Zmiany ustawy o podatku akcyzowym – uwagi Lewiatana
07 września 2022

Zmiany ustawy o podatku akcyzowym – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do zawiadomienia z dnia 22 sierpnia 2022 r., znak sprawy DAG6.8100.4.2022, o konsultacjach społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/336/168/ASW/2022

Pobierz
Projekt rozporządzenia w sprawie zabezpieczeń akcyzowych – uwagi Lewiatana
17 sierpnia 2022

Projekt rozporządzenia w sprawie zabezpieczeń akcyzowych – uwagi Lewiatana

W odpowiedzi na pismo kierujące do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych z 7 lipca 2022 r. (nr 567 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów), Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/312/154/PP/2022

Pobierz
Projekt dyrektywy w zakresie ograniczenia zjawiska faworyzowania finansowania dłużnego – stanowisko Lewiatana
11 sierpnia 2022

Projekt dyrektywy w zakresie ograniczenia zjawiska faworyzowania finansowania dłużnego – stanowisko Lewiatana

W związku z konsultacjami publicznymi projektu dyrektywy w zakresie ograniczenia zjawiska faworyzowania finansowania dłużnego DEBRA (Debt Equity Bias Reduction Allowance) Konfederacja Lewiatan skierowała do Komisji Europejskiej pismo wraz ze stanowiskiem. Dokumenty oraz odpowiedź KE w wersji oryginalnej są do pobrania poniżej wraz ze streszczeniem w języku polskim.

KL/305/150/PP/2022

Pobierz stanowisko w wersji angielskiej
Uwagi Lewiatana do założeń ws. zgłaszania dochodów posiadaczy platform cyfrowych
29 lipca 2022

Uwagi Lewiatana do założeń ws. zgłaszania dochodów posiadaczy platform cyfrowych

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej 11 lipca 2022 r. o prekonsultacjach społecznych
dotyczących wdrożenia wspólnych unijnych ram sprawozdawczości, koniecznych do zgłaszania
dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem platform cyfrowych, prezentujemy uwagi Konfederacji
Lewiatan.

KL/285/141/ASW/2022

Pobierz
Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – dodatkowy postulat Lewiatana
20 lipca 2022

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – dodatkowy postulat Lewiatana

W nawiązaniu do pisma z dnia 12 lipca 2022 r. znak KL/268/132/PP/2022, z uwagami Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie UD404), przedstawiamy dodatkowy postulat.

KL/272/133/PP/2022

Pobierz
Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – uwagi Lewiatana
14 lipca 2022

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – uwagi Lewiatana

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 czerwca 2022 r. znak DD6.8200.3.2022, kierujące do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie UD404), Konfederacja Lewiatan przedstawia swoje uwagi.

KL/268/132/PP/2022

Pobierz
Kodeks karny skarbowy – uwagi Lewiatana do projektu nowelizacji
23 czerwca 2022

Kodeks karny skarbowy – uwagi Lewiatana do projektu nowelizacji

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 maja 2022 r. znak DZP11.860.1.2022 kierujące do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów UD269), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

Pobierz
Zmiany w minimalnym podatku CIT ważne, ale niewystarczające
21 czerwca 2022

Zmiany w minimalnym podatku CIT ważne, ale niewystarczające

Rząd zapowiada modyfikację i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym CIT. Cieszy fakt, że resort finansów uwzględnił część postulatów zgłaszanych przez przedsiębiorców.

Zmiany idą w dobrym kierunku, ale oznaczają, że rząd nie zdecydował się na rezygnację z poboru tego podatku. W konsekwencji proponowane wyłączenia powinny objąć wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa – uważa Konfederacja Lewiatan.

W wykazie prac legislacyjnych została zamieszczona informacja, że w trzecim kwartale br. rząd będzie pracował nad dużą nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedsiębiorcy oczekują tych zmian. Ich celem będzie przede wszystkim naprawienie wadliwych i szkodliwych dla biznesu przepisów wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu.

Jedną z najważniejszych zmian będzie modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym, który przez niewłaściwą konstrukcję i wadliwe założenia obciąża firmy będące w trudnej sytuacji finansowej albo działające w niskomarżowych branżach.

Podatek minimalny ma nie być pobierany za 2022 r., wyłączeni spod regulacji zostaną mali podatnicy, spółki komunalne, podatnicy u których większość przychodów zostało osiągniętych w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia oraz podatnicy, których rentowność w 1 z 3 ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%, a także podmioty postawione w stan upadłości lub likwidacji. Limit rentowności (udziału dochodu w przychodach), po przekroczeniu którego podatek nie będzie pobierany zostanie podwyższony z 1% do 2% przy jednoczesnym wyłączeniu przy jego ustalaniu opłat z tytuł umów leasingu środków trwałych, wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej oraz wartości podatku akcyzowego. Pojawi się także opcja wyboru prostszej metody ustalenia podstawy opodatkowania.

– Cieszy fakt uwzględnienia przez Ministerstwo Finansów części zgłaszanych przez przedsiębiorców postulatów, choć biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą, podatek ten w ogóle nie powinien był uchwalony i najlepszym rozwiązaniem jest jego likwidacja. Proponowane modyfikacje, wydają się iść w dobrym kierunku, jednak jeżeli podatek ten ma być modyfikowany to dostrzegamy potrzebę wyłączenia spod regulacji wszystkich podatników z sektora MŚP z obrotami do 50 mln euro, a nie tylko małych podatników w rozumieniu ustawy o CIT z obrotami do 2 mln euro. Wyłączenie pewnych kosztów przy liczeniu poziomu rentowności jest zmianą korzystną, ale już podniesienie tego wskaźnika do 2% może spowodować, że jeszcze większa liczba podatników, może zostać objęta tym podatkiem. Biorąc pod uwagę, że przy wprowadzeniu tego rozwiązania zabrakło rzetelnych analiz i oceny skutków regulacji, liczymy tym razem na pogłębione konsultacje społeczne proponowanych zmian – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

W zapowiadanych zmianach brakuje propozycji przywrócenia podatkowej neutralności połączeń, podziałów i wymiany udziałów spółek. Wprowadzone od 1 stycznia br. ograniczenie neutralności restrukturyzacji wyłącznie do pierwszej wymiany udziałów, hamuje rozwój firm. Restrukturyzacje są naturalnym elementem prowadzenia biznesu, umożliwiającym zarządzanie nim w sposób optymalny i efektywny. Ograniczenie preferencyjnego opodatkowania restrukturyzacji dokonywanych z oczywistych powodów biznesowych, powoduje, że uzasadnione i konieczne dla rozwoju firm połączenia bądź podziały są wstrzymywane ze względów finansowych.

Pozostałe zapowiadane przez rząd zmiany to m.in. modyfikacja przepisów w zakresie:

  • zagranicznych jednostek kontrolowanych (CFC)
  • opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów
  • podatku u źródła (WHT)
  • kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych
  • polskiej spółki holdingowej (PSH) (złagodzenie warunków skorzystania ze zwolnienia)
  • estońskiego CIT
  • procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków
  • transakcji rajowych

Konfederacja Lewiatan

 

Składanie oświadczeń określonych w art. 26 ust. 7a ustawy CIT – postulat Lewiatana
10 czerwca 2022

Składanie oświadczeń określonych w art. 26 ust. 7a ustawy CIT – postulat Lewiatana

Uwzględniając zgłaszane przez firmy członkowskie Konfederacji Lewiatan postulaty pilnej korekty przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie składania oświadczeń określonych w art. 26 ust. 7a ustawy CIT, zwracam się z prośbą o uwzględnienie przedstawionego w załączonym piśmie postulatu. W szczególności, zgodnie z uzyskanymi informacjami, Ministerstwo Finansów przekazało stanowisko do Lubelskiego Urzędu Skarbowego stanowisko, iż formularz WH-OSC może być składany tylko dwukrotnie zgodnie z przedstawionymi wątpliwościami interpretacyjnymi. Stanowi to ogromne zaskoczenie na rynku i wprowadzi duże perturbacje co do poboru i zwrotu podatku źródła. Doradcy podatkowi oraz biznes przy interpretacji przepisów w zakresie podatku u źródła przyjęli, iż intencją ustawodawcy było umożliwienie płatnikom składanie oświadczeń WH- OSC przez cały rok podatkowy płatnika. Prosimy o bardzo pilne zajęcie stanowiska i odpowiedź.

KL/228/109/PP/2022

Pobierz
Podatek dochodowy od osób prawnych – apel Lewiatana
03 czerwca 2022

Podatek dochodowy od osób prawnych – apel Lewiatana

W nawiązaniu do toczących się prac nad zmianami do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwracam się z prośbą o ponowne przeanalizowanie zasadności wprowadzonych z początkiem 2022 r. przepisów, które ograniczają neutralną podatkowo wymianę udziałów. Ograniczenie preferencyjnego opodatkowania restrukturyzacji dokonywanych z oczywistych powodów biznesowych, powoduje, że uzasadnione i konieczne dla rozwoju firm połączenia bądź podziały, są wstrzymywane ze względów finansowych. Sytuacja ta jest dalece niepożądana z punktu widzenia rozwoju firm i całej gospodarki.

KL/211/100/PP/2022

Pobierz