Ustawy: o rachunkowości, o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – uwagi Lewiatana
17 maja 2024

Ustawy: o rachunkowości, o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do pisma z dnia 18 kwietnia 2024 r. znak sprawy DWR8.5100.1.2023 kierującego do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (UC14) Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/277/72/ASW/2024

Pobierz
Nowe wzory struktury logicznej JPK_KR_PD oraz struktury JPK_ST – uwagi Lewiatana
12 kwietnia 2024

Nowe wzory struktury logicznej JPK_KR_PD oraz struktury JPK_ST – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do konsultacji nowych wzorów struktury logicznej JPK_KR_PD oraz struktury JPK_ST oraz projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/206/54/ASW/2024

Pobierz
Faktury korygujące wystawiane w KSeF – uwagi Lewiatana
20 marca 2024

Faktury korygujące wystawiane w KSeF – uwagi Lewiatana

W związku z trwającymi pracami analitycznymi nad Krajowym System e-Faktur pragniemy zwrócić uwagę na szczególną kwestię związaną z wystawianiem e-faktur korygujących, postulując jednocześnie o uwzględnienie zmian w tym obszarze w toku dalszych prac.

KL/165/45/ASW/2024

Pobierz
Oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy – uwagi Lewiatana
12 marca 2024

Oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy – uwagi Lewiatana

Przekazujemy uwagi dotyczące rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy z uprzejmą prośbą o ich analizę i uwzględnienie w toku dalszych prac.

KL/151/40/PP/2024

Pobierz pismo
Zmiana definicji wyrobów nowatorskich – uwagi Lewiatana
12 marca 2024

Zmiana definicji wyrobów nowatorskich – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów informacji o prowadzonych konsultacjach społecznych propozycji zmiany definicji wyrobów nowatorskich, przekazuję uwagi Konfederacji Lewiatan.

KL/140/37/PP/2024

Pobierz
Spotkanie z wiceministrem finansów w Lewiatanie
06 marca 2024

Spotkanie z wiceministrem finansów w Lewiatanie

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan spotkała się z wiceministrem finansów Jarosławem Nenemanem, aby porozmawiać na temat agendy legislacyjnej Ministerstwa Finansów na 2024 rok.

Wiceministrowi towarzyszyli Jarosław Szatański, dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych oraz Tomasz Tratkiewicz, dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług.

Rozmawialiśmy na wiele tematów, szczególnie istotnych i absorbujących przedsiębiorców, m.in.:

 • o składce zdrowotnej,
 • Krajowym Systemie e-Faktur,
 • wdrożeniu dyrektywy DAC7 w sprawie o wymiany informacji podatkowych między państwami,
 • globalnym podatku minimalnym
 • postulowanych przez przedsiębiorców zmianach w podatku CIT, PIT, VAT oraz w podatku akcyzowym.

Wiceminister finansów słuchał postulatów członków Rady Podatkowej Lewiatana

Wiceszef resortu finansów ma świadomość potrzeby przyjmowania ustaw podatkowych z odpowiednio długim vacatio legis oraz – po dokładnej analizie i wnikliwych konsultacjach społecznych – proponowanych rozwiązań. Zadeklarował, że w przypadku dużych pakietów zmian, będzie starał się zapewnić oczekiwany przez biznes czas na przygotowanie się do zmian.

Przedstawiciele resortu wysłuchali postulatów firm członkowskich Konfederacji Lewiatan. W pierwszej kolejności Ministerstwo Finansów pracuje nad implementacją przepisów prawa wspólnotowego, ponieważ w tym zakresie Polska ma wiele do nadrobienia. W kolejnych miesiącach będzie pracować nad poprawieniem wadliwych przepisów i nadmiernie obciążających biznes regulacjach.

 

Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami – uwagi Lewiatana
29 lutego 2024

Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami – uwagi Lewiatana

W związku z trwającym procesem legislacyjnym projektu ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw Konfederacja Lewiatan przekazuję uwagi.

KL/112/31/ASW/2024

Pobierz
Pakiet unijnych zmian VAT in the Digital Age – rozmowy w Lewiatanie
15 lutego 2024

Pakiet unijnych zmian VAT in the Digital Age – rozmowy w Lewiatanie

Członkowie Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan spotkali się z  przedstawicielami DG TAXUD - Polityka podatku od wartości dodanej (TAXUD.C.1).

Głównym tematem rozmów był pakiet unijnych zmian – VAT in the Digital Age. W spotkaniu udział wzięła Patrice Pillet, kierownik Działu oraz Maria Del Carmen Muniz Sanchez, kierownik Sektora oraz członkowie rady Podatkowej Lewiatana.

8 grudnia 2022 r. Komisja Europejska opublikowała propozycję zmian mających na celu dostosowanie rozliczeń VAT do wyzwań ery cyfrowej – tzw. pakiet „VAT in the Digital Age” (ViDA). Zmierza on przede wszystkim w kierunku modernizacji obowiązków sprawozdawczych VAT i fakturowania, dostosowania rozliczeń VAT do nowych wyzwań rynkowych (wprowadzając nowe obowiązki VAT dla platform cyfrowych) oraz dalszego uszczelniania unijnego systemu VAT.

Pakiet ViDA obejmuje trzy główne obszary zmian:

 1. Wprowadzenia obowiązkowego e-fakturowania w czasie rzeczywistym i w ustrukturyzowanej formie dla wszystkich podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych – w skróconym terminie 2 dni od daty transakcji. Uznano również, że realizując koncepcję raportowania w czasie rzeczywistym konieczne jest zniesienie możliwości wystawiania faktur zbiorczych zawierających dane obejmujące kilka odrębnych dostaw towarów lub transakcji świadczenia usług. W ocenie Komisji możliwość wystawiania tego typu faktury np. dla odrębnych transakcji realizowanych w ciągu całego miesiąca, uniemożliwi osiągnięcie zamierzonych celów.

Dyrektywa ma również umożliwić członkom Unii Europejskiej wprowadzanie e-fakturowania dla transakcji wewnątrzkrajowych bez konieczności ubiegania się o zgodę od Rady Unii Europejskiej.

Wprowadzenie kluczowych zmian w tym obszarze zaplanowane zostało na 2028 r.

 1. Dalsze zmiany dotyczące obowiązków dla platform cyfrowych.

W ocenie organów unijnych platformy cyfrowe stanowią kluczowe podmioty nie tylko dla rozwoju gospodarki cyfrowej, a także dla wsparcia procesu uszczelniania poboru podatku VAT w segmencie e-commerce. Konsekwencją takiego podejścia do roli platform cyfrowych jest nakładanie na nie dodatkowych obowiązków w obszarze VAT obejmujących m.in. rozszerzenie roli platform jako deemed supplier (zobowiązanego do rozliczenia VAT) w zakresie ułatwianych przez daną platformę transakcji dotyczących następujących obszarów:

 • usług krótkoterminowego zakwaterowania oraz usług transportu pasażerskiego (świadczonych przez podmioty nierozliczające VAT od tych transakcji);
 • wszystkich transakcji towarowych w UE ułatwianych przez platformę (bez względu na pochodzenie faktycznego sprzedawcy i status nabywcy (B2C i B2B); przewidziano jedynie wyłączenie dla platform działających tylko w jednym kraju UE i ułatwiających transakcje tylko w tym jednym kraju);
 • przemieszczeń towarów faktycznego sprzedawcy między krajami UE dla potrzeb działalności prowadzonej na platformie (np. w modelach fulfilemnt center wspieranych przez platformę).
 1. Zmiany w obszarze rejestracji VAT zgodnie z koncepcją pojedynczej rejestracji VAT (SVR – Single VAT Registration).

Celem ułatwienia działalności na terenie UE planowane są zmiany mające ograniczyć obowiązek posiadania rejestracji VAT w różnych krajach UE. Koncepcja pojedynczej rejestracji VAT (SVR – Single VAT Registration) realizowana ma być m.in. poprzez rozszerzenie procedury szczególnej OSS również na:

 • dostawy towarowe do niepodatników (oraz podatników i osoby prawne niebędące zobowiązane do deklarowania WNT);
 • wprowadzenie obowiązku rozliczania VAT przez platformy w procedurze IOSS dla transakcji sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI);
 • rozszerzenie procedury szczególnej OSS nieunijny na dostawy do wszystkich nabywców nie-podatników (nie tylko tych z UE).

Proponowane zmiany są bardzo istotne dla wszystkich podatników. Mają być wprowadzane stopniowo w latach 2025-2028.

Obecnie TAXUD skupia się na pierwszym obszarze czyli  modernizacji zasad sprawozdawczości VAT i dostosowaniu tej sprawozdawczości do wyzwań ery cyfrowej (DRR – Digital Reporting Requirements).

Cyfrowa sprawozdawczość dla transakcji wewnątrzwspólnotowych

Zgodnie z obecnymi propozycjami nowy system cyfrowej sprawozdawczości dla transakcji wewnątrzwspólnotowych funkcjonował będzie w oparciu o założenie, że to państwa członkowskie określą format i sposób raportowania danych, a jednocześnie zobowiązane będą przyjmować dane raportowane zgodnie z normą europejską. Norma ta umożliwi podmiotom działającym w rożnych krajach raportowanie w ujednolicony sposób w każdym państwie członkowskim, bez konieczności dostosowywania się do różnych systemów występujących w różnych krajach.

Z perspektywy polskich przedsiębiorców istotne jest, aby wymogi unijnych faktur ustrukturyzowanych były spójne z naszymi rodzimymi rozwiązaniami w zakresie fakturowania elektronicznego, tj. systemem KSeF, zwłaszcza teraz kiedy wiemy,  że projekt ten nie zacznie obowiązywać z datą 1 lipca 2024 r.  Mamy zatem czas i możliwość wypracowania lokalnie takich zmian, które będą zgodne z normą europejską i nie będą w przyszłości wymagały poniesienia dodatkowych kosztów na dostosowanie do wymogów DDR.

Spotkanie odbyło się 15 lutego w siedzibie Konfederacji Lewiatan.

Przepisy akcyzowe w zakresie wyrobów nowatorskich oraz beztytoniowych wyrobów nikotynowych – uwagi Lewiatana
02 lutego 2024

Przepisy akcyzowe w zakresie wyrobów nowatorskich oraz beztytoniowych wyrobów nikotynowych – uwagi Lewiatana

Konfederacja Lewiatan zwraca się z uprzejmą prośbą o dokończenie prac i przyjęcie długo oczekiwanych przez przedsiębiorców przepisów akcyzowych w zakresie wyrobów nowatorskich oraz beztytoniowych wyrobów nikotynowych.

KL/64/19/PP/2024

Pobierz
Odroczenie terminu wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur – uwagi Lewiatana
24 stycznia 2024

Odroczenie terminu wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 19 stycznia br. w sprawie odroczenia terminu wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur, przekazuję pytania firm członkowskich Konfederacji Lewiatan z uprzejmą prośbą o ich analizę i uwzględnienie przy opracowywaniu dodatkowych wyjaśnień i komunikatów.

KL/47/13/ASW/2024

Pobierz