komentuje Małgorzata Lelińska. – Firmy muszą mieć szansę, by bez ponoszenia ryzyka i nakładu finansowego sprawdzić, że takie dodatkowe działania przynoszą im korzyści – dodaje.

Staże uczniowskie to bez wątpienia skuteczne narzędzie wyławiania talentów. Wymaga to jednak współpracy w trójkącie szkoła-uczniowie-firmy. Z doświadczeń wynika, że pracodawcy – nawet ci najbardziej zdeterminowani nie poradzą sobie z całym procesem bez udziału szkoły. Przygotowanie harmonogramu stażu czy określenie efektów uczenia się to nie są zadania dla firmy, w tym musi pomóc nauczyciel kształcenia praktycznego. Niemniej jednak naprawdę warto ponieść wysiłek.

Konfederacje Lewiatan wraz ze Związkiem Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan po raz drugi realizuje projekt, który wspiera budowanie współpracy szkół branżowych i pracodawców. Tym razem zależy nam przede wszystkim na upowszechnieniu staży uczniowskich.

Więcej o projekcie: https://lewiatan.org/staze-uczniowskie-w-branzy-przemyslu-mody-wykorzystaj-programy-praktycznej-nauki-zawodu/

Konfederacja Lewiatan

Staże uczniowskie w branży przemysłu mody – wykorzystaj programy praktycznej nauki zawodu
02 marca 2022

Staże uczniowskie w branży przemysłu mody – wykorzystaj programy praktycznej nauki zawodu

Zachęcamy do zapoznania się oraz włączenia w działania szkół oraz firm modelowych programów praktycznej nauki zawodu w zakresie staży uczniowskich wraz z zasadami zapewniania jakości kształcenia dla zawodów technik stylista i technik przemysłu mody.

Staż uczniowski pozwala pracodawcy na pozyskanie pracowników, którzy będą najlepiej przygotowani do danego miejsca zatrudnienia. Zakres zagadnień realizowanych w czasie stażu jest ustalany z dyrektorem szkoły w uzgodnieniu z uczniem albo rodzicami niepełnoletniego ucznia. W trakcie stażu uczeń może realizować treści nauczania i nabywać umiejętności wynikające z programu nauczania zawodu lub treści spoza programu nauczania, które zwiększą jego szanse na późniejsze zatrudnienie w wyuczonym zawodzie lub u konkretnego pracodawcy, u którego odbywa staż. Firma przyjmująca ucznia na staż ma obowiązek zapewnić uczniowi bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu uczniowskiego na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Okres stażu uczniowskiego zalicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Koszty świadczenia pieniężnego wypłacanego uczniowi przyjętemu na staż uczniowski mogą zostać przez pracodawcę wliczone w koszty uzyskania przychodu, ale wynagrodzenie za staż nie jest obligatoryjne.

Dokumenty, które Państwu przekazujemy zostały wypracowane w projekcie realizowanym wspólnie przez Konfederację Lewiatan oraz Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan.

Oba modele są w wersji wstępnej, która zostanie zweryfikowana w praktyce w formie pilotażowego wdrożenia. Ostateczne wersje będą opracowane przed wakacjami, tak by można je wykorzystać w roku szkolnym 2022/2023.

W modelach praktycznej nauki zawodu w zakresie stażu uczniowskiego zawarte są:

  • treści nauczania do realizacji w ramach stażu uczniowskiego w rzeczywistych warunkach pracy, a w przypadku wariantu współpracy na linii szkoła – ckz – pracodawca, również treści do realizacji w ckz
  • rozwiązania organizacyjne w zakresie realizacji stażu uczniowskiego w rzeczywistych warunkach pracy
  • wzór umowy ucznia z pracodawcą oraz przykładowe ustalenia szkoły z pracodawcą stanowiące załącznik do umowy z uczniem
  • sposób zaangażowania nauczycieli, w tym nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz kierowników kształcenia praktycznego w organizację kształcenia praktycznego dla uczniów
  • zasady zapewniania jakości stażu uczniowskiego realizowanego u pracodawcy wraz z  narzędziem ich weryfikacji, umożliwiające monitorowanie jakości stażu przez wszystkie zaangażowane strony.

Dodatkowo przekazujemy także do wykorzystania rekomendacje dotyczące zapewniania równości szans kobiet i mężczyzn w kształceniu w zawodach branży przemysłu mody. Szkoła ma wymiar nie tylko edukacyjny. To także przestrzeń, w ramach której ma miejsca socjalizacja młodych osób oraz kształtowanie podstawowych umiejętności społecznych. Niestety, bardzo często proces kształcenia opiera się na stereotypowych przekazach, zwłaszcza w odniesieniu do płci. Przekaz ten powinien być poddany realnej krytyce i modyfikacji. W przeciwnym razie równość szans kobiet i mężczyzn w przestrzeni szkolnej będzie fikcją, a osiągnięcie pełnej równości szans kobiet i mężczyzn w obszarze życia społecznego czy gospodarczego nastąpi w odległej przyszłości.

 Pobierz materiały i skorzystaj z nich:

Zobacz, jakie doświadczenia ze stażu uczniowskiego ma jedna z firm, które brały udział w pilotażu modelu dla zawodu technik przemysłu mody i zainspiruj się:  https://drive.google.com/file/d/1Mhb4ognqbNVtfI3SxNwKJIPNa2HC02jP/view

 

Osoba do kontaktu w Konfederacji Lewiatan:
Małgorzata Lelińska
e-mail: mlelinska@lewiatan.org

Materiały zostały wypracowane w projekcie: pt.: „Modelowe programy stażu uczniowskiego w branży przemysłu mody (23)” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.